МОТИВИ към Решение № 122/23.11.2017 Г. ПО АНХД № 508/2017 г.на НПРС

 

С постановление от 06.11.2017г. Районна прокуратура Н. е направила предложение до Районен съд Н.,обвиняемият по ДНП №273/2017г.по описа на РУ-Н. К.С.К. *** затова, че на че на 12.07.2017г. в гр. Н., обл. Ш., без надлежно разрешително, съгласно чл.7, респ. чл.16 и чл.30 от ЗКНВП държал високорисково наркотично вещество „марихуана“ / по конкретно такова с нетно тегло 1,49 гр. и със съдържание на активния компонент „терахидроканабинол“ 4,68% и такова с нетно тегло 0,36 гр. и съдържание на активния компонент „тетрахидроканабинол“ 3,52 %/ чиято обща стойност възлиза на 11,10 лв. / като случая е маловажен – престъпление по чл.354а, ал.5 във вр. с ал.3, т.1 от НК, да бъде освободен от наказателна отговорност и му се наложи  административно наказание на основание чл.78а от НК,

По предявеното му обвинение обвиняемият се признава за виновен.

Като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа страна следното: Обвиняемият К.С.К. ***.Не е осъждан.

 На 12.07.2017г.следобяд, в гр.Н.,К. управлявал МПС –лек автомобил БМВ 530Д с рег.№***,който около 17.00часа бил спрян за проверка от  полицейски патрул,осъществяващ контрол по движението по пътищата, в района на бензиностанция „***“ край гр.Н..Поради постъпили оперативни данни за това,че К. държи при себе си наркотични вещества,органите при РУ-Н. са извършили процесуално-следственото действие „претърсване и изземване“в автомобила, за което е съставен протокол за претърсване и изземване от същата дата.В хода на претърсването се намерили и иззели следните вещи: 1бр.найлонова торбичка с размери 3х3, със зелена тревиста маса и 1 бр.-прозрачно фолио със зелено кафява тревиста маса.Изготвен е фотоалбум /на л.11-12 по ДП/.

Тъй като следственото действие е било извършено в случай на неотложност и с цел събиране и запазване на доказателства,с разпореждане №771/13.07.2017г.по ЧНД №344/2017г.по описа на НПРС, съдът е одобрил същото,като е счел ,че то е извършено при спазване на изискванията на чл.162 ал.1 и чл.164 от НПК.

         Със самото процесуално действие е стартирало досъдебно наказателно производство /    №273/2017г.по описа на РУ-Н./,като иззетото веществено доказателство е изпратено за изследване в Базова научно-техническа лаборатория гр.В.,като е назначена съдебна физико-химична експертиза със задачи,вещото лице да даде заключение на въпросите:1/Представеният обект за изследване ,наркотично вещество ли е ?, 2/Ако е наркотично вещество,да се определи видът и теглото, 3/Какво е съдържанието на активен компонент и степен на риска?, 4/От коя част на растението е добита тревистата маса-обект на изследване?

     Вещото лице инж.химик Д.М.М.–експерт в БНТЛ при ОДМВР гр.В.,чието заключение не беше оспорено от страните и съдът го цени с нужното доверие като добросъвестно,компетентно и задълбочено изготвено,сочи в експертизата /Протокол 0**/**.09.2017г./,че вещественото доказателство,което е представено за изследване / и иззето от лекият автомобил,управляван от обвиняемия К. /,представлява части от растението Х.К.И.сатива,известен като МАРИХУАНА /индийски коноп,канабис/ и съдържа активен компотент –тетрахидроканабинол.Нетното тегло на гореописаната марихуана възлиза на:в прозрачната найлонова торбичка ,завързана на възел – 1.49 грама,в цигарата -0.36 грама.Съдържанието на активен компонент тетрахидроканабинол  в изследваната марихуана съответно е 4.68% и 3.52%.

     Конопът /марихуана/ е поставен под контрол в Списък I –„Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве,поради вредният ефект от злоупотреба с тях,забранени за приложение в хуманитарната и ветеринарна медицина от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични във връзка с чл.3 ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите./ЗКНВП/.

     Разследващият полицай е направил математическо изчисление на пазарната стойност на иззетата марихуана съгласно Приложение №2 към член единствен от Постановление на Министерски съвет №23/29.01.1998г. и е определил същата на 11.10лв./Протокол за оценка на наркотични вещества от 05.10.2017г.на л.23 по ДНП/.

С приемо-предавателен протокол №50111/12.10.2017г.иззетите веществени доказателствени материали са изпратени на Агенция „***“гр.С. за унищожаване.

     Съпричастността на обвиняемия К. към намерените в собствения му лек автомобил,управляван от самия него ,наркотични вещества,се доказва както от неговите самопризнания,така и от показанията на разпитаните в хода на воденото ДНП свидетели П. И.З. и П. Х.П.-служители на РУ Н.,които са присъствували по време на извършване на процесуално-следственото действие претърсване и изземване ,като поемни лица.

     При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

    От анализа на доказателствата по делото се установи по категоричен начин,че на 12.07.2017г. в гр. Н., обл. Ш.ска, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, респ. чл.16 и чл.30 от ЗКНВП ,обвиняемият К.К. държал високорисково наркотично вещество „марихуана“ / по конкретно такова с нетно тегло 1,49 гр. и със съдържание на активния компонент „терахидроканабинол“ 4,68% и такова с нетно тегло 0,36 гр. и съдържание на активния компонент „тетрахидроканабинол“ 3,52 %/ чиято обща стойност възлиза на 11,10 лв. ,с което си деяние,от обективна страна осъществил състава на престъпление по чл.354а ал.3 т.1 от НК.С оглед малкото количество на противозаконно придобитото и държавно високорисково вещество и ниската му пазарна стойност ,случаят следва да се окачестви като „маловажен“,по смисъла на чл.93 т.9 от НК.Поради което,съдът прие,че лансираната обвинителна теза напълно се покрива с доказателствения материал по делото,поради което,инкриминираното деяние следва са се квалифицира като съставомерно по чл.354а ал.5 във вр.с ал.3 т.1 от НК.

     От субективна страна,обвиняемият е извършил престъплението при наличието на пряк умисъл-осъзнавал е общественоопасния характер на същото и неговите противоправни последици,като е целял настъпването им .

   За осъщественото от обвиняемия престъпление се предвижда наказание глоба до 1000 лв.Доколкото обвиняемият К.С.К. не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по чл.78а от НК и от извършеното от него престъпление не  са  причинени и невъзстановени имуществени вреди,поради което съдът счете,че са налице кумулативно изискуемите се предпоставки,визирани в чл.78а ал.1 от НК,той да бъде освободен от наказателна отговорност,като му се наложи административна отговорност по реда на чл.78а от НК,при спазване императива на нормата на чл.78а ал.5 от Нк,а именно –административното наказание да не надвишава размера на глобата,предвидена като наказание за извършеното престъпление.

     Ето защо,съдът,след като отчете от една страна отегчаващите вината обстоятелства –високата степен на обществена опасност на самото престъпление като вид престъпление,а от друга страна –смекчаващите вината обстоятелства-чистото съдебно минало на обвиняемия,оказаното от него съдействие за разкриване на обективната истина по делото и проявена самокритичност към реализираното от него деяние,социалният му статус –безработен ,по негови данни,съдът намери,че за постигане на целите на генералната и индивидуална превенция на наказанието,залегнали като основни начала в НК,следва да му наложи административно наказание „глоба“ в размер на 1000.00лв./съвпадащ с минималния размер наказание ,предвиден в чл.78а от НК/.

    С  оглед изхода на делото,на основание чл.189 ал.3 от НПК,съдът възложи в тежест на обвиняемия К.  К. направените по ДНП от 63,40 лв. /шестдесет и три лева и четиридесет стотинки/ по сметка на ОД на МВР гр. В../за изготвяне на съдебна физикохимична експертиза/

   В този смисъл съдът постанови решението си.

    Мотивите са изготвени на 27.11.2017г.

 

                  

                                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: