МОТИВИ към решение по АНХД  №693/2016г.по описа на НПРС

     Делото е образувано на основание чл.375 от НПК-по внесено постановление от Районна прокуратура Н. ,съдържащо предложение до НПРС за ***обождаване на С.Х.Н. ***,обвиняем по ДП №*/2016г.по описа на РУ гр.Н. за престъпление по чл.35** ал.5 във вр.с ал.3 т.1 от НК от наказателна отговорност и налагането му на административно наказание по реда на чл.78а от НК.

      В съдебно заседание за НПРП не се явява представител.

      Обвиняемият С.  Н. се явява лично в съдебно заседание и с упълномощения от него договорен защитник адв.Д.М. –ШАК.Обвиняемият прави пълни самопризнания по повдигнатото му обвинение и моли съдът да му наложи административно наказание „глоба“по реда на чл.78а от НК в минимален размер.

     Съдът като прецени събраните по делото писмени доказателства,както и обясненията на обвиняемия,прие за установено от фактическа страна следното:

     Обвиняемият С.Х.Н. е с постоянно местоживеене ***,като работи на сезонна работа в гр.Б..Не е осъждан /реабилитиран по право/,не е ***обождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК.През месец януари 2016година,обвиняемият се намирал  в гр.Н..

    Поради получени от служителите на РУ МВР гр.Н. Б. Н. Б.ов и М.Т.Т.  по оперативен път  данни,че лицето Х.М.М. държи в жилището си,находящо се в гр.Н.,ул.“***“№* вх.* ет.* ап.* наркотични вещества,органите на полицията предприели извършване на следствени действия .

     На 06.01.2016г.била организирани действия в тази насока,като свидетелите следвало да обезпечат мястото.При отиването им на посочения адрес на местоживеене на М.,те видели пред площадката на дома му обвиняемият С.Н. ,който говорел по телефона.На техните въпроси кого търси,той им отговорил,че отива на гости у М..Поискали му лична карта и му задали въпрос дали носи у себе си вещи,чието притежание е забранено,при което обвиняемият отговорил положително и извадил от джоба на якето си две найлонови пликчета с дължина около 10-15 см.-,в които имало суха кафяво-зелена тревиста маса.Обяснил на полицейските служители,че това е *** –трева за пушене. Свидетелите Б. и Т. го отвели в сградата на РУ –Н. за изясняване на случая.

      В същия ден  ,от 15.10часа до 16.20часа ,в недвижим имот-жилище,находяшо  се на ул.“***№**,обитаван от обвиняемият С.Н. е извършено претърсване и изземване,за което процесуално-следствено действие е съставен протокол,фотоалбум и е одобрено с разпореждане №22/07.01.2016г.по ЧНД №9/2016г.по описа на НПРС.

      От владението на Н. са иззети следните вещи:Найлонов плик със суха зелено- кафява тревиста маса с тегло общо с опаковката -11.69грама, Суха тревиста маса,зелено-кафеникава на цвят,с тегло 0.74 грама, Частично изпушена,ръчно свита цигара с разпиляна около нея суха зелено-кафява на цвят тревиста маса,с общо тегло 1 грам, Общо 81бр.кафеникави на цвят семенца, найлоново пликче с размери 5х6см.,с 5бр.таблетки с жълт цвят,с деление от едната страна,а от другата „с усмивка“.За произхода на намерените вещи и тяхното предназначение той е обяснил,че семената и тревистата маса са ***,а хапчетата са ***.

     С  протокол за доброволно предаване от 06.01.2015г./на л.31 по ДП/,обвиняемият е предал на С.В.С.-полицай при РУ Н. следните вещи:1/1бр.найлонов плик с големина 14,5х10см.,с надпис ***-150 FILTERS,в което се съдържа суха зелено-кафява тревиста маса,с общо тегло 4.8 грама, 2/1бр.найлонов плик с големина  с големина 14,5х10см.,с надпис ***-150 FILTERS,в което се съдържа суха зелено-кафява тревиста маса,с общо тегло 4.7 грама.

     Иззетите от владението на обвиняемия Н. вещи са предадени за изследване и изготвяне на съдебно физикохимична експертиза в НТЛ при Областна дирекция на МВР-В..

      Видно от заключението на вещото лице инж.химик Д.М./на л.32-35 по ДП/,което не беше оспорено от страните и съдът го кредитира с нужното доверие като добросъвестно,безпристрастно и компетентно изготвено,се установява,че в предадените и иззети от Н. вещи,описани в съответните протоколи за доброволно предаване и за претърсване и изземване от 06.01.2015г.се съдържат:1/ Части от растението *** сатива/***/индийски ***,канабис/с нетно тегло  на растителната маса-2.16грама със съдържание на *** 5,48., 2/  Части от растението *** сатива/***/индийски ***,канабис/с нетно тегло  на растителната маса-2.41 грама, със съдържание на *** 7.13%, 3/Части от растението *** сатива/***/индийски ***,канабис/с нетно тегло  на растителната маса- 7.70грама, със съдържание на *** в изследваната *** 6.32%, 4/Части от растението *** сатива/***/индийски ***,канабис/с нетно тегло  на растителната маса- 0.27грама, със съдържание на *** в изследваната *** 7.35%, 5/ Части от растението *** сатива/***/индийски ***,канабис/с нетно тегло  на растителната маса- 0.17грама, със съдържание на *** в изследваната *** 4.21%.

