Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 5

 

гр. Нови пазар, 23.01.2018 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Районен съд –  Нови пазар в съд в публичното си заседание на двадесет и втори януари две хиляди и осемнадесета година, в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛИНА  НИКОЛОВА

СЕКРЕТАР: Галина Александрова

като разгледа докладваното от съдия Николова АНХД № 598 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

Подадена е жалба на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

В нея жалбоподателят Г.Д.Р. *** твърди, че не е доволен от издаденото от Началника на РУ Нови пазар НП № 17-0307-000745/14.12.2017 г., с което му е наложена глоба в размер на 50 лв., за виновно нарушение на чл. 137а, ал.1 от ЗДвП.

Жалбоподателят не оспорва, че на посочената в акта и в НП дата е управлявал посоченото МПС, но сочи, че не е поставил колан, т.к имал заболяване, което било пречка за използването им.

Жалбоподателят сочи, че НП се явява незаконосъобразно и следва да се отмени.

 

Въззиваемата страна, редовно призована не изпраща представител в открито  съдебно заседание.

Като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок. Поради това жалбата се явява процесуално допустима.

Жалбоподателят Г.Д.Р. е субект на административно наказателната отговорност по повод на установено с Акт № 729/17 от 13.10.2017 г. административно нарушение. Акта е съставен от мл.инсп. П.Х. и в присъствието на св. Д.О.Д. и св. Т.П. и с него е констатирано, че на 13.10.2017 г., около 11,15 часа, в с. К., по ул. „***“ в посока към изхода на селото, Г.Д.Р. управлява МПС, товарен автомобил „***“ с рег. № ***, собственост на „***“ ООД, като не използва обезопасителен колан. Посочено е, че водачът виновно е нарушил 137а, ал.1 от ЗДвП. Иззети са като доказателство контролен талон № 3295976.

Жалбоподателят е подписал акта, като е посочил възражения, че има епикриза за сърдечно заболяване.

Въз основа на този акт наказващият орган е издал наказателно постановление № 17-0307-000745 от 17.11.2017 г., на Началник на РУ към ОДМВР Шумен, РУ Нови пазар, с което е наложил на жалбоподателя, на основание  чл. 53 от ЗАНН и чл. 183, ал.4, т.7, пр.1-во от ЗДвП е наложена глоба от 50лв.

Наказателното постановление е връчено на жалбоподателя на 14.12.2017 г.

Съдът намира, че актът за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление са издадени от съответните компетентни за това органи. Същите съдържат изискуемите реквизити, съгласно чл.42 и чл.57, ал.1 от ЗАНН и са издадени в съответствие със закона.

 

От събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът прие за безспорно установена следната фактическа обстановка:

Жалбоподателят е правоспособен водач на МПС, притежаващ СУМПС № ***, със срок на валидност до 21.04.2018 г. за категориите С В АМ ТКТ.

На 13.10.2017 г., полицейските служители актосъставителят мл.инсп. П.Х. и Д.О.Д. били на проверка по КАТ в с. К. на ул. „***“ когато видели да се движи в посока към изхода на селото товарен автомобил „***“ с рег. № *** водачът на който не бил поставил обезопасителен колан. Проверяващите спрели за проверка водачът на МПС-то и след проверка на документите на водача и на автомобила, установили че, водач е лицето Г.Д.Р. ***, а товарният автомобил е собственост на „***“ ООД. При проверката било констатирано като нарушение единствено това, че водачът при управление на МПС-то не използва обезопасителен колан. При проверката водачът казал, че страда от заболяване, което е несъвместимо с носенето на предпазен колан, но не е носил в себе си и не е представил медицински документи за това.

Горната фактическа обстановка се доказва по несъмнен начин от показанията на разпитаните свидетели и приложените към административната преписка писмени доказателства – справка за нарушител.

Съдът намира, че гореописаното деяние представлява нарушение на чл. 137а, ал.1 от ЗДвП, съгласно която водачите и пътниците в моторни превозни средства от категории M1, M2, M3 и N1, N2 и N3, когато са в движение, използват обезопасителните колани, с които моторните превозни средства са оборудвани. Автомобилът, управляван от жалбоподателя е от категория N, моторни превозни средства, проектирани и конструирани основно за превоз на товари, съгласно посоченото в чл. 149, ал.1, т.3 от ЗДвП и следователно е задължен да спазва разпоредбата на чл. 137а, ал.1 от ЗДвП.

Законът предвижда изключение от разпоредбата на ал.1 само по отношение на посочените в ал.2 лица, а именно 1. бременните жени; 2. лицата, чието физическо състояние не позволява използването на обезопасителен колан; лицата с трайни увреждания на горни крайници и/или опорно-двигателния апарат, които управляват моторни превозни средства, адаптирани съобразно техните нужди и т.н.

Жалбоподателят е представил копия от медицински документи – епикризи и становище от д-р А.Я., установяващи, че същия страда от хипертонична сърдечна болест, исхемична болест на сърцето, чернодробна цироза. Според посоченото в становище от д-р Янков, наличието на асцит вследствие на чернодробната цироза води до задух. Слагането на колан допълнително увеличава задуха и съответно дискомфорта на пациента.

От така посоченото в становището, от д-р А.Я., за който няма данни да е личен лекар на жалбоподателя или лекар специалист и с каква специалност не се установява лицето да е такова, чието физическо състояние не позволява използването на обезопасителен колан, от което съдът прави извод, че физическото състояние на лицето позволява използването на обезопасителен колан. Причиняването на дискомфорт, само по себе си не е основание попадащо в приложното поле на посочените от чл. 137а, ал.2, т.2 от ЗДвП изключения, поради което съдът намира, че жалбоподателят съзнателно е нарушил разпоредбата на закона, чл. 137а, ал.1 от ЗДвП. Като е посочил в чл. 137а, ал.2, т.2 от ЗДвП, че могат да не използват обезопасителен колан лицата, чието физическо състояние не позволява използването на такъв, законодателят има предвид лица, чието физическо състояние, т.е трайно заболяване не позволява носенето на такъв, а не лица изпитващи субективното чувство на дискомфорт при дишане. Изискването на закона е за наличие на обективни предпоставки във физическото състояние на водача на МПС, а не на субективни усещания.

За извършеното от жалбоподателя нарушение, законът предвижда наказание глоба в размер на 50лв. Съгласно чл. 183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП на водач, който не изпълнява задължението за използване на предпазен колан се налага глоба от 50лв. Съдът намира, че административнонаказващия орган правилно е определил размера на глобата и посоченото в НП наказание се явява законосъобразно.

Съдът намира издаденото НП за законосъобразно и като такова следва да се потвърди.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1, предл. първо от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 17-0307-000745 от 17.11.2017 г., на Началник на РУ към ОДМВР Шумен, РУ Нови пазар, с което на Г.Д.Р. с ЕГН ********** ***, живущ ***, за нарушение на 137а, ал.1 от ЗДвП и на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба“ в размер на 50лв. (петдесет лева).

 

Решението подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 211 от АПК пред Административен съд Шумен в 14 (четиринадесет) - дневен срок от получаване на съобщението, че същото е изготвено.

 

                                  

                                            Районен съдия: …………………..….......…

                                                                               Галина Николова