Мотиви към Решение по НАХД № 721/2016 г. на НПРС, 4 състав

 

 

            Делото е образувано по внесено от Районна прокуратура – гр. Н. постановление за освобождаване от наказателна отговорност по реда на Глава 28 от НПК и чл. 78а от НК на Н.Ю.С., с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес ***,  за това, че при условията на продължавано престъпление, в периода от началото на месец март ***. до края на ***. в гр. К., с. Т. и с. Г., всичко от обл. Ш. е упражнявал медицинска професия – лекар по дентална медицина, която професия е свързана със здравеопазването на населението, без да е имал съответната професионална квалификация и правоспособност, в нарушение на чл. 183 ал. 1 от Закона за здравето: Медицинската професия се упражнява от лица, притежаващи диплома за завършено висше образование по специалности от професионални направления „медицина”, „дентална медицина” , „фармация” и „здравни грижи” – престъпление по чл. 324, ал. 2 пр. 1, във вр. с ал. 1 и с чл. 26, ал. 1 от НК.

В съдебно заседание представителят на НПРП поддържа искането си и моли съдът да наложи наказание по чл. 78а от НК ориентирано към минималния предвиден в закона размер, предвид многобройните смекчаващи вината обстоятелства. Като такива се сочи фактът, че обвиняемият живеел в голяма част от времето в Т, където за тази дейност не се изисквало медицинско образование и той я упражнявал съвсем легално. Мислел, че и в Б закона е такъв.

Процесуалният представител на обвиняемият признава изложените от Районна прокуратура факти и счита, че са налице основанията за прилагане на чл. 78а от НК, като моли да му се наложи наказание в минимален размер.

Обвиняемият редовно призован не се явява.

            Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и взе предвид становищата на страните, намира за установено следното от фактическа страна:

            Обв. Н.Ю.С. е роден на *** *** с ЕГН **********.***, но голяма част от времето живее в Т. Има средно образование. Женен е. Безработен е. Обв. С. не е осъждан.

От събраните по делото доказателства се установява, че в периода месец март ***. до края на ***. в гр. К., с. Т. и с. Г. – обв. С. посетил домовете на различни лица ( св. Н.С., св. М.С., св. Х.М., св. З.Х., св. А.М.), вземал им анатомичен отпечатък за изготвяне на протеза и след време изготвял и им предоставял такава протеза. За труда си получавал възнаграждение от свидетелите в договорени размери.

От направените по делото справки се установява, че обв. С. никога не е придобивал специалност „доктор по дентална медицина“ или „зъботехник“. Нее вписан като лекар в Българския лекарски съюз, нито в някоя друга браншова организация.

Така установената фактическа обстановка се подкрепя от всички доказателства по делото, които са непротиворечиви, ясни и точни и не се оспорват от никоя страна по делото.

На основата на така изяснената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното:

Безспорно се установи, че обв. С. е вземал вземал анатомичен отпечатък от свидетелите за изготвяне на протеза и след време им предоставял такава протеза срещу заплащане. С оглед разпоредбата на чл. 183 ал. 1 от Закона за здравето: Медицинската професия се упражнява от лица, притежаващи диплома за завършено висше образование по специалности от професионални направления „медицина”, „дентална медицина” , „фармация” и „здравни грижи”.

Водим от горното съдът прие, че обв. С. е осъществил обективните признаци на състава на престъплението на чл. 324, ал. 2, пр. 1, във вр. с ал. 1 и с чл. 26, ал. 1 от НК. Същият е упражнявал медицинска професия – лекар по дентална медицина, която професия е свързана със здравеопазването на населението, без да е имал съответната професионална квалификация и правоспособност, в нарушение на чл. 183 ал. 1 от Закона за здравето: Медицинската професия се упражнява от лица, притежаващи диплома за завършено висше образование по специалности от професионални направления „медицина”, „дентална медицина” , „фармация” и „здравни грижи”.

            От субективна страна е налице пряк умисъл от страна на подсъдимия. Той е съзнавал своето поведение – знаел е, че няма необходимото образование, но е упражнявал тази дейност. Тук е необходимо да се посочи, че субективния елемент на вината обхваща съзнанието за извършване на действията, с които законът се нарушава, независимо дали лицето знае, че това поведение е наказуемо или не. Незнанието на закона не извинява виновното поведение.

            При определяне на наказанието съдът се съобрази с разпоредбите на закона - чл. 324, ал. 2 пр. 1 от НК, както и съобрази възможностите за прилагане на чл.78а от НК. Отчетени от съда бяха и наличието на чисто съдебно минало, изразеното съжаление, дадено по досъдебното и в съдебното производство и липсата на други отрицателни характеристични данни за обвиняемия.

            Съдът намира, че са налице условията за прилагане на чл.78а от НК и подсъдимия следва да бъде освободен от наказателна отговорност, като му се наложи административно наказание в размер около минималния, предвиден от законодателя в чл. 78а от НК. Съдът като се отчете всички смекчаващи и утежняващи вината обстоятелства счита, че справедливия размер на административното наказание ГЛОБА в случая би бил този около минималния. Като смекчаващи вината обстоятелства съдът отчете обстоятелството, че в Р.Т обв. С. извършва тази дейност легално и че от действията му няма настъпили вреди. С оглед на това и предвид извода за справедливо наказание около минималното, съдът намира, че следва да наложи на обв. С. административно наказание глоба в размер от 1200 лв.

            Съдът счете, че така постановеното решение ще постигне целите на наказанието и ще допринесе за поправянето на дееца.

            Мотивиран от изложените съображения, съдът постанови решението си.

            Мотивите изготвени на 16.02.2017 г.

 

 

 

            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                                               Петина Николова