П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 29.05. 2018 г.

 

Районен съд  Н. в публичното си съдебно заседание

На 29.05. 2018 година , в състав :

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА РАДЕВА

 

                                  

При участието на секретар Диана Славова и в присъствието на прокурора Красимира Жекова, сложи за разглеждане НОХД №  571  по описа за 2017 год., докладвано от съдия Радева.

            На именно повикване в 14,00 часа се явиха :

            За РП Н., призовани редовно, явява се прокурор Кр. Жекова.

            Подсъдимият е нередовно призован, не се явява. Призовката адресирана до същият е върната в цялост със забележка на длъжностното лице по призоваванията, че лицето е в чужбина, а баща му Ж.И. отказва да му се получи призовката. Констатацията на длъжностното лице по призовавания е оформено с подпис на свидетелката Ат. Д.

            Пострадалият Г.А. е редовно призован и се явява лично.

            Свидетелят Ж.И. К.е призован редовно и се явява лично.

            Свидетелят Г.Н.Ц. е призован редовно и се явява лично.

            Вещото лице Д-р В.П.В. е призован редовно, не се явява. Същият е депозирал писмена молба, че е в платен годишен отпуск, ще отсъства от страната, посочил е, че е възпрепятстван е да се яви за днешното съдебно заседание.

            Явява се назначеният служебния защитник на подсъдимия, адв. В.Я. ***.

            Съдът дава възможност на страните да изразят становище относно разглеждане на делото в настоящето съдебно заседание.

Прокурор: Да се даде ход на делото. Няма процесуални пречки за разглеждането му.

            Адв. Я.: Формални пречки няма за даване ход на делото. След доклада ще изразя становище.

            Съдът намира, че не са налице пречки за даване ход на делото, поради което:

                                               О П Р Е Д Е Л И:

                                   ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

            Снема самоличността на подсъдимия в негово отсъствие, по писмени данни, както следва:

Д.Ж.И. с ЕГН **********,

Самоличността на свидетелите се сне както следва:

Г.И.А. - ***г.

Ж.И. К. – ***г.

Г.Н.Ц. - ***г.

            Съдът напомня наказателната отговорност на свидетелите по чл.290 от НК.           

            Съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И :

ОТСТРАНЯВА от съдебната зала свидетелите до провеждането на разпита.

Съдът разясни на страните правото им на отводи и възражения, както и правото им на искания по доказателства и по реда на съдебното следствие – чл.275 от НПК.

Прокурор: Нямам искания, възражения и отводи.

Защитник: Нямам искания, възражения и отводи.

Съдът като взе предвид изразените от страните становища и на основание чл.276 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

            Съдът дава възможност на прокурора да внесе обвинителния акт.

Прокурор: Поддържам обвинителен акт.

Адв. Я.: По принцип в предходното съдебно заседание, на основание чл. 290 от НПК, във вр. с чл.25, ал. 1, т. 5 от НПК, съдът даде едномесечен срок на прокуратурата евентуално избягване на процесуалните пречки за разглеждане на нак. производство, че за същото деяние е внесено в съда обвинителен акт, поради това, че в този срок прокуратурата не се възползва от това нейното право, следва да НП въобще да бъде прекратено, на основание 24, ал.4, във с ал. 1, т. 8 а от НПК.

С протоколно определение от съдебно заседание, проведено на 15.03.2018г. на основание чл. 290, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1, т.5 от НПК, съдът е спрял производството по НОХД № 571 от 2017г. по описа на НПРС,  като е  определил едномесечен срок считано от влизането на определението в законна сила за извършване на преценка от страна РП Н., относно това, налице са предпоставки за възобновяване на АНХД № ***/2015г. по описа на РС Н.. Това определение е влязло в законна сила на ***г. видно от служебно приложеното постановление на Окръжен прокурор при Окръжна прокуратура гр. Ш.от 22.03.2018г. е, че на основание чл. 199 от НПК, във вр. с чл. 71, от ЗАНН, прокурорът е отказал да направи, на основание чл. 70 бук. „б“ от ЗАНН, предложение за възобновяване на АНХД № *** от 2015г. на НПРС, образуване по АУ ПДХ № ***от 4.12.2015г. на РУ Н..

При това положение съдът на основание чл. 24, ал. 4, във вр. чл.24, ал.1 т. 8 „а“ от НПК, счита, че доколкото деянието за което подсъдимия е предаден на съд съставлява административно нарушение, което приключило с административно наказателното производство, а именно по АНХД № ***/2015г. по описа на НПРС, то настоящето наказателно производство, следва да бъде прекратено.

Ето защо и на основание чл. 341, ал. 1 от НПК, във вр. с чл. 24, ал. 4 и вр. с чл.24, ал.1, т. 8“ а“ от НПК, съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 571 от 2017г. по описа на РС Н..

Това определение може да бъде обжалвано или протестирано пред ШОС в 15 дневен срок от днес.

Съдът:

                                   О П Р Е Д Е Л И:

Да се уведоми АК гр. Ш.за участието на адв. Я. по делото, като на същата се изплати адвокатско възнаграждение, съгласно закона за правната помощ.

            Заседанието завърши в 14,15 часа.

            Протоколът изготвен в съдебно заседание.

           

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: