Мотиви към решение № 1 от 11.01.2017 г. по АНХД № 704/2016 г. на НПРС.

 

С постановление от 12.12.2016 г. Районна прокуратура гр. Нови пазар е направила предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на обвиняемия А.А.П., с ЕГН **********, за това, че на ***г. около *** часа в с. Ц., обл. Ш. по ул. „***” е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил  марка „***” с рег. № *** без да притежава свидетелство за управление на МПС, което деяние е сторил в едногодишния срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние с Наказателно постановление №***/31.05.2016 г. на Началник  сектор „ПП” към ОД МВР – Ш., влязло в законна сила на 12.07.2016 г. -  престъпление по чл. 343в, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК.

На проведеното съдебно заседание не се явява представител на РП Нови пазар.

Обвиняемият заявява, че се признава за виновен и изразява съжаление за случилото се.

Защитникът на обвиняемия – адв. С.Т. от Ш.ската адвокатска колегия счита, че обвинението спрямо обвиняемия е доказано, поради което моли, на А.А.П. да бъде наложено административно наказание глоба в минимален размер.

След като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа страна следното: Обвиняемият А.А.П. *** На ***г. около *** часа в с. Ц., обл. Ш. по ул. „***” той управлявал моторно превозно средство – лек автомобил  марка „***” с рег. № *** без да притежава свидетелство за управление на МПС. Полицейските служители – свидетелите И.С.И. и А.М.А., както и колегата им Д.Г.С. това време изпълнявали служебните си задължения по линия контрол на автомобилния транспорт и спряли за проверка обвиняемия. При проверката те установили, че лекия автомобил се управлява от обвиняемия П. ***, и при поискване на документите за управление на МПС, обвиняемият не могъл да представи свидетелство за управление на моторно превозно средство, а след направената справка от страна на органите на реда в масивите на МВР се установило, че П. е неправоспособен.

По този повод му бил съставен акт за установяване на административно нарушение. Органите на полицията установили също така, че преди по-малко от година нарушителят е наказван по административен ред отново за това, че е управлявал лек автомобил без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство с Наказателно постановление №***/31.05.2016 г. на Началник  сектор „ПП” към ОД МВР – Ш., влязло в законна сила на 12.07.2016 г.

         Така описаната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от всички събрани по делото доказателства: показанията на свидетелите И.С.И. и А.М.А.; от приложените по делото писмени доказателства - акт за установяване на административно нарушение № 481/*** г., наказателно постановление № *** от 31.05.2016 г. и справка за нарушител от региона, както и от направените от обвиняемия признания. Всички тези доказателства категорично сочат, че с деянието си обвиняемият от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъплението по чл.343 в ал.2 от НК. Той е управлявал моторно превозно средство без да притежава свидетелство за управление и то в едногодишен срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние. От субективна страна е налице пряк умисъл, защото нарушителят е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните му последици. Считайки обвинението за доказано безспорно, съдът призна нарушителят за виновен в извършване на престъпление по чл.343в ал.2 от НК.

Наказанието, което се предвижда за извършеното от нарушителя деяние е от 1  до 3 години лишаване от свобода и глоба от 500 до 1 200 лв. Видно от приложената по делото справка за съдимост на нарушителя, той не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава VІІІ от общата част на НК, а и от деянието му не са налице причинени и невъзстановени имуществени вреди. Затова съдът счете, че по отношение на А.А.П. са налице условията на чл.78а от НК и съдът, след като го призна за виновен, го освободи от наказателна отговорност и му наложи административно наказание глоба в размер на 1000 лв.

         Съдът наложи административното наказание в минималния му размер, отчитайки тежестта на деянието и превеса на смекчаващите вината на нарушителя обстоятелства – направените признания и изразеното съжаление за стореното, обстоятелството, че обвиняемият е безработен, има три деца, две от които непълнолетни, оказаното съдействие от негова страна за разкриване на обективната истина на досъдебното производство. Съдът отчете и обстоятелството, че нарушителят е с тежко материално положение – безработен. Всички тези обстоятелства – относно семейното положение на обвиняемия и относно здравословното му състояние се потвърждават от представените по делото писмени доказателства от негова страна - удостоверение №* от *** г., удостоверение за раждане издадено въз основа на акт за раждане № *** от *** г., удостоверение за раждане издадено въз основа на акт за раждане № *** от *** г., удостоверение за раждане издадено въз основа на акт за раждане №*** от *** г., амбулаторен лист №*** от *** г. и амбулаторен лист №*** от *** г.  Отчитайки всички смекчаващи вината на обвиняемия обстоятелства, съдът наложи минималния размер на наказанието глоба.

         В този смисъл съдът постанови решението си.

 

23.01.2017 г.

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: