О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 61

гр.НОВИ  ПАЗАР,03.02.2017г.

 

  Светла Радева –районен  съдия при НПРС- в закритото  си заседание проведено на трети февруари през две хиляди и седемнадесета  година,като разгледа докладваното гр.дело  №1195/2016г.по описа на НПРС,за да се произнесе,взе предвид:

 

       Делото е образувано по отрицателен установителен иск с правно основание чл.124 ал.1 от ГПк,предявен от Д.Й.Д.,с адрес:г***,действаща чрез пълномощника си адв.М. М.-ШАК против „Сосиете Женерал Експресбанк“АД,ссъс седалище и адрес на управление :гр.В.,бул.“*** „№92.

      Препис от исковата молба и доказателствата към нея са връчени на ответника,като в законоустановения срок ,ответникът е депозирал писмен отговор на предявения иск,като наред с това на основание чл.105 от ГПК ,в срока по чл.119 ал.3 от ГПК прави възражение за местна неподсъдност на делото.

     Съдът намира,че с оглед разпоредбата на чл.105 от ГПК,според която „искът се предявява пред съда,в района на който е постоянния адрес или седалището на ответника“,възражението за местна неподсъдност на делото,образувано пред Районен съд Нови пазар ,се явява основателно и следва да бъде уважено.Производството пред НПРС следва да се прекрати,като делото се изпрати за разглеждане от родово и местно компетентния съд,определим съобразно разпоредбата на чл.105 от ГПК,а именно  - Районен съд Варна.

    Водим от гореизложеното и  на основание чл.252 във вр.чл.119 ал.3 във вр.чл.105 от ГПК,съдът

 

                                               О    П    Р     Е    Д     Е    Л    И    :

 

      ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №1195/2016г.по описа на НПРС поради местна неподсъдност .

     ИЗПРАЩА делото за разглеждане по подсъдност на Районен съд Варна.

     На основание чл.121 от ГПК определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Окръжен съд Шумен в 1-седмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                                  РАЙОНЕН   СЪДИЯ: