Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

                                                     № 73

                                  Гр.Нови  пазар,22.03.2017г.

                                 В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

   Районен съд Нови пазар в публичното съдебно заседание,проведено на двадесет и първи февруари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                               Председател: СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                               Секретар:Д.  С.

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева гр.дело №1066 по описа за 2016 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

    Делото е образувано по субективно съединени положителни установителни искове с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК,предявени от Х. Ч./Х.Х.Ю./,български и турски гражданин, Е. Ч.-турски гражданин, В.Й. –турски гражданин и А.А.- турски гражданин,всички действуващи чрез пълномощника си адв.Т.М. –ВАК срещу З.Г.Б. с адрес:с***.

     В исковата молба се твърди,че ищците са наследници по майчина линия на дядо си Н. Х. И.,роден на ***г.,починал на ***г.в с.Т..Към датата на смъртта си,той останил четири деца.Ищците били наследници от коляното на починалата му дъщеря З. Н.ова Ч..Същата починала на ***г. като турски гражданин и видно от Решение на 8-ми Помирително граждански съд,район И.,Република Турция №1069/2014г.по дело №964/2014г.,Е. Н. Х. с турски имена З. Ч. оставила за свои наследници четиримата ищци :един син- Е. Ч. и три дъщери- Х. Ч.,В.Й. и А.А..

     При така описаната фактическа обстановка,наследството на общия наследодател Н. Х. И.о,сочатищците,се дели първо на четири равни дяла.Всичките му деца са починали и имат от своя страна наследници.Видно от турското решение за наследници било,че делът на Зейнеб Ч./З. Н.ова Ч. се дели допълнително на четири равни дяла .Всеки от ищците притежавал по наследство от дядо си по 1/16 идеална част или общо ¼ идеална част.

      Ответникът по делото –З.Г.Б. придобил по договор за дарение 11/12 идеални части от процесните имоти,който договор бил сключен в началото на тази година със С. И. Ш.,който е син на Ш.М.Я. –наследник на общия наследодател, с квота от наследството му 1/12 ид.ч. от коляното на починалата му дъщеря Е. Н. Х.,починала на ***г. в с.Д., общ. И.. Е. Н., освен сина Ш. имала още двама наследници-починал син А. М.Я. и дъщеря Е. Й..

    След смъртта си,общият наследодател Н. Х. И. им оставил в наследство земеделски земи,които са възстановени на наследниците по реда на ЗСПЗЗ с Решение №017/16.05.1995г.на ОСЗ гр.К..Били възстановени общо четири ниви,намиращи се в землището на с.Т.,общ.К.,като процесните имоти са два от тях и представляват :1/ НИВА от 25.000дка,трета категория,местността „О.“, представляваща  имот 0029038 по плана за земеразделяне на землището на селото,с граници:имоти №029039-нива, №029052-полски път, №029037-нива и №000332-полски път и 2/ НИВА от 21.995 дка, трета категория,в местността „Ю.“,представляваща имот  №019006 по плана за земеразделяне на землището на селото,с граници: имоти №019007-нива, №000326 –полски път, №019001 –нива, №019002-нива, №019003-нива, №019004-нива, №019005-пасище, мера, №000071-пасище, мера и №000060-пасище.

Процедурата по възстановяване на нивите по реда на ЗСПЗЗ била възстановена от лелята на ищците и дъщеря на общия наследодател Е. Н. Х.., което било допустимо съгласно действащия ЗСПЗЗ и извършените от всеки от наследниците действия по реституиране на имотите ползвал всички наследници.

  От възстановени общо 111.991 дка на ищците по наследство се полагали 27.998 дка.

     След реституцията,двама от наследниците ,живущи в България- Д. А. А. от с.Т. и Ш.М.Я. *** разпределили ползването на нивите до момента,в който ще бъде извършена делба,като Ш. започнал да обработва процесните имоти №019006 и №029038, а Д. А. –имот №014002.При идването на ищците в България,същите се свързали с Ш. и той им казал, че тяхното коляно можели да обработват имот №025003 ,който е свободен.Ищците,макар и не много съгласни ,не възразили да обработват тази нива,тъй като  тя била и все още е с камениста почва ,но понеже ставало въпрос за временно ползване,решили да не спорят за ползването към този момент.Ш.Я. им обяснил,че наследниците от другите колена,каквото им се полага, са се разбрали с Д.кой на кого ще плаща наем, ако търсят ,като един ден като се поделят имотите,всичко ще се изравни и всеки ще получи своето.

     Ищците твърдят,че нито към този момент, нито по-късно не е ставало въпрос за делба на нивите, а само за разпределено ползване.И така , процесните ниви започнали да обработват наследници от коляното на Е. Н. Х.,сред които е и наследника Ш.Я.,който живеел в България, а ищците, живущи преимуществено в Турция  отдавали под наем нивата от 26.998 декара в местност „Я.“ и получавали рента.Една от нивите била обработвата от наследници от с.Т.,които уреждали отношенията си във връзка с ползването извън тяхната квота по закон с наследниците от другите колена.

     Ищците твърдят,че никой от наследниците,които пряко не са обработвали нивите на общия наследодател , вкл. и ищците,не са се отказвали от това, което им се полага по закон като дял от нивите и спрямо тях никой не е демонстрирал по какъвто и да е начин,че има намерение да им заграби наследствените дялове от имотите ,т.е.,че е обърнал държането на идеалните им части от четирите имоти във владение.

      Така се стигнало до сключената с НА №*** рег.№10334  д.№***г.на Нотариус с рег.№*** на НК прехвърлителна сделка, с която Е. Й./Е. М.Я.-наследник  от коляното на Е. Н. Х. и сестра на Ш.Я. прехвърлила  своя наследствен дял 1/12 ид.част от всички реституирани четири имота на О.А.О. от с.-Г.,обл.С..

    Научавайки,че някои наследници са решили да не чакат делбата,а да се разпоредят с дяловете си от нивите,Ш.Я. решил да се снабди за процесните две ниви с нотариален акт по давност,.На 31.03.2015г.той отишъл при новопазарски нотариус  и се снабдил с нотариален акт по давност за двата процесни имота в цялост,при извършена вече с тях  разпоредителна сделка за 1/12 ид.ч.По-късно разбрал за разпоредителнатата сделка,а и други наследници, които разбрали за извадения в негова полза нотариален акт ,го заплашили със съд.На някои от тях той наплатил дела ,за да избегне съдебни дела срещу себе си.На 29.07.2015г.Ш.Я. и съпругата му,като собственик на половината според правилата за възникване на СИО и дарили на сина си С. И. Ш. 11/12 ид.ч.от процесните два имота,като по този начин придали вид,че не засягат правата на приобретателя на квота 1/12 ид.ч., която била прехвърлена от Е. Й. през 2014 година.Разбирайки,че част от наследниците в Турция,които вече разбрали за присвоените от него и от Д. А. от с.Т. ниви и сключените от тях прехвърлителни сделки в полза на синовете им /Ш. дарил на сина си С., а Д. дарила на сина си С./,за да не се занимават сина му с дела,С. прехвърли на настоящия ответник З.Б. 11/12 ид.ч.от двете ниви ,чрез дарение,вероятно прикриващо договор за продажба.

    Ищците твърдят,че Ш.Я. не е могъл да стане собственик на процесния имот по давност,тъй като по отношение на него не са налице предпоставките за това,регламентирани в Закона за собствеността.Приобретателят по дарение на 11/12 ид.ч. от процесните имоти –С. И. Ш. също не е могъл да придобие в собственост посочените идеални части,тъй като праводателят му не е притежавал право на собственост върху процесните имоти в този обем.Ответникът З.Г.Б.,придобил от своя страна от С. И. Ш. по дарение 11/12 ид.ч.от имотите,също не бил станал собственик на идеалните части на ищците на това основание , тъй като праводателят му-дарител не притежавала към момента на дарението, съответно не е могъл да прехвърли правото на собственост  върху полагащата се по наследство на ищците общо ¼ ид.ч.от  двата имота.

    Предвид гореизложеното,ищците молят да бъдат призовани на съд с ответника З.Г.Б. и след доказване основателността на твърденията,изложени в исковата молба,съдът постанови решение, с което бъде признато за установено,че ищците Х. Ч./Х.Х.Ю./,български и турски гражданин, Е. Ч.-турски гражданин, В.Й. –турски гражданин и А.А.- турски гражданин са собственици по наследство и реституция всяка една от тях на 1/16 ид.ч. или общо  на ¼ ид.ч.от процесния имот-наследство от общия наследодател Н. Х.  И.,възстановени по реда на ЗСПЗЗ с Решение по чл.27 от ППЗСПЗЗ №0009/15.02.1995г.на ПК гр.К.,представляващ: 1/ НИВА от 25.000дка,трета категория,местността „О.“,представляваща  имот 0029038 по плана за земеразделяне на землището на селото,с граници:имоти №029039-нива, №029052-полски път, №029037-нива и №000332-полски път и 2/ НИВА от 21.995 дка, трета категория,в местността „Ю.“,представляваща имот  №019006 по плана за земеразделяне на землището на селото,с граници: имоти №019007-нива, №000326 –полски път, №019001 –нива, №019002-нива, №019003-нива, №019004-нива ,№019005-пасище,мера,№000071-пасище,мера и №000060-пасище.

     Молят ответникът да бъде осъден да им заплати направените по делото разноски.Прави доказателствени искания.

     Препис от исковата молба и доказателствата към нея са връчени на ответника,като в срока по чл.131 от ГПК,ответникът З.Г.Б. ,чрез пълномощника си адв.Н.К. от ШАК е депозирал писмен отговор на предявените искове.Оспорва същите по основание.Сочи, че доверителят му е действал добросъвестно,като е придобил имотите от лице,което се е легитимирало като собственик с нотариален акт.

    В полза на праводателите на лицето,което е дарило на доверителят му идеалните части от процесните недвижими имоти била изтекла в тяхна полза придобивна давност чрез завладяването на правото върху имотите и демонстрирано чрез действия,които недвусмислено са отразявали намерението им за своене и отричане правата на собственика.Към датата,когато ответникът сключил договора за дарение,той знаел,че придобива имота от собственик ,легитимиращи се като такива с нотариален акт за собственост.Действията на ищците сочели,че са позволили на Ш. М. Я. да ползва имотите и да  ги придобие по давност и след това да ги прехвърли на праводателя на ответника.

     С оглед на гореизложеното,ответникът счита,че Ш. М. Я. е придобил по давностно владение идеалните части от процесните имоти и съответно искът се явява неоснователен и недоказан,поради което следва да се отхвърли.

    По искане на ответника съдът допусна привличане на трето   лице-помагач на ответника по делото,а именно лицата Ш.м. Я. с ЕГН:**********,Х.Е. Я. с ЕГН:**********  и С. И. Ш.  с ЕГН:**********, тримата с постоянен адрес:с***.Същите не са изразили становище по предявените искове.

    Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

      Ищците са наследници по закон на Н. Х. И.,б.ж.на с.Т.,обл.Ш.,роден на ***г.,починал на ***г./удостоверение за наследници изх.№ГР-***г.,издадено от кметство с.Т.,обл.Ш./.

     Към момента на смъртта си,наследодателят е оставил четири деца:Ф. Н.ова Х.а,З. Н.ова Ч., Е. Н. Х. и И. Н.ов Х..

    З. Ч.,турски гражданин е починала на ***г.в Турция,като съгласно Решение №2014/1069 на 8-ми помирително –граждански съд,р-н И.,Република Турция /представено в надлежно заверен превод с апостил/,нейното наследство се разпределя на четири равни дяла-за децата й Е. Ч.,Х. Ч.,В.Й. и А.А..

    Видно от удостоверение за наследници на Е. Н. Х. /низходяща по права линия на общия наследодател/ е,че същата е починала на ***г. и е оставила за свои наследници А. м.Я. /син/,Ш.М.Я. /син/ и Е. М.Я./дъщеря/.

     По силата на Решение №0017/16.05.1995г.на Поземлена комисия К. е възстановено правото на собственост на наследниците на Н. Х. И. върху следните земеделски земи,находящи се в землището на с.Т.,общ.К.,обл.Ш.: 1/НИВА от 37.998 декара,трета категория,местността „К.“,съставляваща имот №014002, 2/ НИВА от 21.995 дка,трета категория,местността „Ю.“,имот №019006, 3/ НИВА от 26.998 дка,трета категория,местността“Я.“ ,имот №025003 и 4/ НИВА от 25.00 дка, III категория,в местносттаО.“,имот №029038.

   С Нотариален акт №*** рег.№2993,дело №***г.по описа на Нотариус ***,Ш.М.Я. е признат за собственик по давностно владение на две от описаните по-горе нивиуа именно:  НИВА от 21.995 дка,трета категория,местността „Ю.“,имот №019006 и НИВА от 25.00 дка, III категория,в местносттаО.“,имот №029038.

       С Нотариален акт №*** рег.№7617 дело №***г.по описа на нотариус с рег.№346 на НК, Ш.М.Я. и Х.Е.Я. са дарили на С. И. Ш. 11812 идеални части от гореописаните недвижими имоти.

      С Договор за дарение /обективирано в НА №*** рег.№1047 дело №***г.по описа на нотариус ***,С. И. Ш. ,чрез пълномощника си М.Ю. М. е дарил на З.Г.Б. собствените си 11/12 идеални части от процесните земеделски земи.

      С НА за дарение №*** рег.№10334 дело №***г.по описа на нотариус с рег.№346 на НК, Е. Й. е дарила на О.А.О. собствената си 1/12 идеална част от имотите ,описани по-горе.

     Ш.М.Я. е внук на общия на страните наследодател0от коляното на дъщеря му Е. Н. Х..

     Е. М.Я. /Й./ е сестра на Ш.М.Я..

     По искане на ищците,като свидетел по делото беше разпитан О.А.О..Предупреден за отговорността по чл.290 от Нк,свидетелят твърди,че е от с.Г. и познава страните.Чрез сделки с някои от тях,придобил собствеността на идеални части от всички имоти.,останали в наследство от Н. Х..Свидетелят знаел,че тези имоти са наследствени за страните,както и,че след като придобил от Е.  Й. по 1/12 ид.част от всеки от четирите имота,той с изненада разбрал,че някой се снабдил с документ за собственост за всички имоти,включително и за притежаваните от него идеални части. След Е.,при него ходели и други от наследниците-А.,после сина му М.,но св-. като видял,че по документ тези ниви вече не се водят на Н. Х.,отказал да закупи предлаганите му идеални части.На О. не била известна уговорка между наследниците на Н. Х.,който от тях която нива работа,тя да остане за него.

     При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:  

     На основание реституция и наследствено правоприемство от общият им наследодател –възходящ по права линия ,дядо им Н. Х. ,по коляно от своята майка З. Н.ова Ч./която като турски гражданин е приела имената З. Ч./.,починала след възстановяване на собствеността върху процесните земеделски земи,но преди предявяване на исковата претенция, ищците  Х. Ч./Х.Х.Ю./,български и турски гражданин, Е. Ч.-турски гражданин, В.Й. –турски гражданин и А.А.- турски гражданин ,се легитимират като съсобственици на процесните недвижими имоти,представляващи 1/ НИВА от 25.000дка,трета категория,местността „О.“,представляваща  имот 0029038 по плана за земеразделяне на землището на селото,с граници:имоти №029039-нива, №029052-полски път, №029037-нива и №000332-полски път и 2/ НИВА от 21.995 дка, трета категория,в местността „Ю.“,представляваща имот  №019006 по плана за земеразделяне на землището на селото,с граници: имоти №019007-нива, №000326 –полски път, №019001 –нива, №019002-нива, №019003-нива, №019004-нива ,№019005-пасище,мера,№000071-пасище,мера и №000060-пасище.

     Наследствените им права се установяват от представеното решение на турски съд,което е легализирано с апостил и на основание чл.118 ал.1 от КМЧП то следва да бъде се зачетено,както досежно наследствените права на ищците,така и досежно наследствените дялове на всеки от тях.

     На основание чл.5 ал.1 от Закона за наследството ,нейният дял от починалия й баща Н. Х. И.,който е в размер на ¼ ид.ч.,се разпределя между ищците на 4 равни дяла,т.е.,всеки от тях е с право на 1/16 ид.ч.от наследството,оставено им от Н. Х. И. и по реституция и наследствено правоприемство са придобили собствеността върху на по 1/16 ид.ч.върху описаните по-горе четири земеделски имота,сред които процесните: 1/ НИВА от 25.000дка,трета категория,местността „О.“,представляваща  имот 0029038 по плана за земеразделяне на землището на селото,с граници:имоти №029039-нива, №029052-полски път, №029037-нива и №000332-полски път и 2/ НИВА от 21.995 дка, трета категория,в местността „Ю.“,представляваща имот  №019006 по плана за земеразделяне на землището на селото,с граници: имоти №019007-нива, №000326 –полски път, №019001 –нива, №019002-нива, №019003-нива, №019004-нива ,№019005-пасище,мера,№000071-пасище,мера и №000060-пасище.,находящи се в землището на с.Т.,общ.К.,обл.Ш..

      Ответникът по иска –З.Г.Б. е придобил собствеността на 11/12 идеални части от тези имоти,на основание безвъзмездна дарствена сделка.Неговият праводател.С. И. Ш. е придобил същите на такова правно основание,а неговият праводател Ш.М.Я. се е легитимирал като техен собственик на деривативно правно основание –признато му право на собственост на основание упражнявано от него давностно владение.

    В тежест на ответника по делото беше да докаже при условията на насрещно пълно доказване,че е придобил добросъвестно имотите от собственик ,както и,че праводателите му са собственици на процесните недвижими имоти.

     За да се придобие собствеността върху недвижим имот на основание упражнявано давностно владение,същото следва да е продължило повече от десет години,да е трайно,явно,непрекъснато,несмущавано,спокойно,да не е установено и поддържано с насилие,да се установи,че действително се упражнява фактическа власт с намерение за своене,да няма инцидентен характер и да е от такова естество,че да не позволява на други лица да владеят вещта.Не е достатъчно владелецът да манифестира пред трети лица собственическо отношение към вещта,ако собственикът/ците/ не може да узнае за това.

    От доказателствата по делото не се установи  от страна на  Ш.Я.,комуто е било признато право на собственост по реда на извършена от нотариуса обстоятелствена проверка,да е било упражнявано владение върху процесните два имота,което владение да  е продължило повече от десет години,да е трайно,явно,непрекъснато,несмущавано,спокойно,да не е установено и поддържано с насилие,да е  упражнил фактическа власт с намерение за своене,да няма инцидентен характер и да е от такова естество,че да не позволява на други лица да владеят вещта,да  манифестира пред трети лица собственическо отношение към вещта,ако собственикът/ците/ не може да узнае за това –в случая ищците.Те са знаели,че имотите им се обработват,отдават под аренда,но никога не са давали съгласие Ш.Я. да владее техните идеални части като свои .

    Предвид на това,съдът намира,че ответникът Ш.Я. нве е могъл да придобие на основание давностно владение собствеността върху тези имоти,вкл. и за притежаваните от ищците по 1/16 ид.части.,а само по отношение на евентуално своя идеална част,която е придобил на основание наследствено правоприемство,тъй като той очевидно също е един от законните наследници на общия наследодател Н. Х..

     С оглед на гореизложеното,съдът намира,че предявените обективно и субективно съединени установителни искове са основателни и изцяло доказани и като такива следва да бъдат уважени.

     С оглед изхода на делото,на основание чл.78 ал.1 от ГПК,ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищците направените от тях съдебни и деловодни разноски в размер на 1110.00лв./съгласно представения списък на разноски по чл.80 от ГПК/.

      Водим от гореизложеното,съдът

 

                                             Р     Е      Ш       И    :

 

    ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника    З.Г.Б. с ЕГН:**********,с адрес:с***,ЧЕ ИЩЦИТЕ  Х. Ч./Х.Х.Ю./,български и турски гражданин,с ЕГН:**********, Е. Ч.-турски гражданин,ТГН:***, В.Й. –турски гражданин ,ТГН:***,родена на ***г.в гр.Ш. и А.А.- турски гражданин,ТГН:***,родена на ***г.в гр.Ш. СА СОБСТВЕНИЦИ  ПО НАСЛЕДСТВО И РЕСТИТУЦИЯ всяка една от тях на 1/16 ид.ч./една шестнадесета идеална част/  или общо  на  1/ 4 ид.ч./една четвърт идеална част/от процесните имоти-наследство от общия наследодател Н. Х.  И.,възстановени по реда на ЗСПЗЗ с Решение по чл.27 от ППЗСПЗЗ №0009/15.02.1995г.на ПК гр.К.,представляващ: 1/ НИВА от 25.000дка,трета категория,местността „О.“,представляваща  имот 0029038 по плана за земеразделяне на землището на селото,с граници:имоти №029039-нива, №029052-полски път, №029037-нива и №000332-полски път и 2/ НИВА от 21.995 дка, трета категория,в местността „Ю.“,представляваща имот  №019006 по плана за земеразделяне на землището на селото,с граници: имоти №019007-нива, №000326 –полски път, №019001 –нива, №019002-нива, №019003-нива, №019004-нива ,№019005-пасище,мера,№000071-пасище,мера и №000060-пасище.

     ОСЪЖДА ответника З.Г.Б. с ЕГН:**********,с адрес:с*** да заплати на ищците е  Х. Ч./Х.Х.Ю./,български и турски гражданин,с ЕГН:**********, Е. Ч.-турски гражданин,ТГН:***, В.Й. –турски гражданин ,ТГН:***,родена на ***г.в гр.Ш. и А.А.- турски гражданин,ТГН:***,родена на ***г.в гр.Ш./с пълномощник по делото адв.Т.М. –ВАК/ направените по делото разноски в размер на 1110.00лв./хиляда сто и десет лева/.

      Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Ш. в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                         РАЙОНЕН   СЪДИЯ: