Р Е Ш Е Н И Е

№ 65

гр. Нови пазар, 20.03.2017 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Районен съд – Нови пазар в публичното заседание на шести март през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

при секретаря Б.А., като разгледа докладваното от съдия Маркова гражданско дело №1134 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

Предявена е искова молба, съдържаща обективно съединени установителни искове с правно основание по чл.79, ал.1 от ЗЗД с цена на иска от 379, 22 лв. и с правно основание по чл.86, ал.1 от ЗЗД с цена на иска от 7, 40 лв., като молбата е предявена по реда на чл.422, ал.1 във вр. с чл.415 от ГПК от страна наЕнерго-Про Продажби” - АД – гр. В., представлявано от Б.Г.М., Б.Д.П. и П.С.С., а по делото от процесуалния представител юрисконсулт М.Й.М. против ответника М.Г.С. ***.

В исковата молба се изнасят следните факти: Ответникът бил клиент на ищцовото дружество, във връзка с продажбата  на електрическа енергия. Обектът на потребление се намирал в гр. К., обл. Ш., ул. “***“ №7, клиентски номер ***, абонатен №**********. Облигационните отношения между страните се рагламентирали от Общите условия за продажба на електрическа енергия на ищцовото дружество. Съгласно чл.17, т.2 от тези общи условия ответникът имал задължение да заплаща стойността на използваната ел. енергия в сроковете и по начина, уреден там. Потребителят изпадал в забава след настъпване на падежа на съответната фактура, без да е необходимо изпращането на изрична покана за заплащане на дължимата сума. Към момента на подаване на исковата молба ответникът дължал главница  по  неплатени фактури, издадени в периода от 15.03.2016 г. до 13.06.2016 г. в размер на 379,22 лв., мораторна лихва в размер на 7,40 лв. за периода от падежа на всяка фактура до 28.07.2016 г. Дължимата главница в периода от 15.03.2016 г. до 13.06.2016 г. била за консумирана и незаплатена ел. енергия от 29.01.2016 г. до 28.05.2016 г. Ищецът депозирал заявление по чл.410 от ГПК и в РС – Нови пазар било образувано ч.гр.д. №718/2016 г. Съдът издал заповед за изпълнение на парично задължение №344 от 15.08.2016 г. за претендираните суми. Длъжникът обаче подал възражение срещу заповедта в дадения от съда срок и това бил поводът ищцовата страна да предяви исковата молба по настоящото установително производство. Предвид това ищцовата страна моли съдът да постанови рещение, с което да признае за установено, че ответникът дължи главница в размер на 379,22 лв., мораторна лихва в размер на 7,40 лв. за периода от падежа на всяка фактура до 28.07.2016 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаването на заявлението на 10.08.2016 г. до окончателното плащане. Ищцовата страна моли и да й бъдат присъдени направените по делото разноски в настоящото и в заповедното производство. 

            На ответника са връчени съдебните книжа по делото и му е указан законовия срок за отговор по молбата. В срока за отговор такъв не е депозиран, не са посочени доказателства, не са направени доказателствени искания. За насроченото съдебно заседание не се явява ответника или негов представител, не е изразено становище по предявените искове.

            Съдът е обявил делото за решаване, като е приел, че са налице предпоставките по чл.238 от ГПК и условията на чл.239 от ГПК. Видно от материалите по делото, съдът е разпоредил на ответната страна да се изпратят преписи от исковата молба и приложенията към нея, ведно с уведомление по чл.131 – 133 от ГПК. Книжата са надлежно връчени, лично на ответника. Ответникът не е депозирал отговор по иска, на същия са указани последиците от неявяване в съдебно заседание и неподаване на отговор, а именно, че съдът по искане на ищцовата страна може да се произнесе с неприсъствено решение. Тези указания са дадени на ответника, както с разпореждането на съда от 24.11.2016 г., така и с определението за насрочване на делото от 20.01.2017 г., което е връчено лично на ответника. Безспорно в случая са налице предпоставките на чл.238 от ГПК, тъй като ответникът не е представил отговор на исковата молба, не е изпратил представител на откритото съдебно заседание по делото, не е направил искане за разглеждането на делото в негово отсъствие и от страна на ищеца е направено изрично искане за произнасяне на съда с неприсъствено решение.

От посочените в исковата молба обстоятелства и от приложените към нея доказателства, а именно: справка за консумирана ел.енергия от 19.10.2016 г., извлечение към сметка към 28.07.2016 г., извлечение за фактури и плащания към 19.10.16 г., 5 бр. фактури, общи условия за продажба на ел.енергия, както и доказателства за влизането им в сила, решение №ОУ-05/21.07.2014 г., решение №ОУ-06/21.07.2014 г., справка извлечение, служебно приложеното ч. гр. д. №718/2016 г. по описа на РС – Нови пазар, се установява, че исковете са вероятно основателни. Представените от ищцовата страна документи и твърдяното от нея неизпълнение на задълженията на ответника в посочения размер, обосновават вероятната основателност на исковите претенции, така, както са предявени. Ето защо ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищцовата страна претендираните суми - главница  по  неплатени фактури, издадени в периода от 15.03.2016 г. до 13.06.2016 г.  за консумирана и незаплатена ел. енергия  от 29.01.2016 г. до 28.05.2016 г. в размер на 379,22 лв., мораторна лихва в размер на 7,40 лв. за периода от падежа на всяка фактура до 28.07.2016 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаването на заявлението по чл.410 от ГПК - 10.08.2016 г. до окончателното плащане. При този изход на процеса, на основание чл.78, ал.1 от ГПК ответната страна следва да бъде осъдена да заплати на ищцовата направените от последната разноски по ч.гр.д. №718/2016 г. по описа на НПРС, които възлизат на 25,00 лв. - дължима държавна такса и 300,00 лв. - заплатено юрисконсултско възнаграждение, както и 75,00 лв. – довнесена държавна такса по настоящото установително производство. Следва да се присъди и юрисконсултско възнаграждение за настоящото установително производство, което следва да е в размер от 100,00 лв. С изменение на разпоредбата на чл. 78, ал. 8 от ГПК /ДВ, бр. 8 от 2017 г./, е въведен различен ред за определяне на юрисконсултските възнаграждения на юридическите лица и едноличните търговци, когато са били защитавани от юрисконсулт, като разпоредбата гласи така: В полза на юридически лица или еднолични търговци се присъжда и възнаграждение в размер, определен от съда, ако те са били защитавани от юрисконсулт. Размерът на присъденото възнаграждение не може да надхвърля максималния размер за съответния вид дело, определен по реда на чл. 37 от Закона за правната помощ. Този текст от ЗПП препраща към Наредба на заплащането на правната помощ. В чл.25 от тази наредба се съдържа регламент за определяне на възнаграждението, когато се касае за производство с определен материален интерес и то е от 100 до 300 лв.

В конкретния случай, предвид вида на производството и размера на претенциите на ищеца, съдът определя възнаграждение в размер на 100 лв. Искането на ищеца, до пълния размер на юрисконсултското възнаграждение, следва да се отхвърли, като неоснователно.

Водим от горното съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че М.Г.С., ЕГН ********** *** ДЪЛЖИ на Енерго-Про Продажби” - АД – гр. В., ЕИК 103533691, представлявано от Б.Г.М., Б.Д.П. и П.С.С., с пълномощник по делото юрисконсулт М.Й.М. СУМАТА от 379, 22 лв. /триста седемдесет и девет лева и двадесет и две стотинки/ - главница  по  неплатени фактури, издадени в периода от 15.03.2016 г. до 13.06.2016 г. за консумирана и незаплатена ел. енергия в периода от 29.01.2016 г. до 28.05.2016 г.; мораторна лихва в размер на 7, 40 лв. /седем лева и четиридесет стотинки/ за периода от падежа на всяка фактура до 28.07.2016 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаването на заявлението по чл.410 от ГПК - 10.08.2016 г. до окончателното плащане.

ОСЪЖДА М.Г.С., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Енерго-Про Продажби” - АД – гр. В., ЕИК 103533691, представлявано от Б.Г.М., Б.Д.П. и П.С.С., с пълномощник по делото юрисконсулт М.Й.М. направените по ч.гр.д. №718/2016 г. по описа на РС – Нови пазар разноски в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ - държавна такса и 300 лв. /триста лева/ - юрисконсултско възнаграждение.

            ОСЪЖДА М.Г.С., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Енерго-Про Продажби” - АД – гр. В., ЕИК 103533691, представлявано от Б.Г.М., Б.Д.П. и П.С.С., с пълномощник по делото юрисконсулт М.Й.М., направените по настоящото дело разноски в размер на 75 лв. /седемдесет и пет лева/ - довнесена държавна такса и 100 лв. /сто лева/ - юрисконсултско възнаграждение.

            ОТХВЪРЛЯ искането на ищцовата странаЕнерго-Про Продажби” - АД – гр. В., ЕИК 103533691, представлявано от Б.Г.М., Б.Д.П. и П.С.С., с пълномощник по делото юрисконсулт М.Й.М. за присъждане на юрисконсулстко възнаграждение в останалата му част до пълния размер от 150 лв., а именно за сумата от 50 лв.

            Неприсъственото решение не подлежи на обжалване, а защитата срещу него е по реда и при условията на чл.240 от ГПК.

            Препис от настоящото да се изпрати на всяка от страните.

 

 

 

                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: