О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 995

 

гр. Нови пазар, 28.12.2018 г.

 

            Районният съдия при Новопазарския районен съд П. Николова, в закрито заседание на двадесет и осми декември през две хиляди и осемнадесета година, като се запозна с постъпилите материали по докладваното гражданско дело гр.д. № 339 по описа за 2018 г., установи следното:

Делото е образувано по искова молба, подадена от адв. Т.М. от *, в качеството ѝ на процесуален представител на П.К.Н. с ЕГН ********** ***, Х.С.А. с ЕГН ********** ***, Р.С.И. с ЕГН ********** *** и „*“ ООД, с. Т., с ЕИК ***, представлявано от управителя П.П.И., срещу В.И.К. с ЕГН ********** ***. В исковата молба се твърди, че страните са съсобственици на описания в исковата молба недвижим имот, двама от ищците – по наследство, другите двама ищци и ответника – по силата на договори за продажба или дарение. Ищците искат да прекратят така възникналата съсобственост, но не могли да постигне съгласие. Молят съда да ги призове и да извърши делба на процесния имот по съдебен ред. Посочен и предпочитаният от ищците способ за извършване на делбата. Направено е искане за постановяване на определение за разпределение на ползването с мотива, че към настоящия момент ответникът единствен ползва имотите. Предявена е и претенция по сметки спрямо ответника.

В предоставения на ответника В.И.К. срок е постъпил отговор. В него се излагат съображения за основателност на искането за делба на имота при посочените квоти. Излагат се възражения единствено касателно разпределението на имотите и претенцията по сметки. Относно разпределението на имотите, ответникът възразява, че имотите са отдадени под аренда, а не се ползват лично от него. Поради факта, че имотите се ползват от трето лице, а не от съсобственика, счита, че ищците не следва да се иска разпределение, а да търсят полагащият им се дял от арендното плащане.В съдебно заседание представителя на ответника се заявява, че делбата следва да бъде допусната.

С определение № 749 съдът е отменил предходно определение от 04.09.2018 г., с което е приключил съдебното дирене и е дал ход по същество. Върнал е делото във фазата на събиране на доказателства, като е оставил исковата молба без движение. Указал е на ищците, чрез техният процесуален представител, в седмодневен срок с допълнителна молба до съда да посочат три имена, ЕГН и адрес за призоваване на наследниците на Х.А. П., низходящите на съпругата му Н.М.П.а от предходен брак, като представят препис от исковата молба за тях. По подадена молба от процесуалния представител на ищците е удължил срока за изпълнение на указанията със седем дни, считано от изтичане на предходния, който пък изтича на 12.11.2018 г.

На 19.11.2018 г. по делото е депозирана молба вх. №8015 от пълномощника на ищците и пълномощника на ответника, с която молят съдът да спре производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК- по съгласие на страните.

С определение №907 от 30.11.2018 г. съдът е спрял производството по делото.

С молба вх.№8662 от 11.12.2018 г. процесуалния представител на ищците заявява отказ от иска на основание чл.233 от ГПК.

След дадено от съда указание по чл.101 от ГПК на ищцовата страна, да представи пълномощно и от „*“ ООД, с. Т., с ЕИК ***, представлявано от управителя П.П.И., указанието е изпълнено в дадения  срок.

Предвид изложеното производството по делото следва да се възобнови, както и да се прекрати на основание чл. 233 от ГПК.

Водим от горното съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

            ВЪЗОБНОВЯВА производството по настоящото гражданско дело гр.д. № 339 по описа за 2018 г. на Районен съд - Нови пазар, на основание чл. 230, ал. 1 от ГПК.

           

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело гр.д. № 339 по описа за 2018 г. на Районен съд - Нови пазар, на основание чл. 233 от ГПК- поради отказ от иска.

 

            Определението подлежи на обжалване пред Шуменския окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

           

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                                                                          П. Николова