О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 92

 

            Новопазарският районен съд, 4 състав, в закрито заседание от 16.02.2017 г., като разгледа докладваното от районен съдия Петина Николова гр.д. № 1054 по описа на НПРС за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е делба – първа фаза. Образувано е по искова молба, подадена от Б.Д.А. и Н.Р.А., действащи чрез адв. Х.Г. от ШАК, с която се иска от съда да допусне и извърши делба на съсобствения им с ответниците Р.С.Р. и Д.Г.Р. недвижим имот, находящ се в гр. Нови пазар, представляващ незастроено дворно място, подробно описано в исковата молба. В исковата молба са уточнени квотите на съделителите според ищците и начина на възникване на съсобствеността.

Делото е насрочено за 21.02.2017 г. от 10.00 часа.

            На 15.02.2017 г. е постъпила молба с вх. рег. № 986 от процесуалния представител на ищците – адв. Х.Г. от ВАК, с която заявява, че оттегля иска изцяло, тъй като е постигната извънсъдебна спогодба между страните. Моли производството по делото да бъде прекратено

            Съгласно разпоредбата на чл. 232 от ГПК, ищецът може да оттегли исковата си молба без съгласието на ответника до приключване на първото заседание по делото. Адв. Г. е упълномощена с правото да се отказва от искания, а следователно и с правото да оттегля такива, което е по-малко по обем, следователно е изрично упълномощена за това действие, съгласно изискването на чл. 34, ал. 3 от ГПК. Водим от горното, съдът намира че е сезиран с искане за оттегляне на иска, направено от правоимащо лице до първото заседание на делото, поради което и на основание чл. 232 от ГПК, производството по делото следва да бъде прекратено.

Същевременно обаче производството е започнало без да се внася държавна такса, тъй като такава се определя в края на производството според получения от всяка страна дял. По тази причина законодателят е предвидил в разпоредбата на чл. 9 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, когато производството по делба бъде прекратено, страните да бъдат осъдени да заплатят държавна такса в размер до 100 лв, но не по-малко от 25 лв. Съдът намира, че с оглед свършената по делото работа държавната такса, дължима от всяка от страните, следва да се определи на 25 лв.

Водим от гореизложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1054 по описа за 2016 г. на НПРС, поради оттегляне на иска от ищците.

            ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса за разглеждане на делото в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/, която да бъде внесена от всяка страна.

ОСЪЖДА Б.Д.А. с ЕГН ********** *** да заплати 25 лв. /петнадесет лева/ по сметка на НПРС, представляващи съразмерна част от дължимата по делото държавна такса.

ОСЪЖДА Н.Р.А. с ЕГН ********** *** да заплати 25 лв. /петнадесет лева/ по сметка на НПРС, представляващи съразмерна част от дължимата по делото държавна такса.

ОСЪЖДА Р.С.Р. с ЕГН ********** *** да заплати 25 лв. /петнадесет лева/ по сметка на НПРС, представляващи съразмерна част от дължимата по делото държавна такса.

ОСЪЖДА Д.Г.Р. с ЕГН ********** *** да заплати 25 лв. /петнадесет лева/ по сметка на НПРС, представляващи съразмерна част от дължимата по делото държавна такса.

Определението може да се обжалва пред ШОС в 7-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :    .....................................

                                                                                                                   Петина Николова