Р Е Ш Е Н И Е

 115

гр. Нови пазар 11.12.2018 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

          Районен съд - Нови пазар  в публичното заседание на седми ноември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

при секретаря Бойка Ангелова, като разгледа докладваното от съдия Маркова АНХД №295 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

          Подадена е жалба на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

          В нея жалбоподателят Р.З.Ф. *** заявява несъгласието си с наказателно постановление №18-0280-000346/05.07.2018 г. на Началника на РУ – гр. К., с което са му наложени административни наказания глоба в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца. Като твърди незаконосъобразност на наказателното постановление жалбоподателят моли, то да бъде отменено. Счита, че от субективна страна липсва осъществено нарушение, извършено виновно. Първоначално било образувано досъдебно производство №91/ 2018 г. по описа на РУ - К., което било прекратено, а преписката изпратена на административнонаказващия орган. Той от своя страна сметнал, че е налице осъществено административно нарушение. В обжалваното постановление липсвала преценка за виновността на жалбоподателя. Било записано единствено, че на 29.03.2018 г. жалбоподателят е управлявал в с. К., общ. К. автомобил „***“ с рег. № ***, собственост на „***“ ООД, който автомобил бил със служебно прекратена регистрация на 16.11.2017 г., констатирано чрез служебна проверка в съответните регистри. Жалбоподателят твърди, че е нямало как да знае за служебното прекратяване на регистрацията на управлявания от него автомобил и следователно не е извършил нарушението виновно. Затова моли наказателното постановление да бъде отменено, поради незаконосъобразност.

Въззиваемата страна не изпраща представител на съдебното заседание. В съпровождащото жалбата писмо се изразява становище за допустимост, но неоснователност на жалбата и се моли наказателното постановление да бъде потвърдено.

          Като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок до съда и се явява процесуално допустима. С акт за установяване на административно нарушение бл. №583960 от 29.03.2018 г. актосъставителят И. С.И. е констатирал, че на същата дата, около 15,00 часа в с. К., общ. К. жалбоподателят е управлявал товарен автомобил „***“ с рег. № ***, собственост на „***“ ООД, който автомобил бил със служебно прекратена регистрация на 16.11.2017 г. Актосъставителят е отбелязал, че с това деяние е извършено нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДвП. Наред с това са констатирани и други нарушения.

Няма данни по случая да е било образувано досъдебно производство. Била е образувана преписка №479/2018 г. по описа на Районна прокуратура – Нови пазар, по която е издадено постановление за отказ от образуване на досъдебно производство от 02.05.2018 г. от страна на прокурора и отказ от разследване за извършено престъпление по чл.345, ал.2 във вр. с ал.1 от НК. Преписката е върната на административнонакаващия орган. Така на 05.07.2018 г. е било издадено наказателно постановление №18-0280-000346/05.07.2018 г. на Началника на РУ – гр.К., с което за управление на МПС, което не е регистрирано по надлежния ред, на жалбоподателя е вменено виновно нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДвП. На основание чл.175, ал.3, пр.1 от същия закон са му наложени две административни наказания, а именно глоба в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 месеца. Установява се от показанията на разпитания по делото свидетел И.С.И. -актосъставител, че констатацията за служебно прекратена регистрация на управлявания от жалбоподателя товарен автомобил е направена след проверка в информационния масив на МВР, както и че автомобилът е бил с поставени на местата си регистрационни табели. Те били иззети при констатиране на нарушението. Разпитаният по делото Х.Ж.Х. - свидетел при констатиране на нарушението и съставянето та акта твърди, че няма конкретни спомени, но предполага, че автомобилът е имал регистрационни табели. По делото е разпитан и представител на дружеството собственик на автомобила – свидетелят И.Х., който заявява, че не е бил известяван от контролните органи за служебно прекратената регистрация на товарния автомобил на 16.11.2017 г. Видно от текста на чл.140, ал.1 от ЗДВП, че по пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места. Регистрацията, отчета, спирането от движение и пускането в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и редът за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, са уредени в  Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. Регистрацията  на МПС може да бъде прекратена от собственика или служебно, видно от раздел III. Служебно прекратяване се предприема и по чл.18б, т. 8. от Наредбата, по чл.143, ал.10 ЗДвП, след уведомление от Гаранционния фонд. Както в ЗДВП в чл.143, ал.10, така и в Наредбата, в чл.18б, ал.2 е регламентирано задължение за уведомяване на собственика за служебно прекратената регистрация. По делото не са предствени доказателства такова уведомяване на е било извършено. В тази насока са и показанията на представителя на дружеството-собственик на товарния автомобил. След като собственикът не е бил уведомяван за прекратената регистрация, няма как и жалбоподателят да е знаел за служебно прекратената регистрация на превозното средство. Още повече, че регистрационните табели са съществували на определените за това места. Жалбоподателят, предприемайки управление на товарния автомобил в деня на проверката, безспорно е имал задължение да провери дали автомобилът има сключена валидна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“. За управление без валидна застраховка той носи административнонаказателна отговорност, доколкото такава е предвидена не само за собственика, но и за водача на превозното средство. Не е възможно обаче да му се вмени вина, била тя умишлена или непредпазлива, за това, че е управлявал автомобил със служебно прекратена регистрация, след като собственикът на превозното средство не е бил уведомен за това и регистрационните табели на автомобила не са били снети, а налични на  предназначените за това места.

Предвид гореизложеното съдът счита, че по делото се не доказва с достатъчна категоричност, че жалбоподателят е осъществил вмененото му нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДвП, поради което и незаконосъобразно спрямо него е издадено обжалваното наказателно постановление.

Водим от горното и считайки, че наказателното постановление е незаконосъобразно, съдът намира, че то като такова следва да се  отмени. Ето защо съдът                   

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление №18-0280-000346/05.07.2018 г. на Началника на РУ – гр. К., с което на Р.З.Ф., с ЕГН ********** ***, на основание чл.175, ал.3, пр.1 от Закона за движение по пътищата е наложено административно наказание глоба в размер на 200 /двеста/ лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от шест месеца за нарушение на разпоредбата на чл.140, ал.1 от същия закон.

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: