Р   Е   Ш   Е    Н   И    Е

№ 143

Гр.Н.,14.05.2018г.

 

  Районен съд  Н. в закрито съдебно заседание,проведено на двадесет и седми март през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                                                       Районен съдия :СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                                                             Секретар:БОЙКА  АНГЕЛОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева гр.дело №1469 по описа за 2017 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

    Делото е образувано по субективно съединени искове с правно основание чл.19  ал.3 от ЗЗД,предявени от Б.Т.А. и С.Г.М.,*** против Д.М.П.,живуща ***.

    В исковата молба се твърди,че на 02.02.2017г.в гр.Н.,при нотариус с рег.№***-К.Я.бил подписан и нотариално заверен,изготвения от нотариуса Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот с нот.заверка рег.№***/***г. н,сключенмежду продавач :Д.М.П. с ЕГН:**********,с адрес:г*** и купувачи: 1/Б.Т.А. с ЕГН:**********,с адрес:г***, 2/С.Г.М. с ЕГН:**********,с адрес:г*** и 3/С.В.И.с ЕГН:**********,с адрес:г***.

    Предмет на договора бил :продажба на недвижим имот в Н.,представляващ: ПИ №***,с ЕКАТТЕ ***в местността „***“,с площ от 5.017 дка,с начин на трайно ползване –нива,трета категория,при граници и съседи:№***-пасище,мера, №***-полски път, №***-нива, който на действащата кадастрална карта е отразен като ПИ с идентификатор ***,област Ш.,община Ш.,гр.Н.,м.“***“,вид собстн.частна,територия Земеделска,категория 3,НТП –Друг вид трайно насаждение,площ 5018 кв.м.,стар номер 091008.,при договорена цена за целия имот -26 000 лв.

    Съгласно клаузите на договора,в деня на подписване на предварителния договор,сумата от 5 000лв.била изплатена на продавача Д.М. лично от купувача Б.Т.А. –негови средства за неговата част от имота,пред нотариуса на 02.02.2017г.-при подписване на предварителния договор.Б.Т. заплатил със свои средства и цялата сметка на нотариуса по заверката на предварителния договор.

     Остатъкът от продажната цена следвало да бъде заплатен от купувачите до 31.05.2017г.

     Въпреки изричното искане от страна на купувачите,продавачът да предостави банкова сметка ,***,поради което и заплащането на цената се извършвало с разписки,изготвяни от продавача и предоставяни на купувача,броил парите.

     На 16.03.2017г.,видно от разписката,издадена от продавача ,купувачът Б.Т. изплатил още 5 000лв.на продавача Д.М.,част от които за себе си и остатъка –за частта на купувача С.Г..

    8666.67лв.,представляваща неговата част от покупко-продажната цена за договорената за него 1/3 ид.част от имота,предмет на продажбата.

     Към 16.03.2017г.купувачът С.Г. изплатила на продавачката Д.М. сумата от 1333.33лв.,предадени от Б.Т. ,по горепосочената разписка.

      На 31.05.2017г.,видно от разписката ,издадена от продавача,купувачът Б.Т. изплатил още 8000 лв.на продавача Д.М. ,като част от тази сума –в размер на 7333.34лв.били за купувача С.Г..

      Така ,с изплатените на 16.03.2017г.от Б.Т. за С.Г. -1333.33лв. и още 7333.34лв.,платени на 31.05.2017г.,С.Г. още към 31.05.2017г.изплатила изцяло на продавача сумата от 8666.67лв.-представляваща нейната част от покупко-продажната цена за договорената за нея 1/3 ид.ч.от имота,предмет на продажбата.

      Към 31.05.2017г.-,двама от продавачите изпълнили изцяло задължението си по договора-до посочената дата  да заплатят на продавача тяхната цена по договора –по 1/3 ид.ч.за всеки или общо 2/3 ид.ч.от имота,предмет на продажбата.

      Ищците твърдят,че третата купувачка по предварителния договор –С.В.,при подписване на договора пред нотариуса,не е заплащала ,не знаят да е давала пари на продавача и после.Същите не била давала пари и на тях ,за да заплатят за нея.

      Когато през юни поискали от продавача да им прехвърли собствеността на имота,същият заявил,че цялата цена не е платена,поради което,на 15.06.2017г.,видно от приложената разписка, Б.Т. заплатил на продавачката  още 5000 лв.част от останалата цена по сделката.

      Ищците били в лоши отношения с третия купувач по предварителния договор-С.В..

     Твърдят,че след 15.06.2017г.и до момента,многократно настоявали пред продавача Д.М. да изпълни задължението си по договора и да подготви документите за продажбата на имота,за който те заплатили съответната за тях цена в уговорения срок.Същата отказвала да извърши поетото с Договора задължение,което ги принудило да отправят и нотариална покана за явяването й пред нотариус ,за да им прехвърли собствеността си.

   За тях се пораждал правен интерес от предявяване на иск с правно основание чл.19 ал.3 от ЗЗД,ето защо,молят да бъдат призовани на съд с ответницата и след доказване основателността на твърденията,изложени с исковата молба,съдът постанови решение,с което на основание чл.19 ал.3 от ЗЗД,обяви за окончателен сключения  Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот с нот.заверка рег.№***/*** г. на нот.с рег.№*** на НК от продавача Д.  М.П. с ЕГН:********** само по отношение на двама от купувачите,а именно:

1/за Б.Т.А. с ЕГН:********** за 1/3 ид.ч.от №***,с ЕКАТТЕ ***в местността „***“,с площ от 5.017 дка,с начин на трайно ползване –нива,трета категория,при граници и съседи:№***-пасище,мера, №***-полски път, №***-нива, подробно описан в НА №***т.* д.№***/***г.на нотариус с рег.№***на НК,вписан в АВ с акт № ***т.* д.***/***г.,който по сега действащата кадастрална карта е отразен като ПИ с идентификатор ***,област Ш.,община Ш.,гр.Н.,м.“***“,вид собстн.частна,територия Земеделска,категория 3,НТП –Друг вид трайно насаждение,площ 5018 кв.м.,стар номер 091008.,и 2/С.Г.М. с ЕГН:**********, за 1/3 ид.ч.от №***,с ЕКАТТЕ ***в местността „***“,с площ от 5.017 дка,с начин на трайно ползване –нива,трета категория,при граници и съседи:№***-пасище,мера, №***-полски път, №***-нива, подробно описан в НА №***т.* д.№***/*** г.на нотариус с рег.№***на НК,вписан в АВ с акт №***т.* д.***/*** г.,който по сега действащата кадастрална карта е отразен като ПИ с идентификатор ***,област Ш.,община Ш.,гр.Н.,м.“***“,вид собстн.частна,територия Земеделска,категория 3,НТП –Друг вид трайно насаждение,площ 5018 кв.м.,стар номер 091008.

    Молят да им бъдат присъдени направените по делото разноски.

    Препис от исковата молба и доказателствата към нея са връчени на ответницата Д.М.П.,като в указания й от съда срок,тя е депозирала писмен отговор на предявените искове.

      Оспорва предявените частични субективно съединени искове с правно основание чл.19 ал.3 от ЗЗД  по допустимост и основание.Твърди,че процесния предварителен договор е сключен между нея като продавач и двамата ищци и С.В.И.като купувачи,но за целия имот,а не за идеални части от правото на собственост.

     Недопустимо било сключване на окончателен договор за идеални части,в каквато насока били предявените искове.Невъзможно било сключването на окончателен договор  във вида,в който се претендира,а именно за 2/3 идеални части от правото на собственост  на имот чрез предявяване на процесните частични искове в размер с договорената престация в предварителния договор между страните продавач и купувачи,а именно  за сключване на окончателен договор за покупко-продажба на целия имот.

     По основание- ответницата твърди,че не е налице плащане на целия имот по надлежния законов ред именно на цялата договорена сума в размер на 26 000лв.по банков път или чрез вноска по платежна сметка съгласно Закона за ограничаване на плащанията в брой.

     Във връзка с горепосочения закон,след връщане от нейна страна на частично платената в разрез с изискванията на закона от името на тримата купувачи част от договорената цена като сума пари в брой и след нейна покана на договорената цена  за целия имот,била посочена лична банкова сметка ***ащане.Ответницата заявява,че такова плащане на договорената цена за целия имот съобразно съдържанието на предварителния договор не било сторено,както не било сторено досега.

      Съответните документи за изготвяне на проект на нотариален акт били снабдени от нейна страна още преди първоначално уговорения краен срок за разплащане,а именно преди 31.05.2017г.-,като копие от нея били надлежно предадени от нея за страната купувачи с приемо-предавателен протокол.Купувачите не направили надлежно плащане в представения срок по посочена банкова сметка,***ана на ищците с рег.№***/***г.по описа на нотариус П.А.с рег.№***,ответницата ги уведомила,че процесният предварителен договор е развален на основание чл.87 ал.1 от ЗЗД,10.2017г.след предоставяне на съответен срок за плащане с писмено уведомяване чрез връчена разписка за получена сума с дата от 23.09.2017г.

    Оспорва достоверността на датите,посочени в представените от ищците 2бр.частни разписки от 15.03.2017г.и 30.05.2017г.В съдебно заседание оттегли направеното оспорване.

    След изтичане на срока за подаване на отговор,в първото по делото заседание,ответницата,чрез пълномощника си адв.И.Д.-ШАК направи изявление,че след завеждане на делото,на 02.01.2018г.,ответницата е продала процесния недвижим имот на сина си М.Д.С...

      Ищците,чрез пълномощника си адв.Г. заявяват,че научават този факт в съдебно заседание на 08.092.2018г.,а и считат,че с оглед настъпилата преклузия,нотариалният акт,обективиращ отчуждителната сделка ,не следва да се приобщава по делото,тъй като е бил известен на ответницата към момента на депозиране на писмения отговор /05.01.2018г./,а и същата им била непротивопоставима,с оглед извършеното на 04.12.2017г.вписване на исковата молба .

     Предвид настъпилата преклузия за представяне на доказателства в срока за писмения отговор,съдът не прие като доказателство по делото посочения от ответницата нотариален акт.Доколкото обаче въпросната сделка е релевантна към предмета на делото ,то същата следва да бъде обсъдена в  решението.

     Съдът като прецени събраните по делото писмени  и гласни доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

     Ищците черпят претендираните права въз основа на сключен между тях, С.В.И.с ЕГН:**********,с адрес:г***/като купувачи/ и ответницата  Д.М.П. /като продавач/ предварителен договор за покупко-продажба на  недвижим имот в Н.,представляващ: ПИ №***,с ЕКАТТЕ ***в местността „***“,с площ от 5.017 дка,с начин на трайно ползване –нива,трета категория,при граници и съседи:№***-пасище,мера, №***-полски път, №***-нива, който на действащата кадастрална карта е отразен като ПИ с идентификатор ***,област Ш.,община Ш.,гр.Н.,м.“***“,вид собстн.частна,територия Земеделска,категория 3,НТП –Друг вид трайно насаждение,площ 5018 кв.м.,стар номер 091008.,при договорена цена за целия имот -26 000 лв.,която следвало да бъде заплатена от купувачите на продавача по следния начин: парична сума в размер на 5 000 лв.е платена в брой като капаро,а разликата от 21 000 лв. ще бъде изплатена в срок до 31.05.2017г.

    Продавачът се е задължил да подготви всички необходими за продажбата документи.

Страните са се споразумяли,че договорът влиза в сила от момента на подписването му,като същия може да бъде развален или изменен по всяко време единствено с писмено споразумение между страните.,а за неуредените в него въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

    Предварителният договор е с нотариална заверка на подписите на страните,рег.№***/ *** г.при нотариус К.Я.с рег.№*** на НК.

    Към момента на сключване на договора,продавачът /отчуждител/ се легитимира като собственик на процесния недвижим имот на основание НА за покупко-продажба №***том ***рег.№***дело №***/*** г.по описа на Нотариус П.А..

     Към настоящия момент /или поне към 08.02.2018г./ като собственик на имота се легитимира трето неучастващо по делото лице –М.Д.С..

    Не се оспорва от ответницата и съдът цени с нужното доверие представените от ищците частни свидетелстващи документа :разписки от 16.03.2017г,31.05.2017г. и 15.06.2017г..-обективиращи предадени от Б.Т.А. и получени от Д.М.П. парични суми,съответно от 5 000 лева, 8000 лв. и 5 000лв./като капаро за продажба на процесния недвижим имот/.

    Двама от купувачите-ищците по настоящото дело Б.А. и С.М. са уредили помежду си отношенията,свързани със заплащане на уговорената цена,като са подписали разписки от 15.03.2017г. и от 30.0.2017г.,в които са договорили,че А. заплаща на Д.М. ,припадащата се на С.Г. уговорена цена по предварителния договор в размер на 1 333.33лв. и на  7 333.34лв./26 000:3 =8 666,66 лв./.

     Ответницата е представила с писмения отговор разписка за получена сума и приемо-предавателен протокол от 23.09.2017г.,обективиращи,че С.В.И./купувач по предварителния договор/ е получила от Д.М.П./продавач/ сумата от 23 000 ле***а,представляваща платени към момента на продавача от купувачите суми като капаро по предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 02.02.2017г.-на основание чл.26 от ЗЗД и съгласно Закона за ограничаване на плащанията в брой,сумата следва да бъде внесена по платежна сметка на продавача Д.М.П..Посочена е банкова сметка в „***“АД- клон Н..Вписана е клауза,че на основание чл.87 ал.1 от ЗЗД,ако цялата сума по предварителния договор от 02.02.2017г.не бъде внесена в срок до 09.10.2017г.предварителния договор ще бъде развален.С въпросния приемо-предаватилен протокол,продачавът е предала на единия от купувачите – С.В.И.копия от документи :НА /легитимиращ я като собственик, скица на имота и удостоверение за данъчна оценка/-необходими да изготвяне на проект за нотариален акт.

    Ищците Б.Т.А. и С.Г.М. са отправили нотариална покана с рег.№***/28.11.2017г.до Д.М.П. да се яви на 12.12.2017г.в канцеларията на нотариус П.А.за да бъде изповядан окончателния договор за покупко-продажба за платените по предварителния договор суми от цената за частта от имота за всеки от тях,на която ответницата е депозирала писмен отговор,в който е посочила ,че е невъзможно сключване на окончателен договор във вида,в който те желаят да стане.

    Направила е изявление,че поради извършване на ненадлежно плащане в предоставения им срок по посочена банкова сметка,***ание чл.87 ал.1 от ЗЗД,считано от 09.10.2017г.

Не се е отзовала на поканата,което е обективирано в съставения констативен протокол от 12.12.2017г.от Ю.В.Д.- П.,помощник-нотариус по заместване при нотариус П.А.с рег.№***на НК./с ре.г.№***/***г./.          

   В отговор на поставените й на основание чл.1***от ГПК въпроси, ответницата Д.П. заяви,че за процесния имот има сключен договор за наем за срок от една година,сключен с фирма „“***“ЕООД,представляван от третия купувач по предварителния договор С.В..  ,който се ползва като склад за дърва.Преди това бил засят с арония,която била изкоренена от тримата /според св.-С.В./.Пак според нея ,тримата изкоренили тази арония,за да се ползва като склад от нейната фирма,с цел да облекчат ответницата по някакъв начин и да плащат една година наем,за да компенсират това,че са изкоренили.Заявява,че независимо ,че са подписали предварителния договор като физически лица,,идеята била да закупят този имот за общо ползване от дружеството,което тримата учредили /Б.,С. и С./Св.С.В. заявява,че при сключване на  предварителния договор,уговорката била тримата купувачи да го закупят общо,за обща дейност,а не в идеални части за всеки от тях.Самата тя ,било лично или чрез приятеля си Г.давала пари за своята част от сделката на Б./1/3/,а той от своя страна да ги носи на Д..Д. върнала описаните в разписката и протокола пари в размер на 23 000 лева,като В.узнала за изявлението й,че прекратява договора,но не е сигурна дали това волеизявление е достигнало до ищците,тъй като те не си вдигали телефоните и нито св.Ст.В.,нито ответницата Д.П. успяла да ги открие,за да ги уведоми за това,че следвало да внесат върнатите пари по посочената от ответницата банкова сметка.***? –След като ответницата Д.П. е върнала на св.С.В. дадените й до момента  пари в размер на 23 000 лева и е била уведомена от нея,че в случай,че посочената сума не бъде внесена по банкова сметка,***,в срок до 09.10.2017г.и не се събраха доказателства другите двама купувачи по предварителния договор –Б.А. и С.М. да са узнали това й намерение ,защо С.В. не е внесла сумата по посочената от ответницата Д.М. банкова сметка ,*** –съконтрагент по договора ?

   Твърденията на св.С.В.,че е присъствала на някои преговори във връзка със закупуване и заплащане на процесния имот и е давала пари за своята квота,се опровергават от показяанията на св.А.А./син на св.С.Г./,за когото пък св.С.В. не оспори,че е присъствувал на всички преговори във връзка с тази сделка.

   Предвид гореизложеното,с оглед формалната доказателствена сила на представените от ищците три броя разписки и при разколебаната доказателствена сила на твърденията на ответницата Д.М.,базиращи се на показанията на св.С.В., съдът намира,че ищците Б.Т.А. и С.Г.М.  са заплатили на ответницата Д.М. общо сумата от 18 000 лева ,включваща дължимата от всеки от тях сума,равняваща се на 1/3 от уговорената цена,а именно –по 8 666.66лв. Последното плащане е било извършено на 15.06.2017г.

     При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

     Независимо от твърденията на св.С.В.,че при сключване на предварителния договор, тримата купувачи за действали с убеждението,че действат общо за тримата ,а не всеки за себе си ,действията на самата свидетелка показват една заинтересованост от изхода на делото,а именно- самата тя не е внесла в посочената от продавачката банкова сметка ***,което се явява предпоставка за финализиране н действията по сключване на окончателния договор, процесния имот се ползва под наем от нейната фирма ,съдът намира тези нейни показания за пристрастни с оглед изхода на делото,поради което не ги цени с нужното доверие.

    Предвид раздел IV т.2 от договора,доколкото предварителния договор се сключва за закупуване на имот от три физически лица,при липса на уговорка за противното,спазвайки общия принцип на чл.30 ал.2 от Закона за собствеността,следва да се приеме,че частите на съсобствениците са равни,т.е. всеки от купувачите ще придобие  собствеността върху 1/3 идеална част.

     Приемателят /купувачът/ е титуляр на потестативното право да иска обявяването на договора за окончателен и само от него зависи дали да упражни правото си или да не го упражни, а ако реши да го упражни-за каква част от обещания имот.Съдът може да се произнесе само по тази част от иска,с която е сезиран ,но частичният иск би бил основателен,ако приемателят е изпълнил  изцяло задълженията си по договора./В този смисъл е Решение №773/10.02.2011г.по гр.д.№600/2009г.на ВКС, IV г.о./.Ето защо съдът намира,че предявеният иск се явява процесуално допустим,а разгледан по същество-основателен и доказан,поради следните съображения:

      Исковата молба е вписана по надлежния ред съобразно чл.114 ал.1 пб.“б“от Закона за собствеността /04.12.2017г./,а прехвърлянето на процесният имот на трето,неучастващо по делото лице е извършено  след вписването й /02.01.2018г./.Субективната добросъвестност или недобросъвестност е ирелевантна при конкуренцията между няколко вписани акта,защото не може да се преодолее специалното оповестително.защитно действие на вписването като обективен критерий за разрешаването на конкуренцията между няколко акта върху един имот,изхождащ от един и същ праводател.

     Извършеното от обещателя по предварителния договор разпореждане с правото на собственост няма сила спрямо приобретателя по предварителния договор,който е предявил иск по чл.19 ал.3 от ЗЗД и е вписал исковата молба преди вписване на актовете,от които купувачите черпят права от същия собственик.В резултат на това,макар съдебното решение да е влязло в сила след вписване на нотариалните актове,купувачът по предварителния договор става собственик и следва да бъде предпочетен пред купувача по нотариалните актове./ Решение №638/7.12.2010г.на ВКС по гр..№73/2009г., I г.о., постановено по реда на чл.290 от ГПК/.

    От доказателствата по делото се установява,че към момента на сключване на предварителния договор и предявяване на иска,отчуждителят е собственик на имота,а приобретателите –ищци по делото,са изправна страна по предварителния договор и са заплатили съответната на квотите им част от уговорената продажна цена.Налице са предпоставките за уважаване на иска,поради което съдът следва да постанови решение,с което обяви  окончателен сключения  Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот с нот.заверка рег.№***/02.02.2017г. на нот.с рег.№*** на НК от продавача Д.  М.П. с ЕГН:********** само по отношение на двама от купувачите,а именно:

      1/за Б.Т.А. с ЕГН:********** за 1/3 ид.ч.от №***,с ЕКАТТЕ ***в местността „***“,с площ от 5.017 дка,с начин на трайно ползване –нива,трета категория,при граници и съседи:№***-пасище,мера, №***-полски път, №***-нива, подробно описан в НА №***т.8 д.№***/2009г.на нотариус с рег.№***на НК,вписан в АВ с акт №***т.6 д.***/27.05.2009г.,който по сега действащата кадастрална карта е отразен като ПИ с идентификатор ***,област Ш.,община Ш.,гр.Н.,м.“***“,вид собстн.частна,територия Земеделска,категория 3,НТП –Друг вид трайно насаждение,площ 5018 кв.м.,стар номер 091008.,и

       2/С.Г.М. с ЕГН:**********, за 1/3 ид.ч.от №***,с ЕКАТТЕ ***в местността „***“,с площ от 5.017 дка,с начин на трайно ползване –нива,трета категория,при граници и съседи:№***-пасище,мера, №***-полски път, №***-нива, подробно описан в НА №***т.8 д.№***/2009г.на нотариус с рег.№***на НК,вписан в АВ с акт №***т.6 д.***/27.05.2009г.,който по сега действащата кадастрална карта е отразен като ПИ с идентификатор ***,област Ш.,община Ш.,гр.Н.,м.“***“,вид собстн.частна,територия Земеделска,категория 3,НТП –Друг вид трайно насаждение,площ 5018 кв.м.,стар номер 091008.

  На основание чл.364 ал.1 от ГПК във връзка с чл.8 т.1 от Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност,ищците следва да заплатят на държавата следващите се разноски по прехвърлянето на имота в размер на 749.16 лева и нареди да се впише възбрана върху същия до изплащане на тези разноски.

   На основание чл.78 ал.1 от ГПК,с оглед изхода на делото,ответницата следва да бъде осъдена да заплати на ищците /съобразно представения то тях списък на разноските/,направените по делото разноски,както следва :на ищеца Б.Т.А.-в размер на 896.67лв. и на ищцата С.Г.М.-в размер на 896.67лв.

      Водим от гореизложеното,на основание чл.19 от ЗЗД ,съдът

 

                                              Р      Е        Ш       И     :

 

   ОБЯВЯВА за окончателен сключения  Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот с нот.заверка рег.№***/02.02.2017г. на нот.с рег.№*** на НК от продавача Д.  М.П. с ЕГН:********** *** само по отношение на двама от купувачите,а именно:

      1/за Б.Т.А. с ЕГН:********** *** за 1/3  една трета идеална част от №***,с ЕКАТТЕ ***в местността „***“,с площ от 5.017 дка,с начин на трайно ползване –нива,трета категория,при граници и съседи:№***-пасище,мера, №***-полски път, №***-нива, подробно описан в НА №***т.8 д.№***/*** г.на нотариус с рег.№***на НК,вписан в АВ с акт №***т.6 д.***/27.05.2009г.,който по сега действащата кадастрална карта е отразен като ПИ с идентификатор ***,област Ш.,община Ш.,гр.Н.,м.“***“,вид собстн.частна,територия Земеделска,категория 3,НТП –Друг вид трайно насаждение,площ 5018 кв.м.,стар номер ***за сумата в размер на 8 666.66лв. /осем хиляди шестстотин шестдесет и шест лева шестдесет и шест стотинки /.,и

       2/С.Г.М. с ЕГН:**********,***, за 1/3 една трета идеална част от №***,с ЕКАТТЕ ***в местността „***“,с площ от 5.017 дка,с начин на трайно ползване –нива,трета категория,при граници и съседи:№***-пасище,мера, №***-полски път, №***-нива, подробно описан в НА №***т.8 д.№***/*** г.на нотариус с рег.№***на НК,вписан в АВ с акт №***т.6 д.***/27.05.2009г.,който по сега действащата кадастрална карта е отразен като ПИ с идентификатор ***,област Ш.,община Ш.,гр.Н.,м.“***“,вид собстн.частна,територия Земеделска,категория 3,НТП –Друг вид трайно насаждение,площ 5018 кв.м.,стар номер 091008. за сумата в размер на 8 666.66лв. /осем хиляди шестстотин шестдесет и шест лева шестдесет и шест стотинки /.

        ОСЪЖДА ищците Б.Т.А. с ЕГН:**********,*** и С.Г.М. с ЕГН:********** *** да заплатят по сметка на Районен съд Н. следващите се разноски по прехвърлянето на имота в размер на 749.16 лева /седемстотин четиридесет и девет лева и шестнадесет стотинки/,като НАЛАГА ВЪЗБРАНА върху гореописания недвижим имот /съответните идеални части /до изплащане на тези разноски.

        ОСЪЖДА ответницата Д.  М.П. с ЕГН:********** *** да заплати на ищеца Б.Т.А. с ЕГН:********** *** направените по делото разноски в размер на  896.67лв./осемстотин деветдесет и шест лева шестдесет и седем стотинки/.

        ОСЪЖДА ответницата Д.  М.П. с ЕГН:********** *** да заплати на ищеца С.Г.М. с ЕГН:**********,***, направените по делото разноски в размер на  896.67лв./осемстотин деветдесет и шест лева шестдесет и седем стотинки/.

      Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Ш. в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                            РАЙОНЕН   СЪДИЯ: