П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 21.05.2018 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание на

                   21.05.2018 година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА МАРКОВА

                                                                          

При участието на секретар  ВАЛЕНТИНА ВЕЛИКОВА и прокурора МИЛЕН ГЛУШКОВ, сложи за разглеждане НОХД № 181  по описа за   2018   год., докладвано от съдия МАРКОВА

На поименно повикване в  13,15   часа се явиха:

 

РП ред. призована, явява се прокурор Глушков.

Явява се подсъдимия лично, редовно призован.

Явява се адв. Т.М. от ВАК, упълномощена редовно от подсъдимия.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. М. – Да се даде ход на делото.

Подсъдим - Да се гледа делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото. Констатира, че днешното съдебно заседание е разпоредително такова, ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимия :

Н.А.С. – ЕГН **********,

Съдът констатира, че страните са представили споразумение за прекратяване на наказателното производство

Адв. М. – Не възразявам, че не е спазен тридневен срок за становище.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите. доколкото се касае за бързо производство, внесено с обвинителен акт чл 256 ал. 1 от НК но действително тази особена процедура изключва възможността за провеждане на разпоредително заседание но доколкото сме постигнали споразумение за решаване на делото по реда на чл 384 вр. чл 381 от НПК, моля в рамките на производството по чл 356 от НПК да бъде стартирана процедура з одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство. При определяне на наказанието е приложен чл. 55, ал. 1 т 1 от НК.

Подсъдим - Моля да одобрите споразумението.

Защитник - Моля да одобрите споразумението, производството да протече чл 3845 вр. чл. 381 от НПК да бъде одобрено споразумението и прекратено наказателното производство  Същото не противоречи на закона и морала.

Предвид заявеното от страните, че са сключили споразумение, съдът намира, че няма пречки да открие производство по разглеждане на споразумението. Подсъдимият е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по  общия ред, ето защо

                            О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТКРИВА ПРОИЗВОДСТВО по разглеждане на споразумението.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът намира, че не се налагат промени в сключеното споразумение.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено. Признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си. Разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Между прокурор Милен Глушков при НПРП и адв. Т.М. от ШАК, действаща като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Н.А.С. – ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на 06.05.2018 г. около 17,30 ч. по ул. „***“ в с. Л., обл. Ш., управлявал моторно превозно средство /лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. *** с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда /по-конкретно 1,41 на хиляда/, установено по надлежния ред, в случая с техническо средство „Алкотест 7410 Дрегер“ с фабричен № ARSM 0120, преминал последваща техническа проверка на 26.03.2018 г., годен до 26.09.2018 г., извършена по реда на Наредба № 1/2017 г. на МВР, МП и МЗ за реда на установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози/ - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.

         На основание чл. 66, ал. 1 от НК страните се съгласяват изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

         На основание чл. 55, ал. 3 от НК страните се съгласяват да не се налага по-лекото наказание глоба, предвиденото наред с наказанието лишаване от свобода.

На основание чл. 343 „Г“ от НК във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 подсъдимият ще изтърпи наказание лишаване от правоуправление на МПС за срок от 4 /четири/ месеца, като на основание чл. 59, ал. 4 от НК се приспада времето, през което същият е бил лишен от това право по административен ред със Заповед № 18-0280-000106/08.05.2018 г. на Началника на РУ на МВР К., считано от 06.05.2018 г.

 

 

 

ЗАЩИТНИК:                                           ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМ:                                         

                           

 

                  

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство Между прокурор Милен Глушков при НПРП и адв. Т.М. от ШАК, действаща като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Н.А.С. – ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на 06.05.2018 г. около 17,30 ч. по ул. „***“ в с. Л., обл. Ш., управлявал моторно превозно средство /лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. *** с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда /по-конкретно 1,41 на хиляда/, установено по надлежния ред, в случая с техническо средство „Алкотест 7410 Дрегер“ с фабричен № ARSM 0120, преминал последваща техническа проверка на 26.03.2018 г., годен до 26.09.2018 г., извършена по реда на Наредба № 1/2017 г. на МВР, МП и МЗ за реда на установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози/ - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.

         На основание чл. 66, ал. 1 от НК страните се съгласяват изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

         На основание чл. 55, ал. 3 от НК страните се съгласяват да не се налага по-лекото наказание глоба, предвиденото наред с наказанието лишаване от свобода.

На основание чл. 343 „Г“ от НК във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 подсъдимият ще изтърпи наказание лишаване от правоуправление на МПС за срок от 4 /четири/ месеца, като на основание чл. 59, ал. 4 от НК се приспада времето, през което същият е бил лишен от това право по административен ред със Заповед № 18-0280-000106/08.05.2018 г. на Началника на РУ на МВР К., считано от 06.05.2018 г.

 

 

        

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 181/2018 г. по описа на НПРС.

 

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

        

 

Заседанието завърши в          13,40  часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :