МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА №6 ОТ 06.02.2017 Г. ПО НОХД №733/2016 Г. НА НПРС.

Подсъдимият Д.Г.Р. с ЕГН **********,*** е предаден на съд затова, че за времето от 08.08.2016 г. до 08.11.2016 г. в с. М., обл. Ш., на ул. „***“ № **, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа - собственост на “***” АД гр. В., с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия. Престъпление по чл.234в, ал.1 от НК.

Прокурорът при Новопазарската районна прокуратура поддържа обвинението. Счита, че същото е доказано с необходимата категоричност, поради което моли, подсъдимият да бъде признат за виновен, като му бъде наложено наказание пробация.

Подсъдимият признава виновността си и изразява искрено съжаление за извършеното деяние.

 След като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът намери за установено от фактическа страна следното: Подсъдимият Д.Г.Р. ***, заедно със съпругата си. На 08.08.2016 г. в дома си семейството организирали тържество, по повод завръщането на децата им от чужбина. Наложило се да ползват скара, за да пекат месо. Подсъдимият знаел как да постави „мост“ на ел. таблото, за да не се отчита напълно потребената ел. енергия и ползвал кабел, който прикачил към долния бушон на електрическото табло. По този начин потребената ел. енергия не се отчитала от средството за измерване. На 08.11.2016 г. свидетелите С.Г.Д. и П.З.Д. - служители на „***“ АД гр. В., извършвали проверки в с. М., обл. Ш., относно неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа на дружеството. Посетили и адреса на дома, обитаван от подсъдимия. Таблото се намирало в една от стаите на къщата. Констатирали, че има поставен проводник между главния и вторичен предпазител на таблото, като по този начин ползваната ел. енергия не се отчита от електромера.  Свидетелите сигнализирали полицията, като малко по-късно на място пристигнали полицейски служители - свидетелите Й.Н.Ф. и Н.С.В.. Бил извършен оглед на таблото, който констатирал неправомерното присъединяване по описания начин, с което се отчитала непълно ползваната ел. енергия. Всичко това се случило в присъствието на подсъдимия и неговата съпруга- св. М.В.Р.. 

Така описаната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от всички събрани по делото доказателства – показанията на разпитаните по делото свидетели, от заключението на назначената в рамките на досъдебното производство електротехническа експертиза. Тази фактическа обстановка се подкрепя напълно от обясненията на самия подсъдим.

Предвид гореустановените факти съдът приема, че подсъдимият сам е осъществил неправомерното присъединяване в периода от 08.08.2016 г. до 08.11.2016 г. Това негово признание се подкрепя и от показанията на неговата съпруга. Всички събрани доказателства категорично сочат, че с деянието си подсъдимият от обективна страна е осъществил състава на престъплението по чл.234в, ал.1 от НК. Видно е, че с осъщественото неправомерно присъединяване към електроснабдителната мрежа е създал условия за непълно отчитане  на потребената ел. енергия.

От субективна страна е налице пряк умисъл, защото подсъдимия е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните му последици.

Предвид горните обстоятелства и считайки обвинението за доказано безспорно и с достатъчна категоричност, съдът призна подсъдимия Д.Г.Р. за виновен в извършване на престъплението.

За да определи следващото се на подсъдимия наказание, съдът отчете, че извършеното от него деяние не представлява тежко престъпление по смисъла на чл.93, т.7 от НК. За това деяние се предвижда наказание лишаване от свобода до пет години. Подсъдимият не е осъждан, работи, семейството има финансови затруднения по повод заболяване на съпругата, водещи до периодичен недостиг на средства. Подсъдимият е съдействал на разследването във фазата на досъдебното производство, признава виновността си и изразява критичност към извършеното.  Не се откриват отегчаващи отговорността обстоятелства. Предвид тези данни и при наличието на горепосочените смекчаващи отговорността на подсъдимия обстоятелства, съдът счете, че са налице условията по чл.55 от НК, а именно, че в случая са налице многобройни смекчаващи вината на подсъдимия обстоятелства, при което и най-лекото предвидено в закона наказание, за него би се оказало несъразмерно тежко. Ето защо и на основание 234в, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2 , буква “Б”, във вр. с чл.42а, ал.2, т.1, 2 и т.6 от НК, съдът наложи на подсъдимия наказание „Пробация” със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 7  месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7 месеца.

На основание чл. 55, ал. 3 от НК съдът не наложи по-лекото наказание глоба, предвидено в закона наред с наказанието лишаване от свобода.  

Съдът счете, че пробационните мерки в тези срокове биха изпълнили целта на наказанието и биха оказали поправително въздействие спрямо подсъдимия.

Подсъдимият бе осъден да заплати направените по делото разноски, а именно 101, 60 лв. /сто и един лева и шестдесет стотинки/, по сметка на ОД МВР –Ш. и 20 /двадесет/ лева, платими по сметка на НПРС.

Представеното по делото веществено доказателство – кабел с черна изолация, сечение 6 мм. съдът постанови да се унищожи.

В този смисъл съдът постанови присъдата си.

23.02.2017 г.                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: