Р Е Ш Е Н И Е

№92

гр. Нови пазар, 11.04.2017 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Районен съд – гр. Нови пазар в публичното заседание на шести март през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

при секретаря Б.А., като разгледа докладваното от съдия Маркова гражданско дело №1065 по описа за 2016  година, за да се произнесе, взе предвид:

 

Предявен е иск с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК от Х.Ч. /Х.Х.Ю./, Е. Ч., В. Й. и А.А., действащи чрез процесуалния си представител адв. Т.М. от ВАК, същата и съдебен адресат за ищците, срещу С.Ю.С. ***.

            В исковата молба се твърди, че ищците са наследници на дядо си Н.Х.И., починал  на *** г. Негови законни наследници били четирите му деца. Ищците били наследници на дъщерята на наследодателя З.Н.Ч.. Тя починала на *** г. като турски гражданин, с имена З. Ч.. Наследството на Н.И. се поделило първоначално между четирите му наследници, като това на З. Ч. се поделяло също на четири дяла. Така всеки от ищците притежавал по 1/16 ид. част или общо ¼ ид.част от наследството. Ответникът С.Ю.С. бил син на наследника Д.А.А., която наследявала баща си И.Н.Х.Т./ – син на общия наследодател. Той починал през 1981 г. С решение №017 от 16.05.1995 г. на ОСЗ гр. К. на наследниците на общия наследодател били възстановени четири земеделски имота, намиращи се в землището на с. Т. И., между които и нива с площ 37,998 дка, трета категория, имот №014002 в местността „К.“ при граници: имоти №000351- полски път, №014027 - нива, №014028 - нва и №000310 - полски път. След възстановяването двама от наследниците, живеещи в България, започнали да ползват имотите, като Д.А.А. ползвала процесния имот №014002, с уговорка с останалите наследници това да продължи до извършване на делба между всички. При идването си България ищците се срещнали с другия ползвател на наследствените ниви Ш.М.Я. от с. Духовец, който им пояснил, че имот №025003 не се ползва и могат да го ползват те. Ищците се съгласили, тъй като ставало въпрос за временно ползване, до извършването на подялба на имотите. Една от наследниците - Е.Й. /Е.М.Я./ се разпоредила с идеалните си части, като прехвърлила своята 1/12 ид.ч. от наследствените имота на О.А.О. от с. Г., обл. С.. Договорът за продажба бил обективиран в нотариален акт №*** г. Наследницата на общия наследодател Д.А.А. се снабдила с констативен нотариален акт за собственост, придобит по давност  върху 11/12 ид. части от горепосочената процесна нива. За това бил издаден нотариален акт №*** г. на нотариус ***. В същия ден тези 11/12 ид.части Д. А. дарила на сина си – ответника С.Ю.С.. Д. А. обаче не владяла този имот, нито демонстрирала владението си пред ищците, поради което не могла да придобие собствеността му. Предвид изложеното ищците молят съда да признае за установено спрямо ответника С.Ю.С., че ищците са собственици по наследство, всеки на 1/16 ид.част или общо 1/4 ид.част от процесната нива. Претендират да им бъдат присъдени направените по делото разноски.

            На ответника са връчени съдебните книжа по делото и му е указан законовия срок за отговор по молбата. Ответникът счита иска за допустим, но неоснователен. Заявява, че дарителката му, в качеството на собственик на 11/12 ид.части от процесната нива му ги е прехвърлила. Само първата ищца Х.Ч. епизодично във времето се завръщала в Р. България. След възстановяването на земеделските земи, наследниците на Н.Х.И. постигнали съгласие за неформална подялба на четирите земеделски имота, като всеки започнал да работи определената нива. Така от 1995 г. дарителката му, заедно със семейството си започнала да владее и обработва процесната нива, явявайки се владелец както на своите идеални части, така и на идеалните части на останалите наследници. В продължение на повече от 10 години от тогава тя владяла имота и придобила собствеността по давност. Последните 20 години ищците ползвали имота с площ 26,998, в местността „Я.“, предвид постигнатата договорка между наследниците. С тези доводи ответникът моли иска да бъде отхвърлен, като неоснователен и недоказан, като му се присъдят и направените разноски.

Като съобрази всички посочени по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното: Видно е от представените по делото удостоверение за наследници №ГР-*** г., изд. от Община – Ка.; удостоверение за наследници №*** г., изд. от Община – И. и решение №2014/1069 на 8-ми Помирително-граждански съд, район И., Република Т. /в превод/, че общият наследодател на страните Н.Х.И., е починал на *** г. и е оставил за наследници децата си Ф.Н.Х., З.Н.Ч., И.Н.Х. и Е.Н.Х..

Е.Н.Х. е починала на *** г. и нейни наследници са децата й А.М.Я., Ш.М.Я. и Е.М.Я.. А.М.Я. е починал на *** г. и оставил за наследници децата си Б.А.М. и Д.А.Ч..

И.Н.Х. е починал през 1981 г. и негови наследници са децата му М. И. Н. /Т./, С.И.Н., А.И.Н. и З.И.Н.. А.И.Н. е починал на *** г. и е оставил за наследници децата си Д.А.А., П.А.И., М.Н.Д. и И.А.А.. С.И.Н. е починала на *** г., като нейни наследници са М.Я.И., Р.Ч.Б., А.Я.А. и Е.Я.С..

З.Н.Ч. е починала в Република Т. на *** г. и е оставила за наследници децата си ищците Х.Ч. /Х.Х.Ю./, Е. Ч., В. Й. и А.А..

От представеното по делото в заверено копие решение №0017 от 16.05.1995 г. на Поземлена комисия - гр. К. се установява, че на наследниците на Н.Х.И. е възстановено правото на собственост върху следните земеделски земи, находящи се в землището с. Т., а именно: нива с площ 37, 998 дка, трета категория, имот №014002 в местността „К.“ при граници: имоти №000351- полски път, №014027 - нива, №014028 - нива и №000310 - полски път; нива с площ от 21, 995 дка, трета категория, находяща се в местностаЮртлук“, представляваща имот № 014006 по плана за земеразделяне на селото; нива с площ от 26, 998 дка, трета категория, находяща се в местността „Я.“, представляваща имот № 025003 по плана за земеразделяне на селото и нива с площ от 25 дка, трета категория, в местността „О.“, представляваща имот №029038 по плана за земеразделяне на селото.

            От останалите представени по делото писмени доказателства - нотариален акт №*** г.; нотариален акт №*** г. и нотариален акт №*** г., всички на нотариус ***, както и от посочените по делото гласни доказателства – показанията на свидетелите О.А.О., Х.Р. С., Ю. Ю. Х. и Х.И. Х.ов съдът прие за установени следните факти: След възстановяването на земеделските земи наследниците на общия наследодател Н.И. се споразумяли, тъй като наследодателят имал четири деца, то всяко от тях /или наследниците му/ да ползват по един от четирите възстановени имота. В действителност, обаче наследникът на Е.Н.Х. -Ш.М.Я. започнал да ползва две от нивите – с площ от 25 дка и с площ от 21, 995 дка, а наследницата на А.И.Н. - Д.А.А. започнала да ползва процесната нива от 37, 998 дка. Към този момент ищците, както и наследниците на Ф.Н.Х. били в Република Т.. Някои от тях периодично се завръщали в България, но не се противопоставяли на така установеното ползване на земите и не изявявали претенции към тях. Ищцата Х.Ч., след пристигане в България се съгласила да ползва нивата от 26, 998 дка и започнала да я отдава под наем на различни лица, но всички те се отказвали да я обработват, тъй като земята била неплодородна. Накрая, преди около три години тази нива била отдадена под наем на свидетеля О.О., който и към момента я обработвал.

            Процесната нива от 37, 998 дка първоначално я обработвал внука на общия наследодател и дядо на ответника А.И.Н.. След неговата смърт нивата продължила да обработва една от дъщерите му и майка на ответника - Д.А.А.. Това установено ползване на наследствените земи на Н.И. продължило до 2014 г. и между наследниците нямало претенции и те не си плащали сума за ползването помежду си. През 2014 г., с горепосочения нотариален акт №*** г. Е.Й. – една от наследниците на Е.Н.Х. е прехвърлила на свидетеля О.О. собствената си 1/12 идеална част от всички наследствени имоти от общия наследодател. Към този момент свидетелят О. се свързал и с някой от останалите наследници – ищците, както и наследниците на Ф.Н.Х., а и с някои от наследниците на А.И.Н.. Той имал намерение да договаря с тях, за да закупи земите, а и наследниците били съгласни, но междувременно докато се уговорят и снабдят с документи, майката на ответника Д.А.А. се снабдила с нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит по давност и наследство /горепосочения нотариален акт №*** г./ относно нивата с площ от 37, 998 дка, като била призната за собственик на 11/12 идеални части от тази нива. В същия ден, след съставянето на акта по обстоятелствена проверка, Д.А.А. дарила този имот на ответника, като за договора за дарение бил съставен нотариален акт №*** г.

            Гореописаните факти съдът приема за установени безспорно от доказателствата по делото. Посочените доказателства са безпротиворечиви относно съществените за казуса обстоятелства /включително са без съществени противоречия показанията между свидетелите, посочени от противоположните страни по делото/. На базата на събраните доказателства е категорично, че при възстановяването на земите наследниците са извършили неформално разпределение на ползването на земите и са ги обработвали в съответствие с него, но по делото не е доказано по безспорен начин, че е било извършено разпределение на владението на земите и, че дядото и майката на ответника са владяли процесната нива, т.е. че са упражнявали над нея фактическа власт в продължение на изискуемия давностен срок, с намерение за своене. Обработването, ползването и управлението на имота не е достатъчно, за да се придобие имота по давност. Тъй като в случая се касае за наследствен имот ответникът следва да докаже по безспорен начин, че неговият дядо и майка са били владелци и на частите на останалите наследници /в случая конкретно на ищците/, а не че само са били техни държатели, както и че са демонстрирали това свое владение пред ищците. Това обстоятелство по делото не е безспорно. Доказва се, че след разпределението, в края на 2014 г. и началото на 2015 г. ищците са имали разговори с останалите наследници, включително и майката на ответника, за да уредят въпроса със съсобствеността над имота, но до разрешение на въпроса не се е стигнало. Самата посочена от ответника свидетелка Ю. Х. заявява, че няколко пъти сестрата на Д.А.А. – П.И. „…им казва да се съберем и да разпределим нивите, но всеки гледа някой да направи делбата и те на готово да седнат“. Тези твърдения изцяло съвпадат със заявеното от свидетеля О.О., че преди снабдяването с констативен нотариален акт, между наследниците е имало разговори, за да уредят въпроса със собствеността на имота.

            Предвид гореизложеното съдът счита, че предявеният иск от ищците е основателен и доказан. По делото е установено, че процесният имот е бил възстановен на наследниците на общия наследодател Н.И., който е имал четири деца. Ищците, като преки наследници на едно от децата на И. – З. Ч. притежават общо 1/4 идеална част от процесния имот по наследство, или всяка от ищците е собственик на 1/16 идеална част от имота. Не се доказа по делото тези части на ищците от процесния имот да са били придобити по давност от майката на ответника Д.А.А., поради което и извършеното от нея дарение в полза на ответника за тези идеални части няма вещен ефект. Поради това съдът следва да  признае за установено по отношение на ответника, че ищците са собственици на по 1/16 ид. част от процесния имот всеки от тях.

            При този изход на делото, на основание чл.78, ал.1 от ГПК, ответинкът следва да бъде осъден да заплати на ищците направените по делото разноски в размер на 760 лв.

            Водим от горното съдът

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение С.Ю.С. с ЕГН ********** ***, че Х.Ч. /Х.Х.Ю./ с ЕГН ********** ***, Е. Ч. с ТГН ***, роден на *** г. в гр. Ш., живущ ***, район К., село М. А.А., ул. „***“, вътрешна врата ***, В. Й. с ТГН ***, родена на *** г. в гр. Ш.,  живуща ***, район Ч., село Е., кв. Х., ул. „***“, №***, вътрешна врата *** и А.А., с ТГН ***, родена на *** г. в гр. Ш., живуща ***, район Ч., село Е., кв. А., ул. „***, вътрешна врата ***, със съдебен адрес *** СА СОБСТВЕНИЦИ по наследство от Н.Х.И., починал на *** г. в с. Т., обл. Ш.ска, на по 1/16 /една шестнадесета/ идеална част /или общо 1/4 идеална част/ от следния недвижим имот, находящ се в землището с. Т., а именно: нива с площ 37, 998 дка, трета категория, имот №014002, в местността „К.“, при граници: имоти №000351- полски път, №014027 - нива, №014028 – нива, №000310 - полски път и №014003 – тр. насаждения,          който имот е възстановен по реда на ЗСПЗЗ с решение №0017 от 16.05.1995 г. на Поземлена комисия - гр. К..

ОСЪЖДА С.Ю.С. с ЕГН ********** *** да заплати на Х.Ч. /Х.Х.Ю./ с ЕГН ********** ***, Е. Ч. с ТГН ***, роден на *** г. в гр. Ш., живущ ***, район К., село М. А.А., ул. „***“, вътрешна врата ***, В. Й. с ТГН ***, родена на *** г. в гр. Ш.,  живуща ***, район Ч., село Е., кв. Х., ул. „***“, №***, вътрешна врата *** и А.А., с ТГН ***, родена на *** г. в гр. Ш., живуща ***, район Ч., село Е., кв. А., ул. „***, вътрешна врата ***, със съдебен адрес *** направените по делото разноски в размер на 760 лв. /седемстотин и шестдесет лева/.

Решението подлежи на обжалване пред Ш.ския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: / П /