Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 114

 

гр. Н., 06.12.2018 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Районен съд –  Н. в съд в публичното си заседание на двадесет и осми ноември през две хиляди и осемнадесета година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛИНА  НИКОЛОВА

СЕКРЕТАР: Бойка Ангелова

като разгледа докладваното от съдия Николова АНХД № 384 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

Подадена е жалба на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

В нея жалбоподателят Г.Й.Г., твърди, че не е доволен от НП 18-0307- 000659 от 01.10.2018г. на началника на РУ „Полиция“ гр. Н., с което му е вменено извършеното нарушение по чл. 98, ал.1, т. 5 и чл. 98, ал.1, т. 6 от ЗДвП и на основание чл. 53 от ЗАНН са му наложени наказания по чл.183, ал.4, т.8 от ЗДвП – глоби от по 50 лв. за всяко нарушение.

Жалбоподателят оспорва констатациите по акта и НП, като сочи, че фактическата обстановка била различна от установената от АНО.

Твърди, че на 02.09.18 г. бил спрян принудително, в момент на изчакване на автомобил пред него, който правел маневра и тогава му били поискани документите. Твърди, че автомобилът му се намирал след кръстовището и след пешеходната пътека, и не от страната на кръстовището, а на противоположната. Нито една от автомобилните гуми не се намирала на пешеходната пътека. Твърди, че не бил спирал за престой и паркиране в кръстовището и върху пешеходната пътека.

Предвид на горното жалбоподателя моли да се отмени издадения НП и наложеното с него наказание.

 

Въззиваемата страна, редовно призована не изпраща представител в открито  съдебно заседание.

 

От събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът прие за безспорно установена следната фактическа обстановка:

Жалбата е подадена в законоустановения срок, поради което се явява  процесуално допустима.

С акт за установяване на административно нарушение № 693/02.09.2018г., с бл. № 436124, актосъставителят П.П. е констатирал, че на 02.09.2018 г.около 11.00ч., в гр. Н., жалбоподателят, като водач на л.а „Опел Астра“ с ДК № ***е спрял за престой в кръстовището на улиците „***“ и „***“ върху пешеходна пътека.

Посочено е в акта, че това е нарушение на л. 98, ал.1, т. 6 и чл. 98, ал.1, т. 5 от ЗДвП.

Въз основа на този акт и след извършена проверка на обстоятелствата, наказващият орган е издал наказателно постановление № 18-0307-0000659 от 01.10.2018г. с което на основание чл.183, ал.4, т.8 от ЗДвП са наложени за двете нарушения наказания глоба в размер на  по 50лв.

Съдът констатира, че актът за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление са издадени от съответните компетентни за това органи, както и че отговарят на императивните изисквания на чл.42 и чл.57, ал.1 от ЗАНН, а и в хода на административното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които препятстват правото на защита на жалбоподателя и са основания за отмяна на наказателното постановление на това основание.

 

Разгледано по същество делото, съдът установи следното:

Жалбоподателят е правоспособен водач на МПС, притежаващ свидетелство за правоуправление от кат. С В М СЕ АМ ТКТ със срок на валидност до 21.06.2022 г.

От показанията на св. П.С.П. се установява, че на 02.09.2018 г. в гр. Н., били на работа с колегата му П.Н., и патрулирали със служебният автомобил, който бил оборудван с постоянно видеонаблюдение, когато видели, че л.а „Опел“ модел „Астра“ с варненска регистрация е паркиран в кръстовището на улиците „***“ и „***“ и върху пешеходна пътека. Двамата полицейски служители отишли до автомобила, който бил със загасен двигател, като към тях се приближило едно лице и казало, че автомобилът бил негов. Това бил жалбоподателя Г.Г.. След поискване на документите на водача му било разяснено извършеното нарушение, при което той не възразил и заявил, че съжалява.

Актът за нарушението бил съставен в присъствието на водача, като самото му написване станало върху предния капак на служебният автомобил, за да се записват действията на проверяващите от камерата в автомобила. Актът бил прочетен на жалбоподателя и тогава той започнал да се държи грубо към проверяващите и актосъставителя. Жалбоподателят подписал акта, като в него не са вписани възражения по него.

От гореописаната фактическа обстановка съдът приема, че е безспорно установено, че водачът на превозното средство е паркирал управлявания от него автомобил с ДК № ***в кръстовището на улиците „***“ и „***“ и върху означената върху него пешеходна пътека. Поради това, че водачът се е намирал извън автомобила, а последния е бил със загасен двигател, то това означава, че водачът е паркирал превозното средство на посоченото място, съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 2 от ЗДвП.

Съгласно разпоредбата на чл. 98, ал.1, т. 5 от ЗДвП е забранено паркирането и престоят на пешеходни пътеки и на разстояние, по-малко от 5 метра преди тях, а съгласно т. 6 и на кръстовище и на по-малко от 5 метра от тях.

Съдът намира, че по делото е безспорно установено извършено от жалбоподателя нарушение на посочените по – горе разпоредби, т.к се установи по несъмнен начин, че жалбоподателят е паркирал автомобила си върху пешеходната пътека и на самото кръстовище на ул. „***“ и ул. „***“.

За установените две нарушения за неправилно паркиране в зоната на пешеходната пътека или на кръстовище, законът предвижда в чл. 183, ал. 4, т. 8 от ЗДвП наказание глоба в размер на 50лв.

Извършените от жалбоподателя нарушения не са маловажни, доколкото същите представляват пряка заплаха за сигурността на останалите участници в движението, в т.ч и на пешеходците, поради което не са налице основания за приложението на чл. 28 от ЗАНН.

Съдът намира, че нарушението и неговото авторство се доказаха по несъмнен начин както от писмените доказателства така и от гласните събрани по делото.

Наложеното от административно наказващия орган наказание отговаря изцяло на закона и същото като такова следва да бъде потвърдено.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1, предл. първо от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление наказателно постановление № 18-0307-0000659/01.10.2018г г. на Началник РУП Н.,  с което за нарушение на чл. 98, ал.1, т. 5 и чл. 98, ал.1, т. 6 от ЗДвП и чл. 53 от ЗАНН на Г.Й.Г. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание глоба в размер на 50лв. (петдесет лева) и за нарушение на чл. 98, ал.1, т. 6 от ЗДвП на основание чл. чл. 183, ал. 4, т. 8  от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 50лв. (петдесет лева).

 

Решението подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 211 от АПК пред Административен съд Шумен в 14 (четиринадесет) - дневен срок от получаване на съобщението, че същото е изготвено.

                                  

                                                        Районен съдия: …………………..….......…

                                                                                            Галина Николова