МОТИВИ към присъда по НДЧХ №502/2016г.по описа на НПРС

 

   Делото е образувано на основание чл.247 ал.1 т.2 от НПК-по депозирана частна тъжба от Р.Д.Д.,чрез пълномощника й адв.Н. К.-ШАК против Т.  А. *** с обвинения в това,че  на 11.03.2016г.,малко след 19.00часа в залата на читалището в с.***,общ.Н.,обл.Ш.,на заседание на *** на *** с.*** към *** „***“гр.Н.,в качеството си на *** ,през 4/човека/единият от който е тъжителката/-представляващи *** на дружината  я нарекъл с обидни думи „***“ тъжителката Р.Д.Д. ,която обида е нанесена публично- престъпление по чл.148 ал.1 т.1 и т.3 предл.второ във вр.чл.146 ал.1 от и затова,че  на 27.03.2016г.между 12.00ч. и 13.00ч.в залата на читалището на с.***,общ.Н.,обл.Ш. й нанесъл публично клевета ,в качеството й на *** –като *** на *** с.***,като това станало на редовно годишно отчетно изборно събрание на дружинката,пред всичките присъствуващи членове и гости,като казал публично по неин адрес  неверни факти и клеветнически твърдения,че през 2015 година е присвоила два чувала с царевица и с това сериозно я засегнал,като й приписал престъпление-престъпление по чл.148 ал.2 във вр.чл.148 ал.1 т.1 и т.3 предл.-първо  във вр.чл.147 ал.1 от НК  .

     В съдебно заседание частният тъжител се явява лично и с пълномощника си адв.Н. К..Поддържа изцяло внесените обвинения.

    Подсъдимият Т.Т. се явява лично и със защитника си адв.Б.И..Оспорват изцяло възведените обвинения.

     Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

       Частният тъжител Р. Д. и подсъдимият Т.Т. са *** в ** с.*** към *** „***“гр.Н..,съответно тъжителката е *** на дружинката,а подсъдимият -***.Свидетелите,разпитани по делото –Е.Б.С. ,И.Ц.К.,С.М.И. ,А.Т.И. /членове/.

    От показанията на свидетелите Ю.Ю.,Е.С. и С.И.,които съдът кредитира с нужното доверие като добросъвестно дадени,логични и непротиворечащи помежду им,се установи,че на 11.03.2016г.вечерта,в залата на читалището в с.*** се провело събрание на членове и ръководство на дружинката,на което да се обсъди дневния ред за насроченото на 27.03.2016г.годишно отчетно събрание на *** с.***.Тъжителката направила предложени за налагане на наказание 2 години „лишаване от право на лов“ на тъжителя Т.,при което той й казал“***“, „****“.Тези негови думи са възприети от свидетелите Ю.Ю.,С.И. и Е.Б. и те ги възпроизвеждат пред съда както в дадените от тях показания,така и при проведените помежду им очни ставки.

     От отправеното към нея обръщение „***“,тъжителката се засегнала,за което повдига обвинение срещу подсъдимия Т..

     Думата „***“,видно от тълковните речници,вкл.и в електронен вариант/справка в интернет/,означава „***“.Като нарекъл тъжителката по този начин публично,в присъствието на още трима човека  и то в качеството си на *** ,а тъжителката-в качеството й на *** на *** с.***,от обективна страна подсъдимият Т. осъществил състава на престъпление по  чл.148 ал.1 т.1 и т.3 предл.второ във вр.чл.146 ал.1 от НК,като от субективна страна деянието е извършено при наличието на пряк умисъл-деецът е осъзнавал общественоопасния характер на извършеното престъпление и неговите противоправни последици,като е целял тяхното настъпване.

    От анализа на доказателствата по делото –показанията на свидетелите Е.Б.С. ,И. Ц. К.,С.М.И. ,А.Т.И. ,К.Т.,П.К.,Протокол №25 от проведеното на 27.03.2016г.редовно годишно отчетно изборно събрание на *** с.*** при *** „***“ гр.Н.,списък /заверено копие/на членовете на *** с.*** при *** „***“гр.Н.,присъствували на редовно общо отчетно-изборно събрание ,проведено на 27.03.2016г.в читалище с.***/л.19-20/,който не беше оспорен от страните по достоверност и автентичност и съдът го цени с нужното доверие,приемайки,че посочените свидетели свидетелите Е.Б.С. ,И. Ц. .К.,С.М.И. ,А.Т.И.,подсъдимият Т.Т. са присъствували там,удостоверявайки това с положен от тях саморъчен подпис.***стващ събранието е била тъжителката,протоколчик-свидетелят Ю.Ю.,а свидетелите К.Т. и П.К. са били гости-съответно св.Т.,в качеството си на *** на УС на *** „*** „гр.Н.,а П.К. –ловен надзирател,специалист по лова.

  От показанията на св.Ю. става ясно,че той е водил протокола в ръкописен вариант,който после е предал на н.тъжителката,а в окончателния му вид,подписан  от ***ствуващият и протоколчикът ,протоколът за това събрание е представен по делото от *** „*** „Н.,където се води и съхранява досие на *** с.***,която  е част от *** „***“.

     От представения официален писмен документ – Протокол №25 от проведеното на 27.03.2016г.редовно годишно отчетно изборно събрание на *** с.*** при *** „***“ гр.Н.,показанията на свидетелите Е.Б.С. ,И.Ц. К.,С.М.И. ,А.Т.И.,К.Т.,П.К. се установява,че на проведеното на 27.03.2016г.редовно годишно отчетно изборно събрание на *** с.*** при *** „***“ гр.Н. в залата на читалището на с.***,общ.Н.,обл.Ш.,подсъдимият Т. е запитал публично тъжителката „колко чувала царевица е занесъл лично с неговия джип ,в тях,от склада на Ц.К./цитат от протокола ,на л.2.Св.Т. е запитал Т. дали става въпрос за царевицата,която се полага за подхранване на дивеча,на което подсъдимият отговорил категорично „да“.Подсъдимият заявил още,че това е станало миналата година и е закарал с джипа си два чувала ,които е оставил до банята й .Свидетели на това били синът му ,Н.и И.Ц..Г-жа Р. П. /тъжителката/ се обърнала към подсъдимия да не излага неверни факти,с които да създава напрежение в дружинката.Последвала заплаха от страна на Т.  към Р. с ***.

     Думите на подсъдимия ,че предназначената за изхранване на дивеча царевица е била закарана в дома на тъжителката Р. Д.,са били възприети от свидетелите Ю.Ю.,Е.С.,И. К.,Н.И..,К.Т.,П.П...

    За това,че по указание на тъжителката е занесъл в дома й два чувала с царевица,предназначена за изхранване на дивеча,твърди в обясненията си самият подсъдим,както и свидетелят А.Т./негов син/.Св.А.Т. твърди,че е член на дружинката от 2003 година.През деня изнасяли царевица от стопанския дом  на Ц. от с.***.-***.Изнасяли царевица за ловищата и вечерта напълнили и докарали към Н..Били той,баща му и Р..на ловищата захранили дивите животни и на връщане натоварили още 3 чувала и ги донесли в Н.,оставили ги в Р..Тя казала да ги свалят,не уточнила  за какво е.Казала им :“оставете ги в къщи“.Свалили ги и лично свидетелят ги прибрал у тях.

     Показанията на св.А.Т.,които с оглед родствената му връзка с подсъдимия /негов баща/,съдът не цени с нужното доверие,доколкото намира същите за евенутално пристрастни с оглед изхода на делото .То отчасти се опровергава от съдържанието на Протокол №25 от проведеното на 27.03.2016г.редовно годишно отчетно изборно събрание на *** с.*** при *** „***“ гр.Н.,в частта му ,в която е обективирано изявлението на подсъдимия за лицата,които са били свидетели на носенето на тази царевица -,Н. и И.Ц.,така и от показанията на самите свидетели : Н.И. и И.Ц.К..Свидетелите И. и Ц.,предупредени за наказателна отговорност при лъжествидетелствуване,категорично отричат да са участвували в носенето на такава царевица в дома на тъжителката или да са били свидетели на такъв поведенчески акт от страна на други лица.

    Не се подкрепя от останалите доказателства по делото твърдението на св.Т.,че след поставяне на този въпрос на събранието от страна на подсъдимия,тъжителката  се е обърнала към него с обидна дума“***“,поради което съдът прие,че не се установи с нужната категоричност такова поведение от нейна страна.

      От анализа на доказателствата по делото,съдът прие за безспорно установено,че на 27.03.2016г.между 12.00ч. и 13.00ч.в залата на читалището на с.***,общ.Н.,обл.Ш. ,подсъдимият Т.Т. е  нанесъл публично клевета на тъжителката Р. Д.  ,в качеството й на *** –като *** на *** с.***,като това станало на редовно годишно отчетно изборно събрание на дружинката,пред всичките присъствуващи членове и гости,като казал публично по неин адрес  неверни факти и клеветнически твърдения,че през 2015 година е присвоила два чувала с царевица и с това сериозно я засегнал,като й приписал престъпление,като по този начин от обективна страна осъществил състава на престъпление по чл.148 ал.2 във вр.чл.148 ал.1 т.1 и т.3 предл.-първо  във вр.чл.147 ал.1 от НК  .От субективна страна деянието е извършено при наличието на пряк умисъл.

     От отправените й обидни думи  на 11.03.2016г.и  клеветнически твърдения-на 27.03.2016г.,тъжителката е преживяла срам,унижение, морални страдания,за което свидетелствува в показанията си св.Т.Ц.Г..

    С решение №27 по АНХД №201/2016г.по описа на НПРС,подсъдимият /в качеството си на нарушител/ е признат за виновен в това,че на 27.03.2016г.в сградата на читалището в с.***  извършил непристойна проява,изразяваща се в употреба на крясъци,викове и заплахи със саморазправа  към Р.Д.,като *** на ловна дружинка с.***,която проява е извършена на публично място и с което е бил нарушен обществения ред и спокойствието на гражданите –нарушение на чл.1 от УБДХ,за което му е наложено административно наказание „глоба“в размер н 250.00лв.

      Доколкото обектите на засегнати обществени отношения,предмет на  УБДХ и на  настоящото дело са различни ,по арг.на ТР №3/2015г.по тълк.дело №3/2015г.на ОСНК на ВКС,съдът намира,че налагането на административно наказание по УБДХ на Т. не е пречка за ангажиране на наказателната му отговорност по повдигнатите му обвинения с правно основание  чл.148 ал.1 т.1 и т.3 предл.второ във вр.чл.146 ал.1 от НК и чл.148 ал.2 във вр.чл.148 ал.1 т.1 и т.3 предл.-първо  във вр.чл.147 ал.1 от НК  .

     За престъплението ,съставомерно по чл.148 ал.1 т.1 и т.3 предл.второ във вр.чл.146 ал.1 от НК,законът предвижда наказание „глоба от 5000лв. и обществено порицание“,а за престъплението по чл.148 ал.1 т.1 и т.3 предл.-първо  във вр.чл.147 ал.1 от НК  -„глоба от 3000 до 7000лв. и обществено порицание“.

     Отчитайки превес на смекчаващите вината на подсъдимия обстоятелства :чисто съдебно минало, възраст и социално положение/безработен/,съдът прие,че и най-лекото наказание,предвидено в закона ,се явява несъразмерно тежко с оглед неговата личност,поради което за всяко от отделните престъпление ,наказанието му беше определено по реда на чл.55 ал.1 т.1 от НК и чл.55 ал.2 от НК.

    Предвид на това,че двете отделни деяния,за които подсъдимият е предаден на съд,са извършени при условията на т.нар.“реална съвкупност,съдът ги определи и му наложи едно общо наказание,по-тежкото измежду тях,а именно - ГЛОБА в размер на 2500.00лв./две хиляди и петстотин лева/,както и на обществено порицание,което да се изпълни чрез местния радиовъзел в гр.Н..

     Отчитайки моралната укоримост на всяко от отделните престъпления,причинените на тъжителката /тя и граждански ищец/морални вреди-унижение,срам,здравословни проблеми/главоболие,депресия/,съдът счете,че доколкото тези й неимуществени вреди са били причинени от подсъдимия с неправомерното му поведение,поради което ,по справедливост и на основание чл.45 от ЗЗД го осъди да й заплати обезщетение за всяко от отделните престъпни деяния.,ведно със законната лихва върху всяко от дължимите обезщетения,начиня от деня на извършване на съответния деликт.

     С оглед изхода на делото, на основание чл.189 ал.3 от НПК ,в тежест на подсъдимия беше вменено заплащането на държавни такси и разноски по делото.

      Съдът счете,че при така определените наказания на подсъдимия,биха били постигнати целите на генералната и индивидуална превенция на наказанието,залегнали като основни начала в чл.36 от НК.

     В този смисъл съдът постанови присъдата си.

 

    Мотивите са изготвени на 18.05.2017г.

 

                                                                                   РАЙОНЕН   СЪДИЯ: