О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 249

 

гр. Н., 06.12.2018г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Районен съд Н.в закритото си заседание, като разгледа докладваното от районен съдия Галина Николова АНХД № 406 по описа на НпРС за 2018г. установи следното:                      

Делото е образувано по жалба на С.К.Д. ***, в качеството й на домоуправител на  гр. Ш..

Жалбата е подадена срещу Акт за установяване на административно нарушение № 7/23.11.2018 г. на ***на ***Н., с който е констатирано нарушение на разпоредбите на 6, ал.3 на Наредба № 1 на Общината за поддържане на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на *** Н..

Актът е връчен на жалбоподателката на 26.11.2018 г.

Жалбата е недопустима, т.к актът за установяване на административно нарушение (АУАН) не подлежи на самостоятелно обжалване по съдебен ред пред съда, съгл. разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания. На такова обжалване подлежи издаденото въз основа на акта наказателно постановление, т.к това е актът, който пряко засяга права и законни интереси на страна по административното производство. Именно наказателното постановление подлежи на обжалване съгл. чл. 59 от ЗАНН.

Субектите на административно наказателната отговорност могат да подадат в 3 –дневен срок от връчването на акта писмени възражения по него.

За административно наказващия орган остава правото са дискреционна власт, като въз основа на посочените в акта констататции и събраните други доказателства, в т.ч. и възраженията на привлеченото към административна отговорност лице да прецени дали е налице съставомерно административно нарушение, вината на извършителя и приложимата правна норма относно неговото санкциониране. При липса на доказателства за извършено нарушение, неговата вина, административно наказващия орган би могъл и да не издаде НП, а да прекрати административната преписка.

В този смисъл и предвид липсата на издадено НП, което да засяга правата и законните интереси на страната, подадената жалба се явява преждевременна и недопустима.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63, ал.2 от ЗАНН, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

            Прекратява административно наказателното производство по АНХД № 406/2018 г.

Определението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено пред Административен съд Ш..

 

                                                             Районен съдия : ……...............................

                                                                                                Галина Николова