О П Р Е Д Е Л  Е Н И Е

 

№ 477

 

гр. Нови пазар,  22.08.2017г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Районен съд Нови пазар, в закритото си заседание, като разгледа докладваното  от районен съдия Г. Николова гр.д. № 1005 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 52, вр. чл. 49, ал. 1 от Закона за наследството.

Постъпила е молба на Г.Д. ***, с която заявява, че се отказва от наследството на Д.П.А. *** и моли отказът да бъде вписан в особената книга в РС Нови пазар. Приложени са: удостоверение за наследници, препис – извлечение от акт за смърт, вносна бележка за платена ДТ в размер на 25лв.

Съдът, след като се запозна с молбата и приложените към нея писмени доказателства, прие за установено следното:

Молителят е направил изявлението си за отказ от наследство в изискуемата писмена форма. Видно от представеното удостоверение за наследници № 318/ 18.07.2017г.на Община Нови пазар, молителят е законен наследник, съответно – дъщеря на починалото лице. Наследодателят е починал в гр. Нови пазар, където е и последното му местожителство.  

Отказът от наследство представлява субективно потестативно право на лице, за което се е породило право на наследяване на имуществото на починалото лице в  определена, съгл.чл. 5 - 10 от ЗН част от него, насочено е към прекратяване на правото на наследяване и поражда права за другите наследници, съгл. чл. 53 от ЗН. Отказът от наследство не е ограничен със срок, поради което, към настоящия момент молбата е допустима. За действителността на това право е необходима писмена форма, а действието на направения отказ се поражда след вписването в специалната книга към районния съд по разпореждане на районния съдия. Съгласно чл. 49, ал.1 и чл. 1 от ЗН, местно компетентен да извърши вписването на отказа, е районният съд по местооткриване на наследството, в последното местожителство на умрелия.

Следователно РС Нови пазар е компетентен да се произнесе по молбата, която съгласно представените доказателства е основателна и доказана.

Предвид на горното, съдът намира, че следва да се впише отказа на молителя от наследството на наследодателя.

Водим от горното и на основание чл. 52, вр. чл. 49, ал. 1 от ЗН, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга за приемане и отказ от наследство в Районен съд Нови пазар, отказът на Г.Д. *** с ЕГН ********** от наследството на Д.П.А.,***, поч. На 28.06.2017 г. удостоверено с акт за смърт № 118/ 28.06.2017г.на Община Нови пазар.

 

Да се издаде удостоверение за извършения отказ от наследствени права.

 

Определението не подлежи на обжалване.Вписан под № 38/22.08.2017г.

 

                                                                       Районен съдия : ..............................................

                                                                                                          Г.  Николова