Р  Е  Ш  Е   Н   И   Е

№140

Гр.Н.,11.05.2018г.

 

 Районен съд Н. в публичното съдебно заседание,проведено на седемнадесети април през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                                                 Районен съдия :СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                                                 Секретар:ВАЛЕНТИНА ВЕЛИКОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева гр.дело №105 по описа за 2018 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

    Делото е образувано по субективно съединени искове с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК,обективно съединени с иск по чл.537 ал.2 от ГПК,от Ш.М.А.,А.М.А.,С.Р.А.,Р.М.М. и Р.Н.Р.,действащи чрез пълномощника  си адв.Г.С. –* против Ш. М. А. и А.Ф.А.,***.

      В исковата  молба се твърди,че ищците са  наследници на общия наследодател М.А.М с ЕГН:***********,починал на ***г.в гр.К..Освен ищците,той оставил и следните наследници: 1/съпруга –З.Х.М.,починала на ***г., 2/дъщеря –Р.М.Б., 3/син –Ш.М.А., 4/син- А.М.А., 5/син- -Ш.М.А., 6/син –Р.М.А..починал на ***г.,който след смъртта си оставил следните наследници:съпруга А.М. А., дъщеря С.Р.А. ,син – Н.Р.М.,който също е починал на ***г. и е оставил следните наследници :съпруга- Р.М.М. и син –Р.Н.Р..

    При тази фактическа обстановка,ищците считат,че общо притежават 3/5 идеални части от наследството на общия наследодател М.А.М.,а наследствената маса се разпределяла между всичките му наследници,както следва: 1/5 ид.ч.за Р.М.Б., 1/5 ид.ч.за Ш.М.А., 1/5 ид.ч.за А.М.А., 1/5 ид.ч.общо за низходящите на Р.М.А.,а именно: С.Р.А.,Р.М.М. и Р.Н.Р..

    След смъртта си,общият наследодател Я.М.И. оставил в наследство следния недвижим имот,находящ се  в гр.К.,на ул.“Ц.А.“№*,а именно:поземлен имот ,пл.№55 по действащия план на населеното място,представляващо дворно място с площ от 530 кв.м.,ведно с построените в същото жилище лятна кухня и стопански постройки.За описания недвижим имот,общият наследодател притежавал НА за собственост ,придобит по давност №* том * дело №*/*Г.на НПРС.

Ищците твърдят,че имотът винаги се е владял от наследодателя,а след неговата смърт –единствено от неговата съпруга З.- майка и баба на ищците.През * година починала и тя.

   Ответниците били съпрузи и никога не са живели,нито са владяли процесния имот.Известно време преди да почине З.,Ш. полагал грижи за нея по програма за лични или социални асистенти.През 2015 година те се снабдили с констативен нотариален акт за собственост върху имота,по давностно владение №* том *,вписан под дв.вх.№***г.

    Ищците узнА. за този нотариален акт през 2017 година,когато предприели действия за подялба на наследството,тъй като ответниците започнА. да извършват строително-монтажни дейности по процесния имот.

    Предвид гореизложеното,ищците молят да бъдат призовани на съд с ответниците и след доказване основателността на твърденията,изложени в исковата молба,съдът постанови решение,с което признае за установено спрямо ответниците Ш.М.А. и А.Ф.А.,че ищците Ш.М.А.,А.М.А.,С.Р.А.,Р.М.М. и Р.Н.Р. са собственици общо на 3/ 5   /три пети/ идеални части по наследство от наследодателя  М.А.М.,с  с ЕГН:***********,починал на ***г.в гр.К..,представляващ ПО НАСЛЕДСТВО от наследодателя  М.А.М.,с  с ЕГН:***********,починал на ***г.в гр.К..,на следния недвижим имот,представляващ: ДВОРНО МЯСТО с площ от  530/петстотин и тридесет/  кв.м.,с посторените в него къща,лятна кухня,второстепенна стопанска постройка и стопанска постройка,находящо се в гр.К.,кв.Б.,обл.Ш.,ул.“Ц.А.“№* и съставляващо по плана на същото населено място Поземлен имот */петдесет и пет/, в кв.* /тридесет и осем/,при граници:елица,ПИ *,ПИ * УПИ*.

    Молят ,при уважаване на исковата претенция,на основание члр.537 ал.2 от ГПК,съдът да отмени  Нотариален акт  №* том *вписан под дв.вх.№***г.по описа на Службата по вписвания гр.Н..

    Препис от исковата молба и доказателствата към нея са връчени на ответниците,като в законоустановения срок те са депозирА. писмен отговор.Признават исковете по допустимост,но ги оспорват изцяло по основание.

    Признават,че с ищците са законни наследници на М.А.М.,починал на ***г.Заявяват,че бащата на ответника –М.А.М притежавал по силата на НА №* т* дело №*/*г.следния имот :Паянтова къща и кухня със застроено и незастроено дворно място от 530 кв.м.,находящо се в гр.К. ,обл.Ш. и съставляващо УПИ -*.До смъртта си,бащата и майката на ответника живели там.През 1983 година ответниците се оженили и заживяли заедно с родителите на мъжа в този имот.Неговата сестра Р.М.Б. се омъжила през 1969 година,напуснала дома на родителите си и отишла да живее в с.Б.,като повече не се е връщала да живее в тази къща.Брат му Ш.М.А. през  1972 година се оженил и отишъл да живее в с.К.,обл.В.,където живял до около 1982 година.След това се върнал и до 1989 година живял в имота с родителите им.През 1989 година заминал в Т. и през 1990 година се върнал.През 1990 година баща му му дал едно празно дворно място от 400кв.м.,за да си построи в него къща.Ш.А. си купил друга къща,в която отишъл да живее След това никога не се е връщал да живее обратно в дома на родителите си.И към настоящия момент ползвал празното дворно място като градина.

   Ответникът твърди,че брат му А.М.А. се оженил през 1978 година,напуснал дома на родителите им и отишъл да живее в дома на съпругата си в с.П.,обл.Ш..След това никога не се връща обратно в дома на родителите си.

   Брат му Р.М.А. се оженил през 70-те години на 20-ти век и живял до 1974 година в дома на родителите им.През  1974 година,дядо му по майчина линия му дал дворно място от 2 дка,за да си построи къща и да го гледа.Р.А. си построил къща и заживял със семейството си  там.Не се е връщал повече да живее в дома на родителите си.

   Докато бил жив бащата на ответника,по време на семейни събирания с ищците,той винаги заявявал намерението си ,процесният имот да остане за ответника,тъй като той гледал родителите си.

     През 1993 година бащата на ответника починал,а майка му и неговото семейство живеели в къщата.През 1998 година ответникът купил друг имот,граничещ с имота,в който са живели и между тях нямало ограда.Оттогава до настоящия момент, ответниците ползвА. и двата имота ,като в процесния недвижим имот извършили ремонти,направили подобрения.

    Ответникът твърди,че винаги е бил владелец на имота,по отношение на който е предявена исковата претенция,през 1998 година го декларирал и плащал данъци за него.В негова полза изтекъл повече от 20 годишен давностен срок  и той придобил имота по давностно владение,тъй като в продължение на повече от 20 години не било нА.це противопоставяне на никого на неговото владение.Снабдил се с нотариален акт за собственост на годно правно основание .Партидите за ел.енергия и вода били на негово име.

     Ищците не били собственици на 3/5 идеални части от имота за всеки един от тях,тъй като не са ползвА. и владяли имота след 1990 година.

    Предвид гореизложеното,ответниците молят съдът да постанови решение,с което отхвърли изцяло предявените искове.Молят да им бъдат присъдени направените по делото разноски.

     Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства,поотделно  и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

     Ищците Ш.М.А.,А.М.А.,С.Р.А.,Р.М.М.,Р.Н.Р. и ответникът Ш.М.А. са законни наследници на М.А.М с ЕГН:**********,б.ж.на гр.К.,починал на ***г./удостоверение за наследници с изх.№ГР*/*г.,издадено от Община К./.Съответно :Ш.А.-син, А.М.-син,С.Р. –внучка,по право на заместване на своя баща Р.А.,починал на ***г.,Р.М. :/съпруга на Н.Р.М. –син на Р.А. и внук на М. А.,починал на ***г./,а ответникът Ш. А. е баща на общия наследодател.Към момента на откриване на наследството на М. А.,той е бил наследен и от преживялата го съпруга З.Х.М. с ЕГН:**********,починала на ***г.

    Освен тях,видно от представения официален писмен документ ,като законен наследник на М. А. се легитимира неговата дъщеря Р.М.Б.,но същата не е сред предявилите установителния иск и обективно съединеното с него искане по чл.537 ал.2 от ГПК.

    Не се спори между страните по делото,че двамата ответници  Ш.М.А. и А.Ф.А. са законни съпрузи.

      С нотариален акт за собственост на недвижим имот,придобит по давност, №* том * дело №*/*г.на НПРС,М.А.М.ов е признат за собственик по давностно владение на следния имот: ПАЯНТОВА КЪЩА и кухня със застроено е незастроено дворно място от 530 кв.м.,находящо се в село/сега град/К.,съставляващо по плана на селото :парцел ***,при граници :улица,А. А. М.,М. Р. и общински парцел.

     С нотариален акт №* том *рег.№* дело №*/*г.по описа на Нотариус с рег.№* на НК П.А,ответниците Ш.М.А. и А.Ф.А. са признати за собствениципо давностно владение и наследство върху следния недвижим имот: Дворно място с площ от 530 кв.м.,с построените в него къща,лятна кухня,второстепенна стопанска постройка и стопанска постройка,находящ се в гр.К.,кв.*.,обл.Ш.,ул.“Ц.А.“№* и съставляващо по плана на същия квартал Поземлен имот * в квартал * ,при граници:улица, ПИ *, УПИ *.

    Гореописаните два имота са идентични-обстоятелство,което се извлича от приложеното към нотариално дело №*/*г.на Нотариус П.А. удостоверение с изх.№ОС-*/*г.,издадено от Община К.. 

     Като свидетели по делото бяха разпитани :Е.А.А. /съпруга на ищеца Ш.А./,А.М. А./баба на ищеца Р. и съпруга на починалия син на общия наследодател Р. М./,Т.С.ЕН. Ф.М./брат на ответницата А.А./ и М.Ю.М.

      В показанията си,св. .Е. А. твърди,че общият на страните наследодател М. А. и преживялата го съпруга З. М.са живели в този имот почти непрекъснато ,от неговото построяване /според св–къщата е била построена от неговите родители/ до 1993 година/ М.А./,а З.М.-до 2010година,когато е починала. Известно време в този имот са живели ищецът Ш. и семейството му,както и ответникът Ш. и семейството му.Ш. и Е.  се оженили през 1971година,което от своя страна навежда на извода,че към момента на снабдяване на общият наследодател с констативен нотариален акт за собственост през 1974 година,той е бил в граждански брак със съпругата си З. М..Ш. и Е. са живели в този имот през периода 1990-1993г.,сочи в показанията си Е. А..След сключване на брака си,първоначално са работили и живеели в гр.Н.,после в гр.В.,след това в Т.,където отишли заедно с бабата и дядото.Върнали се в Б.през 1990 година,а през 1993 година си купили нова къща и се отделили от възрастните.Твърди,че след смъртта на .,Ш. се купил друг имот и заедно със семейството си се отделили да живее там,а в старата къща имот останала да живее само бабата.Заявява,че процесният имот,в който останала да живее бабата,останал между новозакупените парцели на Ш. и Ш..Заявява,че имотът на Ш. бил през няколко имота от спорния/където останала да живее майка му/,а в същото време сочи,че между двата имота има ограда.Отрича ответникът да е гледал животни в процесното място,както и да се сА. овощни дръвчета,нито той и семейството му да са се грижели за майка му до смъртта й.

    Свидетелката А.А. /съпруга на Р. М.- брат на ищеца Ш. и ответника Ш./ твърди в показанията си,че със семейството си са живели в процесния недвижим имот до 1972 година,след което се изнесли.Там останали да живеят възрастните,Ш. и Ш. със семействата си.Ш. и Е./вероятно греши името на съпругата на ответника /.След смъртта на М. „други нямало“./т.е.не отрича категорично,че ответникът е продължил да живее там/.Даже уточнява,че той е останал да живее още 2-3 години,след което си купил друга къща,в близост до къщата на бабата и заживял отделно.Между двата имота имало ограда.Нямало други хора между тях,т.е. имотите са съседни. Преди Ш. гледал животни в двора на бабата.

    В  показанията на св.Т.Е.,който твърди,че познава Ш. и Ш..С ответника били колеги от 1998 година,знаел имота,в който имало стари сгради ,а Ш. построил сайвант.Майка му живяла в старата къща.После/не уточнява годината/,Ш. взел къща от долната страна ,близо до имота на майка си,които се намирали един до друг.В нейния двор гледал пчели от 1998 година до сега.Жена му дъщеря му гледали майка  му до смъртта й.Лично от майката свидетелят чувал,че възнамерявала да остави имота на Ш..Не бил виждал някой от другите братя и сестри да ползва постройките или да работи двора.Не му била известна уговорка между братята във връзка с този имот.

     Св.Н. М.,брат на ответницата ,заявява,че сестра му и Ш. се оженили през 1983  година и заживели в процесния имот заедно с неговите родители,баба му и дядо му. В имота имало две постройки –едната по-малка,другата по-голяма/жилищни/,имало и селскостопански постройки.Всички ходили в Т. /предполага се през 1989 година/ и после се върнали,като в този имот продължили да живеят ответниците и родителите на Ш..Другият брат/Ш./си купил друга къща и отишъл да живее  там.После и ответниците си купили друга къща,в близост до наследствения имот.Дворното място било като едно цяло,нямало ограда помежду им.След смъртта на бабата,ответниците направили ремонт в този имот,построили сайвант –преди около 5-6 години.Ответникът гледал животни и преди и след смъртта на родителите си.Той и съпругата му считали имота като свой.

     От своя страна св.М.Ю.М. заявява,че познава общият на страните наследодател М.,с който работили заедно в рудника до Б..,знаел имота.От М. чувал,че възнамерявал да го остави на Ш.,защото само той го поддържал и живели заедно в старата къща.Не бил виждал никой от братята или сестрата да живее в този имот.

    Ответниците са представили удостоверение за декларирани данни с изх.№*/*г.,издадено от Община К.,в което е обективирано,че Ш.А. е декларирал собствеността върху процесния недвижим имот с декларация по чл.14 от ЗМДТ вх.№*/*.,представил е фактури за начислени ел.енергия и вода за някои от месеците през 2017 и 2018г.,откъдето е видно,че същият е  титуляр на партидите,водени при съответните доставчици.

  Кредитирайки с доверие същите,макар и отчитайки вероятната им пристрастност с оглед крайния изход на делото/показанията на свидетелите Е. А.,А.А. и Н. М.,с оглед родствената им връзка на някои от страните/,съдът приема за безспорно установено,че.коло две-три години след смъртта на М./около 1995-96 година/,ответниците са закупили друг имот,в съседство с процесния,в който се установили да живея.До смъртта на майката на ответника /2010година/ за нея се грижели ответникът и семейството му /съпруга и дъщеря/,които през повечето време са стояли при нея.Ответникът е гледал животни в двора на имота на родителите си в продължение на поне 15-20 години. /от 1998 година до сега/.Ответникът е строил сайвант,правил е ремонт на покрива на къщата в процесния имот,като не се установи с точност кога са били извършени съответните подобрения,както и дали е владял този имот като свой собствен,което му намерение да е било афиширано явно ,да е стигнало до знанието на останалите  наследници на М. А. и съответно те  да не са се противопоставили на същото.

     При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

    Общият на страните наследодател М. А. се легимитира като собственик по давностно владение на процесния недвижим имот,признато му право с констативен нотариален акт за собственост по обстоятелствена проверка №* том * дело №*/*г.на НПРС.

      Тъй като по това време същият е бил в граждански брак със преживялата го съпруга З.Х.М., то по аргумент на чл.13 /обн.ДВ бр.23/1968г.,в сила към момента на придобиване на собствеността /,придобитият недвижим имот принадлежи общо на двамата съпрузи,независимо на чие име е придобит,доколкото служи за задоволяване нуждите на семейството и е със статут на тяхна Съпружеска имуществена общност.Същата се е прекратила със смъртта на М. А. /на ***г./,при равни части за двамата съпрузи/по по ½ идеална част за М. А.М. и ½ идеална част за З.Х.М./.

     Ответниците легитимират правото си на собственост върху имота също на основание упражнявано давностно владение,за което е съставен нотариален акт №* том * рег.№* дело №*/*.по описа на Нотариус с рег.№* на НК П. А.

     След смъртта на М. А. ,настъпила на г.,на основание чл.9 ал.1 във вр.чл.5 ал.1 от Закона за наследството,като негови законни наследници се легитимират :З.Х.М. /съпруга/, Р.М.Б. /дъщеря/,Ш.М.А./син/,А.М.А. /син/,Ш.М.А. /син/С.Р.А./внук,син на починалия преди наследодателя сен Р.М.А./ и Н.Р.М. /син,починал на ***г./,който е оставил за свои законни наследници Р.М.М. /съпруга/ и Р.Н.Р. /син/.Към момента на предявяване на иска,наследството,останало от М. А. се разпределя,както следва: 1/10 ид.ч.за дъщеря му Р.М.Б., 1/10 идеална част за сина му Ш.М.А., 1/10 идеална част за сина му А.М.А.,1/10 идеална част за сина му Ш.М.А.,1/20 идеална част за внучката м, С.Р.А.дъщеря на починалия преди него син Р.М.А.,починал на ***г./,, 1/40 идеална част за Р.М.М. /съпруга/ и 1/40 ид.част за Р.Н.Р. /син/ на Н.Р.М. /внук,син на Р.М.,починал след общия наследодател М. А./на ***г./.

    Съобразно ТР №11/21.03.2013г.по т.д.№11/2012г.на ОСГК на ВКС,когато двете страни в правния спор легитимират с нотариални актове правото си на собственост върху имота/какъвто е настоящия случай/,то на основание чл.154 ал.1 от ГПК ,вкяка от тях следва да докаже своето право,т.е.фактическия състав на съответното удостоверено от нотариуса придобивно основание,а ищците и фактическия състав на наследственото си правоприемство,което твърдят.

    Предвид петитума на исковата претенция,в тежест на ответниците беше  да установят,че след смъртта на общия наследодател  М. А. ,те са установили фактическа власт изключително за себе си ,като са владяли процесния недвижим имот непрекъснато,явно и несъмнено в продължение на давностния срок по чл.79 ал.1 от Закона за собствеността.Владението,като елемент от фактическия състав на придоливната давонст трябва да е непрекъснато,спокойно/да не е установено и поддържано с насилие/,явно/да не е установено и поддържано по скрит начин/ и несъмнено/да се установи,че действително се упражнява фактическа власт с намерение за своене/.Извършените действия по упражняване на фактическа власт следва да са разкривали намерението за своене по начин,то да може да стане достояниена заинтересованите лица,като отчита прендназначението на имота и действията,чрез които се е осъществявала фактическата власт.

        От доказателствата по делото не се установи с нужната категоричност ,че ответниците са установили фактическа власт изключително за себе си ,като са владяли процесния недвижим имот непрекъснато,явно и несъмнено като свой собствен ,в продължение на повече от десет години ,преди снабдяването им с титула за собственост,както и,че са отрекли правата на останалите законни наследници на общия наследодател.

    Съсобственикът владее за сметка на всички съсобственици,щом е установил фактическа власт на основание,което не отрича правата им.За да превърне владението в самостоятелно,т.е.само за себе си е необходимо да отнеме и да отблъсне владението на другите ,а не е достатъчно само да манифестира неопределено самостоятелността на владението.

    Ответникът Ш.А. дори да е ползвал някаква част ,надхвърляща неговата собствена /придобита по наследство/,това вероятно е станало предвид близките родствени отношения между страните и най-вече,че той и,неговата съпруга и дъщеря са ходели ежедневно в имота,за да се грижат за другия съсобственик на имота /З. М./,до нейната смърт през 2010г.

     Ответниците,позоваващи се на придобивната давност ,следваще да създадат абсолютно сигурна достоверност в истиността на съответното фактическо твърдение,което изключва всяко съмнение  и колебание и установят по безсъмнен начин елементите на фактическия състав на чл.79 ал.1 от ЗС.Чрез ангажираните от тях гласни и писмени доказателства,включително и след преценката на същите ,с доказателствата,ангажирани от ищците, не се установи с нужната категоричност истиността на сочените в писмения отговор правопораждащи фактически твърдения и по този начин беше разколебана сигурността в твърдяните от тях и релевантни за спора факти.

     Ето защо,съдът намира,че по делото не се установи по несъмнен начин ответниците да са извършвали действия ,чрез които да са демонстрирали завладяване правата на останалите съсобственици /по наследство/,поради което владението им не е било явно и несъмнено и не е годно да породи последиците на придобивната давност.

    Предявените субективно съединени положителни установителни искове се явяват частично основателни и доказани и следва да бъдат уважени до размера на наследствената част на всеки един от ищците ,както следва: 1/10 идеална част за сина му Ш.М.А., 1/10 идеална част за сина му А.М.А.,,1/20 идеална част за внучката  С.Р.А., 1/40 идеална част за Р.М.М. и 1/40 ид.част за Р.Н.Р. .

    В останалата им част,исковете се явяват недоказани и като такива следва да се отхвърлят.

     На основание чл.537 ал.2 от ГПК от ГПК следва да бъде отменен Нотариален акт за собственост върху недвижим имот,придобит по давност и наследство №* том * рег.№* дело №*/*г.по описа на Нотариус с рег.№* на НК П.А. ,но до размер на 3/10 идеални част/съобразно признатите права на всеки от ищците/и съответно отречени права на ответниците до този размер.

     С оглед изхода на спора и на основание чл.78 ал.1 и чл.78 ал.2 от ГПК,съобразно представените от страните списъци за разноски по чл.80 от ГПК,ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят на ищците направените по делото разноски в размер на 330.00лв.,а ищците следва да бъдат осъдени да заплатят на ответниците направените от тях деловодни разноски в размер на 330.00лв.

     Водим от гореизложеното,съдът

 

                                   Р     Е       Ш     И    :

 

     ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО спрямо ответниците Ш.М.А. с ЕГН:********** и А.Ф.А. с ЕГН:**********,двамата с адрес:г***, че ищецът Ш.М.А. с ЕГН:**********,*** е собственик на 1/10 /една десета идеална част/, ищецът А. М.А. с ЕГН:**********,*** е собственик  на 1/10 /една десета идеална част/, ищецът С.Р.А. с ЕГН:**********,с адрес:с*** е  собственик  на 1/20 /една двадесета идеална част/, ищецът Р.М.М. с ЕГН:**********,*** е  собственик  на 1/40 /една четиридесета идеална част/,ищецът Р.Н.Р. с ЕГН:**********,*** е  собственик  на 1/40 /една четиридесета идеална част, ПО НАСЛЕДСТВО от наследодателя  М. А.М.,с  с ЕГН:***********,починал на ***г.в гр.К..,на следния недвижим имот,представляващ: ДВОРНО МЯСТО с площ от  530/петстотин и тридесет/  кв.м.,с посторените в него къща,лятна кухня,второстепенна стопанска постройка и стопанска постройка,находящо се в гр.К.,кв.Б.,обл.Ш.,ул.“Ц.А.“№* и съставляващо по плана на същото населено място Поземлен имот */, в кв.* /тридесет и осем/,при граници:елица,ПИ *,ПИ *,УПИ *.

     На основание чл.537 ал.2 от ГПК ОТМЕНЯ ДО РАЗМЕР от 3/10 /три десети идеални части / Нотариален акт за собственост върху недвижим имот,придобит по давност и наследство №* том * рег.№* дело №*/*г.по описа на Нотариус с ег.№* на НК П.А.

      ОСЪЖДА ответниците Ш.М.А. с ЕГН:********** и А.Ф.А. с ЕГН:**********,двамата с адрес:г***, че ищецът Ш.М.А. с ЕГН:**********,*** да заплатят на ищците

А.М.А. с ЕГН:**********,***, С.Р.А. с ЕГН:**********,с адрес:с*** , Р.М.М. с ЕГН:**********,*** , Р.Н.Р. с ЕГН:**********,*** направените по делото разноски в размер на 330.00лв./триста и тридесет  лева/

    ОСЪЖДА ищците  А. М.А. с ЕГН:**********,***, С.Р.А. с ЕГН:**********,с адрес:с*** , Р.М.М. с ЕГН:**********,*** , Р.Н.Р. с ЕГН:**********,*** заплатят на  ответниците Ш.М.А. с ЕГН:********** и А.Ф.А. с ЕГН:**********,двамата с адрес:г***, направените по делото разноски в размер на 330.00лв./триста и тридесет  лева/.

    Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Ш. в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                              РАЙОНЕН  СЪДИЯ: