Р Е Ш Е Н И Е

№ 405

гр. Нови пазар, 21.12.2018 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Районен съд Нови пазар в публичното заседание на пети декември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

при секретаря Валентина Великова, като разгледа докладваното от съдия Маркова гражданско дело № 975 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

***

Водим от горното съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПРЕДОСТАВЯ УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо детето И.Е.М., с ЕГН **********, на бащата Е.М.Я., с ЕГН **********,***.

ПОСТАНОВЯВА местоживеенето на детето И.Е.М., с ЕГН **********, да е при бащата Е.М.Я., с ЕГН **********,***.

ОПРЕДЕЛЯ на майката Н.А.И., с ЕГН ********** ***, режим на лични контакти с детето И.Е.М., с ЕГН **********, както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 10,00 часа сутринта в събота, до 16,00 часа вечерта в неделя, с преспиване в дома на майката, както и един месец през лятото, несъвпадащ с платения годишен отпуск на бащата, като майката взема детето от дома на бащата и го връща пак там.

ОСЪЖДА Н.А.И., с ЕГН ********** ***, действаща със съгласието на своята майка А.С.И. да заплаща ежемесечна издръжка за детето И.Е.М., с ЕГН ********** в размер на 127, 50 лв. (сто двадесет и седем лева и петдесет стотинки), чрез Е.М.Я., с ЕГН **********,***, като баща и законен представител на детето, с падеж – първо число на месеца, за който се отнася, считано от дата на подаване на исковата молба – 17.07.2018 г. до 03.09.2018 г. и от влизане в сила на настоящото решение до настъпване на законни причини за нейното прекратяване или изменяване, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска.

ОСЪЖДА Н.А.И., с ЕГН ********** ***, действаща със съгласието на своята майка А.С.И., да заплати по сметка на Новопазарския районен съд държавна такса върху уважения размер на издръжка, от 183, 60 лв. (сто осемдесет и три лева и шестдесет стотинки).

Решението подлежи на обжалване пред Ш.ския окръжен съд в четиринадесетдневен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: