Р Е Ш Е Н И Е

 

  378

 

гр. Н., 03.12.2018г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Районен съд Н., в публичното си заседание  на  двадесет и осми ноември две хиляди и осемнадесета  година , в състав :

РАЙОНЕН СЪДИЯ : ГАЛИНА  НИКОЛОВА

СЕКРЕТАР : БОЙКА АНГЕЛОВА

като разгледа докладваното от съдия Николова гр.д. № 1576 по описа на НПРС за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното :

 

Делба във втора фаза, след допускане.

С влязло в законна сила решение по първата фаза на настоящето дело е допусната делба между Ф.Р.С. от с. П.; Р.Р.Р. от с. П.; З.Р. ***; И.С.С. от с. П.;  Н.С.Н. от с. П.; Е.М.Е. и Г.Е.М., на следния недвижим имот: дворно място 590 кв.м., в с. П., общ. Н., за което е отредено УПИ **от кв.13, ведно с построените в него жилищна сграда и второстепенни постройки, при граници: улица, УПИ **и УПИ –**, при следните квоти: Ф.Р.С. - 3/18 (три осемнадесети) ид.части,  Р.  Р.Р. - 3/18 (три осемнадесети) ид.части, З.  Р.А. - 3/18 (три осемнадесети) ид.части,  И.  С.С. - 3/18 (три осемнадесети) ид.части, Н.  С.Н. - 3/18 (три осемнадесети) ид.части, Е.М.Е. - 1/18 (една осемнадесета) ид.части и Г.Е.М. - 2/18 (две осемнадесети) ид.части.

Решението по допускане на делбата е ВЗС на 14.09.2018г.

Съдът въз основа на събраните по делото доказателства прие следното:

Допуснатия до делба имот представлява дворно място 590 кв.м., в с. П., общ. Н., за което е отредено УПИ **от кв.13, ведно с построените в него жилищна сграда и второстепенни постройки, при граници: улица, УПИ **и УПИ –**. Имота, съгласно решението за допускане на делбата следва да се подели при неравни квоти за съделителите.

За преценка на начина, по който следва да се извърши делбата беше назначена съдебно техническа експертиза, която да установи дали имота е делим, съобразно квотите на страните и каква е пазарната стойност на всеки от дяловете, респ. на целия имот.

Видно от заключението на назначената по делото експертиза имота е неделим според изискванията на ЗУТ, съгласно посочените в решението за допускане на делбата квоти между съделителите. От заключението на експерта се установява, че пазарната стойност на имота е 3 900лв. Вещото лице е посочило, че стойността на отделните дялове, в зависимост от посоченото в решението е следната: за дяловете от по 1/18 ид.ч. стойността им е 217лв.; за дяловете от по 2/18ид.ч. стойността им е 435лв. и за дяловете от по 3/18ид.ч. стойността е 650лв.

Съобразявайки се с даденото експертно заключение относно неделимостта на имота, съдът намира, че единствената законова възможност за извършване на делбата е чрез изнасяне на имота на публична продан, съгл. чл. 348 от ГПК. Така чрез публичната продажба на имота ще се осигури на всеки един от съсобствениците, лишени от възможността да получат дял в натура справедливо парично възмездяване, равняващо се на съответна на тяхната квота част от продажбата.

От това, че имота е неделим и определената от експертизата пазарна оценка на същия, както стойност на дяловете на всеки от съделителите следва, че  всеки от съделителите следва да бъде осъден да заплати държавна такса върху стойността на своя дял, съгл. чл. 355 от ГПК в размер на 4 % върху стойността на своя дял. Съгласно чл. 355, по присъединените искове в делбеното производство разноските се определят по чл. 78. Съгласно чл. 8. По дело за делба се събира такса 4 на сто върху стойността на дяловете.

От това следва, че съделителят Е.М.Е., притежаващ 1/18 (една осемнадесета) ид.части, следва да заплати на основание чл. 355, ал.1 от ГПК вр. чл. 78, ал.1 от ГПК и чл. 8 от ТДТССГПК, ДТ в размер на 8,68лв.

Съделителят Г.Е.М., притежаваща дял от 2/18 (две осемнадесети) ид.части, следва да заплати на основание чл. 355, ал.1 от ГПК вр. чл. 78, ал.1 от ГПК и чл. 8 от ТДТССГПК, ДТ в размер на 17,40лв.

 Съделителите Ф.Р.С., Р.Р.Р., З.Р.А., И.С.С. и Н.С.Н., притежаващи по 3/18 (три осемнадесети) ид.части, следва да заплати на основание чл. 355, ал.1 от ГПК вр. чл. 78, ал.1 от ГПК и чл. 8 от ТДТССГПК, ДТ в размер на 26лв.

От името на ищцата Ф.Р.С. се претендират разноски направени от нея, но от името на ответниците само по експертизата.

Определеното от съда възнаграждение за експертизата е в размер на 140лв., като съдът е определил всяка от страните да заплати по 20лв.за изготвяне на експертизата. Видно от приложените по делото платежни документи, ищцата Ф. е платила 40лв. за нея и за втората ищца Р.Р. на 01.10.2018 г.; на 26.09.2018 г. З.А. е платила 20лв.; на 15.10.2018 г. пълномощникът на ищците е платил вместо ответницата Н.Н. 20лв.; на 15.10.2018 г. пълномощникът на ищците е платил вместо ответника И.С.  20лв.; на 19.10.18 г. са платени 40лв. пълномощникът на ищците е платил вместо последните двама ответници Е.М.Е. и Г.Е.М..

От това се установява, че всеки от ответниците, които не са платили лично, дължат на ищцата Ф.Р.С. по 20лв. Това са ответниците Н.Н., И.С., Е.М.Е. и Г.Е.М..

Относно направените във връзка с делбата разноски от страните, то същите остават за тях, така както са направени по делото.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 348 и чл. 355 от ГПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И  :

 

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА следния недвижим имот:  дворно място 590 кв.м., в с. П., общ. Н., за което е отредено УПИ **от кв.13, ведно с построените в него жилищна сграда и второстепенни постройки, при граници: улица, УПИ **и УПИ –**. Пазарната стойност на този имот е 3 900лв. (три хиляди и деветстотин лева).

След извършване на публичната продажба, средствата от нея да се разпределят между съделителите според техните дялове, съгласно решението за допускане на делбата, както следва: за Ф.Р.С. с ЕГН:********** - 3/18 (три осемнадесети) ид.части, за Р.  Р.Р. с ЕГН: ********** - 3/18 (три осемнадесети) ид.части, за З.Р.А. с ЕГН:********** - 3/18 (три осемнадесети) ид.части, за И.С.С. с ЕГН:**********- 3/18 (три осемнадесети) ид.части, за Н.  С.Н. С ЕГН:**********- 3/18 (три осемнадесети) ид.части, за Е.М.Е. с ЕГН:********** - 1/18 (една осемнадесета) ид.части и за Г.Е.М. с ЕГН:**********- 2/18 (две осемнадесети) ид.части.

 

ОСЪЖДА на основание чл. 355, ал.1 вр. чл. 78, ал.1 от ГПК и чл. 8 от ТДТССГПК, Е.М.Е. с ЕГН:********** ***, със съдебен адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Н., бюджета на съдебната власт държавни такси в размер на 8,68лв.(осем лева шестдесет и осем стотинки).

 

ОСЪЖДА на основание чл. 355, ал.1 вр. чл. 78, ал.1 от ГПК и чл. 8 от ТДТССГПК, Г.Е.М. с ЕГН:**********о***, със съдебен адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Н., бюджета на съдебната власт държавни такси в размер на 17,40лв.(седемнадесет лева и четиридесет стотинки).

 

ОСЪЖДА на основание чл. 355, ал.1 вр. чл. 78, ал.1 от ГПК и чл. 8 от ТДТССГПК, Ф.Р.С. с ЕГН: ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Н., бюджета на съдебната власт държавни такси в размер на 26лв.(двадесет и шест лева).

 

ОСЪЖДА на основание чл. 355, ал.1 вр. чл. 78, ал.1 от ГПК и чл. 8 от ТДТССГПК, Р.Р.Р. с ЕГН: ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Н., бюджета на съдебната власт държавни такси в размер на 26лв.(двадесет и шест лева).

 

ОСЪЖДА на основание чл. 355, ал.1 вр. чл. 78, ал.1 от ГПК и чл. 8 от ТДТССГПК, З.Р.А. с ЕГН:********** ***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Н., бюджета на съдебната власт държавни такси в размер на 26лв.(двадесет и шест лева).

 

ОСЪЖДА на основание чл. 355, ал.1 вр. чл. 78, ал.1 от ГПК и чл. 8 от ТДТССГПК, И.С.С. с ЕГН:********** ***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Н., бюджета на съдебната власт държавни такси в размер на 26лв.(двадесет и шест лева).

 

ОСЪЖДА на основание чл. 355, ал.1 вр. чл. 78, ал.1 от ГПК и чл. 8 от ТДТССГПК, Н.С.Н. с ЕГН:********** ***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Н., бюджета на съдебната власт държавни такси в размер на 26лв.(двадесет и шест лева).

 

ОСЪЖДА Н.С.Н. с ЕГН:********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на Ф.Р.С. с ЕГН: ********** ***, направените по делото разноски в размер на 20лв. (двадесет лева).

 

ОСЪЖДА И.С.С. с ЕГН:********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на Ф.Р.С. с ЕГН: ********** ***, направените по делото разноски в размер на 20лв. (двадесет лева).

 

ОСЪЖДА Е.М.Е. с ЕГН:********** ***, със съдебен адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ на Ф.Р.С. с ЕГН: ********** ***, направените по делото разноски в размер на 20лв. (двадесет лева).

 

ОСЪЖДА Г.Е.М. с ЕГН:**********о***, със съдебен адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ на Ф.Р.С. с ЕГН: ********** ***, направените по делото разноски в размер на 20лв. (двадесет лева).

 

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ш.ски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на всяка от страните, съгл. чл. 259 от ГПК.

 

 

                                                             Районен съдия :......................................

                                                                                            Галина Николова