Намерените семена са от семейство *** и в тях не е установено съдържание на ***-наркотична субстанция,по наличието на която индийският *** се отличава от останалите два вида.Според експертът ,семената от ***ено растение не са под контрол съгласно закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

 ***ът /***/,части от който са открити в обектите,описани по-горе в п.1-5  е поставен под контрол н Списък I-„растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве,поради вредният ефект от злоупотреба с тях,забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина „от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични във връзка с чл.3 ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

     Назначена е и физикохимична експертиза на представените за изследване обекти в сектор „Наркотици“ при ЦЕКИ към НИКК –МВР и видно от изготвеният протокол от вещо лице В.М.Н.,което също не беше оспорено от страните и съдът го цени с нужното доверие е,че в представените 5 броя таблетки с жълт цвят ,с деление от едната страна и „усмивка“ от другата,иззети при претърсване и изземване в гр.Н.,ул.“***“№** е установено наличие на 3,4 –****MDMA/ ***,чието съдържание е 44.9%. Откритото вещество - ****MDMA/ *** е поставен под контрол съгласно чл.3 ал.2 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите,списък I-„Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве,поради вредния ефект от злоупотреба с тях,забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина от „Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

  Съгласно Приложение№2 към член единствен на Постановление №23/29.01.1998г.на МС на РБългария за определяне на цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, цените на наркотичните вещества,които са открити у обвиняемия и са предмет на образуваното срещу наказателно производство с както следва: - *** / ***/ с нетно тегло 0,17 грама, с процентно съдържание на активен компонет *** 4,21% на стойност 1,02 лева, всичко на обща стойност 76,26 лева.

- и пет таблетки 3,4 /*** / ***/ с общо тегло 1,26 грама, със съдържание МDМА в тях 44,9% на обща стойност 31,50 лева.

    При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

     Като е държал на посочената дата в гр.Н.,на ул.“*** „№** ,без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/ ЗКНВП/ и чл.1 и следващите от Наредбата за условията и реда за разрешаване дейността по чл. 73, ал.1 от ЗКНВП, високорисковани наркотични  вещества,както следва:  1/*** / части от растението ***/ с нетло тегло *** 5,48, на стойност 12,96 лева,2/  *** / ***/ с нетно тегло 2,41 грама, с процентно съдържание на активен компонет *** 7,13% на стойност 14,46 лева., 3/ *** / ***/ с нетно тегло 7,70 грама, с процентно съдържание на активен компонет *** 6,32% на стойност 46,20 лева,4/ *** / ***/ с нетно тегло 0,27 грама, с процентно съдържание на активен компонет *** 7,35% на стойност 1,62 лева., 5/ *** / ***/ с нетно тегло 0,17 грама, с процентно съдържание на активен компонет *** 4,21% на стойност 1,02 лева, всичко на обща стойност 76,26 лева и  и пет таблетки 3,4 /*** / ***/ с общо тегло 1,26 грама, със съдържание МDМА в тях 44,9% на обща стойност 31,50 лева, като цените са определени съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998г. на МС на Р. България за определяне на цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството,от обективна страна ,обвиняемият С.Н. е  осъществил състав на престъпление по чл.35**л.3 т.1 от НК.С оглед незначителността на вредните последици,произтичаща от сравнително малкото количество грамаж,очевидно се касае за „маловажен случай“по смисъла на чл.93 т.9 от НК.

     От субективна страна деянието е извършено при наличието на пряк умисъл- деецът осъзнава общественоопасния характер на извършеното престъпление и неговите противоправни последици,като цели тяхното настъпване.

     Доколкото престъплението,в което С.Х.Н. осъществява престъпния състав на чл.чл.35**  ал.5 във вр.с ал.3 т.1 от НК и за него се предвижда наказание „глоба“до 1000 лева,към датата на извършване на деянието обвиняемият не е осъждан,не е ***обождавана от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК ,с конкретното съставомерно деяние не са причинени имуществени вреди,които подлежат на репариране,съдът счете,че са налице кумулативно изискуемите се предпоставки в чл.78а от НК,поради което,след като призна обвиняемият Н. за виновен в извършване на инкриминираното деяние,за което е предаден на съд,на основание чл.78а от НК го ***ободи от наказателна отговорност,като му наложи административно наказание „глоба“в размер на 1000.00лв.За да определи наказание в този размер,съдът отчете превес на смекчаващи вината обстоятелства-младата възраст на обвиняемия,оказаното от него пълно съдействие за изясняване на фактическата обстановка по делото,проявената от него самокритичност.

    С оглед изхода на делото,на основание чл.189 ал.3 от НПК,съдът възложи в тежест на обвиняемия направените по делото /ДНП/ разноски в общ размер на 236.75лв.-за изготвяне на съдебно- химически и физически експертизи/.

   Предвид на това,че придобиването и държането на веществените доказателства,които са били иззети от обвиняемия и предадени на ЦМУ е забранено,на основание чл.53 АЛ.2 Б“А“от НК,съдът постанови същите да бъдат унищожени от ЦМУ.

     В този смисъл съдът постанови присъдата си.

    Мотивите са изготвени на 06.03.2017г.

                                                              РАЙОНЕН   СЪДИЯ: