О   П   Р   Е    Д   Е   Л  Е   Н   И   Е

                                                               № 4

                                             Гр.Нови  пазар,10.01.2018г.

 

Районен съд Нови пазар в закрито съдебно заседание,проведено на десети януари през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                              

                                                                                Районен съдия :СВЕТЛА  РАДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева ЧНД №5 по описа за 2018 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

   Делото е образувано по депозирана жалба от П.Д.К. с ЕГН:**********,със съдебен адрес:***,офис * –кантора на адв.М.М.,чрез Районна прокуратура –гр.Нови пазар до Окръжна прокуратура гр.Ш.,против Постановление за прекратяване на ДНП №265/2017г.по описа на РУ –гр.Нови пазар,с правно основание чл.46 ал.3 от НПК.

     Жалбоподателят твърди,че е пострадал от престъпление,по повод на което е образувано воденото ДНП,като на досъдебното производство не били събрани доказателства,релевантни към  неговия предмет,самият той не бил разпитан по надлежния ред ,а ДН –прекратено на базата на заключението на АТЕ,което било необосновано и непълно.Излага подробни съображения и моли постановлението на прокурора ,с което е прекратено ДНП да бъде отменено,а делото върнато на НПРП за продължаване на следствените действия с указания.

    Жалбата е препратена от Районна прокуратура Нови пазар до Районен съд Нови пазар,за което е образувано ЧНД №5/2018г..

    За да се произнесе по основателността на жалбата,съдът следваше да прецени дали същата е подадена пред надлежен орган и процесуално допустима ли е.

     В конкретния случай,независимо,че е адресирана до Окръжна прокуратура,съдът намира,че жалбата правилно е администрирана чрез Районна прокуратура Нови пазар до Районен съд Нови пазар,тъй като съгласно разпоредбата на чл.243 ал.3 от НПК“Препис от постановлението за прекратяване на наказателното производство се изпраща на обвиняемия,на пострадалия или неговите наследници,или на ощетеното юридическо лице,които могат да обжалват постановлението пред съответния първоинстанционен съд в седемневен срок от получаването на преписа“.

    Едва ,ако не е била изчерпана тази процесуална възможност и постановлението не е било разгледано по съдебен ред,по арг.на чл.46 ал.3 от НПК, „Прокурор от по-горестоящата прокуратура може служебно да отмени или измени постановление на прокурор от по-ниската по степен прокуратура,което не е било разгледано по съдебен ред.“.

     Тоест,на първо място следва да се прецени ,дали жалбата е подадена пред съда в законоустановения 7-дневен срок и той я е разгледал и се е произнесъл по съществото й ,а оттам нататък да се прецени ,дали за жалбоподателя съществува правен интерес и процесуална възможност да сезира по-горестоящия прокурор по реда на чл.46 ал.3 от НПК.

     С оглед преценка на допустимостта на жалбата/тъй като самият жалбоподател твърди,че узнал за постановлението на прокурора след справка в НПРП през месец декември 2017г./,съдът изиска писмена справка от Районна прокуратура Нови паазр,от която да е видно кога и по какъв начин на жалбоподателя е бил връчен препис от постановлението на прокурора за воденото ДНП.

     Видно от изпратеното писмо с изх.№705/17 от 09.01.2018г.от НПРП е,че постановлението за прекратяване на ДП №265/2017г.по описа на РУ Нови пазар /преписка №705/2017г.по описа на НПРП/ е връчено на 28.12.2017г.на адв.М. М.,упълномощен от П.Д.К..Към писмото е приложено заверено копие от пълномощно.

     При това положение,доколкото жалбата е депозирана в Районна прокуратура Нови пазар на 05.01.2018г.,няма данни това да е било сторено по пощата или чрез куриер,поради което следва да се приеме,че е депозирана лично /от лицето или от негов пълномощник/,се установява,че същата е просрочена,доколкото не е подадена в законоустановения 7-дневен срок ,визиран в чл.243 ал.3 от НПК/изтекъл на 04.01.2018г./.

     Тъй като е просрочена,жалбата се явява процесуално недопустима и не следва да бъде разгледана по същество от съда,а производството по делото се прекрати.

  Ето защо,съдът

 

                                               О   П   Р   Е   Д   Е   Л    И   :

 

    ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД №5/2018г.по описа на Районен съд Нови пазар ,образувано по жалба от П.Д.К. с ЕГН:**********,със съдебен адрес:***,офис * прокуратура гр.Ш.,против Постановление за прекратяване на ДНП №265/2017г.по описа на РУ –гр.Нови пазар,поради процесуална недопустимост/просрочие / на жалбата.

    Определението може да бъде обжалвано или протестирано пред Окръжен съд Ш.в 7-дневен срок от връчването му на жалбоподателя и на Районна прокуратура Нови пазар.

 

                                                                            РАЙОНЕН   СЪДИЯ: