Мотиви към решение №23/23.03.2017 г. по АНХД № 120/2017 г. на РС – Н.

 

    Делото е образувано на основание чл.375 от НПК – по внесено постановление от Районна прокуратура Н., съдържащо предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на Е. Ю. А.,***, обвиняем по БП №52/2017 г. по описа на РУ на МВР гр. К. за извършено престъпление по чл.343в, ал.2 от НК.

    Обвиняемият е редовно призован и се явява в съдебно заседание лично и с назначеният му от досъдебното производство служебен защитник  адв. Т.М. от ШАК. Признава се за виновен в извършване на престъплението, за което е предаден на съд.

     Съдът като прецени събраните по делото писмени доказателства и тези съдържащи се във воденото БП №№52/2017 г. по описа на РУ гр. К., поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено от фактическа страна следното:

    Обвиняемият Е. Ю. А. *** и не притежава свидетелство за управление на МПС /справка за нарушител от региона,на л.19 по ДНП/. Наказван по административен ред за извършени административни нарушения по Закона за движение по пътищата с Наказателно постановление №15-0307-000540/21.12.2015 г. на Началника на РУ – гр. Н., влязло в законна сила на 17.06.2016 г., за това, че управлява ППС, без да е правоспособен водач –нарушение по чл.150 от ЗДвП. На основание чл.177 ал.1 т.2 пр.1 от ЗДвП, за последното нарушение му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200.00 лв.

     Независимо, че е наказан по административен ред за друго такова деяние, на 15.02.2017 г., около 15.25 часа, в с. Л., обл. Ш., обвиняемият А. отново е управлявал моторно превозно средство –лек автомобил марка „Опел - Тигра“ с рег. № *** без съответното свидетелство за управление на МПС, за което е съставен АУАН №67 от 15.02.2017 г. Водачът е подписал съставения му акт без възражения.

В хода на разследването органите на полицията установили също така, че това деяние А. е извършил в едногодишния срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние с НП №15-0307-000540/21.12.2015 г. на Началника на РУ – гр. Н., влязло в законна сила на 17.06.2016 г.

            Така описаната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от всички събрани по  делото доказателства: протоколи за разпити на свидетелите З.С„.П. и Г.С.А., справка за нарушител, НП №15-0307-000540/21.12.2015 г, акт за установяване на административно нарушение №67/15.02.2017 г.

            От анализа на доказателствата по делото, съдът намери, че се установи по един категоричен начин, че на 15.02.2017 г., в с. Л., обл. Ш., обвиняемият А. е управлявал моторно превозно средство  – лек автомобил марка „Опел - Тигра“ с рег. № ***, без съответното свидетелство за управление, което деяние е извършил в рамката на едногодишния срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № 15-0307-000540/21.12.2015 г. на Началника на РУ гр.Н., влязло в законна сила на 17.06.2016 г. ,  с което от обективна страна е осъществил състава на престъпление по чл.343в ал.2 от НК

            От субективна страна деянието е извършено при наличието на пряк умисъл. Деецът е осъзнавал общественоопасния характер на извършеното престъпление и неговите противоправни последици, като е целял тяхното настъпване.

            Наказанието, което се предвижда за извършеното от обвиняемия деяние е от 1 до 3 години лишаване от свобода и глоба от 500 лв. до 1200 лв. Видно от приложената по делото справка за съдимост на обвиняемия, той не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава VІІІ от общата част на НК. Затова по отношение на Е.А. са налице условията на чл. 78а от НК, поради което и съдът, след като го призна за виновен, го освободи от наказателна отговорност и му наложи административно наказание глоба в размер на 1000 лв.

     Съдът наложи административното наказание в размер, съвпадащ с минималния, отчитайки превеса на смекчаващите вината на обвиняемия обстоятелства, а именно, че обвиняемият е с ниска степен на обществена опасност, безработен, не реализира доходи и е оказал съдействие за разкриване на обективната истина.

            Съдът счете, че при така определеното по вид и размер наказание биха били постигнати целите на генералната и индивидуална превенция на наказанието, залегнали като основни начала в чл.36 от НК.

 

            В този смисъл съдът постанови решението си.

            Мотивите са изготвени на 04.04.2017г.

 

                                                                                            РАЙОНЕН   СЪДИЯ: