МОТИВИ  към присъда по НОХД №689/2016г.по описа на НПРС

 

 Делото е образувано на основание чл.247 ал.1 т.1 от НПК-.по внесен обвинителен акт от НПРП срещу И.Т.И. ***,обвиняем по ДП №371/2016г.по описа на РУ гр.Н. за това,че на ***г.в  гр.К.,обл.Ш.,ул.“***“ №8,сам осъществил неправомерно присъединяване  към електроразпределителната мрежа,собственост на „Енерго –Про  мрежи“АД,с което създал условия за непълно отчитане на електрическа енергия-престъпление по чл.234в ал.1 от НК.

    В съдебно заседание за НПРП се явява районен прокурор Милен Глушков.Поддържа изцяло внесеното обвинение.

    Подсъдимият И.И. се явява лично и с упълномощения от него договорен защитник адв-.И.И. от ШАК. Подсъдимият не се признава за виновен в извършване на престъплението,за което е предаден на съд.

     По искане на подсъдимия и неговия защитник,делото беше разгледано по реда на глава ХХVII от НПК, чл.371 т.1 от НПК-съкратено съдебно следствие,без разпит на свидетели и вещи лица.

     Съдът като прецени събраните по делото писмени,гласни и веществени доказателства,прие за установено от фактическа страна следното:

     Не се оспорва от подсъдимия И.Т.И. ,че заедно със съпругата си Е. И. ***.В имота е прекарано електрозахранване и се консумира електрическа енергия.

     На ***г.,около 15.00 часа ,в дома на подсъдимия пристигнали на проверка за отчитане на консумирана електрическа енергия служители на „Енерго-Про мрежи „АД-свидетелите С.Т.Г. и П.З.Д..Те установили ,че е налице неправомерно въздействиевърху електропредавателната схема и присъединяване към електроразпределителната мрежа-от захранваща главна линия,преминаваща през метална тръба преди електромерното табло и СТИ е направено отклонение ,преминаващо през контакторната система,което,чрез командване при включване подава захранване към вътрешната инсталация на къщата,като преминаващата ел.енергия не преминава през СТИ,не се измерва и не се заплаща.За направените констатации ,съответните длъжностни лица са изготвили констативен протокол №***/13.09.2015г.в присъствието на собственика на имота-И.Т.,неговата съпруга Е.В. И. ,В. В.-съсед и Г.Г.-служител на РУ Н..За направените констатации,собственикът на имота –И.И. не е не..направил писмени възражения.

    В протокола за разпит в качеството му на обвиняем от 01.11.2016г.,подсъдимият е заявил „Съжалявам за стореното.Пенсионер съм и доходите ми са малко и затова се излъгах да направя това присъединяване към електроразпределителната мрежа.“Други обяснения е отказал да даде.

   За авторството на подсъдимия в извършване на инкриминираното деяние косвено свидетелствуват и показанията на свидетеля П. З.Д.,който сочи,че в разговора помежду им първоначално подсъдимият не казал нищо,после казал :“айде,аз го направих“като че ли поел изцяло вината/протокол за разпит пред съдия на св.Д./,който в разпита си пред органа на разследването от 27.09.2016г.е по-категоричен и твърди,че И.Т. му казал,че той лично е направил това присъединяване.

   Свидетелите С.Г.,Д. Д. и В. В. пък от своя страна твърдят,че не са чули в хода на разговора между подсъдимия И. и служителите на „Енерго-Про мрежи“ АД,И. да е заявил с нужната категоричност,че той е извършил неправомерното присъединяване,което от своя страна не опровергава неговите признания  в съвкупността им с показанията на св.П.  Д. ,чрез които се установява кой е автора на това престъпление.

     След направените констатации ,св.П.Д. отстранил и демонтирал контакторната система,възстановил правилната схема на свързване.

    За установяване на обстоятелствата дали присъединяването към електропреносната мрежа по начина,констатиран от служители на „Енерго-Про мрежи“АД е в нарушение с действащата нормативна уредба относно реда и условията за присъединяване към електропреносната мрежа и неправомерно ли е същото ,както и дали се създават условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия от абоната на жилищна сграда на ул.“***“№8 в гр.К.,обл.Ш.,по ДП е назначена електротехническа експертиза,която не беше оспорена от страните по делото и съдът я цени с нужното доверие като добросъвестно и компетентно изготвена.

     Вещото лице В.Т.Д. –Ч. сочи в заключението си,че присъединяването към уличната електроразпределителна мрежа,осъществено по гореописания начин е неправомерно.По този начин на присъединяване към уличната електроразпределителна мрежа ,консумираният в къщата ток не преминава през електромера,не се отчита от електромера на абоната и съответно не се заплаща.

    При така установеното от фактическа страна,съдът прие за безспорно установено,че на посочената в обвинителния акт дата ,което се потвърждава и от съставения от служители на „Енерго Про мрежи“АД констативен протокол,както и от обясненията на самия подсъдим,дадени в хода на воденото ДНП и от показанията на св.П.Д.,в дома,си находящ се в гр.К.,обл.Ш.,ул.“***“ №*,подсъдимият И.И.  осъществил неправомерно присъединяване  към електроразпределителната мрежа,собственост на „Енерго –Про  мрежи“АД,с което създал условия за непълно отчитане на електрическа енергия и от обективна страна осъществил състава  на престъпление по чл.234в ал.1 от НК.

    От субективна страна деянието е извършено при наличие на пряк умисъл-деецът е осъзнавал общественоопасния му характер и неговите противоправни последици,като е целял тяхното настъпване.

     За извършеното инкриминирано деяние,към момента на извършването му и на постановяване на съдебния акт ,съответната наказателно правна норма предвижда наказание „лишаване от свобода“ до пет години и глоба до 15 000лева.

    Отчитайки от една страна отегчаващото вината обстоятелство –високата степен на обществена опасност и обществените отношения към които е насочено,от друга страна –смекчаващите вината на подсъдимия обстоятелство –възрастта и социално положение/пенсионер е/,чистото му съдебно минало /неосъждан/,при наличието на които многобройни смекчаващи обстоятелства,съдът прие,че и най-лекото по вид и размер наказание се явява несъразмерно тежко с оглед личността на подсъдимия,поради което счете,че при определяне на наказанието следва да намери приложение нормата на чл.55 ал.1 т.2 б“б“от НК.Ето защо,предвиденото н чл.234в ал.1 от НК наказание „лишаване от свобода“ беше заменено с наказание „пробация“ със задължителните мерки по чл.42а ал.2 т.1 и т.2 от НК,за минималния срок от време,предвиден в закона.Поради гореизложените многобройни смекчаващи обстоятелства,съдът прецени и,че на основание чл.55 ал.3 от НК не следва да се налага на подсъдимия кумулативно предвиденото наказание „глоба“.

      Съдът счете,че при така определеното по вид и размер наказание на подсъдимия биха били постигнати целите на генералната и индивидуална превенция на наказанието,залегнали като основни начала в НК и в този смисъл постанови присъдата си.  С оглед изхода на делото,на основание чл.189 ал.3 от НПК,в тежест на подсъдимия бяха вменени направените по делото разноски.

     Мотивите са изготвени на 23.01.2017г.

                                                                    РАЙОНЕН   СЪДИЯ: