П Р О Т О К О Л

гр. Нови пазар, 22.01.2018 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 22.01.2018 година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА МАРКОВА

                                                                          

При участието на секретар  ВАЛЕНТИНА ВЕЛИКОВА  и   прокурор КРАСИМИРА ЖЕКОВА

сложи за разглеждане НОХД  № 14  по описа за  2018  год., докладвано от съдия МАРКОВА

На поименно повикване в  9,15     часа се явиха:

 

Явява се подсъдимият лично, редовно призован, с адв. Д.М. от ШАК, упълномощен редовно от досъдебно производство.

Районна прокуратура редовно призована, явява се прокурор Жекова.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. М.  - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото, констатира, че подсъдимият е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред, ето защо

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне самоличността на подсъдимия:

И.С.И. – роден на *** ***, с ЕГН **********,

 

Прокурор - Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим - Моля да одобрите споразумението.

Защитник - Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът предлага на страните да уточнят правната квалификация на деянието при определяне на наказанието.

Прокурор – Да се счита, че наказанието, за което сме се споразумели е по чл. 343в, ал. 2 от НК. Също така относно вещественото доказателство, съгласяваме се да остане към делото свидетелството за управление.

Адв. М. – Моля да се коригира, това е техническа грешка, да сечете чл. 343в, ал. 2 от НК. Да остане към делото вещественото доказателство

Подсъдим – Съгласен съм.

Съдът

                            О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА извършените корекции в съдържанието на споразумението.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено. Признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си. Разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 22.01.2018 г. между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. Д.М. от ШАК, действащ като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият И.С.И. – роден на *** ***, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 12.07.2017 г. в гр. Нови пазар, обл. Шумен, пред служители на РУ на МВР Нови пазар съзнателно се ползвал от неистински официален документ /свидетелство за управление на моторно превозно средство с № ***, издаден на ***г. от Р Г.на името на И.С.И./, като от него за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност - престъпление по чл. 316 от НК, във вр. с чл. 308, ал. 2 от НК, във вр. с ал 1 от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 316 от НК, във вр. с чл. 308, ал. 2 от НК, във вр. с ал 1 от НК, във вр. с чл. 54 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА.

         На основание чл. 66, ал. 1 от НК страните се съгласяват изтърпяването на така наложено наказание да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

Подсъдимият И.С.И., с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН И в това, че на 12.07.2017 г., около 12,30 часа в гр. Нови пазар, обл. Шумен, по ул. „***“ в посока центъра на града, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „***“ с рег. № ***, без да притежава свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото такова деяние с Наказателно постановление № 17-0307-000001/27.01.2017 г. на Началника на РУ на МВР Нови пазар, влязло в законна сила на 08.02.2017 г. – престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343в, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.

         На основание чл. 66, ал. 1 от НК страните се съгласяват изтърпяването на така наложено наказание да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

         На основание чл. 55, ал. 3 от НК страните се съгласяват да не се налага по-лекото наказание глоба, предвиденото наред с наказанието лишаване от свобода.

         На основание чл. 23, ал. 1 от НК вместо така наложените наказания, страните се съгласяват подсъдимият да изтърпи едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ, най-тежкото от двете, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА.

         На основание чл. 66, ал. 1 от НК страните се съгласяват изтърпяването на така определеното ОБЩО НАКАЗАНИЕ да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

Страните се съгласяват вещественото доказателство - СУМПС № ***, издадено на ***г. от Р Г.на името на И.С.И. да остане към делото.

         Подсъдимият ще заплати направените по делото разноски в размер на 120,88 лв. /сто и двадесет лева и осемдесет и  осем стотинки/, платими по сметка на ОД на МВР Шумен.

 

 

ЗАЩИТНИК:                                           ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМ:                                         

                           

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. Д.М. от ШАК, действащ като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият И.С.И. – роден на *** ***,  СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 12.07.2017 г. в гр. Нови пазар, обл. Шумен, пред служители на РУ на МВР Нови пазар съзнателно се ползвал от неистински официален документ /свидетелство за управление на моторно превозно средство с № ***, издаден на ***г. от Р Г.на името на И.С.И./, като от него за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност - престъпление по чл. 316 от НК, във вр. с чл. 308, ал. 2 от НК, във вр. с ал 1 от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 316 от НК, във вр. с чл. 308, ал. 2 от НК, във вр. с ал 1 от НК, във вр. с чл. 54 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА.

         На основание чл. 66, ал. 1 от НК страните се съгласяват изтърпяването на така наложено наказание да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

Подсъдимият И.С.И., с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН И в това, че на 12.07.2017 г., около 12,30 часа в гр. Нови пазар, обл. Шумен, по ул. „***“ в посока центъра на града, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „***“ с рег. № ***, без да притежава свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото такова деяние с Наказателно постановление № 17-0307-000001/27.01.2017 г. на Началника на РУ на МВР Нови пазар, влязло в законна сила на 08.02.2017 г. – престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343в, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.

         На основание чл. 66, ал. 1 от НК страните се съгласяват изтърпяването на така наложено наказание да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

         На основание чл. 55, ал. 3 от НК страните се съгласяват да не се налага по-лекото наказание глоба, предвиденото наред с наказанието лишаване от свобода.

         На основание чл. 23, ал. 1 от НК вместо така наложените наказания, страните се съгласяват подсъдимият да изтърпи едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ, най-тежкото от двете, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА.

         На основание чл. 66, ал. 1 от НК страните се съгласяват изтърпяването на така определеното ОБЩО НАКАЗАНИЕ да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

Страните се съгласяват вещественото доказателство - СУМПС № ***, издадено на ***г. от Р Г.на името на И.С.И. да остане към делото.

         Подсъдимият ще заплати направените по делото разноски в размер на 120,88 лв. /сто и двадесет лева и осемдесет и  осем стотинки/, платими по сметка на ОД на МВР Шумен.

 

        

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по досъдебно производство № 315/2017 г. по описа на РУ на МВР Нови пазар.

 

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

        

 

Заседанието завърши в           9,30      часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :