Р Е Ш Е Н И Е

 

  401

 

гБ. Н., 20.12.2018г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Районен съд Н., в публичното си заседание на пети декември две хиляди и осемнадесета година, в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛИНА  НИКОЛОВА

СЕКРЕТАР : Диана Славова

като разгледа докладваното от съдия Николова гБ.д. № 857 по описа на НпРС за 2018 г.,  за да се произнесе взе предвид следното: 

 

***

Водим от горното и съобразно чл.235 от ГПК, съдът 

 

Р  Е  Ш  И  :

           

Изменя на основание чл. 59, ал.9 от СК, постановените по Решение по гБ.д. № 3468/2009 г. на  РС Ш. № 246/14.04.2010 г., ВЗС на 10.05.2010 г., по отношение на детето Г.С.Ц. с ЕГН ********** родителски права, лични отношения, местоживеене и издръжка, както следва:

 

Предоставя упражняването на родителските права спрямо детето Г.С.Ц. с ЕГН ********** на неговия баща и законен представител С.Ц.С. с ЕГН **********,***.

Определя местоживеенето на детето Г.С.Ц. с ЕГН ********** при нейния баща и законен представител С.Ц.С. с ЕГН **********,***.

 

Определя на майката С.Т.Г. с ЕГН ********** с  настоящ адрес ***, п.к 22100, ул. ***, РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ с детето Г.С.Ц. с ЕГН **********, както следва:

През първите 3 (три) месеца от влизане в сила на решението по делото,  всяка първа и трета събота и неделя от 09,00ч. до 17ч., без приспиване;

През следващите 3 (три) месеца - всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09,00ч.в събота до 17ч.в неделя, с приспиване при майката.

Определя на основание чл. 59, ал. 8, т. 2 от СК, определя следните защитни мерки: приспиването на детето да се осъществява на територията на гБ. П. или гБ. Н..

На личните празници на детето - рожденият й ден – 10.10 (десети октомври), ако е неучебен ден или първата събота и неделя след него от 10,00ч. до 18,00ч.;

 

След шестия месец от влизане в сила на решението:

- всяка първа и трета събота и неделя от 09,00ч.в събота до 17,00ч.в неделя, с приспиване при майката;

- втория ден от коледните, новогодишните и великденските празници, както и по 5 (пет) дни през пролетната и коледната ваканция и по 30 дни през лятната ваканция, във време през което бащата не е в платен годишен отпуск.

 

На основание чл. 59, ал.8, т.2 от СК, определя следните защитни мерки за изпълнение на режима на лични отношения между С.Т.Г. с ЕГН ********** и детето  Г.С.Ц. с ЕГН **********:  през времето, определено за лични отношения през лятната ваканция ищцата може да извежда детето Г.С.Ц. с ЕГН ********** в Република Г.през първите 2 (две) години за по 10 (десет) дни през лятната ваканция, когато бащата не е в платен годишен отпуск, като го взема и връща в дома в гБ. П., общ. К., обл. Ш., ул. ***, а след това и по 5 (пет) дни през пролетната и коледната ваканция и до 30 дни през лятната ваканция, като разходите по пътуването на детето, ще се поемат от майката С.Т.Г. с ЕГН **********.

 

            ПРЕКРАТЯВА присъдената с Решение по гБ.д. № 3468/2009 г. на  РС Ш. № 246/14.04.2010 г., ВЗС на 10.05.2010 г. ежемесечна издръжка на детето Г.С.Ц. с ЕГН **********, дължима от нейният баща С.Ц.С. с ЕГН **********, чрез майката С.Т.Г. с ЕГН **********, в размер на 80лв.

 

 

 

 

 

ОСЪЖДА С.Т.Г. с ЕГН ********** с  настоящ адрес ***, п.к 22100, ул. ***, ДА ЗАПЛАЩА на Г.С.Ц. с ЕГН **********, чрез нейния баща и законен представител С.Ц.С. с ЕГН **********, ежемесечна издръжка, в размер на 130 лв.(сто и тридесет лева), считано от влизане в сила на съдебното решение, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до настъпването на законна причина за нейното изменяне или прекратяване.

 

РАЗРЕШАВА на основание чл. 127а, ал.3 вБ. ал.1 от СК на детето Г.С.Ц. с ЕГН ********** да пътува с майка си С.Т.Г. с ЕГН ********** с настоящ адрес ***, п.к 22100, ул. ***, извън границите на Република Б., до Република Г.до навършване на пълнолетие, както следва:

през първите 2 (две) години от влизане в сила на съдебното решение за 10 (десет) дни през лятната ваканция, когато бащата не е в платен годишен отпуск, като го взема и връща в дома в гБ. П.;

след това по 5 (пет) дни през пролетната и 5 (пет) дни през коледната ваканция и до 30 (тридесет) дни през лятната ваканция.

 

Разрешава на основание чл. 76, т.9 от ЗБЛД вБ. чл. 38, ал.1, т.3 от ЗБЛД на детето Г.С.Ц. с ЕГН **********, да бъде издаден международен паспорт.

 

На основание чл. 5, ал. 3 от ЗСВ, да се уведоми ДСП Н., относно необходимостта от издаване на направление по чл. 20, ал.2, т.1 от ППЗЗДт вБ. чл. 23, т.1 от ЗЗДт. до доставчика на социални услуги – ЦОП Н., управляван от Сдружение „Асоциация ЕС-О- ЕС жени и деца преживели насилие“ за осигуряване на психологическа помощ на родителите и детето за подобряване на взаимовръзката майка – дете, както и пълноценното приемане от детето Г.С.Ц. с ЕГН ********** на новото семейство на майката С.Т.Г. с ЕГН ********** с настоящ адрес ***, п.к 22100, ул. ***, за срок от 6 (шест) месеца.

 

ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 от ГПК, С.Т.Г. с ЕГН ********** с настоящ адрес ***, п.к 22100, ул. ***, ДА ЗАПЛАТИ на С.Ц.С. с ЕГН **********, след приспадане на взаимно дължимото, направените по делото разноски в размер на 5лв. (пет лева).

 

ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.6 от ГПК, С.Т.Г. с ЕГН ********** с  настоящ адрес ***, п.к 22100, ул. ***, ДА  ЗАПЛАТИ на РС Н., по сметка на бюджета на  съдебната власт, държавни такси върху в размер общо на 187,20 лв. (сто осемдесет и седем лева и двадесет стотинки).

 

Решението, в частта на присъдената издръжка подлежи на предварително изпълнение, съгласно чл. 242, ал.1  от ГПК.        

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Шумен., в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

След влизане в сила на решението по делото, препис от него да се изпрати на ДСП Н., за изпълнение по чл. 20, ал.2, т.1 от ППЗЗДт вБ. чл. 23, т.1 от ЗЗДт.

 

 

Районен съдия: ........................................

                                                                                              Галина  Николова