Р    Е    Ш   Е   Н   И   Е

№8

Гр.Нови  пазар,19.01.2018г.

 

 Районен съд Нови пазар в публичното съдебно заседание,проведено на  двадесет и първи декември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                                   Районен съдия :СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                          Секретар:ВАЛЕНТИНА ВЕЛИКОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева гр.дело №1105 по описа за 2017 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

   Предявени са обективно и съединени искове с правно основание чл.127 ал.2 от СК и по чл.127а ал.2 от СК във вр.чл.76 т.9 от ЗБЛД,от А.Х.С. с ЕГН:**********,с настоящ адрес:с***,действаща чрез пълномощника си адв.Г.К. –ШАК против С.Р.Х. ***.

***

     Водим от гореизложеното,съдът

 

                                    Р     Е      Ш     И     :

 

     ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо ненавършилите пълнолетие деца С. С.Р. с ЕГН:********** и на малолетното дете Т. С.Р. с ЕГН:********** на техния баща С.Р.Х. с ЕГН:**********,*** и ПОСТАНОВЯВА местоживеенето на децата да бъде на този адрес.

       ОПРЕДЕЛЯ режим за лични контакти на децата С. С.Р. с ЕГН:********** и на малолетното дете Т. С.Р. с ЕГН:********** с тяхната майка А.Х.С. с ЕГН:**********,***,както следва:: 1/всяка нечетна седмица от месеца от 16.00часа в петък до 18.00часа в неделя с преспиване в дома на майката,находящ се в с.Ж.,общ.Д.,обл.Д., 2/ на нечетна година първата половина на ученическата зимна ваканция ,втората половина на ученическата пролетна ваканция,първия ден на мюсюлманския религиозен празник „Рамазан байрям“ ,втория ден на мюсюлманския религиозен празник „Курбан байрям“ от 9.00часа до 18.00часа и рождения ден на детето С. Р. -06.09.2003г.-от 12.00чсдо 18.00часа.,  3/на четна година :втората половина от ученическата пролетна ваканция,втория ден на мюсюлманския религиозен празник „Рамазан байрям“,първия ден от мюсюлманския религиозен празник „Курбан байрям“ от 09.00часа до 18.00часа и рожденния ден на детето Т. Р. -04.09.2007г.от 12.00ч.до 18.00часа,   4/30 /тридесет дни/ дни през лятото,с право на майката да води децата С. Р. и Т. Р.  по настоящото си местопребиваване в Кралство Н.,преминавайки през страни –членки на ЕС и през Република С.,както следва: за нечетна година-за   времето от 01 юли до 01 август –и за четна година –за времето от 01 август до 01 септември .

    ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.127 ал.2 от СК,с който е претендиран режим за лични контакти на ищцата с децата й ,в частта му,в която е претендирано, режимът за лични контакти на ищцата с децата й да се осъществява за срок от 30 /тридесет дни/ дни през лятото,с право на майката да води децата С. Р. и Т. Р.  в Република Т.,както следва: за нечетна година-за   времето от 01 юли до 01 август –и за четна година –за времето от 01 август до 01 септември .

      На основание 127а ал.2 от СК във вр.чл.76 т.9 от ЗБЛД  РАЗРЕШАВА

Областна дирекция на МВР гр.Ш. да издаде паспорти за задгранично пътуване на непълнолетния С. С.Р.,ЕГН:********** и  Т. С.Р.,ЕГН:**********,без да е необходимо съгласието на ответника –бащата С.Р.Х.,ЕГН:**********.

     На основание чл.127а ал.2 от СК РАЗРЕШАВА на ненавършилите пълнолетие деца С. С.Р.,ЕГН:********** и  Т. С.Р.,ЕГН:********** да пътуват ежегодно в периода от 01 юли до 01 септември извън пределите на РБългария до кралство Н., ,преминавайки през страни –членки на ЕС и през Република С., придружавани от своя родител майката А.Х.С.,ЕГН:**********,без да е необходимо съгласието на бащата С.Р.Х.,ЕГН:-**********.

      ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.127а ал.2 от СК,в частта му,в която се иска да бъде дадено разрешение на ненавършилите пълнолетие деца С. С.Р.,ЕГН:********** и  Т. С.Р.,ЕГН:********** да пътуват ежегодно в периода от 01 юли до 01 септември извън пределите на РБългария до Република Т.,придружавани от своя родител майката А.Х.С.,ЕГН:**********,без да е необходимо съгласието на бащата С.Р.Х.,ЕГН:-**********.

       ОСЪЖДА ищцата А.Х.С. с ЕГН:**********,*** да заплаща на непълнолетния си син С. С.Р. с ЕГН:**********,действащ със съгласието на своя баща и законен представител С.Р.Х. с ЕГН:**********,*** ежемесечна издръжка в размер на 150.00лв./сто и петдесет лева /,начиная от  влизане на решението в законна сила,с падеж всяко 30.то число на месеца,за който се дължи издръжката,ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска,до настъпване на законни причини за изменяването или прекратяването на издръжката.

   ОСЪЖДА ищцата А.Х.С. с ЕГН:**********,*** да заплаща на малолетния си син Т. С.Р. с ЕГН:**********,чрез неговия баща и законен представител С.Р.Х. с ЕГН:**********,*** ежемесечна издръжка в размер на 130.00лв./сто и тридесет  лева /,начиная от  влизане на решението в законна сила,с падеж всяко 30.то число на месеца,за който се дължи издръжката,ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска,до настъпване на законни причини за изменяването или прекратяването на издръжката.

      ОСЪЖДА ищцата А.Х.С. с ЕГН:**********,*** да заплати върху присъдената издръжка ,държавна такса в размер на 403.20лв./четиристотин и три лева и двадесет стотинки/.

     Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Ш. в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                                    РАЙОНЕН    СЪДИЯ: