Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 365

 

гр. Н., 21.11.2017 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Районен съд – гр. Н. в публичното заседание на тринадесети ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГАЛИНА НИКОЛОВА

при секретаря Диана Славова, като разгледа докладваното от съдия Николова гр.д. № 1018/2017г. по описа на НпРС, за да се произнесе, взе предвид:

 

Предявени са обективно и субективно съединени искове от общо 7 ищци с правно основание чл. 124 от ГПК.

Ищците сочат, че са наследници на общия за тях наследодател Й. М. Х. /Ю. М.Х./, б.ж на гр. Н., поч. На *** г.

Ищците сочат, че те като наследници са собственици по наследство и собственици въз основа на Договор за прехвърляне на право на собственост върху недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка, съгл. НА № *** г., вх.рег. № ***г. на Службата по вписванията при РС Н., както и собственост въз основа на нотариално заверено съгласие за отстъпено право на строеж по чл. 56, ал.2 и по чл. 56, ал.2, т.2 и ал.3 от ЗТСУ(отм.) от З.П. Х.а, вписано в нотариалните книги под № ***г. на имот с идентификатор № 52009.501.191.1, както и на имот с идентификатор № 52009.501.191.5.

Ищците сочат, че относно първия имот, представляващ имот с идентификатор № 52009.501.191.1, с площ от 37 кв.м., на 1 етаж, жилищна сграда – еднофамилна, разположена в имот общинска собственост с идентификатор № 52009.501.191, целия с площ от 751 кв.м. по КККР на СГКК Ш., одобрени със Заповед РД-18-18/25.03.2010 на Изп.директор на АГКК, при граници на имота № 52009.501.222, № 52009.501.194, № 52009.501.193, № 52009.501.192, № 52009.501.190, всеки от ищците е собственик на следните идеални части от него:

Х.Й.М. и С.С.М. са собственици общо на ½ ид.ч.в режим на СИО; само Х.Й.М. е собственик на 2/24 ид.ч от целия имот; С.А.А. е собственик на 1/24 ид.ч; Н.М.А. е собственик на 2 /24 ид.ч.; Е.Ю.Х. на 2/24ид.ч.; Р.Й.А. е собственик на 2/24 ид.ч.

Ищците са посочили, че последният дял от 2/24ид.ч. е на бащата на ответника, Ю. Ю. М., който не участва в производството по делото.

 

Относно втория имот с идентификатор № 52009.501.191.5, представляващ друг вид сграда за обитаване с площ от 20 кв.м., на 1 етаж, разположена в имот общинска собственост с идентификатор № 52009.501.191, целия с площ от 751 кв.м. по КККР на СГКК Ш., одобрени със Заповед РД-18-18/25.03.2010 на Изп.директор на АГКК, при граници на имота № 52009.501.222, № 52009.501.194, № 52009.501.193, № 52009.501.192, № 52009.501.190, ищците сочат, че същия е собственост само на съпрузите Х.Й.М. и С.С.М.. Това те основават на следните факти: съгласно нотариално заверено съгласие за отстъпено право на строеж по чл. 56, ал.2 и по чл. 56, ал.2, т.2 и ал.3 от ЗТСУ(отм.) от З.П. Х.а (майка на първия от тях), вписано в нотариалните книги под № ***г., като самата сграда, представляваща други вид сграда за обитаване с площ от 20кв.м., бр.етажи -1, е построена от двамата ищци през 1993г. В полза на двамата съпрузи от построяването на сградата е изтекла и придобивна давност, която ги прави пълноправни собственици на същата.

Ищците сочат, че около 2 седмици преди завеждане на делото, дъщерята на първите двама ищци узнала, че ответникът се е снабдил с нотариален акт за собственост на двата имота, предмет на делото, което е станало с НА № *** г. по давностно владение.

Ищците твърдят, че ответникът никога не е посещавал имотите, а те се владеят и държат единствено от първите двама ищци и тяхното семейство, които упражняват фактическата власт върху тях. Самите двама ищци нямат претенции към дяловете на останалите наследници на Й. М. Х. /Ю. М.Х./ по отношение на първия имот с идентификатор № 52009.501.191.1, като за техните части първите двама ищци, а относно вторият имот с идентификатор № 52009.501.191.5 те сочат, че е тяхна собственост по давност. Построен е от първите двама ищци и се ползва само от тях от самото построяване на сградата. 

Ищците сочат, че ответникът, който разполага с констативен нотариален акт живее трайно в Р Германия, но винаги при гостуванията си в България отсяда в семейството на първите двама ищци. Ответникът никога не е владял имотите и не е упражнявал фактическа власт върху тях.

Ищците сочат, че никой от тях не е давал съгласие по отношение на собствените си идеални части от имотите, на ответника Б.М. да владее имотите за себе си, както и такова владение никога не е било осъществявано.

Ищците сочат, че ответникът не е владял имотите, предмет на делото по никакъв начин, а в същото време те са се владели през цялото време явно, необезпокоявано, трайно и без противопоставяне от останалите наследници на общия наследодател изцяло от семейството на първите двама ищци. Ищците твърдят, че ответникът не е упражнявал давностно владение на имотите нито лично, нито чрез другиго.

Поради това, че издадения в полза на ответника НА № *** г. нарушава правото на собственост на ищците, за тях бил налице правен интерес от защита на правата им по реда на чл. 124 от ГПК, поради което молят съда да постанови решение, с което да признае спрямо ответника имуществените права върху процесните имоти, които всеки от ищците притежава в посочените квоти, както и да отмени издадения КНА по реда на чл. 587, ал.2 от ГПК.

 

От името на ответника Б. Й. М., чрез неговия баща Ю. Ю.М. е постъпил писмен отговор в законоустановения месечен срок, с който той признава допустимостта и основателността на предявените искове. Твърди, че смятал, че никой от съсобствениците няма да има претенции ако узакони ползването на имота, поради което се снабдил с констативния нотариален акт.

В съдебното заседание по делото ответникът не се явява и не изпраща свой представител, като с разпореждането на съда са му указани неблагоприятните последици от това.

В последното по делото съдебно заседание, проведено на 13.11.2017г., ищецът е направил искане за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника по реда на чл.238 и чл.239 от ГПК.

 

Съдът прие, че са налице предпоставките на чл.238, ал.1 от ГПК, а именно: ответникът е представил в срок писмен отговор, но не се е явил в първото по делото заседание, за което е бил редовно призован, както и не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие. Съдът, като взе предвид, че с връченото на ответника съобщение на 27.09.17г., ведно с препис от разпореждане за образуване на делото и даване на подробни указания, в т.ч и относно неблагоприятните последици от неподаването на отговор по делото и от неявяването му в съдебно заседание са връчени лично на ответника, както и последвалото определение за насрочване на съдебното заседание е връчено на 25.10.2017 г. на съпругата му, срещу задължението да го уведоми, както и че предявените от ищеца искове са вероятно основателни с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства, които не се оспорват от ответника, съгласно изразеното в писмения отговор, поради което следва да бъде поставено неприсъствено решение, като исковете бъдат уважени.

 

Съдът, въз основа на представените от ищеца и събрани по делото доказателства, преценени съобразно разпоредбата на чл.239, ал.1, т.2 във вр. чл.12 от ГПК, намира искът за доказан от фактическа и правна страна и следва да се уважи, като спрямо ответника бъде признато правото на ищците на собственост върху притежаваните от тях части, както следва:

Относно имот с идентификатор № 52009.501.191.1, със застроена площ от 37кв.м., брой етажи -1, с предназначение – жилищна сграда еднофамилна, разположена в поземлен имот, общинска собственост с идентификатор № 52009.501.191 от 751 кв.м. по КККР.

Общия наследодател Й. М. Х. /Ю. М.Х./, б.ж на гр. Н., поч. На *** г.е бил собственик на отстъпено право на строеж върху общинска земя и той е изгради и станал собственик на описания недвижим имот, жилищна сграда. След смъртта на наследодателя неговия дял от ½ ид.ч. се разпределя между неговите деца и съпругата му по равно, съгл. чл. 5 и чл. 9 от ЗН. Така след смъртта на Й. всеки от неговите преки наследници по закон придобива по 1/14 ид.ч. от общия имот, като съпругата му освен своята 1/2ид.ч. придобива и част равна на всяко от децата, т.е още 1/14ид.ч. или общо 8/14 ид.ч.

С договор за прехвърляне на право на собственост върху недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка с НА № *** г., вх.рег. № ***г. на Службата по вписванията при РС Н., З.П. Х.а е прехвърлила собствеността на притежаваната от нея след смъртта на съпруга й 1/2ид.ч. от имота на сина си Х.Й.М., който е бил в граждански брак със съпругата си С.С.М. и в резултат на това те са станали собственици на общо 12/24 ид.ч. Останалата на съпругата З. Х.а собствена 1/14 ид.ч.след смъртта й през 2005 г. се разпределя по равно между децата или по 1/84 ид.ч.

Така всеки от ищците става собственик на следните части: Х.Й.М. и съпругата му С.С.М., като съпрузи са собственици по силата на сделка на 12/24 ид.ч. от целия имот; Х.Й.М. е собственик по наследство на 2/24 ид.ч. от целия имот; Е.И.М. е собственик по наследство на 1/24 ид.ч. от целия имот; С.А.А. е собственик по наследство на 1/24 ид.ч. от целия имот; Н.М.А. е собственик по наследство на 2/24 ид.ч. от целия имот; Е.Ю.Х. е собственик по наследство на 2/24 ид.ч. от целия имот и  Р.Й.А. е собственик по наследство на 2/24 ид.ч. от целия имот.

При така посоченото и установено по делото исковете на ищците се явяват основателни и доказани.

 

Относно имот с идентификатор № 52009.501.191.5, представляващ друг вид сграда за обитаване с площ от 20 кв.м., на 1 етаж, разположена в имот общинска собственост с идентификатор № 52009.501.191, целия с площ от 751 кв.м. по КККР на СГКК Ш., одобрени със Заповед РД-18-18/25.03.2010 на Изп.директор на АГКК, при граници на имота № 52009.501.222, № 52009.501.194, № 52009.501.193, № 52009.501.192, № 52009.501.190, ищците съгласно нотариално заверено съгласие за отстъпено право на строеж по чл. 56, ал.2 и по чл. 56, ал.2, т.2 и ал.3 от ЗТСУ(отм.) от З.П. Х.а, вписано в нотариалните книги под № ***г. Х.Й.М. и съпругата му С.С.М. са станали собственици по силата на изтекла в тяхна полза придобивна давност, която ги прави пълноправни собственици на същата.

При така посоченото и установено по делото искът на ищците Х.Й.М. и С.С.М. се явява основателен и доказан.

Предвид на това, че всички предявени от ищците искове се уважават, ответникът следва да заплати направените от тях разноски съгл. чл. 78, ал.1 от ГПК.

Ищците претендират разноски в размер на 928,43лв., включващи адвокатски хонорар 431,68лв. и разноски за държавни такси по делото. Видно от материалите по делото всички разноски са платени от ищеца Х.Й.М. и следователно на него следва да бъдат възстановени. Съдът счита, че ответникът с поведението си е станал причина за завеждане на делото, още повече, че същия не е предложил извънсъдебно уреждане на спора с ищците, поради което следва да понесе разноските по делото, направени от ищците.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 239 ГПК,  съдът

 

Р   Е   Ш   И  :

 

Признава за установено по иска по чл. 124, ал.1 от ГПК на Х.Й.М. с ЕГН ********** и С.С.М. с ЕГН **********,***, СРЕЩУ Б.Й.М. с ЕГН ********** с постоянен адрес ***, че Х.Й.М. с ЕГН ********** и С.С.М. с ЕГН **********,***, са собственици на 12/24 ид.ч.(дванадесет върху двадесет и четири идеални части) от недвижими имот, находящ се в гр. Н., общ. Н., обл. Ш., представляващ имот с идентификатор № 52009.501.191.1, с площ от 37 кв.м., на 1 етаж, жилищна сграда – еднофамилна, разположена в имот общинска собственост с идентификатор № 52009.501.191, целия с площ от 751 кв.м. по КККР на СГКК Ш., одобрени със Заповед РД-18-18/25.03.2010 на Изп.директор на АГКК, при граници на имота № 52009.501.222, № 52009.501.194, № 52009.501.193, № 52009.501.192, № 52009.501.190.

 

Признава за установено по иска по чл. 124, ал.1 от ГПК на Х.Й.М. с ЕГН **********, СРЕЩУ Б.Й.М. с ЕГН ********** с постоянен адрес ***, че Х.Й.М. с ЕГН ********** ***, е собственик на 2/24 ид.ч.(две върху двадесет и четири идеални части) от недвижими имот, находящ се в гр. Н., общ. Н., обл. Ш., представляващ имот с идентификатор № 52009.501.191.1, с площ от 37 кв.м., на 1 етаж, жилищна сграда – еднофамилна, разположена в имот общинска собственост с идентификатор № 52009.501.191, целия с площ от 751 кв.м. по КККР на СГКК Ш., одобрени със Заповед РД-18-18/25.03.2010 на Изп.директор на АГКК, при граници на имота № 52009.501.222, № 52009.501.194, № 52009.501.193, № 52009.501.192, № 52009.501.190.

 

Признава за установено по иска по чл. 124, ал.1 от ГПК на Е.И.М. с ЕГН ********** ***, СРЕЩУ Б.Й.М. с ЕГН ********** с постоянен адрес ***, че Е.И.М. с ЕГН ********** ***, е собственик на 1/24 ид.ч.(едно върху двадесет и четири идеални части) от недвижими имот, находящ се в гр. Н., общ. Н., обл. Ш., представляващ имот с идентификатор № 52009.501.191.1, с площ от 37 кв.м., на 1 етаж, жилищна сграда – еднофамилна, разположена в имот общинска собственост с идентификатор № 52009.501.191, целия с площ от 751 кв.м. по КККР на СГКК Ш., одобрени със Заповед РД-18-18/25.03.2010 на Изп.директор на АГКК, при граници на имота № 52009.501.222, № 52009.501.194, № 52009.501.193, № 52009.501.192, № 52009.501.190.

 

 

Признава за установено по иска по чл. 124, ал.1 от ГПК на С.А.А. с ЕГН ********** ***, СРЕЩУ Б.Й.М. с ЕГН ********** с постоянен адрес ***, че С.А.А. с ЕГН ********** ***, е собственик на 1/24 ид.ч.(едно върху двадесет и четири идеални части) от недвижими имот, находящ се в гр. Н., общ. Н., обл. Ш., представляващ имот с идентификатор № 52009.501.191.1, с площ от 37 кв.м., на 1 етаж, жилищна сграда – еднофамилна, разположена в имот общинска собственост с идентификатор № 52009.501.191, целия с площ от 751 кв.м. по КККР на СГКК Ш., одобрени със Заповед РД-18-18/25.03.2010 на Изп.директор на АГКК, при граници на имота № 52009.501.222, № 52009.501.194, № 52009.501.193, № 52009.501.192, № 52009.501.190.

 

Признава за установено по иска по чл. 124, ал.1 от ГПК на Н.М.А. с ЕГН ********** ***, СРЕЩУ Б.Й.М. с ЕГН ********** с постоянен адрес ***, че Н.М.А. с ЕГН ********** ***,, е собственик на 2/24 ид.ч.(две върху двадесет и четири идеални части) от недвижими имот, находящ се в гр. Н., общ. Н., обл. Ш., представляващ имот с идентификатор № 52009.501.191.1, с площ от 37 кв.м., на 1 етаж, жилищна сграда – еднофамилна, разположена в имот общинска собственост с идентификатор № 52009.501.191, целия с площ от 751 кв.м. по КККР на СГКК Ш., одобрени със Заповед РД-18-18/25.03.2010 на Изп.директор на АГКК, при граници на имота № 52009.501.222, № 52009.501.194, № 52009.501.193, № 52009.501.192, № 52009.501.190.

 

Признава за установено по иска по чл. 124, ал.1 от ГПК на Е.Ю.Х. с ЕГН ********** ***, СРЕЩУ Б.Й.М. с ЕГН ********** с постоянен адрес ***, че Е.Ю.Х. с ЕГН ********** ***, е собственик на 2/24 ид.ч.(две върху двадесет и четири идеални части) от недвижими имот, находящ се в гр. Н., общ. Н., обл. Ш., представляващ имот с идентификатор № 52009.501.191.1, с площ от 37 кв.м., на 1 етаж, жилищна сграда – еднофамилна, разположена в имот общинска собственост с идентификатор № 52009.501.191, целия с площ от 751 кв.м. по КККР на СГКК Ш., одобрени със Заповед РД-18-18/25.03.2010 на Изп.директор на АГКК, при граници на имота № 52009.501.222, № 52009.501.194, № 52009.501.193, № 52009.501.192, № 52009.501.190.

 

Признава за установено по иска по чл. 124, ал.1 от ГПК на Р.Й.А. с ЕГН ********** ***, СРЕЩУ Б.Й.М. с ЕГН ********** с постоянен адрес ***, че Р.Й.А. с ЕГН ********** ***, е собственик на 2/24 ид.ч.(две върху двадесет и четири идеални части) от недвижими имот, находящ се в гр. Н., общ. Н., обл. Ш., представляващ имот с идентификатор № 52009.501.191.1, с площ от 37 кв.м., на 1 етаж, жилищна сграда – еднофамилна, разположена в имот общинска собственост с идентификатор № 52009.501.191, целия с площ от 751 кв.м. по КККР на СГКК Ш., одобрени със Заповед РД-18-18/25.03.2010 на Изп.директор на АГКК, при граници на имота № 52009.501.222, № 52009.501.194, № 52009.501.193, № 52009.501.192, № 52009.501.190.

 

Признава за установено по иска по чл. 124, ал.1 от ГПК на Х.Й.М. с ЕГН ********** и С.С.М. с ЕГН **********,***, СРЕЩУ Б.Й.М. с ЕГН ********** с постоянен адрес ***, че Х.Й.М. с ЕГН ********** и С.С.М. с ЕГН **********,***, са собственици по давност на имот с идентификатор № 52009.501.191.5, представляващ друг вид сграда за обитаване с площ от 20 кв.м., на 1 етаж, разположена в имот общинска собственост с идентификатор № 52009.501.191, целия с площ от 751 кв.м. по КККР на СГКК Ш., одобрени със Заповед РД-18-18/25.03.2010 на Изп.директор на АГКК, при граници на имота № 52009.501.222, № 52009.501.194, № 52009.501.193, № 52009.501.192, № 52009.501.190.

 

ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, Б.Й.М. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** ДА ЗАПЛАТИ на Х.Й.М. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 928,43лв. (деветстотин двадесет и осем лева четиридесет и три стотинки).

 

Неприсъственото решение на основание чл.239, ал.4 от ГПК не подлежи на обжалване.

В едномесечен срок от постановяването на неприсъственото решение страната, срещу която то е постановено може да поиска от Ш.ски окръжен съд неговата отмяна, при наличието на предпоставките по чл.140 от ГПК.

 

                                                           Районен съдия: .............................................

                                                                                               Галина Николова