Р Е Ш Е Н И Е

21

гр. Н., 27.01.2017 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Районен съд Н. в публичното съдебно заседание на дeвети януари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: АТАНАСКА МАРКОВА 

 

при секретаря Д.С., като разгледа докладваното от съдия Маркова гражданско дело № 1210 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

            Предявена молба за развод с правно основание чл.50,  от СК от страна на молителите Н.Х. А. и Н.С.Я. ***, двамата със съдебен адрес ***.

            ***

Предвид гореизложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

            ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Н.Х.Я., с ЕГН **********,*** и Н.С.Я., с ЕГН ********** ***, който брак е сключен на *** г. в гр. Н., за което е съставен акт за граждански брак №***/*** г. на Община – гр. Н., обл. Ш. ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            ОДОБРЯВА сключеното между страните споразумение както следва:

            ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права над децата С.Н. Я. с ЕГН ********** и К. Н. Я. на майката Н.С.Я., с ЕГН **********.

            ПОСТАНОВЯВА местоживеенето на децата С.Н. Я. с ЕГН ********** и К. Н. Я. да е при майката Н.С.Я., с ЕГН **********.

            ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата Н.Х.Я., с ЕГН **********, с децата С.Н. Я. с ЕГН ********** и К. Н. Я. с ЕГН **********, както следва: Всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09,00 часа в събота, като да ги взима от дома на майката, до 18,00 часа в неделя, като ги връща в дома на майката, с преспиване при бащата. Двадесет дни през лятото с преспиване при бащата. Тези двадесет дни могат да бъдат ползвани наведнъж или на няколко пити по съответен брой дни до общия брой от 20 дни в рамките на лятото, като времето не следва да съвпада с платения годишен отпуск на майката, освен при изрично писмено нейно съгласие. За целта майката следва да предупреждава бащата писмено поне 20 дни преди да излезе в платен годишен отпуск, за да може бащата да планира периода, в който ще вземе децата през лятото, респективно бащата следва да предупреждава майката писмено поне 20 дни преди началото на планирания от бащата период, в който бащата възнамерява да вземе децата през лятото. Бащата да взема при себе си с преспиване децата С.Н. Я. и К. Н. Я. по време на официалните празници и ваканции, както следва: По време на Коледните празници 5 дни чрез четните календарни години. По време на Новогодишните празници 5 дни в нечетните календарни години. По време на Великденската ваканция първите 5 дни, през четните години и вторите 5 дни през нечетните години. На рождения и именния ден на бащата всяка календарни година, както и по всяко друго време, определено по взаимно съгласие на родителите.

            ОСЪЖДА Н.Х.Я., с ЕГН **********,*** да заплаща ежемесечна издръжка на децата  С.Н. Я. с ЕГН ********** и К. Н. Я. с ЕГН **********,  чрез тяхната майка и законен представител Н.С.Я., с ЕГН **********, в размер на 115 лева, считано от датата на постановяване на решението за развод, с падеж до 30-то число на месеца, за който се дължи издръжката, до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването й, ведно със законната лихва, върху всяка просрочена вноска.

            ПОСТАНОВЯВА, че молителите НЕ ДЪЛЖАТ ИЗДРЪЖКА ПОМЕЖДУ СИ.

            ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в в гр. В., община В., ж.к „***” №***, вх. ***, ет.***, ап.***, собственост на трето лице, на молителя Н.Х.Я., с ЕГН **********.

            ПОСТАНОВЯВА след развода молителката да възстанови предбрачното си фамилно име – Н..

            ОСЪЖДА Н.Х.Я., с ЕГН **********,*** да заплати допълнителна държавна такса по сметка та НпРС в размер на 15,00 лв. /петнадесет лева/.

ОСЪЖДА Н.Х.Я., с ЕГН **********,*** да заплати държава такта върху сумите за издръжка на деца по сметка на НпРС в размер на 165,60 лв. /сто шестдесет и пет лева и шестдесет стотинки/ лева.

           

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: