П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 02.05.2018 г.

 

Районен съд  Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 02.05.2018 година , в състав :

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТИНА НИКОЛОВА

                                                           СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Н.  А.

                                                                                                           Г.  Г.

                       

При участието на секретар БОЙКА АНГЕЛОВА и в присъствието на прокурора

МИЛЕН ГЛУШКОВ сложи за разглеждане НОХД № 98  по описа за 2018  год., докладвано от съдия  НИКОЛОВА

 

            На именно повикване в **.00 часа се явиха :

 

Подсъдимият, ред.призован се явява лично и с адв. И.Т., ред.упълномощен от досъдебното производство.

РП редовно призована, явява се прокурор  Глушков.

            Съдът дава възможност на страните да изразят становище относно разглеждане на делото в настоящето съдебно заседание.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. Т. – Да се даде ход на делото.

Подсъдим -  Да се даде ход на делото.

            Съдът като съобрази становищата на страните намери, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

 

О П Р Е Д Е Л И  :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО, като констатира, че заседанието е РАЗПОРЕДИТЕЛНО по реда на чл.248,  ал.1 от НПК.

Съдът констатира, че подсъдимият е със снета по делото самоличност.

   Съдът дава възможност на страните да изразят становище по въпросите визирани в разпоредбата на чл. 248, ал. 1 от НПК, а именно:

   1. Подсъдно ли е делото на съда;

   2.Има ли основание за прекратяване или спиране на наказателното производство;

   3.Допуснато ли е на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници;

   4. Налице ли са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила;

   5. Подлежи ли разглеждането на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, следва ли да бъдат назначени защитник, вещо лице, преводач или тълковник, респективно и извършване на съдебни следствени действия по делегация;

  6. Становище по взетите мерки за процесуална принуда;

  7. Изслушване на искания за събиране на нови доказателства;

  8. Ще бъде ли делото разгледано по общия ред или по някоя от специалните процедури предвидени в НПК.

 

Прокурор – Постигнали сме споразумение, което сме представили на съда, моля да се стартира процедура по реда на Глава 29 от НПК, за одобряване на сключеното споразумение. Делото да се разгледа по реда на чл.382 от НПК и моля да ми дадете възможност да допълня текста на споразумението, с оглед на обстоятелството, че към момента няма клауза за веществените доказателства по делото, която съгласно разпоредбата на чл.381 от НПК е задължителен реквизит.

Адв. Т. – Желаем производството да приключи по Глава 29 от НПК, със сключено споразумение и това да стане в днешното съдебно заседание.

Подсъдим - Желая делото да приключи днес със споразумение.

Съдът след като изслуша становището на страните и се запозна с материалите по приложеното ДНП намира, че следва да се произнесе по въпросите по чл.248 от НПК, а именно: делото е подсъдно на Районен съд - Нови пазар, не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство, на ДП не е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила довело до ограничаване на процесуалните правила права на пострадалия, делото не следва да бъде разгледано при закрити врати, не следва да бъде привличан резервен съдия или съдебен заседател, не следва да бъде назначаван защитник, вещо лице, преводач или тълковник, респективно не се налага да бъдат извършване съдебни следствени действия по делегация. Не са налице основания за промяна на взетата мярка за процесуална принуда. В предвид изявлението на страните, че правят искане производството по делото да протече по реда на чл. 384, във вр. с чл. 381 от НПК, с оглед разпоредбата на чл. 252, ал. 1 от НПК, съдът намира, че следва да се произнесе по това искане за разглеждане на делото по реда на особените правила, незабавно след провеждане на разпоредителното заседание.

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение, намира че няма пречка да бъде открито производство по произнасяне по споразумението. Съдът констатира и че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Ето защо на основание чл.382 ал.1 от НПК, съдът

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

            ОТКРИВА производство по произнасяне по сключеното споразумение между страните.

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Нови пазар споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за решаване на наказателното производство по реда на чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим -  Моля да одобрите споразумението.

Адв. Т. - Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че се налагат промени в така сключеното споразумение относно направените разноски в размер на 117 лв., както и относно веществените доказателства.

Прокурор – Моля в споразумението да бъде допълнено, че разноските в размер на 117 лв. ще бъдат заплати от подсъдимия по сметка на ТМУ гр. В., а относно веществените доказателства същите да бъдат отнети в полза на държавата.

Адв. Т. – Съгласни сме да се допусне корекция в споразумението

Подсъдим – Съгласен съм да се допусне корекция в споразумението.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим А.А. - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено. Признавам се за виновен. Съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Подсъдимият А.  П.А.  –ЕГН  **********, роден на *** ***, обл. Ш.,  ул. “***” №**, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 31.**.2017 г. на територията на частен имот, намиращ се в гр. П., обл. Ш., ул. „***“ №** е държал акцизни стоки без български акцизен бандерол, когато такъв се изисква по закон / по-конкретно според чл.28, ал.1 от ЗТТИ – „Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове / ЗАДС/“, чл.64, ал.4 от ЗАДС – бандеролът се поставя върху потребителската опаковка по начин, от който е видна обозначената върху него информация и който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване без разкъсване, чл.2, ал.2 от ЗАДС: „На облагане с акциз подлежат тютюневите изделия“, чл.12, ал.1, т.1 от ЗАДС: „Тютюн за пушене е тютюн, който е нарязан или раздробен по друг начин, усукан или пресован на плочки и може да се пуши без допълнителна индустриална обработка“/ - 19,350 кг. насипен тютюн за пушене на стойност 6 511,11 лв., като случаят е немаловажен – престъпление по чл.234, ал.1, пр.2 от НК.

Страните се съгласяват на основание чл.234, ал.1, пр.2 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК подсъдимия да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

            На основание чл. 55, ал. 3 от НК страните се съгласяват на подсъдимия да не се налага по-лекото наказание глоба, което закона предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

            Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 117 лв. по сметка на ТМУ гр. В..

            Веществените доказателства: тютюневи изделия, без български акцизен бандерол на съхранение в склад на МБ гр. Ш. към ТМУ гр. В., складова разписка №81/11.12.2017 г. ДА БЪДАТ ОТНЕТИ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА.

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                          ПРОКУРОР:

                                   /адв. И.Т. /

 

                       

ПОДСЪДИМ:                                                         

                                   / А.А./

Подсъдим А.А. - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

 

ПОДСЪДИМ:

                               / А.А./

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство между прокурора Милен Глушков при РП гр. Нови пазар и адв. И.Т. ***, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че Подсъдимият А.  П.А.  –ЕГН  **********, роден на *** ***, обл. Ш.,  ул. “***” №**, *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 31.**.2017 г. на територията на частен имот, намиращ се в гр. П., обл. Ш., ул. „***“ №** е държал акцизни стоки без български акцизен бандерол, когато такъв се изисква по закон / по-конкретно според чл.28, ал.1 от ЗТТИ – „Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове / ЗАДС/“, чл.64, ал.4 от ЗАДС – бандеролът се поставя върху потребителската опаковка по начин, от който е видна обозначената върху него информация и който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване без разкъсване, чл.2, ал.2 от ЗАДС: „На облагане с акциз подлежат тютюневите изделия“, чл.12, ал.1, т.1 от ЗАДС: „Тютюн за пушене е тютюн, който е нарязан или раздробен по друг начин, усукан или пресован на плочки и може да се пуши без допълнителна индустриална обработка“/ - 19,350 кг. насипен тютюн за пушене на стойност 6 511,11 лв., като случаят е немаловажен – престъпление по чл.234, ал.1, пр.2 от НК.

Страните се съгласяват на основание чл.234, ал.1, пр.2 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК подсъдимия да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

            На основание чл. 55, ал. 3 от НК страните се съгласяват на подсъдимия да не се налага по-лекото наказание глоба, което закона предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

            Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 117 лв. по сметка на ТМУ гр. В..

            Веществените доказателства: тютюневи изделия, без български акцизен бандерол на съхранение в склад на МБ гр. Ш. към ТМУ гр. В., складова разписка №81/11.12.2017 г. ДА БЪДАТ ОТНЕТИ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА.

 

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №98/2018 г. по описа на РС – Нови пазар.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                           СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

 

                                                                                                            2.

 

 

            На основание чл.309 от НПК, съдът

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

            ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение „Подписка“ спрямо подсъдимия А.П.А., ЕГН **********.

            Това определение подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 7-мо дневен срок от днес.

 

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                           СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

 

                                                                                                            2.

 

                                  

Заседанието завърши в  **.15  часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :