Р    Е    Ш    Е    Н   И     Е

                                                                  №155

                                               Гр. Н.,31.05.2017г.

                                                 В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Районен съд Н. в публичното  съдебно заседание, проведено на двадесет и пети май  през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                                                    Председател :СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                                                     Секретар:Б.  А.                                                               

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева гр. дело № 1273 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

Делото е образувано по обективно съединени искове  с правно основание чл. 124 ал.1 предл.второ от ГПК и чл.108 от ЗСобствеността,предявени от  В.Ю.М., с ЕГН **********, с пост.адрес ***, С.Н.И., с ЕГН **********, с пост.адрес ***, Н.Н.Б., с ЕГН **********, с пост.адрес *** и Н.Х.М., с ЕГН **********, с пост.адрес ***, всички действащи чрез пълномощника си адв. Н.И. от ШАК, против М.И.Ю., с ЕГН ********** и Н.Х.Ю., с ЕГН **********,***.

Ищците твърдят, че с протоколно решение на НПРС от 11.03.2015 г., постановено по гр. дело № *** г., вписано на *** г. в Служба вписвания при НПРС във вх.рег. № 937, Акт № ***, дело № 387, била одобрена съдебна спогодба между тях от една страна и ответника М.И.Ю., от друга страна. Съгласно тази спогодба, в общ дял на ищците бил поставен и те станали собственици при равни квоти на следния новообразуван земеделски имот, находящ се в землището на с. К., общ. К., обл. Ш.ска, а именно: ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ, начин на трайно ползване – нива, с площ от 15 663,00 кв.метра, находяща се в землището на с. К., общ. К., обл. Ш., местността „К.“, за която по КККР на землището на с.с. бил отреден поземлен имот с идентификатор 37232.54.270, при съседи: 37232.54.9, 37232.54.11, 37232.54.10, 37232.54.262, 37232.54.269. Този имот бил образуван от имот с идентификатор 37232.54.8.    

Със същия съдебен акт ответникът М.И.Ю. получил в свой дял и станал изключителен собственик на новообразуван земеделски имот, находящ се в землището на с. К., общ. К., обл. Ш., а именно: ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ, начин на трайно ползване – нива, с площ от 6 163,00 кв.метра, находяща се в землището на с. К., общ. К., обл. Ш., местността „К.“, за която по КККР на землището на с.с. бил отреден поземлен имот с идентификатор 37232.54.269, при съседи: 37232.54.7, 37232.54.9, 37232.54.270, 37232.54.262, 37232.54.5. Този имот бил образуван от имот с идентификатор 37232.54.8.    

От цитирания съдебен протокол било видно, че поземлен имот с идентификатор 37232.54.8 е бил предмет на съдебната делба и е разделен, като от него са били обособени два новообразувани имота: имот с идентификатор 37232.54.270 с площ от 15 663 кв.метра, който бил поставен в общ дял на ищците, а останалата част от имота с площ от 6 163 кв.метра с идентификатор 37232.54.269 е била поставена в дял на ответника М.И.Ю.. Последният се е задължил не по-късно от 01.10.2015 г. да предаде на ищците по настоящия иск владението на поставения им в дял имот с идентификатор 37232.54.270.

Горецитираното гр.дело № 641 по описа на НПРС за 2013 г. било образувано по искова молба за съдебна делба, вписана на *** г. в СП при НПРС във вх.рег. № 4937, Акт № ***, дело № *** г., депозирана от ищците, като един от имотите, предмет на делбата бил именно имот с идентификатор 37232.54.8, представляващ ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ, начин на трайно ползване – нива, с площ от 21 824,00 кв.метра, находяща се в землището на с. К., общ. К., обл. Ш., местността „К.“, за която по КККР на землището на с.с. бил отреден поземлен имот с идентификатор 37232.54.8, при съседи: 37232.54.10, 37232.54.11, 37232.54.9, 37232.54.7, 37232.54.5.

Независимо от обстоятелството, че е бил даден ход на тази искова молба, и с Решение № 220 по гр.дело № *** г., ВЗС на 24.08.2014 г. била допусната съдебна делба на гореописания имот, на *** г. ответникът М.И.Ю. сключил с втората ответница по настоящия иск договор за аренда на земеделска земя, с рег. № ***, заверен от Нотариус П. ***, с рег. № *** от р-ра на НК и с район на действие НПРС, вписан в СП при НПРС във вх.рег. № 5503 на *** г., Акт № ***, дело № *** г. по отношение на гореописания недвижим имот, за срок от 10 стопански години, считано от 01.10.2014 г. до 01.10.2024 г.

Горното обстоятелство станало известно на първата ищца едва на 08.09.2016 г., след извършена справка в СП при НПРС. Тогава тя се снабдила с незаверен препис от договора за аренда. На 10.09.2016 г. ищцата В.Ю.М. отправила нотариална покана до двамата ответника по наст.иск, с рег. № ***, връчен им чрез пом.нотариус по заместване – Ю. Д.-П., при нотариус * *** с рег. № *** от р-ра на НК и район на действие – НПР, с която им бил определен срок до 26.09.2016 г. за прекратяване на арендния договор, тъй като нито тя, нито останалите ищци са изразили съгласие за сключване на аренден договор. При явяването на страните пред *** – пом.нотариус по заместване при нотариус П. *** на 26.09.2016 г., арендаторът по договора – ответницата Н.Х.Ю. не се явила, а депозирала писмен отговор на поканата, в който заявила, че според нея, договорът за аренда бил валидно сключен, тъй като бил вписан преди вписването на съдебната спогодба, респ. вписването на исковата молба било загубило реда си. Възразила и срещу претендирания от ищците размер на обезщетението, позовавайки се на договорената между нея и арендодателя размер на арендно плащане от 10,00 лв. на декар. В този смисъл и двамата ответника отказали да прекратят доброволно посочения по-горе аренден договор.

Ищците твърдят, че след извършване на съдебната делба, приктлючила със съдебна спогодба, бил прекратен обекта на договора за аренда като самостоятелен имот и била ликвидирана собствеността върху този имот. Имотът, предмет на арендния договор, с идентификатор 37232.54.8 е престанал да съществува в първоначалния си вид, площ и граници тъй като от него били образувани два нови имота, различни от първоначалния, а именно ПИ с идентификатор 37232.54.270 и ПИ с идентификатор 37232.54.269. по тази причина считат, че по отношение на новообразувания поземлен имот с идентификатор 37232.54.270, който им бил поставен в общ дял, договорът за аренда е прекратил своето действие.

Ищците не са получили съразмерно с дела си върху арендувания имот никакво арендно плащане. Считат, че уговореното с арендния договор плащане в размер на 10 лв. на декар е изключително неизгодно и не съответства на пазарния размер на рентата за съответните стопански години.

В резултат на гореизложеното, ищците считат, че за тях е възникнал правен интерес от завеждане на наст.иск, като молят съда да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответниците, че е прекратено действието на договора за аренда на зем.земя с рег. № ***, заверен от Нотариус П. ***, с рег. № *** от р-ра на НК и с район на действие НПРС, вписан в СП при НПРС във вх.рег. № 5503 на *** г., Акт № ***, дело № *** г. по отношение на частта от арендувания имот, който им бил поставен в общ дял и бил обособен като новообразуван имот, както и претендират връщане на ползването на съсобствения си имот.

Поради това ищците молят съда да ги призове с ответниците на съд и след като се увери в основателността на исковата претенция, да счете, че същата е доказана и да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответниците, че е прекратено действието на договора за аренда на зем.земя с рег. № ***, заверен от Нотариус П. ***, с рег. № *** от р-ра на НК и с район на действие НПРС, вписан в СП при НПРС във вх.рег. № 5503 на *** г., Акт № ***, дело № *** г. по отношение на частта от арендувания имот, който им е поставен в общ дял и е обособен като новообразуван имот, а именно: ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ, начин на трайно ползване – нива, с площ от 15 663,00 кв.метра, находяща се в землището на с. К., общ. К., обл. Ш., местността „К.“, за която по КККР на землището на с.с. бил отреден поземлен имот с идентификатор 37232.54.270, при съседи: 37232.54.9, 37232.54.11, 37232.54.10, 37232.54.262, 37232.54.269.

Молят също съда да осъди ответницата Н.Х.Ю. да предаде на ищците владението върху процесния земеделски имот, предмет на горецитирания договор за аренда.

Молят съда да им присъди направените от тях съдебни и деловодни разноски и заплатения адвокатски хонорар. Представят писмени доказателства.

            Препис от исковата молба и доказателствата към нея са връчени на ответниците, като в срока по чл.131 от ГПК от страна на М.И.Ю. и Н.Х.Ю., действащи чрез пълномощника си адв. Т.М. от ВАК, е депозиран писмен отговор.

            В отговора ответниците оспорват исковата молба както по допустимостта й, така и по основателността й.

Считат, че исковата молба е недопустима, тъй като е нередовна, а именно – били заведени два иска: 1. Спрямо ответниците М.Ю. и Н.Ю. бил заведен иск по чл. 124, ал. 1, предл. 2 от ГПК, за установяване по отношение на тях, че правоотношението, обективирано в сключения от двамата Договор за аренда на земеделска земя с рег. № ***, заверен от Нотариус П. ***, с рег. № *** от р-ра на НК и с район на действие НПРС, вписан в Служба по вписвания при НПРС с вх.рег. № 5503 на *** г., Акт № ***, дело № *** г., било прекратено по отношение на имот с идентификатор 37232.54.270, находящ се в землището на с. К. и поставен в дял на ищците с одобрената с влязла в сила съдебна спогодба по гр.д. № *** г. на НПРС, като този имот представлявал част от стар имот 37232.54.8 – предмет на цитирания договор за аренда.

2. Спрямо ответника Н.Ю. бил заведен иск по чл. 108 от ЗС, с който се искало осъждането й да предаде на ищците владението върху процесния земеделски имот – предмет на горецитиранания договор за аренда.

Ответниците заявяват, че съгл. Чл. 127, ал. 1, т. 3 от ГПК ищците следвало да посочат цена на всеки от исковете, което не било направено с исковата молба, както и да заплатят следващата се държавна такса за два иска, доколкото искът по чл. 108 от ЗС не бил заведен при условия на евентуалност. Считат, че тъй като в исковата молба не била посочена цена на исковете, същата била нередовна, предвид разпоредбата на чл. 129, ал. 2 от ГПК и съдът следвало да приложи чл. 129, ал. 4, вр. с ал. 2 от ГПК.

3. Ответниците считат също, че процесуалния представител на ищците няма правомощия да завежда собственически искове, тъй като пълномощното, с което е упълномощена адв. Н. И. от ШАК, с рег. № *** г. на Нотариус с рег. № *** с район на действие НПРС, не включвало представителна власт за водене на собственически искове, а само на облигационни такива – „изготвяне и депозиране пред НПРС на искова молба за разваляне на…“ описаните в пълномощното Договори за аренда, сред които и процесния. Налице било ненадлежно процесуално представителство за водене на заведените искове.

Ответниците считат също, че исковете са неоснователни – Искът по чл. 124, ал. 1 от ГПК бил неоснователен и следвало да бъде отхвърлен, като съобразно отхвърленото, да бъдат присъдени на ответниците направените по делото разноски.

Отчетниците считат, че по отношение на хронологията на излагане на фактите в обстоятелствената част на исковата молба, целенасочено не са упоменати, както и когато един имот бил предмет на делба, не можело да се сключва с него Договор за аренда. Не отговаряло на истината, че ищците не били получили съразмерно на дела си върху арендувания имот никакво арендно плащане, но тъй като нямало заведена парична претенция, нямало да изразяват подробно становище по този въпрос.

Заявяват, че от значение в случая е, че за да бъде недействителен по отношение на ищците процесния Договор за аренда с рег. № ***, заверен от Нотариус П. ***, с рег. № *** от р-ра на НК и с район на действие НПРС, вписан в Служба по вписвания при НПРС с вх.рег. № 5503 на *** г., Акт № ***, дело № *** г., съдебната спогодба по гр. Дело № *** г., с която ищците са получили в дял част от арендувания договор, е трябвало да бъде вписана в рамките на 6 месечния срок от влизане в сила на съдебната спогодба, за да ползва реда на вписване на исковата молба /вписана на *** г./. Спогодбата за делба на нивите, която е била в сила още от м. март 2015 г., била вписана близо една година след влизането й в сила – на 21.03.2016 г. В случая, доколкото не бил спазен 6 месечния срок за вписване на спогодбата вписването на исковата молба по гр.дело № *** г. на НПРС е загубило реда си. От гледна точка на закона, спогодбата за делба била вписана след вписването на Договора за аренда – с предмет имота – предмет на дебата, поради което считат, че последният бил валиден за новообразуваните имоти до изтичане на предвидения в него срок.

Искът по чл. 108 от ЗС против ответника Н.Х.Ю. също бил неоснователен и следвало да бъде отхвърлен, доколкото искът по чл. 124, ал. 1 от ГП бил неоснователен, като съобразно отхвърленото, претендират на ответниците да бъдат присъдени направените по делото разноски.

Заявяват, че арендаторът ответник ползвал имота на валидно правно основание и до изтичане на срока на Арендния договор, не дължал връщане на частта от арендувания имот, обособена с делбата в нов имот с идентификатор 37232.54.270, на ищците като негови съсобственици.

В съдебно заседание,ищците,чрез пълномощника си адв.Н.И. –ШАК поддържат изцяло предявените искове.

 Ответниците,чрез пълномощника си адв.Т.М.-ВАК ,молят исковете да бъдат отхвърлени.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

 Видно от приложеното гр.дело №641 /2013г.по описа на НПРС е,че същото е образувано по предявени обективно съединени искове  с правно основание чл.34 от Закона за собствеността –за делба на съсобствени недвижими имоти и установителен иск с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК,предявени от Н.Х.М., В.Ю.М.,Н.Н.Б. и С.Н.И. против Ф. Ю. М./Ф. А./, М.И.Ю.,Ф. И. Е. и А. И. Ш..

           Исковата молба е вписана в Службата по вписвания Н. с вх.рег.№***, дело №***г.

        С протоколно решение №220/09.07.2014г.,съдът е признал за установено по  отношение на ответника М.И.Ю., с ЕГН **********,***, че всеки от ищците: Н.Х.М., с ЕГН **********,***, В.Ю.М., с ЕГН **********,***, Н.Н.Б., с ЕГН **********,*** и С.Н.И., ЕГН **********,*** Е СОБСТВЕНИК на по 1/12 ид.ч. от процесните недвижими имоти, оставени им  в наследство от общия им наследодател З.М.Ч. /Ю. М.М./, с ЕГН **********, починал на 21.06.1986г., и представляващи: 1./ Нива с площ от 21824 кв.м., трета категория, находяща се в землището на с. К., обл. Ш.ска, ЕКАТТЕ 37232, в местността „К.”, съставляваща поземлен имот с идентификатор 37232.54.8, при съседи: 37232.63.1, 37232.63.2, 37232.63.3; 2./ Друг вид трайно насаждение с площ  от 6000 кв.м., находяща се в землището на с. К., обл .Ш.ска, ЕКАТТЕ 37232, в местността „А.”, четвърта категория, съставляваща поземлен имот с идентификатор 37232.63.32; при съседи: 37232.63.33, 37232.63.13, 37232.63.21; 3./ Нива с площ от 19158 кв.м., четвърта категория, находяща се в землището на с. К., обл. Ш.ска, ЕКАТТЕ 37232, в местността „А.”, съставляваща поземлен имот с идентификатор 37232.63.33, при съседи: 37232.63.2, 37232.63.3, 37232.63.4.

     На основание чл.537, ал.2 от ГПК съдът е отменил Нотариален акт № ***г. по описа на нотариус П.*** с район на действие РС-Н.,  в частта му над 1/9 ид.ч.,с която ответникът М.И.Ю. с ЕГН:********** е признат за собственик на следните недвижими имоти,находящи се в землището на с.К.,общ.К.,обл.Ш.ска,останали му по наследство от неговите наследодатели Ю. М.М.,б.ж.на с.К.,обл.Ш.ска,поч.на ***г. и И. ***,поч.на ***г-.,а именно: 1./ НИВА с площ от 21824 кв.м., трета категория, находяща се в землището на с. К., обл. Ш.ска, ЕКАТТЕ 37232, в местността „К.”, съставляваща поземлен имот с идентификатор 37232.54.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с.с., при съседи: 37232.54.7,  37232.54.9,37232.54.11, 37232.54.10, 37232.53.262,37232.54.5 ,а по плана за земеразделяне на землището на с.К. ,обл.Ш.ска е съставлявал имот №054008 ,при граници :имоти №№054010, 054011, 054009, 054007, 054005 и №000262,както и  2/

НИВА с площ от 25158 кв.м.,находяща се в землището на с.К.,обл.Ш.ска,с ЕКАТТЕ 37232,в местността „А.”,четвърта категория,съставляваща поземлен имот с идентификатор 37232.63.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.с.,при съседи:37232.63.1, 37232.63.2, 37232.63.3, 37232.63.4, 37232.63.26, 37232.63.27, 37232.63.13, а по плана за земеразделяне на землището на с.К. ,обл.Ш.ска е съставлявал имот №063005,при граници: имоти №№063005, 063032, 063031, 063027, 063026, 063004, 063003, 063002, 063001 и №000225.

Допусната е да се извърши съделба делба между  Н.Х.М., с ЕГН **********,***, В.Ю.М., ЕГН **********,***, Н.Н.Б., ЕГН **********,***, С.Н.И., ЕГН **********,*** и  М.И.Ю., ЕГН **********,*** върху следните недвижими имоти, оставени им в наследство от общия наследодател З.М.Ч. /Ю. М.М./, с ЕГН **********, починал на 21.06.1986г., представляващи:

 1./ Нива с площ от 21824 кв.м., трета категория, находяща се в землището на с. К., обл.Ш.ска, ЕКАТТЕ 37232, в местността „К.”, съставляваща поземлен имот с идентификатор 37232.54.8, при съседи: 37232.54.7, 37232.54.9, 37232.54.11, 37232.54.10, 37232.53.262 и 37232.54.5, 2./ Друг вид трайно насаждение с площ  от 6000 кв.м., находяща се в землището на с. К.,общ.К., обл.Ш.ска, ЕКАТТЕ 37232, в местността „А.”, четвърта категория, съставляваща поземлен имот с идентификатор 37232.63.32; при съседи: 37232.63.33, 37232.63.13, 37232.63.21 и 37232.63.31; 3./ Нива с площ от 19158 кв.м., четвърта категория, находяща се в землището на с. К., обл.Ш.ска, ЕКАТТЕ 37232, в местността „А.”, съставляваща поземлен имот с идентификатор 37232.63.33, при съседи: 37232.63.2, 37232.63.3, 37232.63.4, 37232.63.26, 37232.63.27, 37232.63.13, 37232.63.32, 37232.63.31 и 37232.63.1 ПРИ СЛЕДНИТЕ КВОТИ  за страните :

-за Н.Х.М. – 1/12 ид.част,

-за В.Ю.М. – 1/12 ид.част

-за Н.Н.Б. – 1/12 ид.част

-за С.Н.И. -1/12 ид.част

 -за М.И.Ю. -8/12 ид.части

Решението е влязло в законна сила на  24.07.2014г.,след което производството се е развило във II  фаза,след допускане на делбата.

   С протоколно определение  №167/11.03.2015г.,в законна сила от същата дата,съдът е одобрил сключената между страните съдебна спогодба,както следва:

1. В ОБЩ ДЯЛ на Н.Х.М., ЕГН:**********, В.Ю.М., ЕГН:**********, Н.Н.Б., ЕГН:********** и С.Н.И., ЕГН:********** се поставя и същите стават собственици при равни дялове на:

1. 1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор № 37232. 54. 270 ( три седем две три две точка пет четири точка две седем нула ), трета категория, в местност „К.”, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – НИВА, с площ 15661 кв. м. ( петнадесет хиляди шестстотин шестдесет и един квадратни метра), при съседни поземлени имоти: 37232. 54. 9,  37232. 54. 11, 37232. 54. 10, 37232. 54. 262 и 37232. 54. 268. Поземленият имот е образуван от имот с идентификатор № 37232. 54. 8 ( три седем две три две точка пет четири точка осем ).

Пазарната стойност на поземленият имот с идентификатор № 37232.54.270 е 15661.00 лв.

Поставеният в дял имот като площ е равен на полагащата се по закон идеална част на всеки от четиримата съделители от имотите, останали в наследство от Ю. М.М. ( З.М.Ч.) б.ж. на с. К., починал на *** година, Акт за смърт № *** г., възстановени с Решение № 0009/15.02.1995 година по чл. 27 от ППЗСПЗЗ на ОС ”Земеделие” гр. К..

М.И.Ю. се е задължил, след приключване на текущата стопанска година, но не по- късно от 01.10.2015 година, да предаде на ищците Н.Х.М., В.Ю.М., Н.Н.Б. и С.Н.И. владението на поставения им в дял имот с проектен идентификатор № 37232. 54. 270.

2. В ДЯЛ на ответника М.И.Ю., ЕГН:********** е поставен и същият става изключителен собственик на :

2. 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор № 37232. 54. 269 ( три седем две три две точка пет четири точка две шест девет ), трета категория, в местност „К.”, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – НИВА, с площ 6163 кв. м. ( шест хиляди сто шестдесет и три квадратни метра), при съседни поземлени имоти: 37232. 54. 7,  37232. 54. 9, 37232. 54. 270, 37232. 54. 262 и 37232. 54. 5. Поземленият имот е образуван от имот с идентификатор № 37232. 54. 8 ( три седем две три две точка пет четири точка осем );

Пазарната стойност на новообразуваният имот е 6 163 лв.

2. 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатр № 37232. 63. 33 ( три седем две три две точка шест три точка три три ), четвърта категория, в местност „А.”, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – НИВА, с площ 19158 кв. м. ( деветнадесет хиляди сто петдесет и осем квадратни метра), при съседни поземлени имоти: 37232. 63. 2,  37232. 63. 3, 37232. 63. 4, 37232. 63. 26, 37232. 63. 27, 37232. 63. 34, 37232. 63. 35, 37232. 63. 32, 37232. 63. 31 и 37232. 63. 1. Имотът е образуван от имот с идентификатор № 37232. 63. 5 и

Пазарната стойност на поземлен имот с идентификатор № 37232.63.33 е 19 158 лв.

2. 3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 37232. 63. 32 ( три седем две три две точка шест три точка три две ), четвърта категория, в местност „А.”, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – НИВА, с площ 6000 кв. м. ( шест хиляди квадратни метра), при съседни поземлени имоти: 37232. 63. 33, 37232. 63. 35, 37232. 63. 21 и 37232. 63. 31. Имотът е образуван от имот с идентификатор № 37232. 63. 5.

Пазарната стойност на поземлен имот с идентификатор № 37232.63.32 е 6000лв.    Общата площ на поставените в дял имоти, е равна на полагащата се на този съделител идеална част по наследство и дарение от делбените имоти.

 Страните са приели за установено,че  за процесните ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 37232. 63. 32, в местност „А.”, с площ 6000 кв. м. и за ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 37232. 63., в местност „А.”, с площ 19158 кв. м. има сключен аренден договор от съделител М.И.Ю. с рег. № *** година, акт № *** на Частен нотариус № *** с район на действие НПРС, вписан в Службата по вписвания с Вх. рег. № **година, акт № ** * година, както и регистриран в ОСЗ К. с Вх. № *** година. Договорът е сключен за осем стопански години с арендна вноска 15 лв. / дка годишно. От полученото до момента от М.И.Ю. арендно плащане, на основание чл.30, ал.3 от ЗС, същият дължи и е съгласен да изплати доброволно полагащата се 1/3 ид. ч. част от рентата за стопанските 2011/2012 година, 2012/2013 година, 2013/2014 година и 2014/2015 година – общо в размер на 500 лв. ( по 125 лв. годишно за всяка от четирите стопански години).

През стопанската 2010/2011 година двете ниви не са обработвани и не е получавана рента от М.И.Ю..

2. За ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 37232. 54. 8 , местност „К.”, с площ 21824 кв. м. съделител М.И.Ю. има сключени два едногодишни договора за наем – за стопанската 2012/2013 година с арендно плащане 20 лв./дка и за стопанската 2013/2014 година с арендно плащане 30 лв./дка. М.И.Ю., чрез същият наемател е изорал,  но не е засял тази нива за стопанската 2014/2015 година, но се съгласява да заплати на ищците полагащото им се арендно плащане и за тази стопанска година. От полученото до момента от М.И.Ю. арендно плащане, на основание чл.30, ал.3 от ЗС, същият дължи и е съгласен да изплати доброволно полагащата се 1/3 ид. ч. част от рентата за стопанските 2012/2013 година – в размер на 145.53 лв. , за 2013/2014 година – в размер на 218.53 лв., както и авансово за 2014/2015 година  в размер на 363.80 лв. (по 50 лв. на дка) – общо в размер на 727.86 лв. (годишно за трите стопански години).

 През стопанските 2010/2011 година и 2011/2012 година нивата не е обработвана и не е получавана рента от М.И.Ю..

Общата сума, която М.И.Ю. е съгласен и се задължава да изплати на ищците, на основание чл.30, ал.3 от ЗС е 1227. 96 лв., представляваща 1/3 ид. част от получените от него ренти за посочените стопански години.

Ищците Н.Х.М., В.Ю.М., Н.Н.Б. и С.Н.И., чрез процесуалния си представител са заявили,че са съгласни ответникът М.И.Ю. да им изплати, на основание чл.30, ал.3 от ЗС, сумата 1227. 96 лв., представляваща 1/3 ид. част от получените от него ренти за процесните стопански години, включително и за текущата стопанска година.

Тази сума е заплатена изцяло от  ответника на ищците ,по банков път по сметка: IBAN: ***, BIC: ***. с платежно нареждане от 09.03.2015г.при “ПроКредит Банк /България/АД клон Ш..

 Съдебното решение в частта му за разпределение на недвижимите имоти,предмет  на иска за делба е влязло в законна сила на 11.03.2015г.

Определението на съда за одобряване на сключената съдебна спогодба е вписано в Службата по вписвания гр.Н. с вх.рег.№***г.имотна партида 64629.

 Междувременно ,между ответникът по иска за делба  М.И.Ю./в качеството му на арендодател/ и Н.Х.Ю. /арендатор/ е сключен договор за аренда,с нотариална заверка на подписите на страните от ***г.при нотариус * *** с рег.№*** на НК,вписан в Служба по вписвания гр.Н. ,с вдв.вх.рег№***/***г.,акт №*** том *** дело №***г.,имотна партида ***, по силата на който договор,арендодателят е предоставил на арендатора за временно и възмездно ползване недвижим имот,представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 37232.54.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.К., с площ 21 824 кв.м.,в местност „К.“,трета категория,с начин на трайно ползване –нива,предназначение на земята.земеделскса земя,при съседни поземлени имоти:37232.54.10, 37232.54.11, 37232.54.9, 37232.54.7 и 37232.54.5.Срокът ,за който се предоставят арендуваните земи е 10 стопански години,считано от 01.10.2014г.до 01.10.2024 година,срещу арендна вноска –по 10 лева на декар.

Ответниците по настоящото производство не оспорват,че към настоящия момент втората ответница Н.Х.Ю. обработва арендувания имот,който с решението за съдебна делба е разделен и от него са обособени два имота,включващи съсобствения на ищците новообразуван имот,представляващ :ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 37232. 54. 270 ( три седем две три две точка пет четири точка две седем нула ), трета категория, в местност „К.”, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – НИВА, с площ 15661 кв. м. ( петнадесет хиляди шестстотин шестдесет и един квадратни метра), при съседни поземлени имоти: 37232. 54. 9,  37232. 54. 11, 37232. 54. 10, 37232. 54. 262 и 37232. 54. 268 и новообразувания имот,представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с  идентификатор № 37232. 54. 269 ( три седем две три две точка пет четири точка две шест девет ), трета категория, в местност „К.”, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – НИВА, с площ 6163 кв. м. ( шест хиляди сто шестдесет и три квадратни метра), при съседни поземлени имоти: 37232. 54. 7,  37232. 54. 9, 37232. 54. 270, 37232. 54. 262 и 37232,собственост на ответника М.И.Ю..

Ищцата В.Ю.М. е отправила нотариална покана до ответниците М.И.Ю. и Н.Х.Ю. да предприемат действия по прекратяване на арендния договор,доколкото с него се засягат нейни права,предмет на иска за делба,а именно,поставеният й в общ дял новообразуван недвижим имот с идентификатор 37232.54.270.Нотариалната покана е връчена на адресатите й М.И.Ю. и Н.Х.Ю. на 11.09.2016г.,като същите са депозирали писмен отговор по нея,като са се позовали на факта,че определението,с което съдът е одобрил сключената съдебна спогодба не е било вписано в 6-месечен срок,поради което вписването на исковата молба е загубило реда си и на това основание ищците не разполагали с правна възможност да искат прекратяването на договора за аренда.Това тяхно становище е обективирано и в съставения констативен протокол при нотариуса от 26.09.2016г.

При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

Процесният договор за аренда с нотариална заверка на подписите на страните от ***г.при нотариус * *** с рег.№*** на НК,вписан в Служба по вписвания гр.Н. ,с вдв.вх.рег№*** дело №***г.,имотна партида 3299 е действителен,тъй като е сключен съобразно изискванията на чл.3 ал.1 от Закона за аренда в земеделието –писмена,с нотариална заверка на подписите и е вписан в нотариалните книги.

За да бъде извършена преценка по основния спорен въпрос –продължава ли своето съществуване договорът за аренда ,следва да се отговори на въпроса ,налице ли е посоченото от ищците основание за прекратяване на същия./на проверка от съда подлежи наличието на посочените материално-правни предпоставки за настъпване на прекратяването на облигационна връзка поради разваляне на договора/.

Съгласно чл.17 ал.2 от ЗАЗ,приобретателят на арендувания обект замества арендодателя като страна по договора за аренда,но по силата на чл.17 ал.3 от същия закон,приобретателят е длъжен да уведоми незабавно арендатора за настъпилото заместване.Последицата от неуведомяването е уредена в чл.17 ал.3 изр.2 от ЗАЗ,според която,до получаване на съобщение за заместването,арендаторът дължи изпълнение на предишния арендодател и това изпълнение е противопоставимо на приобретателя.

Предвид извършената след сключване на договора за аренда ,доброволна делба на отдадената под наем земеделска земя и образуваните в резултат на делбата нови имоти,ищците имат качеството на приобретател  по смисъла на чл.17 от ЗАЗ и като такива те имат задължението да уведомят втората ответница за заместването.

 

         С договора за съдебна спогодба,страните са приели за установено,че договор за аренда е сключен ,както и,че ответникът М.И.Ю. е заплатил на ищците съразмерно идеалните им части,рента за ползваната от него земеделска земя за стопанските 2012/2013 и 2013/2014 години.

       Договорът за аренда е сключен след вписване на исковата молба за делба и след влизане в законна сила на съдебното решение по допускане на делбата.

         Влязлото в сила решение,с което се допуска съдебна делба,макар и да подготвя следващата нейна фаза /по извършване на делбата/,не е междинен,несамостоятелен акт,а изпълнява самостоятелна правозащитна функция,състояща се в сила на присъдено нещо ,с което се установява правото на делба.С решението за допускане на делбата се установява принадлежността на правото на собственост върху определен обект,както и обема на притежаваните от страните права в общността,т.е.,с това решение се признават вещни права.

       Съгласно разпоредбата на чл.114 б“в“ и чл.112 б“з“ и б“а“ от ЗСобствеността, исковата молба за делба на недвижим имот подлежи на вписване.Ако исковата молба е вписана/какъвто е настоящият случай/,ищците ще се ползват от ефекта на вписването от момента на извършването му.Вписването на исковата молба за делба има оповестително действие.

        Решението по допускане на делбата не подлежи на вписване,но решението по приключване на делбеното производство подлежи.С невписването на решението/определението на съда за одобряване на сключената съдебна спогодба по разпределяне на процесните недвижими имоти/ в шестмесечния срок,предвиден в чл.115 ал.2 от ЗС е отпаднал ефектът на вписването на исковата молба ,което е довело до непротивопоставимост на това решение до момента на вписването му ,спрямо трети лица,които са придобили собствеността върху процесния недвижим имот преди отбелязване на рещението.Тоест,касае се за непротивопоставимост само на придобити вещни права върху имота,но не и облигационни такива.Нещо повече :с извършената делба е прекратена съсобствеността върху арендуваната земя,поради което не само е възникнала изключителна собственост върху определени дялове,но и са възникнали нови имуществени обекти-новообразувани имоти .Ето защо,съдът намира,че с възникването на нови имуществени обекти,предметът на договора за аренда е променен и е прекратил действието си .,а арендаторът държи арендувания имот ,включващ и новообразувания такъв,предмет на исковата претенция,без правно основание,поради което следва да бъде осъден да предаде владението върху същия на неговите собственици. Още повече,че със самата съдебна спогодба,която е одобрена от съда,ответникът М.И.Ю. се е задължил, след приключване на текущата стопанска година, но не по- късно от 01.10.2015 година, да предаде на ищците Н.Х.М., В.Ю.М., Н.Н.Б. и С.Н.И. владението на поставения им в дял имот с проектен идентификатор № 37232. 54. 270.,с което фактически е той е признал,че държи,без правно основание/ чрез трето лице/ ,посочения имот.

       Предвид гореизложените съображения,съдът намира,че предявените искове се явяват основателни и изцяло доказани и следва да бъдат уважени,така ,както са предявени.

    С оглед изхода на делото,на основание чл.78 ал.1 от ГПК,ответниците следва да бъдат осъдени съразмерно да заплатят на ищците направените по делото разноски в общ размер на 700.00лв./включващ държавна такса при завеждане на делото и адвокатско възнаграждение/.

     Водим от гореизложеното,съдът

 

                                                     Р     Е      Ш      И    :

 

         ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО спрямо ответниците М.И.Ю. с ЕГН:********** и Н.Х.Ю. с ЕГН:**********,***,че е прекратено действието на договора за аренда на зем.земя с рег. № ***, заверен от Нотариус П. ***, с рег. № *** от р-ра на НК и с район на действие НПРС, вписан в СП при НПРС във вх.рег. № 5503 на *** г., Акт № ***, дело № *** г. по отношение на частта от арендувания имот, който  е поставен в общ дял на ищците В.Ю.М., с ЕГН **********, с пост.адрес ***, С.Н.И., с ЕГН **********, с пост.адрес ***, Н.Н.Б., с ЕГН **********, с пост.адрес *** и Н.Х.М., с ЕГН **********, с пост.адрес ***,и е обособен като новообразуван имот, а именно: ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ, начин на трайно ползване – нива, с площ от 15 663,00 кв.метра, находяща се в землището на с. К., общ. К., обл. Ш., местността „К.“, за която по КККР на землището на с.с. бил отреден поземлен имот с идентификатор 37232.54.270, при съседи: 37232.54.9, 37232.54.11, 37232.54.10, 37232.54.262, 37232.54.269.

       ОСЪЖДА  ответницата Н.Х.Ю. с ЕГН:**********,***,да предаде на ищците В.Ю.М., с ЕГН **********, с пост.адрес ***, С.Н.И., с ЕГН **********, с пост.адрес ***, Н.Н.Б., с ЕГН **********, с пост.адрес *** и Н.Х.М., с ЕГН **********, с пост.адрес *** владението върху процесния недвижим имот,представляващ: ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ, начин на трайно ползване – нива, с площ от 15 663,00 кв.метра, находяща се в землището на с. К., общ. К., обл. Ш., местността „К.“, за която по КККР на землището на с.с. бил отреден поземлен имот с идентификатор 37232.54.270, при съседи: 37232.54.9, 37232.54.11, 37232.54.10, 37232.54.262, 37232.54.269.

      ОСЪЖДА ответниците М.И.Ю. с ЕГН:********** и Н.Х.Ю. с ЕГН:**********,*** да заплатят съразмерно  на ищците В.Ю.М., с ЕГН **********, с пост.адрес ***, С.Н.И., с ЕГН **********, с пост.адрес ***, Н.Н.Б., с ЕГН **********, с пост.адрес *** и Н.Х.М., с ЕГН **********, с пост.адрес *** направените по делото разноски в размер на 700.00лв./седемстотин лева/.

      Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Ш. в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                                РАЙОНЕН   СЪДИЯ: