Мотиви към решение №112 от 01.11.2017 г. по АНХД №466/2017 г.

                   

С постановление от 11.10.2017 г. Новопазарската районна прокуратура е направила предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на Ш.М.Ш. *** за това, че на 05.10.2017 г. по път ***в отсечката между с.К.и с. М., обл.Ш., в посока с.М. е управлявал МПС- лек автомобил „Форд Транзит“ с рама ***, което не е регистрирано  по надлежния ред - престъпление по чл. 345, ал.2 във вр. с ал.1 от НК.

По предявеното му обвинени обвиняемият се признава за виновен.

След като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът намира за установено от фактическа страна следното: Обвиняемият Ш.М.Ш. ***. През месец септември 2017 г. работел в с. Х.,обл. Ш. и всеки ден прехождал с лек автомобил „Форд Транзит“ с рег. № ***. Един ден претърпял злополука и се затруднявал при управлението на автомобила. Затова преотстъпил управлението на неправоспособен негов колега. На 28.09.2017 г. около 18.00 часа автомобилът бил спрян за проверка от св. Т.П.и Д.Д., двамата служители в РУ-Н., участък гр. К.. На неправоспособния водач бил съставен акт за констатираното нарушение и двете регистрационни табели били иззети. На обвиняемия, присъстващ там, подробно било разяснено, че се прекратява регистрацията на този автомобил със снемането на рег. табели за срок от 6 месеца до една година, защото се управлява от неправоспособен водач. Обяснено му било, че ако управлява този автомобил ще извърши престъпление.

На 05.10.2017 г. година обаче на обвиняемия се наложило отново да отиде до с.Х., за да вземе инструментите си. Той предприел пътуване със същия автомобил, както е без рег. табели. На около километър след с. К.в посока с. М., обл.Ш., към 16.00 часа бил спрян за проверка, докато управлява това нерегистрирано вече по съответния ред МПС.

Така описаната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от всички събрани по  делото доказателства,  приложени по БП №420/2017 г. по описа на РУ Н.: протокол за оглед на местопроизшествие от 05.10.2017 г., албум от същата дата, протоколи за разпит на свидетели,  справка за нарушител/водачи справка за регистрацията на МПС от 09.10.2017 г. и от обясненията на самия обвиняем, където той се признава за виновен и подробно описва случилото се. Обясненията му в насока неинформираност относно прекратената регистрация на автомобила не се кредитират от съда. В тази си част те противоречат както на показанията на св. П., така и на останалите доказателства по делото.

Съгласно чл. 140, ал.1 от ЗДвП,  по пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места.

Като е управлявал на 05.10.2017 г.описаното МПС без регистрационни табели, подсъдимият е нарушил разпоредбите на чл. 140, ал.1 от ЗДвП. За посоченото нарушение на чл. 140, ал.1 от ЗДвП на водача не е издавано НП.

Очевидно обвиняемия е управлявал автомобила без рег. табели на съответните места. Всички доказателства категорично сочат, че с деянието си обвиняемият от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъплението по чл. 345, ал.2 във вр. с ал.1 от НК. Той е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Форд Транзит“ с рама *** по път ***в отсечката между с.К.и с. М., обл.Ш., в посока с.М., което МПС не е регистрирано  по надлежния ред. 

От субективна страна е налице пряк умисъл, защото обвиняемият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните му последици. Считайки обвинението за доказано безспорно, съдът призна обвиняемият за виновен в извършване на престъпление по чл. 345, ал.2 във вр. с ал.1 от НК.

Съпоставено наказанието, което предвижда чл. 345 от НК за това нарушение с наказанието, което се предвижда в чл. 175, ал.3 от ЗДвП за нарушение на чл. 140 от ЗДвП, следва да се посочи, че наказанието по НК е по – благоприятно за дееца, доколкото се предвижда само едно наказание - лишаване от свобода до една година или с глоба от петстотин до хиляда лева, докато наказанието по чл. 175, ал.3 от ЗДвП предвижда две кумулативни наказания лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 до 12 месеца и с глоба от 200 до 500 лв.

Видно от приложената по делото справка за съдимост на обвиняемия, той не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава осма от общата част на НК. Затова по отношение на Ш.М.Ш. са налице условията на чл.78а от НК, поради което и съдът, след като го призна за виновен, го освободи от наказателна отговорност и му наложи административно наказание глоба в размер на 1000 лв.

Размерът на административното наказание съдът определи като отчете тежестта на деянието и наличието на смекчаващите отговорността на обвиняемия обстоятелства – признанията му, оказано съдействие от негова страна за разкриване на обективната истина, както на досъдебното производство, така и на съдебното следствие. Преценяйки тези обстоятелства, съдът съобрази, че следва да определи размер на наказанието ориентиран към минималния посочен в закона. Ето защо наложи на обвиняемия административно наказание глоба в размер на 1000 лева.този размер на глобата е и максимален според чл. 345, ал.1 от НК.

Съдът намира, че постановеното решение ще постигне целите на личната и генерална превенция.

 

Мотивите изготвени на 13.11.2017 г. 

       

 

                                                        Районен съдия: ………………………

                                                                                      Галина Николова