П Р О Т О К О Л

 

гр. Н.,  24.01.2018 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание на

24.01.2018 година , в състав :

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  АТАНАСКА МАРКОВА

 

При участието на секретар ВАЛЕНТИНА ВЕЛИКОВА

сложи за разглеждане АНХД    28   по описа за   2018  год., докладвано от съдия           МАРКОВА

            На поименно повикване в 14 часа се явиха: 

 

            Нарушителят се явява лично, надлежно доведени от органите на МВР.

            Явяват се свидетелите Ю.Х., Т.М. и Е.Ю.и И.И.

            Районна прокуратура, ред. призована, не изпраща представител.

            Съдът дава възможност на нарушителите да изразят становище по даване ход на делото :

            Нарушител  - Да се гледа делото .

            Съдът като изслуша становищата на нарушителите, намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне самоличността на нарушителят, както следва :

            Д.С.А. – роден на *** г. в гр. Н., ЕГН **********,***, ***

 

            Съдът снема самоличността на свидетелите, както следва:

Ю.Е.Х.от гр. К., ул. “***” № *, - ****

Т.Н.М.от гр. К., ул. “***” № ** г., ***

Е.Ю.Ю.от гр. К., ул. “***” № ** г., ***

И.С.И.от гр. К., ул. “***” № *** г., ***

Съдът напомни наказателната отговорност на свидетелите по чл.290 от НК и същите обещаха да говорят истината пред съда.

            Съдът отстранява свидетелите от залата . 

            Съдът разяснява правата на нарушителя в процеса.

            Нарушител  - Нямам искания и няма да правя отводи на съда и съдебния секретар , да се даде ход на съдебното следствие .

             

            Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

             Съдът докладва постъпилия по делото акт за констатиране на проява на дребно хулиганство и дава възможност на нарушителя да даде своите обяснения по нарушението, за което е съставен .

            Нарушител- на 29.12.2017 г. *** ми се прибира от някъде С.е *** ми, на **години, *** е. С. се в училището в К., идвали са линейки, пробили са му главата с бокс отзад в ляво в главата в долната челюст е лепен и в ребрата е ударен. Това са хора от ***. Като го видя, целия изтръпнах. Тъкмо щях да си лягам, като ги видях и изтръпнах. Даже не знаех, че са го водили в болницата в Н.. попитах го кои са момчетата. Това момче, което се води като пострадала, даже не му знам името, да Ю., ударих му един шамар. Аз отидох в заведението на Т. и те бяха там седнали баща му в лявата страна с гръб към мене, и Т. беше там и сервитьорчето. Питах как се казват, това момче каза, аз го ударих и аз му ударих един шамар. Той после каза, не съм аз. Не е това момче, което е удряло ***ми. Не смятам, че това е проява на дребно хулиганство, а дето съм нахлул, аз се извиних на хората, на баща му се извиних и на момчето което държи заведението. Нередно е това, което направих, извинил съм се.

           

Свид. Е.Ю.– Седяхме на кафе в барчето в К., до читалището. Това беше преди Нова година, дата не помня. Както пием, другите бяха на друга маса и той влезе /посочва Д.А./  и изведнъж казаха, удари твоето хлапе. Викам, как ще го удари обърнах се и го виждам той като излиза с яд. Питам го удари ли, удари ме. После дойдоха полицаите. Без да иска го ударил в случая. Така ми казаха. Тези момчета свидетелите бяха там, те бяха на една маса, а аз бях сам на първата маса.

Нарушител – Нямам въпроси

            Свид. Е. Х.– Седяхме с приятели в едно барче, това беше в К.. Дата не помня, преди  Нова година. към 9 – 10 часа вечерта, седяхме с приятели, този Д. влезе и ме удари. Нищо не каза. Шамар ми удари по главата. Влезе пита кой е Д., и го удари. Излязоха вън, не знам какво стана после. Не зная за какво ме удари мене. после дойде и ми се извини. Имало проблеми със ***му, затова е всичко. Ние после се разбрахме.

            Свид. Т.М. – Седяхме си в кафето в К., вечерта, не помня колко часа, късно беше. Докато седим, нещо явно е станало преди това, не знам, дойде господина, нещо се разправяха, излязоха вън с това момче, което седеше близо до нас, Д.. Той удари Ю., не се сещам дали удари Д.. Явно е бил ядосан човека. Всичко стана много бързо, не съм разговарял с него да го разбера дали е ядосан. Доколкото разбрах са били ***му, тези другите момчета, които бяха там.

Нарушител – Нямам въпроси

            Свид. И.И. – Ние седяхме на масата аз Ю. Т.и Д., бащата на Ю. беше по напред на маса. Този човек влезе, без да пита, дойде и почна да удря, първо удари Д., после Ю.. Нищо не каза. Този Д. имал някакъв проблем със ***му, явно за това. После изкара Д. от заведението, вкара го в колата и заминаха някъде. После дойдоха полицаите.

            Нарушител – Нямам въпроси.

 

            Нарушител  - Няма да представям доказателства и да правя доказателствени искания. Моля да се приключи съдебното следствие и даде ход на устни прения .

 

            Съдът на основание  чл.283 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ПРОЧИТА И ПРИОБЩАВА  към доказателствения материал по делото АУПДХ № 1/24.01.2018 г., докладна записка от П.С. от 03.01.2018 г.

 

            Съдът намира делото за изяснено от фактическа и правна страна , поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

                                     ДАВА ХОД  НА УСТНИ ПРЕНИЯ

Нарушител  – За първи път ми е. Нямал съм такива прояви.

На основание чл.297  от НПК , съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА НА НАРУШИТЕЛЯТ ПОСЛЕДНА ДУМА

Нарушител  – Нямам друго какво да кажа.

 

            Съдът обяви , че ще се произнесе с решението си .

            Съдът на база събраните по делото доказателства, писмени и устни прие за безспорно и категорично установено от фактическа и правна страна следното :  На 29.12.2017 г. вечерта свидетелите Е. Ю. Ю., Ю.Е. Х., Т. Н. М. и И.С.И.се намирали в питейно заведение в гр. К., като последните трима били на една маса, а свидетелят Е.Ю.бил на друга маса. При тримата свидетели било и лице на име Д.. Докато стояли, в заведението влязъл нарушителят Д.С.А.. Същият бил ядосан, насочил се към масата на тримата свидетели и нанесъл удар с шамар по главата на свидетеля Ю. Е. Х.. След това попитал кой се казва Д. и като разбрал кое е момчето, нанесъл удар и на него и го извел от заведението навън. Тъй като присъстващите в заведението били притеснени от случилото се, били сезирани органите на полицията и по-късно в заведението пристигнали полицейски служители, които предприели действия да се установят фактите по случая. Причината нарушителят да посети заведението във въпросната вечер и да прояви агресивно поведение към свидетелите, бил фактът, че същата вечер непълнолетният му син се прибрал в дома им със сериозни наранявания в областта на главата, което наложило откарването му в ЦСМП Н.. Нарушителят А. погрешно смятал, че травмите на ***му са нанесени именно от горепосочените свидетели и поради това решил да се саморазправи с тях. Впоследствие, когато разбрал, че е допуснал грешка, той намерил свидетелите и им се извинил.

            Така описаните факти съдът приема за установени безспорно от събраните по делото доказателства – показанията на всички горепосочени свидетели, от писмените доказателства - протокола за предупреждение и докладна записка, както и от обясненията на нарушителя, където той признава вината си. В обясненията си нарушителите не отричат горепосочените факти, не отрича, че е нанесъл удар с шамар на свидетеля Х..

            Анализът на събраните доказателства с категоричност сочат, че деянието на нарушителя представлява непристойна проява, изразяваща се в нанасяне на удари и оскърбително отношение към гражданите, която проява е извършена на публично място и с която е бил нарушен обществения ред и спокойствието на гражданите, но тя според своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл.325 от НК, а дребно хулиганство по смисъла на чл.1 от УБДХ. Съдът счита, че А. следва да бъде признат за виновен в осъществяване на дребно хулиганство, за което следва да му бъде наложено административно наказание глоба. Видът и размерът на наказанието съдът счита, че следва да е съобразен с конкретните обстоятелства на нарушението, с наличието на смекчаващи вината обстоятелства – направените признания, с факта, че след постъпката си нарушителят се е извинил на свидетелите, а и че поводът за агресивното му поведение е нанесените на ***му травми. Поради това съдът смята, че на Д.С.А. следва да му бъде наложено наказание глоба размер на минималния, предвиден в УБДХ размер, а именно от 100 лв.

 

            Водим от гореизложеното и на основание чл.6 от УБДХ , съдът

 

Р Е Ш И :

 

            ПРИЗНАВА  ЗА ВИНОВЕН  Д.С.А. – роден на *** г. в гр. Н., ЕГН **********,***, ***, в това, че на 29.12.2017 г. в гр. К., обл. Ш., извършил непристойна проява, изразяваща се в нанасяне на удар с шамар на Ю. Е.Х., която проява е извършена на публично място и с което е бил нарушен обществения ред и спокойствието на гражданите – нарушение  по чл.1 от УБДХ , за което му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА 100 /СТО/ ЛЕВА.

Решението подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в срок до 24 часа от постановяването му, като в случай на жалба или протест съдът насрочва заседание пред ШОС за  26.01.2018 г. от  14 часа.

 

                                              

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

           

 

            Заседанието завърши в   14,40 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР