П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар,  04.12.2018 г.

 

Районен съд Н.в публичното си съдебно заседание

на 04.12.2018 година, в състав :

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЕТИНА НИКОЛОВА

                                                         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Г.Р.

                                              Д.М.                                                  

При участието на секретар БОЙКА АНГЕЛОВА и прокурора М. ГЛУШКОВ, сложи за разглеждане НОХД № 273 по описа за 2018 год., докладвано от съдия НИКОЛОВА

 

На поименно повикване в 14.00  часа се явиха:

За РП гр. Нови пазар, ред.призовани се явява прокурор Глушков.

Подсъдимият Р.М., ред.призован се явява доведен от органите на ОЗ „Охрана“ лично и с адв. М.М., назначен за служебен защитник от досъдебното производство.

Подсъдимият Н.С., ред.призован се явява доведен от органите на ОЗ „Охрана“ лично и с адв. М.М., назначен за служебен защитник от досъдебното производство.

Пострадалият П.А., ред.призован не се явява.

Съдът дава възможност на страните да изразят становище относно разглеждане на делото в настоящето съдебно заседание.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. М.  – Да се даде ход на делото.

Адв. М. – Да се даде ход на делото.

            Съдът като съобрази становищата на страните намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

 

О П Р Е Д Е Л И  :

ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ

            Съдът констатира, че е отложил разпоредителното заседание като е дал възможност на страните да постигнат споразумение.

            Прокурор – Имаме принципна готовност за такова, но споразумение не е изготвено и в тази връзка, моля давайки ход на делото да го оставите на второ четене и ни дадете възможност да изготвим такова или да постановите известно прекъсване тъй като имаме техническо време да изготвим споразуменията, тъй като имаме принципно съгласие на двамата подсъдими в рамките на чл.252 ал.1 от НПК. В противен случай би следвало да пристъпим към насрочване на заседание по общия ред.

            Междувременно се явява пострадалия П.А..

            Пострадал П.А. – Към момента щетите са ми изплатени в размер на 150 лв.

            Адв. М. – Представяме съответния документ за изплатена щета и моля да се приложи по делото. имаме проект на споразумение и с РП ще се подпише и желаем делото да се отложи за по късен час.

            Адв. М. – Желаем също сключване на споразумение и моля за техническа възможност да представим споразумението след уточняване на параметрите му с РП.

            Съдът

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

            ДАВА почивка от 20 минути и възможност на страните да сключат споразумение.

           

След почивката делото продължава в 14.30 часа.

           

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н.споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за решаване на наказателното производство по реда на чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Адв. М. – Постигнали сме споразумението, което моля да одобрите.

Подсъдим Р.М. -  Моля да одобрите споразумението.

Подсъдим Н.С. – Моля да одобрите споразумението.

Адв. М. - Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

Съдът

 

                                               О П Р Е Д Е Л И:

            ПРИЕМА представената вноска бележка за възстановена щета.

 

Съдът след като изслуша становището на страните и се запозна с материалите по приложеното ДНП намира, че делото е подсъдно на Районен съд - Нови пазар, не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство, на ДП не е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила довело до ограничаване на процесуалните права на подсъдимите или на пострадалия. Не са налице основания за разглеждане на делото по реда на особените правила. Делото не следва да бъде разгледано при закрити врати, не следва да бъде привличан резервен съдия или съдебен заседател, не следва да бъде назначаван вещо лице, преводач или тълковник, респективно не се налага да бъдат извършвани съдебни следствени действия по делегация, а доколкото не е взета мярка за процесуална принуда, съдът не следва да се произнася по вземането на такава. Не са направени искания за събиране на нови доказателства. В предвид изявлението на страните, че правят искане производството по делото да протече по реда на чл. 384, във вр. с чл. 381 от НПК, с оглед разпоредбата на чл. 252, ал. 1 от НПК, съдът намира, че следва да се произнесе по това искане за разглеждане на делото по реда на особените правила, незабавно след провеждане на разпоредителното заседание.

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение, намира че няма пречка да бъде открито производство по произнасяне по споразумението. Съдът констатира и че подсъдимите са декларирали, че се отказват от разглеждане на делото по общия ред. Ето защо на основание чл.382 ал.1 от НПК, съдът

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

            ОТКРИВА производство по произнасяне по сключеното споразумение между страните.

 

Снема самоличността на двамата подсъдими, както следва:

 Н.Р.С. - с ЕГН **********, роден на *** ***, област Ш., ****

Р.Й.М. - с ЕГН **********, роден на *** ***, с пост. адрес:*** дол, обл. Ш., ****

Съдът разясни правата на двамата подсъдими в процеса.

Подсъдим Н.С. – Разбрах правата си, ще ползувам защитата на адв. М.. Зная за какво съм обвинен.

Подсъдим Р.М. – Разбрах правата си, ще ползувам защитата на адв. М.. Зная за какво съм обвинен.

Прокурор – Нямам искания за отводи.

Адв. М. – Не правим отводи на съдебния състав.

Адв. М. – Не правим отводи на съдебния състав.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимите: разбират ли обвинението, признават ли се за виновни, разбират ли последиците от споразумението, съгласни ли са с него и доброволно ли са подпиС. същото.

Подсъдим Р.М. - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено. Признавам се за виновен. Съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Подсъдим Н.С. - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено. Признавам се за виновен. Съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Подсъдимият Н.Р.С., с ЕГН **********, роден на *** ***, област Ш., *****, Е ВИНОВЕН в това, че през периода от 23.01.2017 г. до 16.02.2017 г. в с. П., обл. Ш., при условията на продължавано престъпление и в съучастие като съизвършител с Р.Й.М.,  с ЕГН **********, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, както и чрез използване на техническо средство / метална щанга тип „кози крак“  / и МПС/ лек автомобил „ Опел Вектра“  с рег. № ***/ отнел чужди движими вещи: 1 бр. камина за твърдо гориво, 1 бр. електрическа печка тип „***“, 1 бр. предпазна плоскост за стена, 1 бр. дървена поставка за печка от владението на собственичката им А.Х.А. и парична сума в размер на 150 лева от владението на собственика им П.А. ***, без тяхното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като причинената имуществена вреда е възстановена – престъпление по чл.197, т.3 във вр. с чл.195, ал.1, т.3 и т.4 от НК във вр. с чл.194, ал.1 от НК, във вр. с чл.20, ал.2 от НК във вр. с чл.26, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват подсъдимия на основание чл.197, т.3 във вр. с чл.195, ал.1, т.3 и т.4 от НК във вр. с чл.194, ал.1 от НК, във вр. с чл.20, ал.2 от НК във вр. с чл.26, ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б “б” от НК да изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС *** за срок от 10 /ДЕСЕТ/ МЕСЕЦА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ ЗА СРОК ОТ 10 /ДЕСЕТ/ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.

Веществените доказателства: 1бр. метална щанга тип „кози крак“ СЕ ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА и да се УНИЩОЖИ,  а дактилоскопни следи, съдържащи се в запечатан плик, приложен на л.151 ОСТАВАТ ПО ДЕЛОТО.

Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 82,56 лв. по сметка на ОД МВР гр. Ш..

 

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                          ПРОКУРОР:

                                   /адв.М.М.  /

 

 

                       

ПОДСЪДИМ:                                                         

                                   /Н.С. /

 

 

 

Подсъдим Н.С. - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМ:

                                   /Н.С. /

 

 

 

Подсъдимият Р.Й.М., с ЕГН **********, роден на *** ***, с пост. адрес:***, ****   Е ВИНОВЕН в това, че през периода от 23.01.2017 г. до 16.02.2017 г. в с. П., обл. Ш., при условията на продължавано престъпление и в съучастие като съизвършител с Н.Р.С., с ЕГН **********, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, както и чрез използване на техническо средство / метална щанга тип „кози крак“  / и МПС/ лек автомобил „ Опел Вектра“  с рег. № ***/ отнел чужди движими вещи: 1 бр. камина за твърдо гориво, 1 бр. електрическа печка тип „***“, 1 бр. предпазна плоскост за стена, 1 бр. дървена поставка за печка от владението на собственичката им А.Х.А. и парична сума в размер на 150 лева от владението на собственика им П.А. ***, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като въпреки непълнолетието си е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, като причинената имуществена вреда е възстановена – престъпление по чл.197, т.3 във вр. чл.195, ал.1, т.3 и т.4 от НК във вр. с чл.194, ал.1 от НК, във вр. с чл.20, ал.2 от НК във вр. с чл.26, ал.1 от НК във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК.

Страните се съгласяват подсъдимия на основание чл.197, т.3 от НК във вр. с чл.195, ал.1, т.3 и т.4 от НК във вр. с чл.194, ал.1 от НК, във вр. с чл.20, ал.2 от НК във вр. с чл.26, ал.1 от НК във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК  да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 10 /ДЕСЕТ/ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така определеното наказание за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

Веществените доказателства: 1бр. метална щанга тип „кози крак“ на основание чл.53, ал.1, б “а” от НК СЕ ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА и да се УНИЩОЖИ,  а дактилоскопни следи, съдържащи се в запечатан плик, приложен на л.151 ОСТАВАТ ПО ДЕЛОТО.

Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 220,10 лв. по сметка на ОД МВР гр. Ш..

 

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                          ПРОКУРОР:

                                   /адв.М.М.  /

 

 

                       

ПОДСЪДИМ:                                                         

                                   /Р.М. /

 

 

Подсъдим Р.М.  - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМ:

                                   /Р.М./

 

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство между прокурора М. *** и адв. М.М. ***, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Подсъдимият Н.Р.С., с ЕГН **********, роден на *** ***, област Ш., **** Е ВИНОВЕН в това, че през периода от 23.01.2017 г. до 16.02.2017 г. в с. П., обл. Ш., при условията на продължавано престъпление и в съучастие като съизвършител с Р.Й.М.,  с ЕГН **********, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, както и чрез използване на техническо средство / метална щанга тип „кози крак“  / и МПС/ лек автомобил „ Опел Вектра“  с рег. № ***/ отнел чужди движими вещи: 1 бр. камина за твърдо гориво, 1 бр. електрическа печка тип „***“, 1 бр. предпазна плоскост за стена, 1 бр. дървена поставка за печка от владението на собственичката им А.Х.А. и парична сума в размер на 150 лева от владението на собственика им П.А. ***, без тяхното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като причинената имуществена вреда е възстановена – престъпление по чл.197, т.3 във вр. с чл.195, ал.1, т.3 и т.4 от НК във вр. с чл.194, ал.1 от НК, във вр. с чл.20, ал.2 от НК във вр. с чл.26, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват подсъдимия на основание чл.197, т.3 във вр. с чл.195, ал.1, т.3 и т.4 от НК във вр. с чл.194, ал.1 от НК, във вр. с чл.20, ал.2 от НК във вр. с чл.26, ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б “б” от НК да изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС *** за срок от 10 /ДЕСЕТ/ МЕСЕЦА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ ЗА СРОК ОТ 10 /ДЕСЕТ/ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.

Веществените доказателства: 1бр. метална щанга тип „кози крак“ СЕ ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА и да се УНИЩОЖИ,  а дактилоскопни следи, съдържащи се в запечатан плик, приложен на л.151 ОСТАВАТ ПО ДЕЛОТО.

Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 82,56 лв. по сметка на ОД МВР гр. Ш.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство между прокурора М. *** и адв. М.М. ***, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Подсъдимият Р.Й.М., с ЕГН **********, роден на 08.12.2000 г. в гр. Р., обл. Р., с пост. адрес: с. П., обл. Ш., ***  Е ВИНОВЕН в това, че през периода от 23.01.2017 г. до 16.02.2017 г. в с. П., обл. Ш., при условията на продължавано престъпление и в съучастие като съизвършител с Н.Р.С., с ЕГН **********, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, както и чрез използване на техническо средство / метална щанга тип „кози крак“  / и МПС/ лек автомобил „ Опел Вектра“  с рег. № ***/ отнел чужди движими вещи: 1 бр. камина за твърдо гориво, 1 бр. електрическа печка тип „***“, 1 бр. предпазна плоскост за стена, 1 бр. дървена поставка за печка от владението на собственичката им А.Х.А. и парична сума в размер на 150 лева от владението на собственика им П.А. А.от гр. Шумен, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като въпреки непълнолетието си е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, като причинената имуществена вреда е възстановена – престъпление по чл.197, т.3 във вр. чл.195, ал.1, т.3 и т.4 от НК във вр. с чл.194, ал.1 от НК, във вр. с чл.20, ал.2 от НК във вр. с чл.26, ал.1 от НК във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК.

Страните се съгласяват подсъдимия на основание чл.197, т.3 от НК във вр. с чл.195, ал.1, т.3 и т.4 от НК във вр. с чл.194, ал.1 от НК, във вр. с чл.20, ал.2 от НК във вр. с чл.26, ал.1 от НК във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК  да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 10 /ДЕСЕТ/ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така определеното наказание за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

Веществените доказателства: 1бр. метална щанга тип „кози крак“ на основание чл.53, ал.1, б “а” от НК СЕ ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА и да се УНИЩОЖИ,  а дактилоскопни следи, съдържащи се в запечатан плик, приложен на л.151 ОСТАВАТ ПО ДЕЛОТО.

Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 220,10 лв. по сметка на ОД МВР гр. Ш..

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №273/2018 г. по описа на РС – Нови пазар.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

На основание чл.381 ал.10 от НПК да се съобщи на пострадалите лица А.Х.А. и П.А.А. за одобреното споразумение, както и правото им да предявят граждански иск пред граждански съд.

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                           СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.

 

                                                                                                           2.

 

                                                                                             

Заседанието завърши в 14.55  часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :