Р   Е    Ш     Е    Н    И     Е

№347

   Гр.Н.,07.11.2017г.

 

  Районен съд Н. в публичното съдебно заседание,проведено на деветнадесети октомври през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                                          Председател:СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                                         Секретар:ГАЛИНА А.АНДРОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева гр.дело №1067 по описа за 2017 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

    Делото е образувано по искова молба съдържаща искове с правно основание чл.127 ал.2,чл.127 ал.3 и чл.143 от СК,предявени от М.И.Д. ***,действуваща чрез пълномощника си адв.Р.Т.,преупълномощена от адв.Н.К.,срещу З.М.И. ***.

    Ищцата твърди,че с ответника са родители на малолетния А.З. М.,роден на ***г.Съвместното им фактическо съжителство с ответника продължило от 2006г.до 20.04.2017г..

     В началото отношенията им били в пълна хармония,живеели в апартамент,собственост на ответника.Преди около пет години се преместили да живеят в къщата на родителите на ответника,на когото същите прехвърлили единия етаж от къщата.първият етаж бил обитаван от единия от братята на ответника,майка му и баба му.

     След раждането на дългоочакваното дете,ищцата излязла в отпуск по майчинство,за да се грижи за него.След известно време,от месец януари тази година започнали проблеми,свързани най-вече с отглеждането на детето.Ответникът отказвал да дава необходимите средства за отглеждане на детето,свързани с елементарните му нужди –памперси,храна,дрехи.Започнал да й натяква да започне работа,а за детето да се грижи неговата майка.Под давление на майка му и големия му брат,отношенията се влошавали от ден на ден.Майката на ответника настоявала тя да се грижи за детето,с което ищцата не била съгласна.Ответникът дори предлагал той да излезе в отпуск по майчинство,а тя да започне работа,което било немислимо за ищцата,която години наред очаквала раждането на детето.Ответникът работел в Ж. част В. с място на работа гр.Н..Във връзка с работата си често бил командирован в различни градове в България ,като отсъствал за различни периоди от дома си.По време на тези негови командировки,ищцата изцяло се грижела за детето им,както с неговото отглеждане,така и с осигуряването на финансови средства.Фактическото им съжителство приключило след като на 20.04.2017г.започнали ремонт на жилището.Тя и детето се преместили временно да живеят в дома на майка й,находящ се в гр.Н.,ул.“***“№1,ет.1 ап.2.През времето от 20.04.2017г.до 13.08.2017г.периодично,тя ходела вечер в жилището,което обитавали с ответника,за да го почиства след ремонта.При тези посещения,ответникът започнал да й натяква,че тя вече избрала къде да живее,т.е. при майка си.През този период,той нито веднъж не я посетил в апартамента,където  тя живее с детето им,тъй като по негови думи,не искал да се среща с майка й.Срещите между ответника и детето били кратки-за минути пред общината,в парковете,на улицата.

    На 13.08.2017г.при поредното й посещение в къщата,където живеели,ответникът категорично й казал,че вече не иска да живеят съвместно и тя следва да вземе нейния и на детето багаж и повече да не се връща.Натоварил го на собствения си лек автомобил и я закарал до жилището на майка й,където я оставил пред входната врата.От този момент двамата не контактували помежду си,ответникът не се интересувал за детето си,не предоставял средства за неговата издръжка.

   Предвид гореизложеното,доколкото не можели да постигнат съгласие относно упражняването на родителските права,личните отношения с детето и издръжката му,ищцата моли да бъдат призовани на съд с ответника и след доказване основателността на твърденията,изложени в исковата молба,съдът постанови решение,с което постанови детето А.З. М. да живее с майка си М.И.Д. на адрес:г***, да предостави упражняването на родителските права върху детето на майката, да определи режим на лични контакти на ответника с детето ,както следва:всяка втора събота от месеца от 10.00часа до 12.00часа,без преспиване,в присъствието на майката М.И.Д.,до навършване на тригодишна възраст на детето.Моли ответникът да бъде осъден да заплаща на малолетното си дете А.,чрез нея,като негова майка и законен представител,ежемесечна издръжка в размер на 150.00лв.,начиная от предявяване на исковата молба,ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска,до настъпване на законни причини за изменяването или прекратяването на присъдената издръжка.

    Ответникът,чрез процесуалният си представител адв.Г.Г. признава по допустимост и основание исковете за упражняване на родителските права,местоживеенето на детето и  касателно претендираната ежемесечна издръжка.Оспорва посочения режим на лични контакти между бащата и детето,като намира същият за крайно рестриктивен и неоснователен.Излага съображения в тази насока.Предлага да бъде определен следния режим за лични контакти между бащата и детето:всяка първа и трета седмица от месеца в дните събота и неделя,в часовете от 10.00часа в събота до 17.00часа в неделя ,с преспиване,а при месеци с пет съботи и недели: в първия месец от годината с пет уикенда –от 10.00часа в събота до 17.00часа в неделя,втория месец с пет уикенда-при майката,третия месец с пет уикенда –при бащата и т.н.,    20 дни през лятото с преспиване в периода 01.06.-31.08.,когато майката не е в годишен отпуск,   една седмица през зимния сезон в периода 01.01.-31.03. и една седмица през пролетния сезон в периода 01.04.-31.05.,когато майката не е в платен годишен отпуск,   както и н дните на Коледните,Новогодишните и Великденските празници,както следва: На първите празници –при бащата,на вторите-при майката,на третите –при бащата,на следващите –при майката и т.в.от 17.00часа на първия неработен ден до 17.00часа на последния неработен ден от съответните празници.,както и на рождения ден на бащата -12.04.от 10.00часа до 17.00часа.

     Контролиращата страна –Дирекция „Социално подпомагане „Н. е депозирала социални доклади по случая.

    Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

     Страните по делото М.И.Д. и З.М.И. са родители на малолетното дете А.З. М. с ЕГН:**********/удостоверение за раждане на л.5,копие ,надлежно заверено/.

      Не се спори от ищцата и ответникът,че от месец април 2017 година,ищцата и детето се установили да живеят в дома на нейната майка,находящ се в гр.Н.,обл.Ш.,ул.“***“№1 ап.2,докато трае ремонта на семейното им жилище,а през месец август двамата се разделили окончателно,предвид възникнали непреодолими противоречия помежду им.Ответникът е останал да живее в семейното им жилище,находящо се в гр.Н.,ул.-„***“№26а.Прекъснали всякакви контакти помежду си.Не се установиха причините,довели до настъпилата раздяла,като съдът приема,че причината за този краен резултат се дължи вероятно поради поведението и на двамата.

    От социалния доклад,изготвен от ДСП Н.,който съдът кредитира с нужното доверие като обстоен и добросъвестно изготвен,се установява,че жилищно-битовите условия в дома на майката са на добро ниво,подходящи и, в дома се усещало детско присъствие.Ищцата задоволявала базисните потребности на момчето.А. бил видимо кротко,спокойно и емоционално съзвучно дете,със задоволени здравни,познавателни и поведенчески и др.нужди. Детето било здраво,обхванато със задължителните имунизации и профилактични прегледи.Сравнително рядко боледувал от ОРЗ,като при нужда се търсела своевременна лекарска помощ.А. се храни още от възрастен,тъй като не боравел уверено с лъжичка.Предпочитал да се прани с по-водни,кашеви храни.Не споделял за физиологичните си нужди и постоянно ползвал памперс,като го приучвали към използване на гърне. По време на проучването се установило,че детето е привързано към своята майка,както и към бабата по майчина линия.Видно било,;че А. е добре адаптиран в дома.От ДСП Н. нямали наблюдения върху емоционалната връзка баща-син.

    Жилището,което по настояще обитавал само бащата ,представлявало втори етаж от къща ,обзаведен стилно,модерно и функционално.Хигиенно-битовите условия били на много добро ниво. Ответникът споделил пред социалните работници,че не е виждал детето си от 02.08.2017г.Уверен бил,че ще се справи добре с обгрижването му.Майка му не била виждала внучето си от първия му рожден ден.

    На 23.01.2017г.за детето А. е подадено заявление с вх.№2 за приемане в Постоянни детски ясли „Щастливо детство“гр.Н../служебна бележка с изх.№92/31.08.2017г.на л.19 по делото/.Детето е  постъпило в Детски ясли от 26.09.2017г.Поради заболяване,на 30.09.2017г.А. е бил заведен на медицински преглед.Издаден е амбулаторен лист №001790/30.09.2017г.от д-р ***.На детето е предписано домашно лечение до 06.10.2017г..Закупени са предписаните лекарства.Ищцата е подала молба за ползване на отпуск,който й е разрешен ,за периода от 25.09.2017г.до 11.10.2017г.,вероятно ,за да се грижи за детето си,доколкото не се наведоха доводи относно това,някой друг да е полагал грижи за детето,докато то е било болно.

