О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 122

 

гр. Нови пазар, 18.05.2018г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

            Районен съд - Нови пазар, в закритото си съдебно заседание на осемнадесети май две хиляди и осемнадесета година, разгледа докладваното от районен съдия Галина Николова ч.н.д. № 182/ 2018 г. по описа на НПРС и постъпилото по реда на чл.243, ал.4 от НПК постановление за прекратяване на наказателно производство и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.243, ал.4 от НПК.

            Постъпила е жалба от Р.С.М. ***, срещу постановление на районна прокуратура гр.Н.за прекратяване на наказателно производство, водено по ДП № 490/2017г. при РУ Нови пазар.

В жалбата се сочи, че с постановлението за прекратяване не е била обсъдена в пълната фактическа обстановка, а са налице противоречия между свидетелските показания.

Жалбоподателят сочи, че св. Т.Д.не е посочил дали водача на трактора към момента на инцидента е бил слязъл от кабината или е бил в нея, както и че не сочел дали двигателят на трактора е бил приведен в движение или е бил загасен. Жалбоподателят твърди, че към него момент двигателят е работил, а А.е бил в кабината на трактора.

Жалбоподателят сочи, че с оглед на противоречията между неговите показания и тези на св. Д.било налице необходимост от извършване на очна ставка помежду им за установяване на истината по делото.

Предвид на горното жалбоподателят моли съда да отмени обжалваното постановление и ДП да бъде върнато на прокуратурата за извършване на допълнителни процесуални действия, в т.ч. извършване на очна ставка за установяване на истината по делото.

 

            По допустимостта на жалбата.

Воденото ДП е било за извършено престъпление по чл. 343, ал.1, б. „б“, предл.2-ро от НК чл. Чл. 342, ал.1  от НК, в резултат на което е пострадало лицето Р.С.М. ***.

Постановлението за прекратяване на ДП № 490/2017 г. на РУ Н.е от 20.03.2018 г. и видно от приложените по делото съобщения за неговото връчване на заинтересованите лица, на жалбоподателя то е връчено, чрез неговия пълномощник адв. П.Х.от ШАК на 10.05.2018 г., при което подадената жалба се явява подадена в законния срок.

            Жалбата е допустима, т.к е подадена от легитимно лице, по смисъла на чл. 243, ал.3 от НПК, в указания от закона срок.

 

На основание чл. 243, ал.5 от НПК, съдът в рамките на контролно – отменителните си правомощия по чл.243, ал.5 от НПК по проверка на обосноваността и законосъобразността на постановлението за прекратяване, след като се запозна с материалите по делото и мотивите, отразени в постановлението установи следното:

 

На 31.08.2017 г. е постъпила жалба по чл. 208, ал.1, т.1 от НПК от жалбоподателя Р.М. ***, с която той е уведомил НПРП за  извършено престъпление, в резултат на която е проведено разследване и е установено следното:

На 23.07.2013 г. жалбоподателят бил нает от лицето Б.Р.Х., който бил представител на „***“ ООД с. З., да извършва трудова дейност по балиране на слама от ремаркето, водено от трактор. За извършването на тази работа, не е било налице сключен с жалбоподателя трудов договор.

След като натоварили балите със слама на двете прикачни ремаркета, теглени от трактор марка „***“, с водач синът на Б.Х., А., жалбоподателят и колегата му Т.Г.Д.също отишли с трактора до мястото на разтоварване. По време на превоза Р.С. бил седнал върху балите със слама, натоварени на първото ремарке след трактора, т.к нямало място в кабината на трактора, където били водача и колегата му Д.. Около 10,00-10,30ч. в с. В., общ. К., пред дома на Ф.Ю.А.на ул. „***“ № *, тракторът спрял за да разтоварят балите със слама от първото ремарке. Мястото, където спрял водача тракторът било равно. Водачът на трактора угасил двигателя и се обърнал се към жалбоподателя през кабината и му направил знак да започне да разтоварва. Жалбоподателят се изправил и започнал да взема бали и да ги хвърля на земята. Когато се навел да вземе третата по ред бала тракторът изведнъж тръгнал и дръпнал внезапно ремаркето (жалбоподателят сочи, че трактора дал леко напред и заковал). В това време С. изгубил равновесие и паднал от ремаркето между трактора и ремаркето, върху теглича. При падането си ударил  десният крак и ръката, като кракът му попаднал в теглича. Изпитал силна болка и не можел да се движи. Водачът се обадил на баща си Б.Х. и той пристигнал за да види какво става.

Пристигнал и работника С.И., който транспортирал пострадалия до с. З., от където взели майката на С., а след това и касиерката Светла и отишли в МБАЛ Ш., където веднага постъпил на лечение. Извършена му била операция и поставени били остиосинтезни материали. След изписването му от болницата не успял да се възстанови здравословно и бил неработоспособен.

Жалбоподателят сочи, че т.к нямал доходи, а работодателят за когото тогава работел му обещавал да поеме средствата по възстановяването му и дори да го наеме отново на работа, но това не се случило, той не уведомил органите на прокуратурата след инцидента до момента, в който подал жалбата. Жалбоподателят счита, че водачът на трактора, синът на Б.Х. е извършил нарушение на чл. 5, ал. 1, т.1 и чл. 132, т.2 от ЗДвП и това на чл. 24, ал.1 от ЗДвП, в резултат на което му е причинено увреждане на здравето и е наличие извършено престъпление по чл. 343, ал.1, б. „б“ от НК вр. чл. 342, ал.1 от НК.

От приложената медицинска документация се установява, че жалбоподателят е постъпил в МБАЛ Ш. в 15,50ч. на 23.07.2013 г., където е приет с посочено в листа заболяване: ***(***) на бедрената кост закрито, на дясна бедрена кост, приет е за оперативно лечение на 23.07.2013 г. и е изписан на 31.07.2013 г. Изписано му е лечение. В епикризата е посочено, че лицето не трябва да натоварва крайника в продължение на 90 дни и е посочено извършване на контролна снимка на 55-60 ден.

По делото не е изготвяна съдебно медицинска експертиза.

В хода на извършените досъдебни процесуално следствени действия и събрани писмени доказателства е установено, че лицето А.Б.Р.(сочено като син на работодателя Б.Х.) има сключен трудов договор от 24.06.2013 г. с работодателя „***“ ООД с управител С.П. С. и заема длъжността шофьор, категория С и Ткт, като договорът е за определен период – жътвената кампания на 2013 година. По делото са налице свидетелски показания, които сочат, че управляваният от А.Р. трактор, намиращ се пред дома на свидетелката Ф.Ю.А.в с. В., общ. К., на ул. „***“ № * е бил с изключен двигател, спрян на равно място, както сочи самата свидетелка там „няма баир“. По време на разтоварването се установява от показанията, както на самия пострадал, дадени пред разследващия орган на гърба на л. 26 от ДП, така и от показанията на разпитания свидетел А.Р., че двигателят на трактора е бил угасен, а самият той слязъл заедно с пътуващия с него свидетеля Т. Д., който се отдалечил за малко на страни (на около 20 м.). Пострадалият започнал да хвърля балите, а св. Р. да ги брои, т.к балите се давали под бройка.

Свидетелите, разпитани по делото и намиращи се в непосредствена близост – А.Р., Т.Д.и Ф. А.сочат, че трактора е бил в покой, на равно място и не се е движел.

От това в действителност се установява, че тракторът не е бил със запален двигател, както твърди в жалбата си Р.С.. Пред разследващите органи първоначално той е заявил, че тракторът е бил с угасен двигател и е спрял. Никой от разпитаните по делото свидетели не сочи, да е чул удар между трактора и ремаркето, в резултат на който да е паднал пострадалия. В този смисъл исканото доказателствено искане на жалбоподателя се опровергава от собствените му показания, дадени първоначално пред разследващите и се явява необосновано и израз на превратно упражняване на права и дискредитира собствените му показания дадени пред надлежен орган на власт, което би го уличило в престъпление по чл. 290 от НК.

В действителност не се откриват данни за наличие на престъпление против транспорта и конкретно такова по чл. 343, ал.1, б. „б“ от НК вр. чл. 342, ал.1 от НК, доколкото както се установи превозното средство в момента на настъпване на инцидента не е било управлявано от лицето А.Р., тракторът е бил спрян, с изключен двигател, а самият водач се е намирал извън кабината и тогава се случило падането на жалбоподателя.

Независимо от това обаче е следвало да бъдат установени вида на причинените на жалбоподателя телесни повреди, съобразно критериите на чл 128-130 от НК, и конкретно изразяващи се в счупване на ***(***) на ***, закрито и посоченото в епикризата, че лицето не трябва да натоварва крайника в продължение на 90 дни и е посочено извършване на контролна снимка на 55-60 ден, поради което е следвало да бъде назначена съдебно – медицинска експертиза за установяване на вида на настъпилите телесни повреди, както и  установяване на причинно следствената връзка между падането от ремаркето на трактора и настъпилия резултат.

Освен това от обжалваното постановление не се установява да е била обсъждана и друга възможна хипотеза, освен предложената от жалбоподателя по чл. 343, ал.1 от НК, а именно тази, свързани с упражняваната от водача на трактора дейност, в т.ч. и по разтоварването на прикачните ремаркета. Не е обсъждана възможната хипотеза за нарушаване на правилата за безоспасност на труда при извършване на товарно – разтоварна дейност, съгл. чл. 16 от ЗЗБУТ и Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи. В случая би следвало да се обсъдят възможните по чл. 134, ал.1 от НК и чл. 136, ал.1 от НК хипотези и едва при липса на установено от разследващите органи престъпление и при тях да се предприеме цялостното прекратяване на наказателното производство.

Прокурорът и органите на разследването не са обвързани от посочената от жалбоподателя правна квалификация на евентуално престъпление, напротив, те въз основа на подадения сигнал са длъжни да изследват дали това поведение не представлява и друг вид престъпление и едва ако не се установи наличието на такова да се пристъпи към прекратяване на наказателното производство. За целта е необходимо да се съберат доказателства относно начина, по който е било натоварено и обезопасено ремаркето и товара и кой носи отговорност за това.

Поради гореизложеното, съдът намира, че прекратяването на наказателното производство е необосновано и следва да бъде отменено, като се дадат указания за изготвяне на съдебно медицинска експертиза на пострадалото лице и установяване на вида на причинените травматични увреждания, тяхната причинно следствена връзка с посочения в материалите по ДП механизъм на падане.

Следва да се съберат доказателства относно начина, по който е било натоварено и обезопасено ремаркето и товара, отговорните за това лица, както и дали е налице нарушение на правилата за безопасност на труда при извършване на товаро – разтоварни дейности, в резултат на което е бил изложен на опасност живота и здравето на пострадалия, съгл. хипотезите по чл. 134, ал.1 от НК и чл. 136, ал.1 от НК.

 

            Водим от гореизложеното и на основание чл.243, ал.6 и във вр. чл.32, ал.1, т.3 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ постановление от 20.03.2018г. на районна прокуратура гр.Н.за прекратяване на наказателно производство, водено по ДП № 490/ 2017г. при РУ Н.за престъпление по чл.343, ал.1, б.”б” от НК вр. чл. 342, ал.1 от НК, като указва необходимостта от събиране на доказателства относно начина, по който е било натоварено и обезопасено ремаркето и товара, отговорните за това лица; дали е налице нарушение на правилата за безопасност на труда при извършване на товаро – разтоварни дейности, в резултат на което е бил изложен на опасност живота и здравето на пострадалия, съгл. хипотезите по чл. 134, ал.1 от НК и чл. 136, ал.1 от НК, както и установяване на вида на причинените травматични увреждания, тяхната причинно следствена връзка с посочения в материалите по ДП механизъм на падане.

 

Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Ш.ски окръжен съд  в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му.

 

            Препис от определението да се изпрати на районна прокуратура Н.и на жалбоподателя.

                                  

                                                                       Районен съдия :.....................................

                                                                                                        Галина Николова