П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 03.01.2018 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 03.01.2018 година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА РАДЕВА

 

         При участието на секретар БОЙКА А. и прокурора КРАСИМИРА ЖЕКОВА, сложи за разглеждане НОХД № 603 по описа за 2017 год., докладвано от съдия РАДЕВА

 

На поименното повикване в 11.30  часа се явиха:

 

Явява се подсъдимата лично, редовно призована и с адв. Д.М. ***, назначен за  служебен защитник от досъдебното производство.

За Районна прокуратура, ред. призовани, се явява прокурор Жекова.

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. М. - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за разглеждане на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Снема самоличността на подсъдимата по лична карта, както следва:

В.М.А. – с ЕГН **********,

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Нови пазар споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за решаване на наказателното производство по реда на чл.384, ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдима В.А. – Моля да одобрите споразумението.

Адв. М. – Моля, да одобрите споразумението.

 

На основание чл.382, ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382, ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимата: разбира ли обвинението, признава ли се за виновна, разбира ли последиците от споразумението, съгласна ли е с него и доброволно ли е подписала същото.

Подсъдима В.А. - Разбирам обвинението, обвинена съм за престъпление, което съм извършила. Признавам се за виновна в това, че извърших кражба на ток и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласна съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382, ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимата В.М.А. – с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че на ***г. в с. К., обл. Ш., ул. „***“ №*, сама е осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на „ЕНЕРГО – ПРО Мрежи“ АД, с което е създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимата на основание чл.234в, ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б „б“ от НК във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС ***, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от 10 /ДЕСЕТ/ МЕСЕЦА.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от 10 /ДЕСЕТ/ МЕСЕЦА.

Страните се съгласяват, че на основание чл.55, ал.3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание, предвидено в закона наред с наказанието лишаването от свобода, а именно ГЛОБА.

Подсъдимата се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 110,80 лева по сметка на ОД на МВР Ш..

Вещественото доказателство – 1 бр. меден проводник с дължина 50 см. ДА СЕ УНИЩОЖИ.

 

 

 

ЗАЩИТНИК:                                 ПРОКУРОР:

                   /Адв. Д.М./                                                        

 

 

 

ПОДСЪДИМА:                                       

                           /В.А. /

 

 

         Подсъдима В.А. - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запозната съм с настоящото споразумение, съгласна съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМА:

                /В.А./

 

 

Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала, и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимата да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Красимира Жекова при Районна прокуратура Нови пазар и адв. Д.М. ***, действащ като служебен защитник на подсъдимата, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимата В.М.А. – с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че на ***г. в с. К., обл. Ш., ул. „***“ №*, сама е осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на „ЕНЕРГО – ПРО Мрежи“ АД, с което е създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимата на основание чл.234в, ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б „б“ от НК във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС ***, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от 10 /ДЕСЕТ/ МЕСЕЦА.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от 10 /ДЕСЕТ/ МЕСЕЦА.

Страните се съгласяват, че на основание чл.55, ал.3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание, предвидено в закона наред с наказанието лишаването от свобода, а именно ГЛОБА.

Подсъдимата се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 110,80 лева по сметка на ОД на МВР Ш..

Вещественото доказателство – 1 бр. меден проводник с дължина 50 см. ДА СЕ УНИЩОЖИ.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по ДП № 424/2017 г. по описа на РУ Нови пазар.

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

Заседанието завърши в 11.45  часа.

         Протоколът изготвен в съдебно заседание.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: