О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр. Нови пазар, 04.04.2017 г.

 

            Ат. Маркова – съдия при Районен съд – Нови пазар в закрито заседание на четвърти април през две хиляди и седемнадесета година, като съобрази данните по докладваното гражданско дело №1261 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

            Делото е образувано по повод предявена искова молба на основание чл.127а, ал.2 от СК от ищцата З.Ф.О. ***, като майка и законен представител на детето Ф. Г. Ф. против ответника Г.Ф.О. ***.

С  разпореждане от 06.02.2017 г. съдът е указал на ищцата, че на основание чл.47, ал.6 от ГПК на ответника следва да се назначи особен представител на разноски на ищцата, поради което тя следва да внесе необходимата сума от 300 лв. за разноски по назначаването на особения представител. Ищцата е получила съобщението на 10.02.2017 г. Тъй като ищцата не е внесла необходимата сума, съдът с разпореждане от 06.03.2017 г. е определил седмичен срок на ищцата, считано от съобщаването, в който тя да внесе необходимия депозит, с предупреждението, че в противен случай производството ще бъде прекратено. Ищцата е получила съобщението за второто разпореждане на 20.03.2017 г., но в отново дадения й срок тя не внесла депозита, нито е депозирала някакво заявление. Същата, с разпореждането на съда е предупредена, че при неизпълнения указанията на съда, производството ще бъде прекратено.

Предвид горното съдът счита, че са налице условията по чл.129, ал.3 от ГПК, тъй като в указания й срок страната не е изпълнила дадените й указания, поради което и производството по делото следва да се прекрати.

Ето защо и на горепосоченото основание съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело №1261 по описа за 2016 година на Новопазарския районен съд.

            Определението подлежи на обжалване пред Шуменския окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищцовата страна.

 

 

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: