Мотиви към присъда  № 11 по НОХД № 309/2016 г. на НПРС, 4 състав

 

 

 

            Делото е образувано по внесен от Районна прокуратура – гр. Нови пазар обвинителен акт по досъдебно производство № 355/2014г. по описа на РУП  – гр. Нови пазар, срещу Н.К.П., роден на *** ***, обл. Ш., ул. “***” № 24,  с ЕГН **********, в това, че на 19.09.2014 г. в гр. П., обл. Ш., по ул.”***” при управлението на моторно превозно средство (колесен трактор марка „ЮМЗ-6КМ” с ДК № Н 026028) нарушил правилата за движение по пътищата (в случая правилата за движение по пътищата, регламентирани в чл. 5, ал. 1 от ЗДвП, който изрично сочи, че „всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди”, в чл. 70, ал. 1 от ЗДвП, който изрично сочи, че „при движение през нощта и при намалена видимост моторните превозни средства и трамваите трябва да бъдат с включени къси или дълги светлини, габаритни светлини и светлина за осветяване на задната табела с регистрационния номер” и чл. 97, ал. 2 от ЗДвП, който изрично сочи, че „на път в населено място водачът на недвуколесно пътно превозно средство, спряно на платното за движение поради повреда, е длъжен незабавно да го измести на място, където е разрешено паркирането или извън платното за движение”), вследствие на което по непредпазливост причинил значителни имуществени вреди в размер (след изменението на обвинението) на 52 216,67 лв. на лек автомобил “Ауди Ку 7” с рег. № Т 7902 МТ, собственост на „И.” ЕООД – гр. Т., като деянието е реализирано при условията на независимо съпричинителство с И.Ц. И. с ЕГН ********** – управител на „И.ови” ЕООД – гр. Т., който по същото време и на същото място, при управлението на горепосочения лек автомобил „Ауди Ку7” с рег. № Т 7902 МТ, нарушил правилата за движение по пътищата, регламентирани в чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, сочещ, че „при избиране скоростта на движение на водача на пътното превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в км./ч.: за пътно превозно средство от категория В в населено място – 50 км./ч.”, като в случая управлявал визирания по-горе лек автомобил “Ауди Ку 7” с рег. № Т 7902 МТ със скорост 60 -70 км./ч. населено място – престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „а” от НК във вр. с чл. 342, ал. 1, пр. ІІІ от НК.

В хода на съдебните прения представителят на НПРП поддържа обвинението. Твърди, че всички материали по делото доказват обвинителната теза и че на подсъдимия следва да се наложи наказание при наличие на многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства, като се определи на основание чл. 55, ал. 1, б. „в“ от НК  наказание глоба.

Защитникът на подсъдимия намира, че не следва съдът да постановява присъда, а да го освободи от наказателна отговорност с прилагане на чл. 78а от НК, тъй като  щетата от деянието е възстановена. Застрахователят по застраховка „Каско“ изплатил изцяло размера на тази щета, а за приложението на чл. 78а от НК било без значение кой е възстановил щетата, а факта на възстановяването. Освен това нормата на чл. 5, ал.1 от ЗДвП била нарушена както от подзащитния му, така и от втория водач, защото, според текста й всеки от водачите бил длъжен с поведението си да не създава опасност за живота или здравето, както и щети. Не намира за извършено от подзащитния му нарушението на чл. 70, ал.1 от ЗДвП, тъй като превозното средство било в покой при настъпване на ПТП. На следващо място счита, че не е нарушена разпоредбата на чл. 97, ал. 2 от ЗДвП, тъй като при преценка за нарушение следвало да се вземе предвид дали фактически подзащитния му е имал време да обезопаси превозното средство след повредата, каквото той нямал. В заключение моли подсъдимият да бъде оправдан по така повдигнатото му обвинение. 

Подсъдимият не се счита за виновен. Действително управлявал трактора на задна скорост, след като трактора аварирал, но светлините работели при движението му по пътя. Около 20 метра преди завоя, след който се случило произшествието, от неравностите по пътя предните светлини внезапно угаснали, при което той спрял на пътното платно, в дясно. Знаел от преди, че в дясно от пътя има отводнителен канал и затова не предприел действия да изведе превозното средство извън платното. Нямал време да реагира и обезопаси авариралата машина, защото ударът с другото превозно средство последвал веднага, без водача да задейства спирачки или по друг начин да опита да предотврати произшествието. Преди удара подсъдимият успял единствено да натисне съединителя и да се хване здраво за волана. 

            Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа страна:

            Подсъдимият Н.К.П. е роден на *** *** с ЕГН **********.***. Няма установени нарушения по ЗДвП.

На 19.09.2014 г. подсъдимият вършил селскостопанска работа в нивите между с. З. и гр. П. с колесен трактор марка „ЮМЗ-6КМ” с ДК № Н 026028, взет назаем за целта от на свидетеля  С.Д..

По време на работа скоростите на трактора се повредили, като той можел да се движи само на задна скорост. За това обстоятелство подсъдимия уведомил св. Д.. Въпреки повредата решил да придвижи трактора до гр. П., където се намирала базата и площадката за паркиране. Подс. П. карал трактора в пътното платно на задна скорост, т.е. тракторът бил обърнат обратно на посоката на движение и с предната част към приближаващите се зад него и движещи се по-бързо автомобили.

Около 22,30 часа вече се стъмнило, но при навлизане в град П., след указателната табела за началото на града се оказало, че угаснали и предните светлини на трактора. Предвид фактът, че тракторът се движел на задна скорост в действителност предните светлини бил използвани за задни светлини.

Тракторът се движел много бавно, със скоростта близка на тази на пешеходец. След като водачът на трактора – подс. П. установил липсата на светлини, спрял тракторът близо до десния банкет. От допълнителната САТЕ назначена в рамките на досъдебното производство и кредитирана изцяло от съда се установява, че левият борд на трактора, който предвид движението на задна скорост се явява десен, е бил на отстояние не по-малко то 0,7-0,8 метра в ляво от дясната граница на пътното платно, както и че трактора е бил леко косо спрямо платното, като задната му част е била насочена към левия край на пътното платно. Съдът не кредитира обясненията на подсъдимият П. дадени в съдебно заседание в частта касаеща обстоятелството, че не е имал възможност да се изтегли повече в дясно, тъй като имало канавка, която препятствала изтеглянето на трактора извън пътното платно поради опасността да падне превозното средство в тази канавка. От снимките към протокола за оглед на местопроизшествие се установява, че в този участък на пътя няма канавки или каквито и да е потъвания на земята в дясно от пътя, които да препятстват изтеглянето на едно ППС и да създадат опасност от попадането в тях. Видно от съдържанието на протокола за оглед на местопроизшествие и снимковия материал към този оглед, в дясно и в ляво на пътното платно е налице обширен и равен затревен участък.

В този момент в същата посока от с. З. към гр. П. пътувал и лек автомобил “Ауди Ку 7” с рег. № Т 7902 МТ, собственост на “И.” ЕООД – гр. Т., управляван от св. И.Ц. И.. На предната дясна седалка пътувала съпругата на И. – св. С.И.. След ляв завой, при равен път и лек наклон в посока гр. П., поради наличие на насрещно движещи се коли в далечината, св. И. превключил на къси светлини. Платното пред него било без видими препятствия. Разминал се с първия  насрещно движещ се автомобил, който въпреки поканата със светлини не превключил на къси такива. Видно от заключението на назначената в досъдебното производство автотехническа експертиза, скоростта на движение на лек автомобил „Ауди Ку 7” с рег. № Т 7902 МТ, собственост на “И.” ЕООД – гр. Т. е била 60-70 км./ч. С тази скорост лекия автомобил навлязъл в гр. П.. Предвид скоростта си и поради липсата на светлини на трактора, водачът на лекия автомобил не видял спрения частично на банкета трактор. Подс. П. видял, че лекият автомобил няма да спре и освободил трактора от скорост, за да намали силата на удара.

Поради липсата на светлини на спрения частично на пътното платно трактор последвал челен удар между него и лекия автомобил „Ауди Ку 7” (челен, защото тракторът е бил обърнат обратно на посоката на движение). ПТП се е случило на около 150-200 метра след табелата за началото на гр. П..От назначената в досъдебното производство САТЕ, изцяло кредитирана от съда, при конкретната пътна обстановка и предвид скоростта на движение, водачът на лекия автомобил не е имал техническа възможност да избегне удара. Ако се е движел със скорост от 50 км.ч. обаче е имал техническа възможност да избегне настъпването на удара. В съдебно заседание вещото лице пояснява, че технически не може да се установи дали трактора е бил неподвижен към момента на удара. Дори и при движение обаче, скоростта му, предвид движението на задна скорост, би била в рамките на движение на пешеходец и не би се отразила на възприемането на трактора като препятствие от страна на водача на лекия автомобил и времето за реакция. Ако водачът на трактора, след оставането му без светлини го е извел извън границите на пътното платно, в ляво или дясно, където е имало достатъчно площ, до произшествие не би се стигнало, независимо от скоростта на лекия автомобил.

            В резултат на настъпилото пътно транспортно произшествие, щетата върху лекия автомобил е на стойност 52216,67 лева, видно от заключенията на оценителната експертиза и повторната комплексна автотехническа и оценителна експертизи, назначени в съдебната фаза на делото. Установява се от  изисканите от съда  и представени от ЗАД „Армеец“ документи по заведената там щета  №36014030100579/2016 г., че по посочена от ЮЛ банкова сметка, ***.12.2014 г. щетата е възстановена.

            Тази фактическа обстановка, съдът приема за несъмнено установена от събраните в хода на съдебното и досъдебното производство доказателства. В общата си част показанията на свидетелите са непротиворечиви. Трябва да се има предвид, че с показанията си св. С.Д. основно преразказва това, което му е разказал самият подсъдим, поради показанията му в определени части следва да се преценяват именно като преразказ. Св. П.П. и св. П. ***) не са възприели самото ПТП, а само са видели последиците от него. Единствените очевидци на ПТП са св. И. И., св. С.И. и самият подсъдим. Св. И. И. твърди, че е имало  друго лице, което е било очевидец на случилото се и му е казало, че тракторът се е движел с изключени светлини, но такова лице не беше установено. По тази причина съдът приема обясненията на подс. П. за това дали е бил спрял към момента на ПТП, тъй като по делото само там се съдържат данни за това обстоятелство – вещото лице по САТЕ заявява, че не е в състояние да даде категорично заключение за този факт. Всички назначени в хода на съдебното и досъдебното производство съдът кредитира като компетентно дадени. Назначените в досъдебното производство три САТЕ изясняват механизма на ПТП, както бе описан по-горе. Досежно размера на нанесената на лекия автомобил вреда, съдът кредитира назначените и приети в съдебното производство две експертизи, тъй като в рамките на досъдебното производство вещото лице е дало заключение само след външен оглед на автомобила без същия да бъде разглобен и изрично заявява, че след неговото разглобяване е възможно да се установят и други щети. Назначените и приети в съдебното производство две експертизи ползват писмените данни на застрахователното дружество, което е възложило пълен преглед на лекия автомобил, за да направи оценка на щетата за нуждите на застрахователното правоотношение. В тези документи се установяват всички реални щети на лекия автомобил.

На основата на така изяснената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното:

От изложената по-горе фактическа обстановка е видно, че при управлението на моторно превозно средство колесен трактор марка „ЮМЗ-6КМ” с ДК № Н 026028 подсъдимият е нарушил правилата за движение по пътищата (в случая правилата за движение по пътищата, регламентирани в чл. 5, ал. 1 от ЗДвП, който изрично сочи, че „всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди”, в чл. 70, ал. 1 от ЗДвП, който изрично сочи, че „при движение през нощта и при намалена видимост моторните превозни средства и трамваите трябва да бъдат с включени къси или дълги светлини, габаритни светлини и светлина за осветяване на задната табела с регистрационния номер” и чл. 97, ал. 2 от ЗДвП, който изрично сочи, че „на път в населено място водачът на недвуколесно пътно превозно средство, спряно на платното за движение поради повреда, е длъжен незабавно да го измести на място, където е разрешено паркирането или извън платното за движение”), вследствие на което по непредпазливост причинил значителни имуществени вреди в размер на 52216,67 лв. на лек автомобил „Ауди Ку 7” с рег. № Т 7902 МТ, собственост на „И.” ЕООД – гр. Т., като деянието е реализирано при условията на независимо съпричинителство с И.Ц. И. с ЕГН ********** – управител на „И.ови” ЕООД – гр. Т., който по същото време и на същото място, при управлението на горепосочения лек автомобил „Ауди Ку7” с рег. № Т 7902 МТ, нарушил правилата за движение по пътищата, регламентирани в чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, сочещ, че „при избиране скоростта на движение на водача на пътното превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в км./ч.: за пътно превозно средство от категория В в населено място – 50 км./ч.”, като в случая управлявал визирания по-горе лек автомобил „Ауди Ку 7” с рег. № Т 7902 МТ със скорост 60 -70 км./ч. населено място - престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „а” от НК във вр. с чл. 342, ал. 1, пр. ІІІ от НК. Престъплението е извършено при форма на вината непредпазливост.

             Съдът не споделя становището на процесуалния представител на подсъдимия относно възможността за приложение на чл. 78а от НК, за освобождаването на подсъдимия от наказателна отговорност с налагането на административно наказание.  Наред с останалите предпоставки, задължаващи съда да приложи чл.78а от НК е и тази в б. „в.“ на чл. 78а от НК, въвеждаща условия причинените от деянието имуществени вреди да са възстановени. Вярно е, че законодателят не е посочил от кого следва да са възстановени причинените съставомерни вреди. Според съда обаче те следва да са възстановени от подсъдимия, за да е приложимо за него освобождаването от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Идеят ана законодателят е да създаде привилегирован режим в случай, че деецът е положил усилия да възстанови щетите. Това поведение на подсъдимият цели да покаже неговата съпричастност. Всички привилегии в НК изискват лично участие на дееца. В конкретния случай застрахователят по застраховка „Каско“ е възстановил на юридическото лице щетата от престъплението. Това обстоятелство обаче не може да ползва подсъдимия.

Съдът, съблюдавайки принципите на индивидуализация на наказанието, следващо се на подсъдимия за деянието по чл. чл. 343, ал. 1, б „А” от НК отчете обществена опасност на деянието и обществената опасност на самия деец. Обществената опасност на деянието, с оглед неговото отрицателно въздействие върху обществото и върху засегнатите обществени отношения, може да се характеризира с характеристики на обикновените случаи от този вид. За това деяние се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или пробация.

Степента на обществена опасност на самия подсъдим следва да се разгледа през призмата на извършеното престъпление, неговата тежест, поведението му преди, по време и след извършване на престъплението. Подсъдимият не е осъждан и има добри характеристични данни. Преди челния сблъсък и виждайки приближаващия лек автомобил той е ползвал съединителя на управлявания от него трактор, което е намалило силата на удара между двете превозни средства и е способствало престъплението да се ограничи само до материални щети, без телесни увреждания на водачите и пътничката. Веднага след сблъсъка подсъдимият е приближил лекия автомобил, с намерение да окаже помощ при наличие на пострадали лица. Обстоятелството, че не се счита за виновен не следва да се третира като отегчаващо такова. Освен това по делото се установява, че той няма нарушения на ЗДвП до момента. Всички тези смекчаващи отговорността на подсъдимия обстоятелства, съдът отчете като многобройни и за това прие, че дори и най-лекото предвидено в закона наказание се явява несъразмерно тежко, поради което на основание на чл. 55, ал. 1 , т. 2, б „в“ от НК съдът замени наказанието пробация с наказание глоба. Относно конкретния размер на това наказание, съдът опреди глоба в максималния размер от 500 лв. като съобрази тежестта на деянието и материалното положение на подсъдимия.

На основание чл. 343г от НК съдът наложи на подсъдимия Н.К.П. с ЕГН ********** и наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 месеца.

С оглед изводите за виновност подсъдимият Н.К.П., с ЕГН ********** бе осъден да заплати по сметка на ОД на МВР гр. Ш-. направените по досъдебното производство разноски в размер на 399,84 лв., както и да заплати по сметка на РС Нови пазар направените в хода на съдебното производство разноски в размер на 692,20 лв.

            Мотивиран от изложените съображения, съдът постанови присъдата си.

            Мотивите изготвени на 10.04.2017 г.

 

 

 

            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                                               Петина Николова