П Р О Т О К О Л    № 682

 

гр. Н.,16.11.2017 г.

 

Районен съд  Н. в публичното си съдебно заседание

На 16.11.2017  година , в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА РАДЕВА

 

При участието на секретар Диана Славова, сложи за разглеждане гр. дело №  1113  по описа за  2017  год., докладвано от съдия Радева.

            На поименно повикване в 13,30 часа се явиха : 

            Ищецът А.Б. е призован редовно се явява лично и с адв. Н. И. упълномощена редовно.

            Ответницата Г.Б.Г. е призована редовно, явява се лично, и с адв. Н. К. от ШАК, упълномощен редовно.

            Съдът дава възможност за становище по даване ход на делото.

            Адв. К. – Да се даде ход на делото.

            Адв. Н.И.: Да се даде ход на делото.

            Съдът намира, че няма процесуални пречки по даване ход на делото, ето защо                                                      

                                                      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                                                  ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът докладва изготвеният проект за доклад по делото, но междувременно констатира, че страните са постигнали съдебна спогодба, която са представили в писмен вид по делото.

 

Съдът запитва страните поддържат ли постигнатата спогодба.

 

 

            Адв. К. – Да, поддържаме постигната спогодба.Страните са постигнали спогодба, моля същата да бъде одобрена от съда.

            Адв. И. – Да, действително постигнахме спогодба, моля да бъде одобрена.

            Ищец А.Б. – Постигнали сме спогодба, моля да бъде одобрена. Съгласен съм с всичко, което е изложено в нея.

            Г.Б.– Постигнали сме спогодба, която моля да я одобрите. По всички пунктове съм съгласна.

            Адв. К. – От името на доверителката си Г.Б. заявявам, че постигнахме спогодба, която моля да бъде одобрена от съда. Считам, че всичко сме си уредили по между си.

            Съдът:

                                         

                                               О  П  Р  Е   Д   Е   Л   И  :

 

            Вписва в протокола сключената между страните спогодба, както следва:

 

            Страните: ищецът  А.Б.Г., с ЕГН ********** и ответницата Г.Б.Г. с ЕГН ********** се съгласяват за следното:

 

            А.Б.Г. с ЕГН **********,***, действащ чрез пълномощника си адв. Н.И. от ШАК, със съдебен адрес:*** и Г.Б.Г. с ЕГН ********** ***, действаща чрез пълномощника си адв. Н. К. от ШАК, със съд. адрес ***, офис 6 се съгласяват да сключат настоящето споразумение с цел приключване на делото и доброволно уреждане на съществуват спор, който е предмет на делото, като тази спогодба обхваща целият им спор.

            Страните се съгласяват със следните обстоятелства: наследници са на Б. Г. ***, починал на ***г. за което е съставен акт за смърт № ***г. на Община Н., обл. Ш. и същият приживе придобива недвижими имоти, находящи се в гр. Н., обл. Ш., и в с. П., общ. Н., обл. Ш., които попадат в наследствената маса, останала след неговата смърт, както следва:

 

1.ЖИЛИЩЕ,АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1/един/, със застроена площ от 40.08 кв.м.,който се намира в гр. Н., обл. Ш., съгласно АГКК имотът представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 52009.503.478.1.70, който се намира в Сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 52009.503.478, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 52009.503.478.1.71,  52009.503.478.1.69, под обекта: 52009.503.478.1.66, над обекта: 52009.503.478.1.74, ведно с принадлежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 5,със застроена площ от 3.00 кв.метра, при граници на цялата изба: от югоизток-изба №4, от северозапад –калкан,от североизток-коридор от северозапад-изба№ 6, от горе-първи жилищен етаж, от долу-земя, ведно с половината от припадащите се идеални части на сградата и от отстъпеното право на строеж.

 

Гореописаният имот бил закупен от Б. Г.Г. чрез Договор за покупко-продажба на жилище, сключен по реда на чл.117 от ЗТСУ/отм./ от 02.01.1984г. към този момент той е бил разведен.  С решение на ШОС , ВЗС на 11.01.1981г. е прекратен гражданския му брак с Е.Г. Г.. През 1989 година, Б. Г.Г. продава ½ ид. част / една втора идеална част/ от този имот на втората си съпруга – Д.С.Г. с ЕГН **********, с която има сключен граждански брак  от *.*.*. като тази продажба е обективирана в НА №***г.на НПРС.

 

            2.ХАНГАР,ДЕПО, ГАРАЖ със застроена площ от 21.00 кв.метра, брой етажи: 1/Един/, който съгласно КККР на землището на гр.Н., обл. Ш., одобрени със Заповед № РД-18-20 от 28.08.2005г. на Изп.Директор на АГКК представлява СГРАДА с идентификатор 52009.503.474.3, разположена в поземлен имот с идентификатор 52009.503.474, находящ се в гр. Н., обл. Ш., ул.”*** за който имот притежавал НА №*** година на НПРС за право на собственост на гараж,построен върху общинско място от ГСК чрез отстъпено право на строеж. Имотът е придобит в режим на съпружеска имуществена общност по време на брака на Б.Г.Г. с Д. С. Г..

 

      3/  ½ ид.част от ЗАСТРОЕНО и НЕЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО,цялото с площ от 870.00кв.м., находящо се в землището на с.П.,общ.Н.,обл.Ш.,за което по регулационния план е отреден УПИ ІІ-126 от кв.25,  ведно с построеното в имота ЖИЛИЩЕ с РЗП 70.00 кв.м., подобрения и насаждения,при граници на поземления имот:от две страни-улица,УПИ І-178, УПИХІІ-125 и УПИ ІІІ-125. Видно от НА № ***г.на НПРС било ,че този имот е придобит от наследство

            Със саморъчно завещание от ***4г. вписано в СВ при НПРС на ***. с дв. Вх. рег. ***, Б. Г.Г. завещава в полза на дъщеря си Г.Г.Г., притежаваните от него дялове от описаните по горе недвижими имоти. Завещанието е обявено от *** – помощник нотариус по заместване при ** – Нотариус с рег. № 346 от р-ра на НК и район на действие НПРС, с протокол рег. № ***.

            С извършеното завещателно разпореждане по направеното саморъчно завещание от страна на Б. Г.Г. в полза на ответницата Г.Б.Г., разпореждайки се с цялото си имущество, което е притежавал към момента на смъртта си той е накърнил запазената част на ищеца.  Съгласно разпоредбата на чл. 29, ал.3 от ЗН, когато наследодателят е оставил низходящи и съпруг, запазената частна съпруга е равна на ¼. При съпруга и две деца запазената част на тримата е по ¼, а частта, с която наследодателят може да разполага по безвъзмезден начин също е ¼.

            Тъй като преди смъртта си Б. Г.Б. се е легитимирал като собственик на по ½ ид. част от всеки един от трите недвижими имоти, описани по-горе, частта с която той е можел да разполага по безвъзмезден начин се изчислява на 1/8 ид. част-1/4 от притежаваните по 14 ид. част върху всеки от имотите, а запазената част на всеки от законните му наследници е равна на 1/8 ид. част за всеки от тях.

            С решение №212 от 11.07.2016г. на НПРС, постановено по гр. дело №1346/2015г. ВЗС на 29.07.2016г. образувано по искова молба на Д. С. Г., съдът е намалил с 1/8 ид. част извършеното завещателно разпореждане със саморъчно завещание от 17.12.2004г. вписано в СП при НПРС на …- нотариус с рег. № 346 от р-ра на НК и район на действие НПРС, с протокол рег. № …. със същото решение е възстановена запазената 1/8 ид. част на ищцата. Със същото решение е възстановена запазената 1/8 ид. част на ищцата. С цитираното съдебно решение, , съдът е допуснал да бъде извършена съдебна делба на имотите, описани в т.1,т.2 от исковата молба при квоти:5/8 ид. части за Д.С. Г. и 3/8 ид. части за Г.Б.Г.. С решение № 358 от 08.12.2016г. обжалвано пред ШОС, който се е произнесъл по жалбата с решение № №76 от 21.04.2017г. жилището описано в т.1 от исковата молба е поставено в дял на втората съпруга на наследодателя- Д.С. Г., която е осъдена да заплати на Г.Б.Г. за уравнение на дела и сума в размер на 6 169,13 лева. Към днешна дата, тази сума е изплатена изцяло на ответницата, чрез превод по нейна банкова сметка.

            ***, допуснат до делба, съдът се е произнесъл с решение с което гаражът е изнесен на публична продан с пазарна цена 4 313,00 лв, при квоти: 5/8 ид.части за Д.С. Г. и 3/8 ид. части за Г.Б.Г.. С Н.А №***г. год. На СП при НПРС, Д.С. Г. с ЕГН ********** и Г.Б.Г. с ЕГН ********** продават този имот на Д.Д.А. с ЕГН **********.

            Предвид на горното страните приемат, че предявения иск е с правно основание чл. 30 от ЗН.

            Предвид на гореизложеното, страните постигат настоящата съдебно спогодба по гражданско дело, с което да се възстанови запазената част на ищеца, която се равнява на 1/8 ид. част, респективно да бъде намалено с 1/8 ид. част извършеното завещателно разпореждане от общия наследодател на страните, с направеното от него саморъчно завещание от 17.12.2014г., по отношение на описаните по-горе в т.1, т.2 и т.3 недвижими имоти.

Предвид обстоятелството, че към момента имотите, описани в т.1 и т.2 от исковата молба са били предмет на делба и последствие са продадени, страните уговарят да бъде заплатена парична равностойност на полагащата се на ищеца 1/8 идеална част от горните имоти, поради което ответницата по делото Г.Б.Г. се съгласява да заплати на ищеца сумата от 2056,38 лева/ две хиляди петдесет и шест лева и тридесет и осем стотинки/ за уравнение на дела на ищеца за ЖИЛИЩЕ,АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1/един/, със застроена площ от 40.08 кв.м.,който се намира в гр. Н., обл. Ш., съгласно АГКК имотът представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 52009.503.478.1.70, който се намира в Сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 52009.503.478, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 52009.503.478.1.71,  52009.503.478.1.69, под обекта: 52009.503.478.1.66, над обекта: 52009.503.478.1.74, ведно с принадлежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 5,със застроена площ от 3.00 кв.метра, при граници на цялата изба: от югоизток-изба №4, от северозапад –калкан,от североизток-коридор от северозапад-изба№ 6, от горе-първи жилищен етаж, от долу-земя, ведно с половината от припадащите се идеални части на сградата и от отстъпеното право на строеж.

Страните се договарят Г.Б.Г. да заплати на ищеца сумата от 539,12 лева/ петстотин тридесет и девет лева и дванадесет стотинки/ за уравнение на дела на ищеца за  ХАНГАР, ДЕПО, ГАРАЖ със застроена площ от 21.00 кв.метра, брой етажи: 1/Един/, който съгласно КККР на землището на гр.Н., обл. Ш., одобрени със Заповед № РД-18-20 от 28.08.2005г. на Изп.Директор на АГКК представлява СГРАДА с идентификатор 52009.503.474.10, разположена в поземлен имот с идентификатор 52009.503.474, находящ се в гр. Н., обл. Ш., ул.”***“.

Страните се спогодяват, че описаните в предходните две точки дължими суми да бъдат заплатени по банков път от Г.Б.Г. и А.Б.Г. в срок до 30.11.2017г.

Страните се спогодяват да бъде намалено с 1/8 идеална част завещателното разпореждане относно от ЗАСТРОЕНО и НЕЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО,цялото с площ от 870.00кв.м., находящо се в землището на с.П., общ.Н., обл.Ш., за което по регулационния план е отреден УПИ ІІ-126 от кв.25,  ведно с построеното в имота ЖИЛИЩЕ с РЗП 70.00 кв.м., подобрения и насаждения,при граници на поземления имот:от две страни-улица, УПИ І-178, УПИХІІ-125 и УПИ ІІІ-125.Страните се уговарят, че направените от ищеца деловодни разноски, както и заплатения от него адвокатски хонорар за водене на делото в размер съобразно представен от процесуалния му представител списък за разноските да бъдат заплатени от Г.Б.Г..           

            С П О Р А З У М Е Л И    С Е :

Ищец  А.Б.Г.: ...........................................

Чрез адв. Н.И.

            Ответница Г.Б.Г. : .................................

            Чрез Адв. Н. К.        

Съдът смята, че така сключената спогодба не противоречи на закона, на морала, поради което смята, че тя следва да бъде одобрена.

Съдът констатира, че спогодба е сключена от ищеца чрез процесуалния му представител адв. Н.И. и от ответницата Г.Б. с процесуалният й представител адв. Н. К., същите разполагат с представителната власт да сключва съдебна спогодба.

Предвид горното, съдът:

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА СКЛЮЧЕНАТА МЕЖДУ СТРАНИТЕ СПОГОДБА: по силата, на която страните, А.Б.Г. с ЕГН **********,***, действащ чрез пълномощника си адв. Н.И. от ШАК, със съдебен адрес:*** и Г.Б.Г. с ЕГН ********** ***, действаща чрез пълномощника си адв. Н. К. от ШАК, със съд. адрес ***, офис 6 се СЪГЛАСЯВАТ ЗА СЛЕДНОТО:

 

На ищецът А.Б.Г. с ЕГН ********** ***, действащ чрез пълномощника си адв. Н.И. от ШАК, да  се възстанови запазената част, която се равнява на 1/8 ид.част , което респективно да бъде намалена с 1/8 ид. част от извършеното завещателно разпореждане от общия наследодател на страните, направено от него саморъчно завещание от 17.12.2014г. по отношение на следните недвижими имоти, а именно: 1.ЖИЛИЩЕ,АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1/един/, със застроена площ от 40.08 кв.м.,който се намира в гр. Н., обл. Ш., съгласно АГКК имотът представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 52009.503.478.1.70, който се намира в Сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 52009.503.478, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 52009.503.478.1.71,  52009.503.478.1.69, под обекта: 52009.503.478.1.66, над обекта: 52009.503.478.1.74, ведно с принадлежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 5,със застроена площ от 3.00 кв.метра, при граници на цялата изба: от югоизток-изба №4, от северозапад –калкан,от североизток-коридор от северозапад-изба№ 6, от горе-първи жилищен етаж, от долу-земя, ведно с половината от припадащите се идеални части на сградата и от отстъпеното право на строеж.

 

            2.ХАНГАР,ДЕПО, ГАРАЖ със застроена площ от 21.00 кв.метра, брой етажи: 1/Един/, който съгласно КККР на землището на гр.Н., обл. Ш., одобрени със Заповед № РД-18-20 от 28.08.2005г. на Изп.Директор на АГКК представлява СГРАДА с идентификатор 52009.503.474.10, разположена в поземлен имот с идентификатор 52009.503.474, находящ се в гр. Н., обл. Ш., ул.”*** за който имот притежавал НА №***година на НПРС за право на собственост на гараж,построен върху общинско място от ГСК чрез отстъпено право на строеж.

 

           3/  ЗАСТРОЕНО и НЕЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО,цялото с площ от 870.00кв.м., находящо се в землището на с.П.,общ.Н.,обл.Ш.,за което по регулационния план е отреден УПИ ІІ-126 от кв.25,  ведно с построеното в имота ЖИЛИЩЕ с РЗП 70.00 кв.м., подобрения и насаждения,при граници на поземления имот:от две страни-улица,УПИ І-178, УПИХІІ-125 и УПИ ІІІ-125.

 

Предвид, че към момента имотите, които са описани в т.1 и т.2 от ИМ, а именно:  1.ЖИЛИЩЕ,АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1/един/, със застроена площ от 40.08 кв.м.,който се намира в гр. Н., обл. Ш., съгласно АГКК имотът представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 52009.503.478.1.70, който се намира в Сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 52009.503.478, при съседни самостоятелни обекти в сградата, както следва: на същия етаж: 52009.503.478.1.71,  52009.503.478.1.69, под обекта: 52009.503.478.1.66, над обекта: 52009.503.478.1.74, ведно с принадлежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 5, със застроена площ от 3.00 кв.метра, при граници на цялата изба: от югоизток-изба №4, от северозапад –калкан, от североизток-коридор от северозапад-изба№ 6, от горе-първи жилищен етаж, от долу-земя, ведно с половината от припадащите се идеални части на сградата и от отстъпеното право на строеж и 2.ХАНГАР,ДЕПО, ГАРАЖ със застроена площ от 21.00 кв.метра, брой етажи: 1/Един/, който съгласно КККР на землището на гр. Н., обл. Ш., одобрени със Заповед № РД-18-20 от 28.08.2005г. на Изп.Директор на АГКК представлява СГРАДА с идентификатор 52009.503.474.10, разположена в поземлен имот с идентификатор 52009.503.474., находящ се в гр. Н., обл. Ш., ул.”***. за който имот притежавал НА №*** година на НПРС за право на собственост на гараж,построен върху общинско място от ГСК чрез отстъпено право на строеж. са били предмет на делба и в последствие са продадени, то страните се уговарят:

 

Страните се съгласяват Г.Б.Г. с ЕГН ********** *** да заплати  на ищеца А.Б.Г. с ЕГН ********** *** паричната равностойност на 1/8 ид. част от горните имоти от ответницата а именно сумата от 2056,38 / две хиляди петдесет и шест лева и тридесет и осем стотинки за уравнение на дела на ищеца А.Б.Г. за ЖИЛИЩЕ,АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1/един/, със застроена площ от 40.08 кв.м.,който се намира в гр. Н., обл. Ш., съгласно АГКК имотът представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 52009.503.478.1.70, който се намира в Сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 52009.503.478, при съседни самостоятелни обекти в сградата, както следва: на същия етаж: 52009.503.478.1.71,  52009.503.478.1.69, под обекта: 52009.503.478.1.66, над обекта: 52009.503.478.1.74, ведно с принадлежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 5, със застроена площ от 3.00 кв.метра, при граници на цялата изба: от югоизток-изба №4, от северозапад –калкан, от североизток-коридор от северозапад-изба№ 6, от горе-първи жилищен етаж, от долу-земя, ведно с половината от припадащите се идеални части на сградата и от отстъпеното право на строеж и

сумата от 539.12лв./петстотин тридесет и девет лева и дванадесет стотинки/ за  уравнение на дела на ищеца А.Б.Г. за ХАНГАР, ДЕПО, ГАРАЖ със застроена площ от 21.00 кв.метра, брой етажи: 1/Един/, който съгласно КККР на землището на гр.Н., обл. Ш., одобрени със Заповед № РД-18-20 от 28.08.2005г. на Изп.Директор на АГКК представлява СГРАДА с идентификатор 52009.503.474.3, разположена в поземлен имот с идентификатор 52009.503.474, находящ се в гр. Н., обл. Ш., ул.”***“.

            Страните се съгласяват описаните по-горе суми да бъдат заплатени по банков път от ответницата Г.Б.Г. на ищеца А.Б.Г. в срок до 30.11.2017г.

 

Страните се съгласяват да бъде намалено 1/8 идеална част завещателното разпореждане относно  ЗАСТРОЕНО и НЕЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО,цялото с площ от 870.00кв.м., находящо се в землището на с.П.,общ.Н.,обл.Ш.,за което по регулационния план е отреден УПИ ІІ-126 от кв.25,  ведно с построеното в имота ЖИЛИЩЕ с РЗП 70.00 кв.м., подобрения и насаждения,при граници на поземления имот:от две страни-улица,УПИ І-178, УПИХІІ-125 и УПИ ІІІ-125 с. с е отреден УПИ 11-126 от кв. 25, ведно с построеното в имота жилище с РЗП 70,00 кв. метра, подобрения и насаждения ,при граници на поземления имот: от две страни – улица УПИ 1-178, УПИ ХП-125 и УПИ 111-125.

           

      Страните се съгласяват, че направените от ищеца А.Б.Г. съдебни и деловодни /след приспадане на върнатата ДТ/ в общ размер на 612.20/ шестстотин и дванадесет лева и двадесет стотинки/ лв. ще бъдат заплатени от ответницата Г.Б.Г. до 30.11.2017г.

 

Настоящото определение е окончателно и не подлежи на обжалване

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

На основание чл.78  ал.9 от ГПК, поради приключване на делото със спогодба  съдът:

                                   О П Р Е Д Е Л И:

Половината внесената от ищеца А.Б.Г. с ЕГН ********** в размер на 65 /шестдесет и пет /лева - Държавна такса  да му се върне.   

Това определение не подлежи на обжалване.

 

 

 

            Като констатира, че страните са постигнали съдебна спогодба съдът:

 

                                                           ОПРЕДЕЛИ:

 

            ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 1113 по описа за 2017 г. на НПРС поради постигане на съдебна спогодба.

            Определението за прекратяване може да бъде обжалвано пред ШОС в едноседмичен срок от днес.

            Заседанието завърши в  14,00 часа.

            Протоколът изготвен в съдебно заседание.

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :