МОТИВИ към присъда по НОХД №476 по описа за 2017 година

 

     Делото е образувано на основание чл.247 ал.1 т.1 от НПК-по внесен обвинителен акт от Районна прокуратура Н.против П.А.М. ***,обвиняем по ДП  №206/2017г.по описа на РУ МВР Н.за престъпление по чл.234в ал.1 от НК.

     За НПРП се явява прокурор Жекова.Поддържа внесеното обвинение.

     Подсъдимият П.М.,редовно призован ,не се явява.За него се явява договорния му защитник адв.Б.И. ШАК.Не оспорва обвинението.

     Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

      От обясненията на подсъдимия,дадени в качеството му на обвиняемо лице по реда на чл.222 от НПК/протокол за разпит пред съдия от 25.08.2017г.по ЧНД №408/2017г.по описа на НПРС/,показанията на неговия баща-св.А.И.,се установява,че свидетелят живее в имот,находящ се в с-Е.,обл.Ш.,на ул.“****“№*.Имотът е електрифициран и има абонатен №*** и клиентски №*** към „** „АД.Подсъдимият се е установил да живее и работи в А.,като по време на отпуска си,отсяда в дома на  своя баща.    

      През лятото на 2016 година,при едно от завръщанията си у нас,М. решил да направи ремонт на втория етаж от къщата,като се свързал с майстор от гр.Н./с неустановена самоличност до момента/,който се съгласил да му направи ремонтните дейности.Наред с обичайните такива,му заявил,че ще направи нещо за него,от което ще остане много доволен,а именно-ще прекара кабел  за неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа и никой нямало да го хване. Подсъдимият се съгласил на тази уговорка и преди приключване на ремонта заминал отново за А..

    Като се прибрал следващия път у дома си,той видял скрития кабел,който бил замазан.Майсторът си бил заминал.

    При една от обичайните проверки ,на 29.05.2017г.,служителите от „***“ при „**“ АД –свидетелите П.З.Д. и С.Г.Д.,посетили адреса и при огледа на ел.инсталацията установили,че на бойлера на първия етаж има напрежение-тоест нередност.След по-обстойна проверка на инсталацията установили,че на тавана има неправомерно прикачен мостов проводник,който минава през тавана,слиза през втория етаж на къщата и на него има монтиран автоматичен предпазител,за да може да се включва и изключва тази неправомерна линия.Кабелът слизал до бойлера,имало монтиран там контакт и още един проводник към втория етаж на къщата.

    Начина на неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа в жилището,свидетелите са обективирали в съставения от тях констативен протокол№***/29.05.2017г.Посочили са,че неправомерното присъединяване към електроразпределителната мрежа е осъществено чрез меден проводник тип ПВММ със сечение 2х4 кв.мм., единият край на който е свързан към захранващия фазов проводник и нула преди средството за търговско измерване, а другият му край преминава през автоматичен предпазител модел АП 32А и е изведен и прикачен към вътрешната инсталация на къщата/.За това свидетелстват и съставения по надлежния ред протокол за оглед на местопроизшествие от 29.05.2017г.и фотоалбум за извършен оглед в частен дом в с.Е.,ул.“***„№* от 29.05.2017г.

    По този начин на свързване ,видно от показанията на свидетелите,служители при „***“ ,а и от заключението на вещото лице,изготвило съдебно-електротехническа експертиза по  ДНП –М.М., изслушано от съда,употребената енергия не преминава през СТИ,не се измерва и не се заплаща потребената електрическа енергия.

   При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

    Безспорно се установи от анализа на доказателствата по делото,че на неустановена с точност дата през лятото на 2016 г., в с. Е., обл. Ш. на ул. „***“ № *, чрез другиго /неустановено в хода на разследването лице/,подсъдимият П.М.  е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа /чрез меден проводник тип ПВММ със сечение 2х4 кв.мм., единият край на който е свързан към захранващия фазов проводник и нула преди средството за търговско измерване, а другият му край преминава през автоматичен предпазител модел АП 32А и е изведен и прикачен към вътрешната инсталация на къщата/, с което създал условия за непълно отчитане на потребената ел.енергия, собственост на „***“ АД гр. В. и от обективна страна е осъществил състава на престъпление по чл.234в, ал. 1 от НК.

     От субективна страна,деянието е извършено при наличието на пряк умисъл –деецът е осъзнавал общественоопасния характер на извършеното престъпление и неговите противоправни последици,като е целял настъпването им.

     За въпросното инкриминирано деяние,законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ до пет години и глоба до петнадесет хиляди лева.

     Отчитайки от една страна високата степен на обществена опасност на престъплението и обществените отношения,които то засяга-отегчаващо вината обстоятелство,смекчаващите вината такива-чистото съдебно минало на подсъдимия, направените от него самопризнания в хода на досъдебното производство и оказано съдействие за изясняване на фактическата обстановка по делото,при превес на смекчаващите вината обстоятелства,съдът прие за справедливо да му наложи наказание „лишаване от свобода“в размер,ориентиран към минималния предвиден в закона,а именно –„четири месеца „лишаване от свобода,чието изтърпяване на основание чл.66 ал.1 от НК беше отложено с изпитателен срок от три години.

    Съдът разпореди ,иззетите по делото веществени доказателства да бъдат унищожени.

     С оглед изхода на делото,в тежест на подсъдимия бяха вменени направените по делото разноски.

     Чрез налагане на определеното по вид и размер наказание,съдът счита,че биха били постигнати целите на генералната и индивидуална превенция на наказанието,залегнали като основни начала в чл.36 от НК.

     В този смисъл постанови присъдата си.

 

     Мотивите са изготвени на 22.12.2017г.

 

                                                                        РАЙОНЕН   СЪДИЯ: