Мотиви към Решение № 26 от 27.03.2017 г. по НАХД № 123/2017 г. на НПРС, 4 състав

 

 

            Делото е образувано по внесено от Районна прокуратура – гр. Нови пазар постановление за освобождаване от наказателна отговорност по реда на Глава 28 от НПК и чл. 78а от НК на Д.Й.Н. с ЕГН **********, роден на *** ***, за това, че на 23.04.2016 г., в района на гр. К., обл. Ш. по магистрала „***“ в посока гр. В. при километър 362+300, при управление на микробус „Ивеко Дайли 35 С11“ с рег. № ***, нарушил правилата за движение, регламентирани в разпоредбите на ЗДвП, а именно: чл. 42, ал. 2 от ЗДвП, гласящ, че “ Водач, който изпреварва, е длъжен: По време на изпреварването да осигури достатъчно странично разстояние между своето и изпреварваното пътно превозно средство“, вследствие на което причинил средна телесна повреда, изразяваща се в трайно затруднение в движението на десния горен крайник на Д.Т.Д. от гр. Ш. – престъпление по чл. 343 ал. 1, б “б”, във вр. чл. 342 ал. 1 от НК.

В съдебно заседание представителят на НПРП поддържа искането си и моли съдът да наложи наказание по чл. 78а от НК ориентирано към минималния предвиден в закона размер, предвид многобройните смекчаващи вината обстоятелства, сред които и ниската възраст на обвиняемия.

Защитникът на обвиняемия не оспорва твърденията в постановлението на НПРП и моли за наказание в минимален размер като се съобрази, че обв. Н. скоро е завършил образование и в резултат на настъпилото ПТП е загубил своята работа.

Обвиняемият признава изложените от Районна прокуратура факти, признава се за виновен и счита, че са налице основанията за прилагане на чл. 78а от НК, като моли да му се наложи наказание в минимален размер.

            Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и взе предвид становищата на страните, намира за установено следното от фактическа страна:

            Обв. Д.Й.Н. е роден на *** ***, обл. В... Обв. Н. не е осъждан. Той е правоспособен шофьор от 2013 г. Няма извършвани нарушения на ЗДвП до процесното деяние.

На 23.04.2016 г. обв. Н. управлявал микробус „Ивеко Дайли 35 С11“ с рег. № *** по магистрала „***“ в посока гр. В. при километър 362+300, в района на гр. К.. Настигнал лек автомобил „Сеат Кордоба“ с рег. № Н 1985 АХ, управляван от Д.Т.Д.. При опита си да я изпревари обв. Н. не съобразил страничното разстояние между своя автомобил и този на св. Д. и последвал страничен сблъсък между двете превозни средства. Управляваният от св. Д. автомобил бил изтласкан от пътя и се обърнал в канавката. Тя получила телесни увреждания, които наложили нейната хоспитализация.

Назначената по делото СМЕ установява,ч е на Д. Д. е причинена средната телесна повреда, изразяваща се в трайно затруднение в движението на десния горен крайник.

От назначената САТЕ се установява, че причината за настъпилото ПТП е именно обстоятелството, че обв. Н. не е съобразил при изпреварването разстоянието и дистанцията между неговия и изпреварвания автомобил.

Така установената фактическа обстановка се подкрепя от всички доказателства – свидетелските показания, САТЕ, СМЕ и другите писмени доказателства по делото, които са непротиворечиви, ясни и точни, не се оспорват от страните и са изцяло кредитирани от съда.

На основата на така изяснената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното:

От изложената фактическа обстановка е видно, че обвиняемия Д.Й.Н. е осъществил от обективна и от субективна страна престъпния състав на чл. 343 ал. 1, б “б”, във вр. чл. 342 ал. 1 от НК.

От обективна страна на 23.04.2016 г., в района на гр. К., обл. Ш. по магистрала „***“ в посока гр. В. при километър 362+300, при управление на микробус „Ивеко Дайли 35 С11“ с рег. № ***, нарушил правилата за движение, регламентирани в разпоредбите на ЗДвП, а именно: чл. 42, ал. 2 от ЗДвП, гласящ, че “ Водач, който изпреварва, е длъжен: По време на изпреварването да осигури достатъчно странично разстояние между своето и изпреварваното пътно превозно средство“, вследствие на което причинил средна телесна повреда, изразяваща се в трайно затруднение в движението на десния горен крайник на Д.Т.Д. от гр. Ш..

От субективна страна е налице т.н. „несъзнавана непредпазливост” – подс. Н. не е съзнавал, че с действията си нарушава правилата за движение по пътищата, но е бил длъжен да ги предвиди.

Причините за осъществяване на престъплението се коренят в незачитане от страна на подсъдимия на нормите определящи правилата за движение по пътищата – в частност тези досежно съобразяване на посоката на движение и дистанцията между управлявания автомобил и изпреварвания от него такъв.

При определяне на наказанието съдът се съобрази с разпоредбите на закона - чл. 343 ал. 1, б “б”, във вр. чл. 342 ал. 1 от НК, както и съобрази възможностите за прилагане на чл.78а от НК. За това деяние законодателя е предвидил наказание до 3 години лишаване от свобода или пробация. Деянието е извършено по непредпазливост. От него няма причинени неимуществени вреди. Това води до извода, че са налице основанията за прилагане на чл. 78а от НК, като обвиняемият бъде освободен от наказателна отговорност и му бъде наложено административно наказание „глоба”

Съдът, съблюдавайки принципите на индивидуализация и конкретизация на наказанието отчете обществена опасност на деянието и обществената опасност на самия деец. Обществената опасност на деянието, с оглед неговото отрицателно въздействие върху обществото и върху засегнатите обществени отношения, не може да се характеризира като по-тежко в сравнение с обикновените случаи от този вид.

Степента на обществена опасност на самия подсъдим следва да се разгледа през призмата на извършеното престъпление, неговата тежест, поведението му преди, по време и след извършване на престъплението. Видно от данните по делото той е оказала помощ на пострадалите. Следва да се отчете и обстоятелството, че към момента обвиняемия е безработен и не реализира доходи. При определяне конкретния размер на наказанието отчетени от съда бяха изразеното съжаление, липсата на други нарушения по ЗДвП и ниската възраст и неопитността на обвиняемия.

Това мотивира съда да му наложи най-ниския размер на наказанието глоба предвиден в текста на чл. 78а, ал. 1 от НК.

На основание чл. 343г от НК на обв. Н. следва да се наложи и наказание “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 месеца. Наистина разпоредбата на чл. 78а от НК предвижда, че съдът може и да не наложи наказанието по чл. 343г от НК, но настоящия съдебен състав счита, че за поправянето на дееца е необходимо да изтърпи и това наказание.

            Мотивиран от изложените съображения, съдът постанови решението си.

            Мотивите изготвени на 24.04.2017 г.

 

 

 

            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                                               Петина Николова