Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     № 146

 

 

Гр. Н., 15.05.2018 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

            Новопазарският районен съд, 4 състав, в публично заседание на единадесети април и две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Петина Николова

 

        при секретаря Диана Славова, като разгледа докладваното от районен съдия Петина Николова гр.д. № 261 по описа на НПРС за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявени са 11 обективно и субективно съединени иска, като три от тях са с правно основание чл. 108 от ЗС срещу ответника „Елана Агрокредит“ АД с ЕИК ***, три обективно съединени иска с правно основание чл. 124 от ГПК срещу „Семена и фуражи Ш. 2011“ ЕООД, гр. Ш., един иск с правно основание чл. 108 от ЗС срещу ответницата Р.Е.П. и четири иска срещу ответника В.Р.Б. с правно основание чл. 124 от ГПК.

Делото е образувано по искова молба вх. № 1474 от 08.03.2017 г., подадена от Н.Д.Д., роден на *** г. в гр. К., гражданин на Р. Б.без ЕГН, със съдебен адрес – адв. М.Й. от ВАК, срещу „Елана Агрокредит“ АД с ЕИК ***, гр. С., ул. „***“ № *, „Семена и фуражи Ш. 2011“ ЕООД, гр. Ш., бул. „***“ № 24, с ЕИК ***, Р.Е.П. *** и В.Р.Б. ***. В исковата молба се заявява, че ищецът притежавал по наследство от баща си Д.К.Д.,***, починал на 21.09.1996 г. следните недвижими имоти: 1. Имот № ***с площ 9,5 дка, от които 5,75 дка пета категория и 4,225 дка трета категория, в местността „***“, сега представляващ имот с идентификатор ***, местност „***“, при граници и съседи: ***, ***, ***, ***, ***, ***и ***с площ 9 500 кв.м.; 2. Имот № ***с площ 3 дка, седма категория, в местността „***“, сега представляващ имот с идентификатор ***, при граници и съседи: ***, ***, ***, ***, ***.*, ***.***; *. Имот № ***с площ 3,101 дка, трета категория, в местността „***“, сега представляващ имот с идентификатор ***, при граници и съседи: ***.***, ***.*, ***.***и  ***.** с площ 3100 кв.м. и 4. Имот № ***с площ 10,400 дка, от които 2,565 дка шеста категория и 7,835 дка четвърта категория, в местността „***“, сега представляващ имот с идентификатор ***, при граници и съседи: ***, ***, ***, ***, ***, ***и ***, ***, ***и ***и ; ***с площ 10399 кв.м. Всички имоти се намирали в землището на с. К., обл. Ш.. Били възстановени на дядото на ищеца К. Д. И. с решение на ПК–К. № 10105 от 10.08.1998 г. Бил съставен и протокол за въвод №10205 на 05.11.1998 г. Ищецът, постоянно пребиваващ в К. от 1976 г., възложил управлението на собствеността си на родственица от с.Н. на име В.М.М.. След възстановяването, чрез родственицата  си отдавал имотите за ползване, а родственицата получавала наемите със съгласието на ищеца. През последните 10-15 години ищецът няколко пъти, при завръщането си в страната се осведомявал за имотите си в местната администрация и данъчна служба, включително и в кметството с. К.. През август 2016 г. за пореден път посетил страната и при проверка установил, че имотите му са декларирани от други лица въз основа на документи за собственост. Установил, че ответника В.Р.Б. се снабдил с констативен нотариален акт за собственост по давност. През ***г. за всичките четири имота. Още същата година прехвърлил първите три имота описани по-горе, на „Семена и фуражи Ш. 2011“ ЕООД, които пък от своя страна отново същата година ги прехвърлили на Елана Агрокредит“ АД. продаден от В.Р.Б.  на Р.Е.П.. Отново същата година четвъртият имот пък бил  Предвид изложеното ищецът моли съдът да признае за установено спрямо срещу „Елана Агрокредит“ АД , „Семена и фуражи Ш. 2011“ ЕООД и В.Р.Б. ***, че той е собственик на три от описаните недвижими имоти, както и да осъди ответника „Елана Агрокредит“ АД да предаде владението върху тях. Моли също съдът да признае за установено спрямо ответниците Р.Е.П. и  В.Р.Б., че той е собственик на четвъртия имот - ПИ № ***с площ 10,400 дка, както и да я осъди да предаде владението върху този имот. Моли да бъде отменен изцяло констативния нотариален акт за собственост, на основание чл. 537, ал. 2 от ГПК.

            В съдебно заседание ищеца чрез своя процесуален представител, поддържа иска изцяло. Твърди, че през годините ищеца не са се дезинтересирали от имота, никой не е оспорвал собствеността му и не са събрани доказателства, че ответникът В.Б. е владял имота трайно, явно и необезпокоявано повече от 10 години и при това е демонстрирал намерението си да владее имотите за себе си по начин, който да е достигнал до ищеца. Аргументира, че от свидетелските показания категорично се доказва, че до 2008 г. имотите са били обработвани от кооперацията в с, К., а и след това ответникът не е губел интерес към тях. Обръща внимание, че в обстоятелствената проверка има разминаване относно имотите, за които свидетелите са били разпитвани. Твърди, че Б. не е придобил собствеността върху земите, а след като той е праводател на всички останали ответници, то и те не са станали собственици на процесните земи.

Ответникът „Семена и фуражи Ш. 2011“ ЕООД, гр. Ш. и ответникът В.Р.Б. са подали абсолютно идентични отговори – идентични във всяко едно отношение – твърдения, възражения, дори словоред и изказ. В отговорите си ответниците са  направили възражения за нередовност на исковата молба, като се твърди, че посочвайки размера на данъчната оценка, не освобождава ищеца от задължението да посочи цената на иска, каквото е изискването на чл. 127, ал. 1, т. 3 от ГПК или съдът изрично да се произнесе с акт по чл. 70, ал. 2 от ГПК. Съдът не споделя твърденията за нередовност на исковата молба. Законодателят изрично е указал, че цената на иска по искове за защита на правото на собственост върху недвижими имоти е данъчната оценка на недвижимия имот. Посочвайки изрично размера на данъчната оценка на имотите, които са предмет на спора по настоящото дело, ищецът (чрез своите процесуални представители) по същество е посочил цената на иска. Приемането на противното би било проява на ненужен формализъм. Законът не поставя изискване данъчната оценка да бъде изрично посочена, достатъчно е данните за нея да могат да се извлекат от съдържанието на исковата молба с елементарно разсъждение. По тези причини съдът намира, че посочената от ответниците нередовност на исковата молба не съществува. Цената на иска е посочена от ищеца и не се налага и произнасяне на съда по този въпрос. Ответникът намира исковете и за недопустими. Акцентират върху обстоятелството, че ищецът е чужденец и е бил длъжен в тригодишен срок от възстановяване на собствеността да прехвърли на друг тази собственост.  Поради тази причина смята искът за предявен при липса на активна процесуална легитимация у ищеца да предявява искове, като тази възможност била преклудирана. Съдът намира,ч е не е налице и този порок на исковата молба. Исковата молба е допустима, защото ищецът твърди, че е собственик. Дали той е такъв или не – това е въпрос по съществото на спора, а не по неговата допустимост. По отношение на съществото на предявения иск, ответниците правят възражение за неговата неоснователност на същото основание – ищецът е чужденец и за него е изтекъл срока за прехвърляне на имотите, които е придобил по наследство. Самото право на собственост било придобито от В.Р.Б. при упражняване фактическа власт върху процесните имоти с цел да стане техен собственик. Ответникът „Семена и фуражи Ш. 2011“ ЕООД бил добросъвестен купувач на имотите, незнаейки за неуредените собственически отношения с ищеца и се счита за добросъвестен владелец.

В хода по същество процесуалният представител на „Семена и фуражи Ш. 2011“ ЕООД излага аргументи, че по делото не са събрано достатъчно доказателства, че ищецът е упражнявал владение през процесния период. Моли съдът да не кредитира показанията на св. Калчев, тъй като срещу същият имало висящи наказателни производства. По тези причини моли съдът да отхвърли исковете и да осъди ищците да му заплатят разноските по делото. Прави възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение на адвоката на ищеца.

Ответникът В.Б. не се явява в съдебно заседание, не изпраща представител, не взема становище по съществото на делото.

Ответницата Р.Е.П., чрез назначения си особен представител е депозирала отговор. Направено е същото възражение за недопустимост на исковата молба, поради неизпълнение на регламентираното в закона задължение на ищеца в тригодишен срок да прехвърли собствеността на придобитите по наследство земеделски земи. По-горе в настоящият съдебен акт съдията докладчик вече имаше възможност да аргументира,ч е това е въпрос по съществото на спора. Алтернативно исковете са определени като изцяло неоснователни. Ответницата придобила собствеността с правна сделка, обективирана в нотариален акт за покупко-продажба № ***, том *, дело № ***/***г. по регистъра на нотариус П. А. с район на действие НПРС. Закупила нива с площ 10,400 дка в землището на с. К., обл. Ш., от които 2,565 дка шеста категория  и 7,835 дка четвърта категория в местността „***“. Закупила го на годно правно основание  от собственика продавач В.Р.Б., който се легитимирал с нотариален акт за собственост. Така при сделката ответницата била добросъвестен купувач на имота. Затова намира, че исковата претенция по чл. 108 от ЗС на ищеца следва да се отхвърли, като неоснователна и недоказана. Намира за неоснователен и акцесорния иск за отмяна на констативния нотариален акт.

В хода по същество нейният процесуален представител, назначен от съда по реда на чл. 47, ал. 6 от ГПК, излага аргументи, че по делото не са събрано достатъчно доказателства, че е упражнявал владение през процесния период. Счита, че ответницата е добросъвестен купувач, който купува имота на годно правно основание. По тези причини моли съдът да отхвърли исковете и да осъди ищците да му заплатят разноските по делото.

Ответникът „Елана Агрокредит“ АД с ЕИК ***, гр. С. не е депозирал писмен отговор. В съдебно заседание не изпраща представител, не дава становище по съществото на делото.

            Настоящият съдебен състав, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност по реда на чл. 235, ал. 2 от ГПК, намира от фактическа страна следното:

От доказателствата по делото се установява, че с решение № 10105 от 10.08.1998 г. на ПК гр. К. на наследниците на К. Д. И. са възстановени четири имота земеделска земя в землището на с. К., ЕКАТТЕ ***, които към настоящия момент представляват:

-         Имот № ***с площ 9,5 дка, от които 5,75 дка пета категория и 4,225 дка трета категория, в местността „***“, сега представляващ имот с идентификатор ***, местност „***“, при граници и съседи: ***, ***, ***, ***, ***, ***и ***с площ 9 500 кв.м.;

-         Имот № ***с площ 3 дка, седма категория, в местността „***“, сега представляващ имот с идентификатор ***, при граници и съседи: ***, ***, ***, ***, ***.48, ***.***;

-         Имот № ***с площ 3,101 дка, трета категория, в местността „***“, сега представляващ имот с идентификатор ***, при граници и съседи: ***.***, ***.36, ***.***и  ***.34 с площ 3100 кв.м.;

-         Имот № ***с площ 10,400 дка, от които 2,565 дка шеста категория и 7,835 дка четвърта категория, в местността „***“, сега представляващ имот с идентификатор ***, при граници и съседи: ***, ***, ***, ***, ***, ***и ***, ***, ***и ***и ; ***с площ 10399 кв.м.

От представеното по делото удостоверение за наследници се установява, че наследодателят К. Д. И. е починал на ***г. и е оставил за единствен свой наследник сина си Д.К.Д.. От представения по делото протокол за въвод във владение на имоти № 10205 от 05.11.1998 г. се установява, че Д.К.Д. е въведение във владение на процесните имоти.

Д.К.Д. е починал на като вдовец на 21.09.1996 г. и е оставил за наследник сина си Н.Д..

От изслушаните по делото свидетели се установява, че през 2000 г. Н.Д. е предоставил имотите за обработване на ППК „***“ с. К.. Същите са били обработвани от кооперацията до 2008 г. без това да се оформя по надлежния ред с договор за аренда или наем на земеделска земя. За да приеме тези факти за безспорно установени, съдът кредитира показанията на св. К.К.и св. Н. В.. Съдът не споделя твърденията на процесуалният представител на „Семена и фуражи Ш. 2011“ ЕООД, че показанията на св. Калчев не следва да се кредитират. На първо място, той като председател на тази кооперация е сред лицата, които са най-добре запознати със съдбата на земеделските земи в региона на с. К., особено тези, обработвани от кооперацията в селото. Той потвърди подписа си и даде подробни показания как е ставало предоставянето на земеделските земи на кооперацията. Без да се коментира доколко наложилите се отношения между кооперацията и собствениците на земеделски земи, отговарят на буквата на закона, не можем да отречем, че показанията му съдържат достоверни данни за случилото се с процесните земи в периода 2000 г. – 2008 г. На второ място, по настоящото дело няма никакви доказателства, които да разколебаят достоверността на показанията на този свидетел. Нещо повече – има доказателства, които ги подкрепят – това са показанията на св. Н. В., който също потвърждава,ч е Н.Д. е дал земите си на ППК „***“ с. К. – да ги работи, а той получавал рента, която в действителност фактически била получавана от негова родственица – В.Я..

През ***г. с констативен Нотариален акт за собственост на недвижими имоти, придобити по давностно владение № ***г. на Нотариус П. А. с рег. № ***на НотК и район на действие НПРС ответникът В.Р.Б. бил признат за собственик по давност на процесните имоти. В представеното по делото като доказателство нотариално дело № 1334 от ***г. на Нотариус П. А. с рег. № ***на НотК и район на действие НПРС се намира и протокол за обстоятелствена проверка от 10.07.***г. От същия се установява, че при даване на обясненията от свидетелите не може да се направи категоричен извод, че става дума за същите имоти, за които е издаден констативния нотариален акт. Един от свидетелите по обстоятелствената проверка – И.К.Б.– описва имоти, които се намират в съвсем различни местности от процесните земеделски земи. Няма съвпадение с нито един от процесните имоти. Другите двама свидетели обясняват за една нива в местността „***“, но тя е наполовина по-малка по описана площ от процесната нива, която се намира в тази местност. Разказват и че Б. обработвал нива в м. „***“ от около 3 дка и нива в м. „***“ от около 10 дка. За четвъртата нива няма съвпадение в описаните в протокола за обстоятелствена проверка ниви.

От представения по делото Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № *** г. на Нотариус П. А. с рег. № ***на НотК и район на действие НПРС, се установява, че ответникът В.Р.Б. е продал на „Семена и фуражи Ш. 2011“ ЕООД три от процесните имоти, а именно - 1. Имот № ***с площ 9,5 дка, от които 5,75 дка пета категория и 4,225 дка трета категория, в местността „***“, сега представляващ имот с идентификатор ***, местност „***“, при граници и съседи: ***, ***, ***, ***, ***, ***и ***с площ 9 500 кв.м.; 2. Имот № ***с площ 3 дка, седма категория, в местността „***“, сега представляващ имот с идентификатор ***, при граници и съседи: ***, ***, ***, ***, ***.48, ***.*** и 3. Имот № ***с площ 3,101 дка, трета категория, в местността „***“, сега представляващ имот с идентификатор ***, при граници и съседи: ***.***, ***.36, ***.***и  ***.34 с площ 3100 кв.м.

От представения по делото като доказателство Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ***, том X, рег. № ***, дело № *** от 30.07.***г. на Нотариус П. А. с рег. № ***на НотК и район на действие НПРС, се установява, че ответникът В.Р.Б. е продал на Р.Е.П. четвъртия от процесните имоти, а именно - Имот № ***с площ 10,400 дка, от които 2,565 дка шеста категория и 7,835 дка четвърта категория, в местността „***“, сега представляващ имот с идентификатор ***, при граници и съседи: ***, ***, ***, ***, ***, ***и ***, ***, ***и ***и ; ***с площ 10399 кв.м.

От представения по делото като доказателство Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № *** г. на Нотариус П. А. с рег. № ***на НотК и район на действие НПРС, се установява, че ответникът „Семена и фуражи Ш. 2011“ ЕООД е продал на „Елана Агрокредит“ АД трите процесните имоти, които три месеца самите те са закупили от В.Б..

От представеното по делото писмо техен изх. № 717/29.12.2017 г. на ОСЗ гр. К. процесните земи са били заявени за ползване по реда на чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ само за селскостопанските години 2013/***г. и 2014/2015 г. За останалите няма подавани декларации нито по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, нито по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ за тези имоти.

От представените по делото доказателства се установява, че Н.Д. не е губил българско гражданство. Установява се, че редовно е посещавал страната, както от представеното писмено доказателство то Директора на ОД МВР Ш., така и от свидетелските показания по делото.

При така установените факти от значение за спора, съдът приема от правна страна следното:

Предявените по делото искове са с правно основание чл. 108 от ЗС и установителен иск за собственост с правно основание чл. 124 от ГПК.

По иска с правно основание чл. 124 от ГПК ищецът трябва да докаже, че е станал собственик на посочените в исковата молба недвижими имоти на основание наследствено правоприемство.

По иска с правно основание чл. 108 от ЗС ищецът трябва да докаже, че е станал собственик на посочените в исковата молба недвижими имоти на основание наследствено правоприемство, че ответникът владее имота и го владее без правно основание.

С оглед данните по делото съдът намира, че безспорно се установи, че Н.Д. е придобил собствеността на процесните имоти като наследник на дядо си К. Д. И. и баща си Д.К.Д..

Предвид възраженията на ответниците, че ответника В.Р.Б. е придобил по давност четирите процесни имота, а те са придобили собствеността възмездно въз основа на договор за покупко-продажба от него, съдът намира, че следва да разгледа това възражение.

В тази връзка, съгласно указанията в доклада ответниците следваше да докажат, че В.Р.Б. е владял двата процесни имота изцяло като свои повече от 10 години. Това означава, че той и е считал имотите за свои, противопоставяйки владението си на ищеца и че владението му е било трайно, непрекъснато и необезпокоявано.

От събраните по делото доказателства съдът намира, че тези твърдения останаха недоказани. От показанията на свидетелите безспорно се установи, че в периода поне до 2008 г. ищецът е предоставил имотите за обработване н а ППК „***“ с. К.. Макар отношенията между кооперацията и ищеца да не са били уредени в съответствие със закона за настоящия съдебен състав няма съмнение, че до 2008 г. кооперацията е обработвала процесните земеделски земи. Няма доказателства, които да противоречат на тези данни. Това означава, че поне до 2008 г. ответникът В.Р.Б. не е установил владение върху имотите. Едва в периода между 2008 г. и ***г. този ответник може да е установил владение върху имотите. От 2008 г. до ***г. обаче категорично не е изминал период от 10 години. По този начин с доказателства по делото ищецът опроверга доказателствената сила на констативния нотариален акт.

Нещо повече, при издаване на констативния нотариален акт е допуснато съществено нарушение на процедурните правила, което опорочава същия. От протокола за обстоятелствена проверка се установява, че един от свидетелите описва съвсем различни имоти от тези, за които е издаден констативния НА. По този начин при обстоятелствената проверка няма потвърждение от трима свидетели, че В.Р.Б. е владял процесните имоти. Описаните и от другите двама е доста противоречиво, но дори и да приемем, че те описват именно процесните имот, то според правилата на ГПК е необходимо показания на поне трима свидетели, за да е валидна обстоятелствената проверка.

Предвид това съдът намира, че доказателствата по делото оборват презумпцията на изводите на нотариуса по Нотариален акт за собственост на недвижими имоти, придобити по давностно владение № ***г. на Нотариус П. А. с рег. № ***на НотК и район на действие НПРС и следователно възражението, че ответникът е придобил процесните имоти по давност, се явява неоснователно.

Тъй като В.Р.Б. е праводател на Р.Е.П. *** 2011“ ЕООД, то след като той не е бил собственик на имотите към ***г., то и не успял да им прехвърли собствеността върху тях през същата година. Така и те не са станали собственици на процесните имоти. Обстоятелството, че са добросъвестни купувачи, както заявяват в отговора си е ирелевантен по делото относно въпроса за собствеността, ако няма позоваване на придобивна давност за краткия петгодишен давностен срок. Но такова позоваване няма, а и такъв срок няма как да е изтекъл от ***г. до завеждане на делото (той не е изтекъл и до момента дори).

Тъй като Р.Е.П. разполага с титул за собственост трябва да приемем, че имотът е в нейно владение, което трябва да е предадено още със сключване на договора за продажба на имота. Няма възражение в обратен смисъл от страна на този ответник. Безспорно се оказа, че тя не е собственик, няма данни и за друго правно основание, на което да владее имота, поради което съдът приема, че те владее имота (лично или чрез другиго) без правно основание.

Аналогичен следва да е изводът и относно прехвърлянето на три от процесните имоти от „Семена и фуражи Ш. 2011“ ЕООД на „Елана Агрокредит“ АД. След като „Семена и фуражи Ш. 2011“ ЕООД не е бил собственик на имотите през ***г., то и не успял да прехвърли собствеността върху тях през същата година на „Елана Агрокредит“ АД. Така „Елана Агрокредит“ АД също не са успели да станат собственици на процесните имоти. Тъй като същите разполагат с титул за собственост трябва да приемем, че имотите са в тяхно владение, което трябва да е предадено още със сключване на договора за продажбата им. Няма възражение в обратен смисъл от страна на този ответник. Безспорно се оказа, че те не са собственици, няма данни и за друго правно основание, на което да владеят имотите, поради което съдът приема, че те владеят имотите (лично или чрез другиго) без правно основание.

Водим от горното предявените искове с правно основание чл. 124 от ГПК и чл. 108 от ЗС се явява изцяло основателен и доказан и следва да бъде уважен.

На основание чл. 537, ал. 2 от ГПК констативния нотариален акт следва да бъде отменен.

Относно разноските:

Предвид изводите на съда за основателност на искова и с оглед направеното от ищеца искане за присъждане на разноски съдът намира, че ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят на ищеца направените по делото разноски.

От страна на процесуалният представител на ответника „Семена и фуражи Ш. 2011“ ЕООД е направено възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение, платено на процесуалния представител на ищеца, поради което преди определяне на размера на дължимите разноски, съдът следва да разгледа това възражение. Видно от списъкът на разноските и договорът за правна помощ, ищецът е заплатил на своя процесуален представител възнаграждение в размер на 3000 лв. Минималният размер на адвокатското възнаграждение по това дело с оглед разпоредбата на чл. 7, ал. 5, във вр. с ал. 2 от Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения, възлиза на 600 лв. С оглед броя на ответниците дължимото минимално възнаграждение по делото е поне 2400 лв. С оглед на това платеното възнаграждение се явява с 600 лв. над минималното. Предвид фактическата и правна сложност на делото, съдебният състав намира, че дължимото по делото адвокатско възнаграждение следва да надвишава минималното по Наредбата, поради което и платеното от ищеца възнаграждение не се явява прекомерно. Трябва да се съобрази и разпоредбата на чл. 2, ал. 5 от Наредбата, според който за процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела възнагражденията се определят съобразно вида и броя на предявените искове, за всеки един от тях поотделно. С доклада по делото съдът е определил, че по делото са предявени 11 обективно и субективно съединени иска. Предвид това ответниците по делото следва да поемат целия размер на платеното от ищеца адвокатско възнаграждение от 3000 лв.

 С оглед гореизложеното и предвид направените от ищеца по делото други разноски съдът намира,ч е ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят на ищеца всички направени по делото разноски, които възлизат на 3962 лв.

            Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО спрямо В.Р.Б. с ЕГН ********** ***, че Н.Д.Д., роден на *** г. в гр. К., гражданин на Р. Б.без ЕГН, е собственик по наследство на следните недвижими имоти: 1. Имот № ***с площ 9,5 дка, от които 5,75 дка пета категория и 4,225 дка трета категория, в местността „***“, сега представляващ имот с идентификатор ***, местност „***“, при граници и съседи: ***, ***, ***, ***, ***, ***и ***с площ 9 500 кв.м.; 2. Имот № ***с площ 3 дка, седма категория, в местността „***“, сега представляващ имот с идентификатор ***, при граници и съседи: ***, ***, ***, ***, ***.48, ***.***; 3. Имот № ***с площ 3,101 дка, трета категория, в местността „***“, сега представляващ имот с идентификатор ***, при граници и съседи: ***.***, ***.36, ***.***и  ***.34 с площ 3100 кв.м. и 4. Имот № ***с площ 10,400 дка, от които 2,565 дка шеста категория и 7,835 дка четвърта категория, в местността „***“, сега представляващ имот с идентификатор ***, при граници и съседи: ***, ***, ***, ***, ***, ***и ***, ***, ***и ***и ; ***с площ 10399 кв.м.

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО спрямо „Семена и фуражи Ш. 2011“ ЕООД, гр. Ш., бул. „***“ № 24, с ЕИК ***, представлявано от управителя И.Г.В., че Н.Д.Д., роден на *** г. в гр. К., гражданин на Р. Б.без ЕГН, е собственик по наследство на следните недвижими имоти: 1. Имот № ***с площ 9,5 дка, от които 5,75 дка пета категория и 4,225 дка трета категория, в местността „***“, сега представляващ имот с идентификатор ***, местност „***“, при граници и съседи: ***, ***, ***, ***, ***, ***и ***с площ 9 500 кв.м.; 2. Имот № ***с площ 3 дка, седма категория, в местността „***“, сега представляващ имот с идентификатор ***, при граници и съседи: ***, ***, ***, ***, ***.48, ***.*** и 3. Имот № ***с площ 3,101 дка, трета категория, в местността „***“, сега представляващ имот с идентификатор ***, при граници и съседи: ***.***, ***.36, ***.***и  ***.34 с площ 3100 кв.м.

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО спрямо Р.Е.П. с ЕГН ********** ***, че Н.Д.Д., роден на *** г. в гр. К., гражданин на Р. Б.без ЕГН, е собственик по наследство на следния недвижим имот: Имот № ***с площ 10,400 дка, от които 2,565 дка шеста категория и 7,835 дка четвърта категория, в местността „***“, сега представляващ имот с идентификатор ***, при граници и съседи: ***, ***, ***, ***, ***, ***и ***, ***, ***и ***и ; ***с площ 10399 кв.м.

ОСЪЖДА Р.Е.П. с ЕГН ********** ***, да предаде на Н.Д.Д., роден на *** г. в гр. К., гражданин на Р. Б.без ЕГН, владението на следния недвижим имот: Имот № ***с площ 10,400 дка, от които 2,565 дка шеста категория и 7,835 дка четвърта категория, в местността „***“, сега представляващ имот с идентификатор ***, при граници и съседи: ***, ***, ***, ***, ***, ***и ***, ***, ***и ***и ; ***с площ 10399 кв.м.

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО спрямо „Елана Агрокредит“ АД с ЕИК ***, гр. С., ул. „***“ № 4, представлявано от Г.В.К.– изп. директор, че Н.Д.Д., роден на *** г. в гр. К., гражданин на Р. Б.без ЕГН, е собственик по наследство на следните недвижими имоти: 1. Имот № ***с площ 9,5 дка, от които 5,75 дка пета категория и 4,225 дка трета категория, в местността „***“, сега представляващ имот с идентификатор ***, местност „***“, при граници и съседи: ***, ***, ***, ***, ***, ***и ***с площ 9 500 кв.м.; 2. Имот № ***с площ 3 дка, седма категория, в местността „***“, сега представляващ имот с идентификатор ***, при граници и съседи: ***, ***, ***, ***, ***.48, ***.*** и 3. Имот № ***с площ 3,101 дка, трета категория, в местността „***“, сега представляващ имот с идентификатор ***, при граници и съседи: ***.***, ***.36, ***.***и  ***.34 с площ 3100 кв.м.

ОСЪЖДА „Елана Агрокредит“ АД с ЕИК ***, гр. С., ул. „***“ № *, представлявано от Г.В.К.– изп. директор, да предаде на Н.Д.Д., роден на *** г. в гр. К., гражданин на Р. Б.без ЕГН, владението на следните недвижими имоти: 1. Имот № ***с площ 9,5 дка, от които 5,75 дка пета категория и 4,225 дка трета категория, в местността „***“, сега представляващ имот с идентификатор ***, местност „***“, при граници и съседи: ***, ***, ***, ***, ***, ***и ***с площ 9 500 кв.м.; 2. Имот № ***с площ 3 дка, седма категория, в местността „***“, сега представляващ имот с идентификатор ***, при граници и съседи: ***, ***, ***, ***, ***.48, ***.*** и 3. Имот № ***с площ 3,101 дка, трета категория, в местността „***“, сега представляващ имот с идентификатор ***, при граници и съседи: ***.***, ***.36, ***.***и  ***.34 с площ 3100 кв.м.

ОТМЕНЯ на основание чл. 537, ал. 2 от ГПК Нотариален акт за собственост на недвижими имоти, придобити по давностно владение № ***г. на Нотариус П. А. с рег. № ***на НотК и район на действие НПРС.

ОСЪЖДА В.Р.Б. с ЕГН ********** ***, „Семена и фуражи Ш. 2011“ ЕООД, гр. Ш., бул. „***“ № 24, с ЕИК ***, представлявано от управителя И.Г.В., Р.Е.П. с ЕГН ********** *** и „Елана Агрокредит“ АД с ЕИК ***, гр. С., ул. „***“ № *, представлявано от Г.В.К.– изп. директор, ДА ЗАПЛАТЯТ на Н.Д.Д., роден на *** г. в гр. К., гражданин на Р. Б.без ЕГН, сумата от 3962 лв. (три хиляди деветстотин шейсет и два лева), представляващ направени от ищеца в производството разноски за адвокатско възнаграждение и деловодно разноски.

            Решението подлежи на обжалване пред ШОС от страните в двуседмичен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:     .............................

                                                                                                 Петина Николова