Р    Е    Ш   Е   Н   И   Е      № 169

 

 

гр. Н.,   25.05.2018 г.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Районен съд Н. в публичното заседание на осемнадесети май през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПЕТИНА НИКОЛОВА

 

при секретаря Валентина Великова, като разгледа докладваното от съдия Николова гражданско дело № 560по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид:

Производството е с правно основание по чл. 16б и чл. 16в от Закона за социалното подпомагане, представляващо спорна съдебна администрация.

*******

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 235 от ГПК и чл. 16в, ал. 5 от ЗСП, съдът

 

Р Е Ш И:

 

НАСТАНЯВА на основание чл. 16в, ал. 5 вр. с ал. 1 от Закона за социално подпомагане С.Р.В. с ЕГН **********, в Център за настаняване семеен тип за младежи с увреждания гр. Н., с адрес гр. Н., ул. „***“ № 19а, за срок от 3 (три) години, считано от влизане в сила на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Ш., в седмодневен срок от съобщаването на страните, съгласно чл. 16в, ал.8 от ЗСП.

Решението подлежи на незабавно изпълнение, на основание чл. 16в, ал.5 от Закона за социално подпомагане.

Препис от настоящето решение да се връчи на страните, ведно със съобщението за постановяването му.

След влизане в сила на решението да се изпратят заверени преписи от същото, с отбелязване на датата на влизането му в сила до ДСП Н. и до ЦНСТМУ гр. Н., ул. „***“ № 19а.

 

 

 

 

Районен  съдия: ..........................................

                                                                                              Петина Николова