     По искане на ищцата,беше открито производство по привременни мерки,като с определение №2856/29.09.2017г.,влязло в законна сила на същата дата,съдът е определил  следните привременни мерки до приключване на производството по делото:Предоставил е упражняването на родителските права спрямо  детето А.З. М. с ЕГН:********** на майката М.И.Д. с ЕГН:********** и е определил местоживеенето на детето на адрес:гр.Н.,ул.“***“ №1 ет.1 ап.2.Определил е  режим на лични контакти на детето А.З. М. с ЕГН:********** с неговия баща З.М.И. с ЕГН:**********,с адрес:г*** ,както следва: : всяка събота от месеца от 9.30часа до 13.00часа,като детето се предава от майката на бащата и обратно  на място,определено по предварителна уговорка помежду им.

        От показанията на разпитаните по делото свидетели Д. М. Й. и Я. М. В.,които съдът кредитира с доверие като добросъвестно дадени и непротиворечащи помежду си,се установява,че по молба на ответника,те са го придружили в продължение на три съботи до дома на ищцата, за да присъстват на това дали тя ще му даде детето за да осъществи определените от съда лични контакти.Твърдят,че първата събота -30.09. когато са отишли,ответникът първо е позвънил на звънеца на входа ,но никой не му е отговорил.После се качили на етажа,на който живее ищцата –позвънил й по телефона,тя не му отговорила.Позвънил на вратата,тя се показала и му заявила категорично,че няма да му даде детето,защото е болно.Свидетелите не чули тя да го е поканила да влезе вътре.

    През следващите две съботи,ответникът и свидетелите отново ходели до блока,в който живеят ищцата и детето и на неговите позвънявания по телефона,тя изобщо не отговаряла.Ответникът е подал жалби до Районна прокуратура Н. за това,че ищцата не изпълнявала съдебно решение.Ищцата също е подала жалба до НПРП.

     Свидетелите твърдят,че ответникът тежко приемал невъзможността да се вижда с детето си.Твърдят,че при направения в жилището му цялостен ремонт била обособена детска стая с хубаво обзавеждане.,имало нужните удобства.Заявяват,че проявявал загриженост към сина си.

     Ищцата М.Д. *** на длъжност началник отдел АПНИО с месечно трудово възнаграждение в размер на 850.00лв.Получавала месечни помощи за А. в размер на 37.00лв.на основание чл.7 от ЗСПД.

     Ответникът З.М. работи като старши полицай към ЗЖУ В. ,с месечно трудово възнаграждение в размер на 980.00лв.

      При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

    Очевидно е,че с оглед на създалите се влошени взаимоотношения между ищцата и ответника ,имащи за последица заживяването им в трайна фактическа раздяла,между тях е възникнал спор относно упражняването на родителските права спрямо малолетното им дете А.,най-вече в частта на упражнявания режим за лични контакти между детето и родителя ,при когото то не живее преимуществено,в случая-бащата.

     Не се спори между страните,а и с оглед установилата се законова и житейска практика е,че майката е по-пригодна от бащата да се грижи,отглежда и възпитава децата от женски пол и наравно с него-децата от мъжки пол.Впредвид възрастта на А.,факта,че от раждането му до настоящия момент той е бил отглеждан предимно от майка си,/а преди раздялата –и от баща си/, силната емоционална връзка майка-дете, съдът намира,че следва да предостави упражняването на родителските права спрямо А. на неговата майка-ищцата М.Д. ,като местоживеенето на детето бъде определено на адреса,на който живее майката.

     Относно режима за лични контакти ,който следва да бъде определен на бащата с детето,съдът намира,че следва да съобрази специфичните хранителни и физиологични потребности на А.,които се сочат в социалния доклад на ДСП Н.,както и щадящия му дневен режим,който следва да му се предостави и се отчете факта,че детето не се е виждало със своя баща от около три месеца,съдът намира,че до навършване на тригодишната му /бебешка/ възраст ,следва контактите да са с по-малка продължителност,а именно: всяка първа и трета събота от месеца,както и на Коледа /25.12.2017г./,втория ден от Великденските празници през 2018г. и на рождения ден на бащата -12.04.2018г.- от 9.30часа до 13.00часа ,като детето се предава от майката на бащата и обратно  на място,определено по предварителна уговорка помежду им.След навършване на тригодишна възраст от А., режима му на лични контакти с неговия баща,следва да бъде определен,както следва:всяка първа и трета седмица от месеца в дните събота и неделя,в часовете от 10.00часа в събота до 17.00часа в неделя ,с преспиване, .,    20 дни през лятото с преспиване в периода 01.06.-31.08.,когато майката не е в годишен отпуск,както и втория ден от  дните на Коледните,Новогодишните и Великденските празници-от 10.00 часа до 17.00 часа и и на рождения ден на бащата -12.04.от 10.00часа до 17.00часа.

 

    По иска за заплащане на издръжка :      

   Родителите са длъжни да осигуряват издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца,независимо дали са трудоспособни и могат да се издържат от имуществото си.Предвид възрастта на детето А.,материалните възможности на неговите родители ,нормата на чл.142 ал.2 от СК, изразеното от тях съгласие относно размера на издръжката,съдът намира,че ответникът следва да бъде осъден да заплаща на сина си ,чрез неговата майка и законен представител, ежемесечна издръжка в размер на 150.00лв./сто и петдесет лева/, начиная от предявяване на исковата молба-04.09.2017г.,с падеж всяко пето число на месеца,за който се дължи издръжката,платима по банков път по посочена от ищцата банкова сметка,***срочена вноска,до настъпване на законни причини за изменяването или прекратяването на присъдената издръжка.

       Разноските по делото следва да останат за страните така,както са направени.

       На основание чл.78 ал.6 от ГПК във вр.чл.69 ал.1 т.7 от ГПК,ответникът следва да бъде осъден да заплати върху уважения иск за издръжка,държавна такса в размер на 216.00лв.На основание чл.242 ал.1 от ГПК,в частта му за присъждане на издръжка,следва да се допусне  предварително изпълнение на решението.

      Водим от гореизложеното,съдът

 

                                               Р      Е       Ш        И     :

 

      ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права над малолетното дете А.З. М. с ЕГН:********** на неговата майка М.И.Д. с ЕГН:********** и определя местоживеенето на детето да бъде при майката на адрес:гр.Н.,обл.Ш.,ул.“***“№1,ет.1 ап.2.

      ОПРЕДЕЛЯ режим за лични контакти на бащата  З.М.И. с ЕГН:**********,с адрес:г*** с детето  А.З. М. с ЕГН:**********,както следва:

         ДО навършване на тригодишна възраст на детето-  всяка първа и трета събота от месеца,както и на Коледа /25.12.2017г./,втория ден от Великденските празници през 2018г. и на рождения ден на бащата -12.04.2018г.- от 9.30часа до 13.00часа ,като детето се предава от майката на бащата и обратно  на място,определено по предварителна уговорка помежду им.

        СЛЕД  навършване на тригодишна възраст от детето  А.З. М.,определя режим му на лични контакти с неговия баща З.М.И.,както следва:всяка първа и трета седмица от месеца в дните събота и неделя,в часовете от 10.00часа в събота до 17.00часа в неделя ,с преспиване, .,    20 дни през лятото с преспиване в периода 01.06.-31.08.,когато майката не е в годишен отпуск,както и втория ден от  дните на Коледните,Новогодишните и Великденските празници-от 10.00 часа до 17.00 часа и и на рождения ден на бащата -12.04.от 10.00часа до 17.00часа.

       ОСЪЖДА З.М.И. с ЕГН:**********,с адрес:г***  да заплаща на малолетното си дете А.З. М. с ЕГН:********** ,чрез неговата майка и законен представител М.И.Д. с ЕГН:********** ,живуща на адрес:г*** ежемесечна издръжка в размер на 150.00лв./сто и петдесет лева/, /, начиная от предявяване на исковата молба-04.09.2017г.,с падеж всяко пето число на месеца,за който се дължи издръжката,платима по банков път по посочена от ищцата банкова сметка,***срочена вноска,до настъпване на законни причини за изменяването или прекратяването на присъдената издръжка.

       ОСЪЖДА ответника З.М.И. с ЕГН:**********,с адрес:г*** да заплати върху уважения иск за издръжка ,държавна такса в размер на 216.00лв./двеста и шестнадесет лева/.

        Разноските по делото остават за страните,така,както са направени от тях.

      Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Ш. в двуседмичен срок от връчването му на страните,като в частта му за присъждане на издръжка,на основание чл.242 ал.1 от ГПК подлежи на предварително изпълнение.

 

                                                                                       РАЙОНЕН   СЪДИЯ: