О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   № 32

гр. Нови пазар, 20.01.2017 г.

 

 

        Атанаска Маркова–съдия при Районен съд Нови пазар в закрито заседание на двадесети януари две хиляди и седемнадесета година като разгледа докладваното гражданско дело №1175 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

Делото е образувано по mредявена е искова молба с правно основание по чл.108 от ЗС от страна на ищците Х.Ю.Н. и С.Н.К.,***, чрез процесуален представител адв. М. Д. от ШАК против ответника Н. С.Х. ***.

С разпореждане от 30.11.2016 г. съдът е оставил  молбата без движение, като е дал едноседмичен срок на ищците да отстранят  констатираните нередовности, като представят по делото пълномощното за упълномощаване на адв. Д. да ги представлява по делото, или да подадат искова молба, подписана от тях самите. Указано им е да представят документ за внесена държавна такса, скица и данъчна оценка на имота, както и документи за вписването на исковата молба.

            Ищците са предупредени, че при неизпълнение на дадените указания  производството по делото ще бъде прекратено.

Съобщението е връчено на представителя на ищците  на 20.12.2016 г. С молба е поискано от съда удължаване на срока с две седмици, по която молба съдът се е произнесъл на 19.12.2016 г., уважавайки я.  

Срокът за отстраняване на констатираните от съда нередовности в исковата молба е изтекъл на 03.01.2017 г., но дадените от съда указания не са изпълнени.

Поради това, като приема, че в дадения на ищците  Х.Ю.Н. и С.Н.К.,***, чрез процесуален представител адв. М. Д. от ШАК срок те не са изпълнили дадените указания, съдът намира, че на основание чл.129, ал.3 от ГПК производството по делото следва да се прекрати.

Ето защо и на горепосоченото основание съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело №1175 по описа за 2016 година на Районен съд – Нови пазар.

                       

Определението подлежи на обжалване пред Шуменския окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: