О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

№ 951

 

гр. Нови пазар, 12.12.2018г.

 

Районен съд Нови пазар, в закритото си заседание, като разгледа докладваното от районен съдия Галина Николова гр.д. № 1678/2018г. по описа на НПРС и на основание чл.140 от ГПК  установи следното: 

                       

Делото е било грешно образувано, съгласно приложената по него докладна от съдебният деловодител, т.к постъпилите книжа са били във връзка с вече образуваното пред РС Нови пазар друго висящо гражданско дело № 1547/2018 г.

Съгласно чл. 82, ал. 6 от ПАС всички книжа, които постъпват или се съставят по делото, се прикрепват последователно в папката и се номерират, но не се образуват на отделни дела.

По тези съображения следва да се отмени разпореждането за оставяне на исковата молба без движение и изпълнение на дадените с него указания, както ида се прекрати ненужно образуваното дело. Същото следва да се приложи по гр.д. № 1547/2018 г.

 

На основание чл. 299, ал.2 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

І. Отменя разпореждане № 3029/10.12.2018 г. за отстраняване на нередовности в исковата молба.

 

ІІ. Прекратява производството по гр.д. 1678/2018г. на РС Нови пазар.

 

Определението за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване пред Окръжен съд Шумен с частна жалба, съгласно чл. 274, ал.1, т.1 от ГПК пред Шуменски окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

След влизане в сила на определението за прекратяване, делото да се докладва и приложи по гр.д. № 1547/2018 г.

 

                                              

                                                           Районен съдия: .......................................   

                                                                                            Галина Николова