Р   Е   Ш   Е   Н   И  Е

№344

Гр.Н.,06.11.2017г.

 

Районен съд Н. в закрито съдебно заседание на шести ноември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: СВЕТЛА РАДЕВА 

 

 като разгледа докладваното от съдия Радева гражданско дело № 1293 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

        Постъпила е молба за поправка на очевидна фактическа грешка,с правно основание чл.247 ал.1 от ГПК от молителите М.С.Х. и И.С.Ц.,чрез пълномощника им адв.Н.К.-ШАК.

      В молбата се сочи ,че с решение №336/30.10.2017г.били осъдени да доплатят държавна такса в размер на 15.00лв.Считат,че очевидно е допусната фактическа грешка,тъй като при образуване на делото внесли ДТ в размер на 40.00лв.

      Ето защо,молят съда,в случай,че приеме,че е налице ОФГ,да отстрани същата и коригира решението относно дължимата държавна такса.

       Молбата е процесуално допустима,а разгледана по същество-основателна,поради следните съображения:

      Делото е образувано по  иск за развод по взаимно съгласие на основание чл.50 от СК.,като при завеждането му страните са внесли държавна такса в размер на 40.00лв./л.12 по делото/.

       С решение №336/30.10.2017г,с което съдът се е произнесъл по същество на спора,молителите са осъдени да довнесат държавна такса в размер на 15.00лв.Посочил е,че страните са внесли ДТ в размер на 25.00лв.

       Съгласно чл.6 т.3 от Тарифа за ДТССГПК,при дело за развод,съдът определя окончателна държавна такса в размер до 40.00лв.

        Неправилно в съдебното решение е посочено,че молителите са внесли първоначална държавна такса при завеждане на 25.00лв.Напротив,внесена е в размер на 40.00лв.,каквато окончателна държавна такса съдът е приел,че следва да заплатят.Неправилно им е вменено заплащането на допълнителна ДТ в размер на 15.00лв.,като допуснатата очевидна фактическа грешка следва да бъде отстранена по реда на чл.247 от ГПК.

        Ето защо,на основание чл.247 от ГПК,съдът

 

                                                   Р     Е      Ш    И     :

 

       ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №336/30.10.2017г.по гр.д.№1293/2017г.по описа на Районен съд Н. в частта му на присъдената за доплащане държавна такса в размер на 15.00лв.,като ПОСТАНОВЯВА,че същата НЕ СЕ ДЪЛЖИ от молителите.

       Решението е окончателно.

 

                                                                                 РАЙОНЕН  СЪДИЯ: