О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 49

гр. Нови пазар, 26.01.2017 г.

 

 

        Атанаска Маркова–съдия при Районен съд Нови пазар в закрито заседание на двадесет и шести януари през две хиляди и седемнадесета година като разгледа докладваното гражданско дело №1140 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

Делото е образувано по повод предявена  искова молба със субективно съединени искове с посочено правно основание по чл.45 от ЗЗД от страна на ищеца М.Ж.М. *** против ответниците С.И.С., Ц.К.П.-С.,*** и С. С. – Държавен съдебен изпълнител при РС – гр. Ш..

С разпореждане от 29.11.2016 г. съдът е оставил  молбата без движение, като е дал едноседмичен срок на ищеца да отстрани  констатираните нередовности, като уточни от кои действия или бездействия на първите двама ответници за ищеца са настъпили неимуществени вреди и в какво се изразяват точно те, както и да представи документ за внесена държавна такса по делото, в зависимост от броя на предявените искове.

                        Ищецът е предупреден, че при неизпълнение на дадените указания  производството по делото ще бъде прекратено.

Съобщението е връчено на ищеца на 07.12.2016 г. лично. На 15.12.2016 г. по делото е постъпила молба от ищеца за удължаване на срока с тридесет дни, за да успее да организира защитата на своите интереси и да изпълни дадените от съда указания. Съдът се е произнесъл в закрито заседание същия ден, като е удължил срока с исканите 30 дни, считано от изтичането на първоначалния срок. Съобщението до ищеца за удължаване на срока не му е връчено, тъй като при многократни посещения на длъжностното лице той не е намерен на адреса си. На 22.12.2016 г. е залепено уведомление на входната врата и поставено в пощенската кутия, адресирано до ищеца и указващо в двуседмичен срок да се яви в бюро призовки в Районен съд – Ш..

Срокът за отстраняване на констатираните от съда нередовности в исковата молба е изтекъл на 14.01.2017 г., но дадените от съда указания не са изпълнени.

Предвид гореизложеното следва да се приеме, че в дадения на ищеца М.Ж.М. *** срок той не е изпълнил дадените указания. Следва да се има предвид, че съобщението за удължения срок за отстраняване на нередовности има само уведомителен характер и не се отразява на продължителността на удължения срок, на момента от който започва да тече и момента в който изтича, тъй като това е регламентирано изрично в разпоредбата на чл.63, ал.2 от ГПК. Продължението на срока тече от изтичането на първоначалния, независимо дали и кога е съобщено това на страната. Също така е видно, че съобщението е изпратено за връчване именно на посочения от самия ищец адрес. В случай, че той го е променил, или отсъства от него, то съгласно разпоредбата на чл.41, ал.1 от ГПК, той има задължението да уведоми за това съда и да посочи новия си адрес. В противен случай всички книжа следва да се приложат по делото и да се считат връчени. Но тъй като самият ищец е поискал удължаване на срока, то той има задължението да се информира за хода на процедурата. Предвид тези обстоятелства и като счита, че в дадения му срок ищецът не е отстранил констатираните от съда нередовности на исковата молба, съдът намира, че на основание чл.129, ал.3 от ГПК производството по делото следва да се прекрати.

Ето защо и на горепосоченото основание съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

                        ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело №1140 по описа за 2016 година на Районен съд – Нови пазар.

                       

Определението подлежи на обжалване пред Шуменския окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: